Правила за работа с потребителите
ИмеПравила за работа с потребителите
страница1/3
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер367.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://svilengradgaz.com/docs/pravila_za_rabota_s_potrebitelite.doc
  1   2   3
ПРАВИЛА


ЗА


РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


СЪДЪРЖАНИЕ:


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.............................................................................................................. 3

1. Цел ............................................................................................................................................. 3

2. Основания ................................................................................................................................. 3

3. Термини, дефиниции и съкращения ...................................................................................... 3


ІІ.ДАННИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗВЕНО ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ …........ 4

1.Местоположение .......................................................................................................................... 4

2.Работното време ........................................................................................................................... 4

3. Приемно време за потребители ................................................................................................. 4

4. Телефони за контакти ................................................................................................................. 4


Ш. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ КЪМ

ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ..................................................................................... 5

1.Подаване на Заявление за присъединяване на обект към газоразпределителната

мрежа(ГРМ) ..................................................................................................................................... 5

2. Проучване на условията за присъединяване……………………………………...…….....…. 6

3. Сключване на договор за присъединяване................................................................................ 7

4. Права и задължения на Газоразпределителното предприятие……………………...….....….8

Права на Газоразпределителното предприятие ……………………………………...….....…8

Задължения на Газоразпределителното предприятие……………………………....….......... 9

5. Права и задължения на Потребителите …………………………………………...………...... 9

Права и задължения на Потребителите …………………………………………...……......… 9

Задължения на Потребителите ……………………………………………………......………10


ІV. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА

ПРИРОДЕН ГАЗ ………………………………………………………………...………......…... 12

1. Договори за доставка на природен газ ……………………………………………..……...... 12

2. Цени на природния газ ………………………………………………………………..…..….. 14


V. ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

ПРИРОДЕН ГАЗ ………………………………………………………………………….....…... 15


VІ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР

НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ........................................................................... 18

1.Подаване ..................................................................................................................................... 18

2.Ред за разглеждане..................................................................................................................... 18

3.Срокове за подаване и разглеждане.......................................................................................... 19


VІ.САНКЦИИ ................................................................................................................................ 19


ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Раздел I

Цел

1. „Свиленград-газ” АД, наричано „Газоразпределително дружество”, състави този документ с цел да определи:

1.1. Условията и реда за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на Дружеството;

1.2. Условията и реда за сключване на договори за присъединяване към ГРМ;

1.3. Техническите изисквания за присъединяване на потребители;

1.4. Реда и сроковете за подаване на молби, жалби, сигнали и предложения;

1.5. Срокове за разглеждане, проверка и отговор на подадени молби, жалби, сигнали и предложения.


Раздел II

Основания

2. Настоящите Правила за работа с потребителите се издават на основание и в съответствие с:

2.1. Условията на издадената на Газоразпределителното дружество Лицензия за разпределение на природен газ № ................/..................г.;

2.2. Закона за енергетиката (ЗЕ) – (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г., изм., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 6.07.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г.);

2.3. Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), (обн., ДВ, бр.53 от 22.06.2004 г., изм. бр. 78 от 30.09.3005г., в сила от 01.10.2005г., изм. И доп., бр. 11 от 05.02.2008г.);

2.4. Наредба № 7 от 9.06.2004г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (обн., ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г.).


Раздел III

Термини, дефиниции и съкращения

3. По смисъла на тези Правила за работа с потребителите:

3.1. Битов потребител” - физическо лице - собственик или ползвател на имот, което ползва природен газ за домакинството си.

3.2. „Вътрешна инсталация за стопански потребители” – включва:

3.2.1.промишлен газопровод – това е газопровода, свързващ газоразпределителната мрежа от точката на присъединяване с промишлената газова инсталация на газоползващите съоръжения на потребителя;

3.2.2.промишлена газова инсталация – съвкупност от вертикални и хоризонтални газопроводни щрангове в сградите или помещенията, както и съоръжения за редуциране, отчитане, мерене на газа до входа на газоползващите съоръжения.

3.3. „Вътрешна инсталация за потребители от битовия сектор” – включва:

3.3.1.сградна газопроводна инсталация – съвкупност от вертикални и хоризонтални газопроводни щрангове, разположени в стълбищните и коридорни пространства, свързващи съоръженията за присъединяване с индивидуалните разходомери, монтирани пред входа за помещенията на битовите потребители;

3.3.2.вътрешна газопроводна инсталация – газопроводна инсталация в помещенията на битовите потребители, свързващи индивидуалните разходомери с газоползващите уреди.

3.4. „Газоразпределителна мрежа”- е съвкупност от газопроводи и съоръжения към тях за разпределение до потребителите на природен газ на територията определена с лицензията.

3.5. „Газоразпределително предприятие” - юридическо лице, лицензирано да изпълнява дейност „Разпределение на природен газ” на съответната територия, определена с лицензията.

3.6. „Граница на собственост” на газовите съоръжения са тези контактни точки на конструкцията на съоръженията на потребителя, към които са свързани съоръженията за присъединяване, собственост на Газоразпределителното предприятие.

3.7. „Икономическа нецелесъобразност” – когато направената от Газоразпредели-телното дружество инвестиция за присъединяване на даден обект на потребител не може да се откупи при нормата на възвръщаемост определена от ДКЕВР.

3.8. „Обект на потребителя” е съвкупност от терен, сгради, техническо оборудване, съоръжения и инсталации за пренасяне, регулиране, измерване, спиране и консумация на природен газ, които са в собственост или ползване на физическо или юридическо лице.

3.9. Потребител” юридическо или физическо лице, което посредством съоръженията за присъединяване получава природен газ от Газоразпределителната мрежа и го ползва за собствени нужди.

3.10.„Средства за търговско измерване” са технически средства за измерване, които имат метрологични характеристики и са предназначени да се използват за измерване самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства и които се използват при продажбата на природен газ.

3.11.„Стандартен (Нормален) кубичен метър природен газ” - съгласно БДС 17400/1998г. е количеството природен газ в обем един кубичен метър при температура 293,15 К (20°С) и абсолютно налягане 0,101325 МРа (1,01325 bar).

3.12.„Стопански потребители” – включват промишлени, обществено-административни и търговски потребители.

3.13.„Съоръжение за присъединяване” - съвкупност от газопроводно отклонение (промишлен газопровод или отклонение за битовия и обществено – административен сектор), оборудване и съоръжения, предназначени за свързване на потребителите с газоразпределителната мрежа (ГРМ) за пренасяне, регулиране и търговско мерене на природния газ, подаден на потребителя.

3.14.„Точка на присъединяване” - място на свързване на съоръженията на потребителя към Газоразпределителната мрежа на Газоразпределителното предприятие.


Глава II

ДАННИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ЗВЕНО ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4. Местоположение на офиса: …………………………………………………

5. Работно време: Всеки делничен ден от .............. часа и от ................... часа.

6. Приемно време: Всеки делничен ден от .............. часа и от ................... часа.

7. Телефони за контакти:………………………………………………………….


Глава III

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ КЪМ МРЕЖАТА


Раздел І

Подаване на Заявление за присъединяване на обект към газоразпределителната мрежа

8. Физическите и юридическите лица, които желаят да присъединят свои обекти към ГРМ подават в Газоразпределителното предприятие Заявление за присъединяване на обект към Газоразпределителната мрежа в следните случаи:

8.1. при присъединяване на нов обект за газификация;

8.2. при присъединяване на съществуващ обект;

8.3. при промяна на параметрите, посочени в издаденото разрешение за присъединяване на вече присъединен обект, когато се налага реконструкция или рехабилитация на газопроводно отклонение и/или съоръжението за присъединяване.

9. Заявлението за присъединяване на обект на търговци и юридически лица към ГРМ е по образец на Газоразпределителното предприятие и съдържа следната информация:

9.1.наименование на търговеца или юридическото лице, адрес на управление, адрес за кореспонденция, Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ, име на представляващото го физическо лице;

9.2.местоположение (адрес) и предназначение на обекта;

9.3.начин и режим на използване на природния газ и необходими количества понастоящем и в бъдеще;

9.4.категория на сигурност на захранването;

9.5.резервно гориво;

9.6.желан срок за въвеждане на обекта в експлоатация.

10. Към Заявлението за присъединяване на обекта към ГРМ по т. 9 се прилагат:

10.1.заверени от представляващия търговеца или юридическото лице копия на следните документи:

10.1.1. документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот;

10.1.2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или карта за идентификация по БУЛСТАТ;

10.1.3. виза за проектиране или схема на местоположение на обекта.

10.2. Прилагат се и следните документи:

10.2.1.декларация за съгласие за монтаж на съоръжението за присъединяване;

10.2.2.декларация за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване с цел обслужване;

10.2.3.декларация за съгласие да се учреди право на строеж на името на Газоразпределителното предприятие;

10.2.4.описание на предвидените за монтаж газоползващи уреди;

10.2.5.декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност, не се намира в ликвидация, не е лишено от правото да упражнява търговска дейност, няма парични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

11. Заявлението за присъединяване на обект на физически лица към ГРМ е по образец на Газоразпределителното предприятие и съдържа следната информация:

11.1. име и Единен граждански номер, номер и дата на издаване на документите за самоличност;

11.2. адрес на имота за газоснабдяване и адрес за кореспонденция;

11.3. вид на имота (фамилна къща, апартамент), етажност, брой помещения и обща разгъната площ;

11.4. предвидени за монтаж газопотребяващи уреди: вид и брой;

11.5. желан срок за въвеждане на обекта в експлоатация.

12. Към Заявлението за присъединяване на обекта към ГРМ по т. 11 се прилагат:

12.1.заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на специален закон да строи присъединявания обект в поземления имот;

12.2.при етажна собственост - протокол от събрание на собствениците за съгласие за газификация и избран представител на етажната собственост;

12.3.пълномощно на избрания представител - нотариално заверено;

12.4.декларация за съгласие (по образец):

12.4.1. за строителство и монтаж на съоръжението за присъединяване;

12.4.2. за учредяване на право на строеж в полза на Газоразпределителното предприятие;

12.4.3. за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване и ремонт.


Раздел II

Проучване на условията за присъединяване

13. В срок до 20 (двадесет) дни от датата на получаване на документите по Раздел I, Газоразпределителното предприятие извършва проучване на условията за присъединяване на обекта, с което се:

13.1.определят условията, начинът и точката (местоположението) на присъединяването;

13.2.предлага крайният срок за извършване на присъединяването от разпределителното предприятие;

13.3.доказва нормативната допустимост на присъединявания обект;

13.4.определят техническите параметри и възможните срокове за изграждане на отклонението и съоръженията за присъединяване;

13.5.определя икономическата нецелесъобразност за разпределителното предприятие от изграждането на отклонението и съоръженията за присъединяване.

14. Въз основа на резултатите от извършеното проучване по предходната точка, ако не се появят причини за аргументиран отказ за присъединяване, Газоразпределителното предприятие издава на потребителя разрешение за присъединяване на обекта към ГРМ в срока по т. 13.

15. Разрешението за присъединяване на обекта към ГРМ съдържа:

    1. ситуация на газопроводното отклонение с брой изводи за присъединяване и възможности за бъдещо развитие на обекта;

15.2.технически характеристики на газопроводното отклонение и съоръженията към него;

15.3.сервитутни зони на газопроводното отклонение и съоръженията за присъединяване.

16.Газоразпределителното предприятие има право на аргументиран отказ за присъединяване на обекти на кандидатите за газификация, изцяло или частично, в следните случаи:

16.1.При липса на капацитет на газоразпределителната мрежа в мястото на присъединяване;

16.2.При организационна и/или техническа невъзможност присъединяването да се извърши в искания от потребителя срок. В такъв случай се посочва възможния срок и се отправя покана за преговори при условията на чл. 30, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.06.2004г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните

мрежи.

16.3.При установена икономическа нецелесъобразност за Газоразпределителното предприятие да финансира газопроводното отклонение и присъединителното съоръжение.

17. Аргументираният отказ е писмен и се изпраща на потребителя в 7 (седем)-дневен срок от изтичане на срока за проучване на условията за присъединяване по т. 13 от тези Правила.


18. В случаите по т. 16. 3., изграждането на газопроводното отклонение и съоръжение за присъединяване може да бъде извършено от Газоразпределителното предприятие с финансиране на потребителя, като същият финансира само тази част от инвестицията, която е икономически неефективна за Газоразпределителното предприятие.

19.Газоразпределителното предприятие изгражда, съответно реконструира или рехабилитира със свои средства и за своя сметка отклонението и съоръжението за присъединяване към разпределителната мрежа:

19.1.При условията на сключения договор за присъединяване към разпределителната мрежа;

19.2. След учредяване на право на строеж и на сервитутни права, в случаите когато отклонението и съоръжението за присъединяване се разполагат на територията на имота, собственост на потребителя.

20. Потенциалният консуматор изготвя за своя сметка проектната документация за дворната мрежа и вътрешната инсталация в обекта, при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията, Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, Наредба № 6 от 25.11.2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ и всички останали действащи в страната нормативни актове.

21. Изградената дворна мрежа и вътрешна инсталация в обекта подлежи на контрол и приемане съгласно ЗУТ, Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и Наредба № 6 от 25.11.2004г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.

22. Изградената дворна мрежа и вътрешна инсталация в обекта на територията на потребителя след Газо-регулаторното табло /ГРТ/ или Газо-регулаторно и измервателно табло /ГРИТ/, или Газо-измервателното табло /ГИТ/ остават собственост на съответния потребител и Газоразпределителното предприятие не поема ангажименти по експлоатация, профилактика и извършване на евентуални ремонтни работи по същите, освен ако за целта не бъде сключен допълнителен договор между заинтересованите страни.

23. Разпределителното предприятие създава досие с документите за присъединяване на обектите към разпределителната мрежа.


  1   2   3

Свързани:

Правила за работа с потребителите iconПравила и инструкции за безопасна работа Общи положения
Настоящите правила и инструкции са разработени на основание чл. 277 от кт. Целта на правилата и инструкциите е да се осигури здраве...
Правила за работа с потребителите iconПравила за работа на комисията по помилването при президента
Настоящите Правила представляват система от принципи и насоки, от които членовете на Комисията по помилването се ръководят в своята...
Правила за работа с потребителите iconИнструкция за работа с е-платформа за консултиране при работа по проекти
Правила за работа по проекта-избор на изпълнител на дейности и формуляри за отчитане изпълнението на дейности
Правила за работа с потребителите iconВътрешни правила за работа на Комисията по културата, гражданското общество и медиите Чл.  1
Чл.  С тези правила се определя редът за работа на Комисията по културата, гражданското общество и медиите като за всички неуредени...
Правила за работа с потребителите iconЕдин начин за анализ на достъпа на потребители от компютърни мрежи в Internet
Км е контролиране на достъпа на потребителите по обем на ползваната информация и/или общо време за работа в Internet. В редица случаи...
Правила за работа с потребителите iconОрганизация за безопасност при работа по електрообзавеждането
Правилникът се прилага при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, собственост на потребителите на електрическа енергия,...
Правила за работа с потребителите iconСъюз на застрахованите в българия
Новият Закон за защита на потребителите отвори не само две нови уникални възможности ( чл. 186 и чл. 188 ) за съдебна защита на колективните...
Правила за работа с потребителите iconЕтикетирането на храните – отговорност на производителите за защита на потребителите
Информация за състава и съдържанието на хранителни вещества в храната, улеснява информирания избор на потребителите. Етикетът осъществява...
Правила за работа с потребителите iconЧиталището в Доспат предлага нови услуги в обновената си база
Анелия Пържанова. Бяха извършени частични вътрешни и външни ремонти на сградата. Функционира нова заемна за деца. Извършват се услуги...
Правила за работа с потребителите iconСтатистика от потребителски скорборд
Оплакванията на потребителите са важен индикатор за невъзможността пазарите да срещнат очакванията на потребителите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом