Характеристика на учебната
ИмеХарактеристика на учебната
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер21.44 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.tu-plovdiv.bg/content/files/anot/BCS45_Menidj.doc

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА


Наименование на учебната дисциплина:

Мениджмънт


Код: BCS45

Семестър: 6

Вид на обучението:

Лекции,

Семинарни упражнения,

Часове за седмица:

Л – 2

СУ – 2 ,

Брой кредити: 4


ЛЕКТОРИ:

Доц. д-р Иван Иванов - хоноруван преподавател,

тел.: 261 365, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”


СТАТУТ НА ДИСЦИПЛИНАТА В УЧЕБНИЯ ПЛАН Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии” на факултета по “Електроника и автоматика”, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: След завършване на курса студентите трябва да придобият основни знания за процеса на управление в организацията и ролята и отговорностите на мениджъра в него.

ОПИСАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА: Основни теми: Организации и тяхната вътрешна и външна среда - същност и характеристика на организациите, вътрешна среда на организацията, външна среда на организацията; Еволюция в теорията и практиката на мениджмънта - основни школи; Процесът мениджмънт и работата на мениджъра - основни мениджърски функции, умения, дилеми и роли, обобщен модел за дейността на мениджъра; Управленски решения - процес на вземане на решения, етапи на процеса на вземане на решения, методи за вземане на решения; Планиране - обобщен модел на процеса на планиране; Организиране - същност и съдържание на функцията “организиране”; организационно управленски структури - типове и видове; Мотивиране - същност и общ модел на процеса на мотивиране, видове мотивационни теории; Лидерство - основен модел на ръководството, теории и подходи към ръководенето; Ръководене на групи - видове групи в организациите, характеристики на групите, управление на конфликтите; Контролиране - същност и видове контролиране, видове контрол и изисквания към контролирането, методи за контролиране.

ПРЕДПОСТАВКИ: Икономика .

МЕТОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции с използване на слайдове, казуси и тестови упражнения.

МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ и оценяване: Текуща оценка на базата на два едночасови писмени теста - в средата на семестъра(50%) и в края на семестъра (50%).

Език на преподаване: български

Препоръчителна ЛИТЕРАТУРА:

  1. Ганчев, П Основи на мениджмънта, София, 2005 г.

  2. Дракър, П., Новите реалности, Хр. Ботев, с. 1992г.

  3. Донъли, Дж. и др., Основи на мениджмънта - превод от английски, Отворено общество, с. 1998г.

  4. Иванов, И. и Г. Георгиев, Основи на мениджмънта, Университетска фондация, Пловдив, 1995г.

  5. Иванов, И. П. Ганчев, Г. Георгиев, В. Пенчев, П. Пенчев и И. Пенчева, Основи на мениджмънта, Абагар, Велико Търново, 1999 г.

  6. Иванов, И., Основи на мениджмънта, Макрос 2000, Пловдив, 2003 г.

  7. A. G. Bedeian, “Management”, Louisiana State Uniwersity, 1993.

  8. G. A. Cole, “Management, Theory and practice”, D.P. Publication, LTD, London, 1993.

  9. S. P. Robbinson, “Management”, Prentice - Hall International, Inc, 1994.

Свързани:

Характеристика на учебната iconХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебната програма: Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”...
Характеристика на учебната iconХарактеристика на учебната
Лектор: Декан, Зам. Декани и Ръководители на катедри: “ЕТ”, “СЕ”, “ктппме” и “Химия”
Характеристика на учебната iconХарактеристика на учебната
Технически Университет-София, /Енергомашиностроителен факултет/, катедра “тяе”, тел.: 9652359
Характеристика на учебната iconХарактеристика на учебната
Главен асистент д-р инж. Атанас Николов Костадинов, катедра “Компютърни системи и технологии”
Характеристика на учебната iconХарактеристика на учебната
Технически Университет-София, Енергомашиностроителен факултет, катедра “Топло и ядрена енергетика”, тел.: 9652359
Характеристика на учебната iconСоу „ Васил Левски „ – гр. Кула
Психологопедагогическа характеристика на Агнесия Младенова Валериева ученичка от I a клас учебната 2006/2007 година
Характеристика на учебната iconХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от фа на ту-софия за образователно-квалификационната...
Характеристика на учебната iconХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от фа на ту – София за образователно-квалификационната...
Характеристика на учебната iconХарактеристика на учебната
Лектори: доц. д-р Иван Йосифов Костов в ту-софия, Филиал Пловдив /феа/, катедра “СУ”, тел +35932659526, ijk@tu-plovdiv bg
Характеристика на учебната iconХарактеристика на учебната
Лектор: доц д-р инж. Ивайло Миланов Пандиев, тел. 965 30 27, e-mail: ipandiev@tu-sofia bg, Технически университет – София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом