Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер51.41 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/MK-INTERNET.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

ДОКЛАДза резултатите от извършения финансов одит

на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове

на Министерството на културата за периода

от 01.01.2002 г. до 31.12.2002 г.


Финансовият одит на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Министерството на културата за периода от 01.01.2002 г. до 31.12.2002 г. е извършен на основание Заповед № П-123 от 27.06.2002 г. на председателя на Сметната палата. Одитният доклад № 0200012302 е приет от Сметната палата с решение, взето с Протокол № 22 от 13.06.2003 г.


Въз основа на извършения финансов одит и отразените констатации в одитния доклад се прави обобщение на следните пропуски и нарушения:


По действието на системите за финансово управление и контрол в министерството.


Изградените системи за финансово управление и контрол в системата на министерството отчитат само част от основните рискове при осъществяване на дейността на министерството. За одитирания период контролните процедури не са действали ефективно, в резултат на което са допуснати грешки и нередности при планирането, утвърждаването, изпълнението и отчитането на бюджета и извънбюджетните сметки.


С утвърждаването на Инструкцията за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол е поставено началото на въвеждане на задължителните и съпътстващите елементи на системите за контрол в министерството. В инструкцията не са разписани контролните процедури, като дейности и задължения на определени длъжностни лица, с които ръководството да гарантира допълнителна сигурност за постигане на поставените цели и осигуряване на нейното функциониране.

В министерството няма утвърдени функционални характеристики на отделните структурни звена. Не са разписани вътрешните връзки, координацията и взаимодействието между дирекциите, отделите и секторите в министерството, което затруднява както изпълнението на задачите, така също и текущия и последващ контрол.

Все още не е въведен изцяло предварителният контрол от главния счетоводител преди поемане на задължение. Не се прилага системата на двойния подпис при сключването на договорите, по които страна е министерството, като главният счетоводител не ги подписва, а само ги съгласува.

Действащата структура в министерството не дава възможност на главния счетоводител да упражнява контрол на разходите, които се потвърждават на второстепенните разпоредители чрез системата СЕБРА.

Към 31.12.2002 г. няма разписана единна вътрешна нормативна уредба за финансово-счетоводната дейност за цялата система на министерството, включваща счетоводна политика и вътрешен сметкоплан, което е предпоставка за допускане и неразкриване на грешки, нередности и несъответствия при консолидирането на отчетите. Не всички разпоредители с бюджетни кредити разполагат с компютърна техника и програмно осигуряване, което представлява висок риск за вярното и точното обобщаване на информацията.


По планирането и отчитането на приходите и разходите по бюджета на министерството.


Ръководството на министерството не е предприело ефективни действия за събиране на всички приходи, регламентирани с нормативната уредба, и не е положило достатъчно усилия за осигуряване на тяхната пълнота чрез обхващане на всички източници. Не се полагат усилия за достигане на равнището на отчетените приходи от предходната година.

Създадена е практика за коригиране на плановите показатели до размера на действително отчетените приходи. Не се събират всички приходи, регламентирани с нормативната уредба. Не се търсят допълнителни източници на приходи.

Неефективните управленски решения и недостатъчно надеждните системи за контрол са причина по бюджета на министерството за 2002 г. да постъпят по-малко приходи и съответно да се ангажира държавна субсидия в по-голям размер.

За финансовото осигуряване на системата на свободно договаряне в Държавния сатиричен театър е взето неправилно управленско решение, като е разрешено за продължителен период от време (над две години) извършването на разходи за възнаграждения на творчески кадри с договори за възлагане по параграф, по който не са планирани средства за сметка на други параграфи, от които предварително се знае, че няма да се разходват средствата в планирания им размер. Възприетият начин на планиране и отчитане на бюджетните средства в Държавния сатиричен театър е нарушение на бюджетната дисциплина, поради което периодичните отчети на министерството в тази си част не дават вярна и честна представа на потребителите на информацията.

Не е приета единна методология за касово и счетоводно отчитане на средствата за цялата система на министерството. Допуснато е разходи от един и същи вид да се отчитат по различен начин, което прави отчетите неразбираеми за потребителите на информацията от тях.


Извършвани са разходи с бюджетен характер от извънбюджетни сметки по предложение на лицата, чието задължение е да извършват контрол за законосъобразното разходване на финансовите средства.

Вследствие на неефективен текущ контрол в периодичните отчети на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити се повтарят едни и същи пропуски и грешки през отделните отчетни периоди, което представлява висок риск за верността на консолидирания отчет на министерството.


По управлението на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за ползване на министерството.


В министерството не се изпълнява разпоредбата на чл. 12 от Закона за държавната собственост за задължително застраховане на имотите – държавна публична собственост, като по този начин не са оценени и предвидени рисковете за съществуващия сграден фонд от природни бедствия или от умишлени действия.

Не са разписани контролни процедури (правила) за осъществяването на текущ контрол по спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, което е предпоставка за допускане на грешки и тяхното несвоевременно откриване и отстраняване.

Предоставяни са безвъзмездно държавни имоти с договори за съвместно ползване, за сътрудничество или за обединяване на усилия. Без провеждане на търг или конкурс са отдавани имоти – държавна публична собственост, сроковете по които са удължавани с допълнителни споразумения над определения тригодишен срок с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост;

Не е осъществяван текущ контрол за изпълнението на клаузите по сключените договори за наем. Сключвани са договори, които не защитават интереса на министерството, с което са пропуснати значителни приходи за бюджета му.


Не са изградени действащи вътрешни контролни процедури и не е ефективно взаимодействието между структурните звена на министерството, на които е възложено осигуряването на законосъобразното управление на държавните имоти.

На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата, на министъра на културата е изпратен доклад за резултатите от одита с препоръки за подобряване на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности на министерството.


Живка ДИМИТРОВА,

член на Сметната палата,

ръководител на отделение ІІ

“Финансов одит”


Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом