Решение №113, взето на заседание на общински
ИмеРешение №113, взето на заседание на общински
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер126.31 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.tryavna.bg/naredbi/naredba7.doc
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ № 113, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ ТРЯВНА НА 12.10.2009 г., ПРОТОКОЛ № 12


НАРЕДБА

за реда и условията за отглеждане на животни -домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна


РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. Реда и условията за отглеждане на на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна;

2. Задълженията на собствениците на селскостопански животни и животни- домашни любимци;

3. Реда за осъществяване на контрол по спазване на разпоредбите на тази наредба.

(2) Наредбата не се прилага за кучетата, чието отглеждане е уредено в Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Трявна.

(3) Разпоредбите на тази наредба са задължителни за всички физически и юридически лица на територията на общината, свързани с дейността по ал.1.


РАЗДЕЛ ІІ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 2. (1) Собствениците на животни-домашни любимци и селскостопански животни осигуряват условия за отглеждането им, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и всички други нормативни актове, уреждащи тази дейност.

(2) Лицата по ал.1 осигуряват условия за отглеждането на животните по начин, съобразен с техните физиологически и поведенчески особености.

Чл.3. Лицата, които отглеждат животни-домашни любимци и селскостопански животни са длъжни:

1. Да потърсят необходимата информация и съвети от специалисти относно особеностите при отглеждането и необходимите условия, които трябва да осигури на животните, съобразно техния вид, порода, възраст и физиологично състояние;

2. Да осигуряват условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените им нужди според вида и породата им, а именно:

а) пространство за настаняване и оборудване на това пространство, което отговаря на физиологическите и поведенческите особености на животните;

б) необходимите количества подходяща храна и вода, които да ги поддържат в добро здравословно състояние;

в) необходимото пространство и движение;

3. Да ги обезпаразитяват, ваксинират и да им осигуряват ветеринарномедицинско обслужване.

4. Да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание, да не ги изоставят.

5. Да осигуряват ежедневно наблюдение върху здравословното им състояние.


РАЗДЕЛ ІІІ

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ


Чл. 4. (1) Селскостопанските животни подлежат на идентификация, а животновъдните обекти - на регистрация в НВМС, при условия и ред, определени от Министерството на земеделието и храните.

(2) На едрите преживни и еднокопитните животни, след идентификацията се издава ветеринарномедицински паспорт.

Чл. 5 Собствениците на селскостопански животни:

1. Предоставят животните за идентификация, имунизация и диагностични изследвания на органите по ЗВМД;

2. Съхраняват здравните ветеринарномедицински паспорти на притежаваните от тях животни;

3. Уведомяват незабавно обслужващият ги ветеринарен лекар за промени в здравословното състояние на животните и осигуряват животните за преглед.

Чл.6 Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в общинска администрация - Трявна / кмета на кметство Плачковци – за пчелни семействаа, отглеждани на територията на кметството, (кметския наместник на съответното населено място – за пчелни семейства, отглеждани по селата /.

Чл.7 (1) Собствениците, които притежават временно или постоянно селскостопански животни са длъжни в срок до седем работни дни от придобиването им да декларират в общинска администрация - Трявна / при кмета на кметство Плачковци – за животни, отглеждани на територията на кметството, кметския наместник на съответното населено място – животни, отглеждани по селата/, вида и броя на притежаваните животни и настъпилите промени в числеността им, начина на придобиване на животните, регистрационния номер при идентификацията на животните.

(2) Свидетелство за собственост на селскостопанските животни се издава от органите по ал.1, след заплащане на такса, определена по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. В свидетелството за собственост се вписва регистрационния номер на животното.

(3) Собствениците, които притежават селскостопански животни са длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване при придвижване на животни по улиците и пътищата на територията на общината / когато липсва друга възможност за придвижване/.

Чл.8. (1) Отглеждането на селскостопански животни се извършва в ограден двор, сгради и постройки, които отговарят на изискванията на ЗВМД, ППЗВМД, Наредба № 7 / 25.05.1992 г.за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Закона за животновъдството, Закона за устройство на територията и другите нормативни изисквания.

(2) Лицата, които отглеждат селскостопански животни се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоо-хигиенните, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.

(3) Заустването на отпадни води от животновъдни обекти в канализационната мрежа става само с разрешение на „В и К„ ООД - Габрово, изразено в писмена форма. В населените места, където няма изградена канализация, заустването на отпадъчните води се извършва в изгребна яма или друго пречиствателно съоръжение, изградено в имота при спазване на нормативните изисквания.

(4) Собствениците на селскостопански животни осигуряват съоръжения в своя двор, отговарящи на техническите и санитарни изисквания и разположени на отстояние не по малко от 3 м от съседния имот, за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор). Образуваното торово купище се почиства най-малко два пъти в месеца. Торовата маса се извозва от собственика на животното / животните и се депонира в собствен имот, отстоящ на повече от 300 метра извън населеното място, или се използва по начин непозволяващ замърсяване на почвата и околната среда.

(5) Собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях дворове и терени чисти, в добро ветеринарно-санитарно състояние и периодично да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите.

(6) Не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях свободна дворна площ за разходка, като торовата маса ежедневно се събира в съоръженията по ал. 4 и същите периодично се почистват.

(7) Временно съхранение и депониране на торов отпад в чужд или съсобствен поземлен имот се допуска само при наличие на писмено съгласие от собственика на имота, договор за наем или друг документ, удостоверяващ ползването на имота.

Чл.9. Отглеждането на животни в съсобствени парцели се извършва с писменото съгласие на всички съсобственици.

Чл.10. Придвижване на селскостопански животни на територията на община Трявна става само по маршрути, определени от общинска администрация - Трявна / кмета на кметство Плачковци – за животни отглеждани на територията на кметството, (кметския наместник на съответното населено място – за животни, отглеждани по селата.

Чл.11. Броят на отглежданите животни се определя конкретно за всеки случай на базата на необходимата площ за съответния вид, съгласно нормативните изисквания на действащото законодателство.

Чл. 12. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в:

(1) Имоти, намиращи се на територията на Архитектурния и исторически резерват “Трявна” и контактната му зона. В тази територия се включват: площада пред Часовниковата кула и улиците: „П.Р.Славейков”, „Ц. Захариев”, ул. „Осми март”, „Бръшлянска”, „Пейчева ливада”, „Кубра”, „Шаховец”, „Б. Даскалов”, „Сечен камък”, „Чучура”, „П. Генчев”, „Борова” , „Асеневци” – до пресечката с „Д. Горов” /площад с чешма/, както и в непосредствена близост до всички единични паметници на културата.

(2) Имоти, които граничат с третокласни пътища в рамките на населените места.

(3) Имоти, на територията на гр. Трявна и гр. Плачковци, които граничат с туристически обекти /хотели, мотели, вилни и туристически селища, пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, туристически хижи, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, плажове, ски-писти, музеи, резервати, паметници на културата и на историческото наследство, културни институти, защитени местности и природни забележителности/.

(4) В жилищни сгради и обекти, за които е констатирано по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, че са незаконни строежи или не се използват по предназначение.

Чл.13.Забранява се :

(1) Движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и пътна мрежа, без свидетелство за собственост, здравен ветеринарно-медицински паспорт и предпазна престилка.

(2) Влизането, преминаване и паша на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята.

(3) Отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи, сметища и торища, санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения.

(4) Пашата на селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места.

(5) Придвижването на селскостопански животни по улиците на населените места, освен ако няма друга възможност.

(6) Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи, общинска или държавна собственост в границите на населените места; замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински ексременти.

(7) Клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места /по тротоарите, улиците, площадите, междублоковите пространства и др. /

(8) Оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване / без придружител /.

Чл.14. Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания, по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората и животните и опазване на околната среда.


РАЗДЕЛ ІV

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ–ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ


Чл.15 При отглеждане на животни–домашни любимци се спазват общите условия на действащото законодателство.

Чл.16 Лицата, които отглеждат животни- домашни любимци са длъжни:

1. Да отглеждат животните при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;

2. Да не допускат в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго;

3. Да не допускат раждането на нежелани животни чрез осигуряването на:

а) Изолация по време на размножителния период;

б) Ветеринарно-медицински препарати за отлагане и потискане на еструса, или

в) Кастрация.

4. Да осъществяват постоянен и непосредствен контрол над животните:

5.Да вземат мерки за опазване на чистотата в общите части на етажната собственост;

6. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

7. Да спазват общите нормативни изисквания на етажната собственост.

Чл.17. (1) При присъствие на животно домашен любимец на обществено място собственикът е длъжен:

1. Да не оставя животното домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му;

2. Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно домашен любимец с други животни и хора;

3. Да не допуска нарушаване на обществения ред от животното домашен любимец;

4. Да не използва животното домашен любимец за комерсиални цели - просия, фотография, игри на късмета, хазарт, платени демонстрации на дресура и др;

5. Да вземе мерки животното – домашен любимец да не замърсява обществени места, като почисти мястото след дефекация на животното по начин, незамърсяващ съдовете за смет и околната среда.

(2) При пътуване със средствата на обществения транспорт животните домашни любимци се водят в транспортни клетки или други приспособления, обезопасени срещу възможността животното да избяга или да се нарани.

Чл. 18. Ако лицето, което отглежда или се грижи за животно-домашен любимец не е способно да се грижи повече за него, не може да му създаде необходимите условия, както и ако животното въпреки създадените условия не може да се приспособи към тях собственикът на животното е длъжен:

1. Да му потърси нов дом и собственик;

2. Да потърси съдействие от неправителствените природозащитни организации (НПО);

3. да го предаде в приют.

Чл.19 Забранява се:

(1) Разхождането, преминаването и престоя на животни-домашни любимци на територията на детски площадки, паркове, детски градини и ясли, спортни площадки, училища, здравни заведения;

(2) Отглеждането на животни домашни любимци:

1. На открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост;

2. в общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост, без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.
Чл.20 Собствениците на животн-домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:

1. При раждане и отглеждане на приплоди да им осигурият оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата;

2. Да осигурят на отгледаните новородени животни-домашни любимци дом и стопанин, след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите;

3. При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение;
4. Да предадат в изолатор или приют за животни новоотгледани животни домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик.

Чл. 21. Всеки, който отглежда или се грижи за животно компаньон, носи отговорност за вредите, причинени от личната си неспособност да взема навременни и достатъчни мерки за предотвратяване на вредите.


РАЗДЕЛ V

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 22. Контролни органи по смисъла на Наредбата са Кметът на Община Трявна, Кметът на Кметство Плачковци, кметските наместници, или упълномощените от тях длъжностни лица, както и служители на РУ на МВР – Трявна.

Чл. 23. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по смисъла на Наредбата се съставят от контролните органи по чл.22.

(2) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения, Кметът на общината издава наказателни постановления.

(3) Наказателните постановления, с които са наложени глоби в размер до 150 лева не подлежат на обжалване.

Чл. 24. За нарушения по настоящата Наредба се налага административно наказание глоба.

Чл.25. (1) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се налагат глоби от 100 до 1000 лв.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 500 до 2000 лв.

(3)  За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази Наредба, установени при извършването им, органите по чл.22 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 /петдесет/ лева.


РАЗДЕЛ VІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Идентификация на животно" е характеризирането му по неговата маркировка, паспортни и регистрационни данни;


2. "Животни домашни любимци" са животните, отглеждани с нестопанска цел в дома на човека.

3. "Селскостопански животни" са животни, отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други селско- или горскостопански цели, или за работа.

4. "Животновъден обект" е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.

5. "Търговия с животни-домашни любимци" са всички сделки, извършвани редовно със стопанска цел, включващи прехвърляне на правото на собственост върху тези животни;
6. "Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарно-медицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.


7."Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

8. "Физиологически особености" са особеностите, свързани с нормалното протичане на жизнените процеси в организма.

9. "Поведенчески особености" са особеностите, свързани с проявяването на характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.

10."Агресивно поведение" е поведение, което се изразява в нападение или намерение за нападение срещу друг представител от същия или от друг животински вид или срещу човек.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 2.Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2, чл.22, ал.4, ал.5, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.178, от Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

§ 3.Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината, Кмета на Кметство Плачковци и кметските наместници.

§ 4. Наредбата е приета с Решение № 113 от 12.10.2009 г. на Общински съвет Трявна и влиза в сила три дни след публикуването й на интернет страницата на Община Трявна.

§ 5 Настоящата наредба отменя Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна, приета с решение № 76/ 01.06.2005г. на Общински съвет Трявна.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА:/ ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /

Свързани:

Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №69, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №2 към решение №69, взето на заседание на общински съвет трявна на 13. 03. 2012 Г., Протокол №7
Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №68, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №1 към решение №68, взето на заседание на общински съвет трявна на 13. 03. 2012 Г., Протокол №7
Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №41, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №1 към решение №41, взето на заседание на общински съвет трявна на 30. 03. 2011 г., Протокол №4
Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №71, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №1 към решение №71, взето на заседание на общински съвет трявна на 13. 03. 2012 Г., Протокол №7
Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №3, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №1 към решение №3, взето на заседание на общински съвет трявна на 31. 01. 2011 Г., Протокол №1
Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №5, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №1 към решение №5, взето на заседание на общински съвет трявна на 29. 01. 2010 Г., Протокол №1
Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №95, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №1 към решение №95, взето на заседание на общински съвет трявна на 06. 08. 2010 Г., Протокол №9
Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №89, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №1 към решение №89, взето на заседание на общински съвет трявна на 31. 07. 2009 Г., Протокол №8
Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №4, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №6 към решение №4, взето на заседание на общински съвет трявна на 29. 01. 2010 Г., Протокол №1
Решение №113, взето на заседание на общински iconРешение №4, взето на заседание на общински съвет трявна
Приложение №9 към решение №4, взето на заседание на общински съвет трявна на 29. 01. 2010 Г., Протокол №1
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом