Соу „димчо дебелянов варна
ИмеСоу „димчо дебелянов варна
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер56.84 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://sou-ddeb.com/media/sou/novini/konkurs zakuski/NAEM DD.rtf
СОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” - ВАРНА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА НА УЧЕБНИТЕ 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 г.

I.Предмет на конкурса: отдаване под наем на помещения в сградата на СОУ „Димчо Дебелянов” - Варна за образователни цели, както следва:

 1. Класни стаи - 2 бр. - до 60 кв. м. - наем 6,00 лв/час в делнични дни с възможност за ползване от 8,00 до 21,30 ч.

 2. Физкултурен салон - 1 бр. - до 100 кв. м. - наем 8,00 лв/час в делнични дни с възможност за ползване от 18.30 до 21.30 ч.

 3. Класни стаи - 15 бр. - до 60 кв. м. - наем 7,00 лв/час в празнични дни с възможност за ползване събота и неделя от 8,00 до 16,30 ч.

 4. Физкултурен салон - 1 бр. - до 100 кв. м. - наем 11,00 лв/час в празнични дни с възможност за ползване събота и неделя то 8.00 до 16.30 ч.


* за външни организации и клубове (които не развиват дейността си на територията на Община Варна) - наем 14,00 лв/час за помещения до 60 кв.м. и 25 лв. на час за помещения до 100 кв.м.

ДОСТЪП ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ – от 9.00 до 16.00 часа в делнични дни.

II. Общи условия за участие:

Право на участие в процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения. Помещенията могат да се ползват само и изключително за образователни и учебни дейности, като не могат да се преотдават на трети лица.

Необходимо условие за участие в процедурата е попълването на документация за участие и внасяне на офертните документи по реда, правилата и изискванията, дадени в настоящите условия. Документите за участие в процедурата могат да се вземат всеки работен ден в СОУ "Димчо Дебелянов”" - гр.Варна, ул."Русе" №2 от 9.00 до 16.00 часа от 27.01.12 г. до 03.02.12 г вкл.


ІІІ. Гаранции

За участие в процедурата, кандидатът предоставя парична гаранция в размер на месечната наемна цена, която кандидатът би заплащал в случай, че е спечелил конкурса, внесена по сметката на СОУ „Димчо Дебелянов”- Варна , както следва: ЦКБ – АД, BG05CECB97903199363800. Гаранциите на некласиралите се кандидати се освобождават в срок от 3 работни дни след приключване на процедурата.

Когато гаранцията за участие е представена като банкова гаранция, срокът на валидността й не трябва да бъде по-кратък от срока на валидност на офертата.

ІV. Условия и изисквания към кандидатите:


Документите се внасят до 16.00 ч. на 13.02.2012 год. в канцеларията на СОУ „Димчо Дебелянов” - Варна, ул."Русе"№2.

Комплектът офертни документи следва да съдържа:

 1. Заявление за участие в конкурса.

 2. Удостоверение за актуално състояние на дружеството/ в оригинал или нотариално заверено копие/,издадено след датата на изпращане на обявлението за конкурса;

 3. Ценова оферта - запечатана в отделен и надписан плик;

 4. Актуално удостоверение за регистрация за юридически лица и еднолични търговци (оригинал или копие, заверено от участника) - в случай, че участникът не е пререгистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника)

 5. Презентация на кандидата;

 6. Съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация (оригинал, или копие, заверено от участника);

 7. Удостоверение за липса на задължения по данъчно - осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал или копие, заверено от участника);

 8. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна (оригинал или копие, заверено от участника);

 9. БУЛСТАТ/ ЕИК — удостоверение от Агенция по вписванията (оригинал или копие, заверено от участника);

 10. Декларация, по образец, за получаване и запознаване с конкурсните условия;

 11. Декларация, по образец, за извършен оглед на обекта;

 12. Декларация, по образец, за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса;

 13. Платежен документ за внесена гаранция за участие;

 14. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението.

 15. Документ за правоспособност за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението.V.Условия за представяне и приемане на предложенията:

1. Ще бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране само предложения, които отговарят на изискванията, определени в документацията.

2. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с предложението.

3. При приемане на предложенията върху плика се отбелязват поредния номер, датата, часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4. Не се приемат оферти, които:

 • са подадени след изтичане на крайния срок;

 • са подадени в не запечатан плик или в плик с нарушена цялост;

5. До участие в процедурата не се допуска кандидат, ако е налице някое от следните обстоятелства:

 • представеното предложение не отговаря на предварително определените условия на документацията;

 • не е представен някой от изискуемите документи;

 • не е закупена документацията за участие в процедурата;

Допълнение или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите.

VI. Разглеждане, оценка и класиране на предложенията

1.Всички предложения на кандидатите ще се отварят на 15.02.2012 от 11.00 ч. от комисия 2.Комисията ще отвори пликовете по реда на тяхното постъпване и ще провери съответствието на предложението с предварително обявените условия. При отваряне на предложенията комисията води протокол.

3. Класирането на предложенията ще се извърши на база на ценови критерий - предложена най-висока цена за наем на 1 астрономически час на съответното помещение.


гр. Варна Директор:

26.01.2011 г /Кр. Димитрова/

Свързани:

Соу „димчо дебелянов варна icon22 март Международен ден на водата
Черноморски район, съвместно с: риосв – Варна, младежки воден парламент-град каварна, Общински детски комплекс – Бургас, оу “Свети...
Соу „димчо дебелянов варна iconДимчо дебелянов
Димчо дебелянов е роден на 28 март 1887 год в гр. Копривщица. Бил е последното, шесто дете в семейството на Вельо Дебелянов и Цана...
Соу „димчо дебелянов варна iconСравнителен анализ на "Да се завърнеш" и "Помниш ли,помниш ли " от Димчо Дебелянов
Две затрогващи произведения от великия ни творец Димчо Дебелянов са "Помниш ли,помниш ли " и "Да се завърнеш". С невеоятно умение...
Соу „димчо дебелянов варна iconТест димчо дебелянов
А заедно с Яворов и Лилиев Дебелянов е най-значителният творец от формацията на българския символизъм
Соу „димчо дебелянов варна iconДимчо /Динчо/ Дебелянов е роден на 28 март 1887 год в гр. Копривщица и почива на 2 октомври 1916 год. Демир Хисар. Расте в семейство на абаджия, съхранило
Погребват го в двора на църквата в Демир Хисар; костите му са пренесени в Копривчица след 15 години. На гроба му е издигнат паметник-шедьовър...
Соу „димчо дебелянов варна icon125 години от рождението на Димчо дебелянов

Соу „димчо дебелянов варна iconДимчо дебелянов „спи градът
И в настоящето, и в миналото еднакво тъжен и скръбен е Дебелянов. Той е винаги сам с болката на лиричните си преживявания. Безлюдни...
Соу „димчо дебелянов варна iconПрограма за инициативите, посветени на 31 октомври 2010 г. Международен ден на Черно море на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, съвместно с Института по океанология към бан,
Института по океанология към бан, цдг 13 Звездичка, соу „ Димчо Дебелянов”, оу „Стоян Михайловски”
Соу „димчо дебелянов варна iconРачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"
Димчо Дебелянов – чувствителната, нежна и поетична душа и неговите стихотворения
Соу „димчо дебелянов варна iconДа се завърнеш в бащината къща" и "Помниш ли, помниш ли" от Димчо Дебелянов Сравнителна таблица

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом