Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
страница1/3
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер263.77 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Yambol05.doc
  1   2   3


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършен одит на финансовото

управление на бюджета на Община Ямбол

за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.


І.ВЪВЕДЕНИЕ


Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г. и в изпълнение на заповед № ОД-1-009 от 10.03.2006 г. на директора на Териториалното поделение на Сметна палата – Бургас, е извършен пилотен одит на финансовото управление на бюджета на Община Ямбол, който обхвана периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.

В резултат на извършения одит е съставен одитен доклад № 0012800906, приет с решение на Сметната палата от 20.12.2006 г.

Извършеният одит обхвана дейностите, присъщи на кмета на общината и Общинския съвет (ОбС), а именно: съставяне, приемане, изменение, изпълнение и отчитане на бюджета; планиране, изпълнение и отчитане на неданъчните приходи; планиране, изпълнение и отчитане на разходите за външни услуги и на капиталовите разходи; възлагане на обществени поръчки; оценка на функционирането на системите за финансово управление и контрол (СФУК) и на счетоводната система с цел да се оценят управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните средства и дейности в общината.

Общината е юридическо лице със самостоятелен бюджет и е първостепенен разпоредител с кредити. Състои се от едно кметство и 22 второстепенни разпоредители с кредити. С бюджета на общината се определят и осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности.

В установения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП) по одитния доклад е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект, в което се съдържат възражения по 27 от констатациите и оценките от одитния доклад. По постъпилото становище е изготвено заключение по чл. 39, ал. 5 от ЗСП, с което са приети част от възраженията на ръководителя на одитирания обект.


ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ


1. Анализ и оценка на организацията по съставянето, приемането и изменението на бюджета


Вътрешните нормативни актове на общината по съставянето и приемането на общинския бюджет съответстват на действащото законодателство.

При съставянето и приемането на бюджета в значителна степен са спазени изискванията на действащото законодателство и вътрешните актове на общината. Независимо, че проектът на бюджета е разработен преди приемането на плановете за развитие на общината, същият е съобразен със заложените в тях показатели.

Бюджетът за 2005 г. е балансиран при приемането му и е в размер на 19 754 хил. лева. С него не е осигурена финансова самостоятелност на общината през 2005 г. – 60% от финансирането е със средства от републиканския бюджет.

Взетите управленски решения при определянето и използването на резерва по бюджета са законосъобразни.

1.1. При разработването и утвърждаването на бюджета за 2005 г. от кмета не са упражнени правомощията му за утвърждаване на бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с кредити, поради което не е осигурена легитимност на същите. По време на одита заповедта на кмета за изготвянето на бюджета за 2006 г. е допълнена с условия за отстраняване на пропуските, а бюджетните сметки на второстепенните разпоредители за текущата година са утвърдени съгласно чл. 33 от Наредбата за управление на общинския бюджет.

1.2. С постъпилите през 2005 г. средства за 85 хил. лв. от преизпълнение на плана за собствените приходи по § 27-29 „Други общински такси”, са финансирани допълнителни разходи в местните дейности. Актуализациите на бюджета в приходната и разходната част са извършени със заповеди на кмета в нарушение на чл. 18 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ).

Установени са грешки при отчитането на приходите и разходите по бюджета, които са несъществени по стойност.


2. Анализ и оценка на управленските решения във връзка с планирането, изпълнението и отчитането на местните приходи по бюджета

2.1. С част от взетите управленски решения не е осигурено постъпването на допълнителни приходи в общинския бюджет, а именно:

- поради неопределен ред от ръководството на общината не са предприети действия за възстановяване на 24 хил. лв. от изплатените такси за битови отпадъци за отдадени под наем общински имоти;

- от кмета не са издадени актове за установяване на несъбрани вземания от такси за ползване на целодневни детски градини (ЦДГ), детски ясли (ДЯ) и домашен социален патронаж (ДСП) за 7 хил. лв. по реда на Закона за административното производство;

- от ОбС не са упражнени правата на едноличен собственик и не е потърсена отговорност от управителя на „Обреден комплекс” ЕООД за осигуряване на постъпването на събраните през 2000 г. от дружеството общински такси за откупуване на гробни места в размер на 10 хил. лв.;

- поради неосъществен контрол от общината не са постъпили приходи за предоставени услуги от общинските културни институти в приблизителен размер 10 хил. лв.

2.2. Продажбите на общинско имущество са извършени законосъобразно. Поради неустановен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) срок за провеждане на повторен търг е пропусната възможността за изготвяне на пазарна оценка и осигуряване на допълнителни приходи за бюджета при продажбата на един общински имот.

2.3. Поради липсата на установена политика на общината и на определени ред и процедури при определянето, събирането и отчитането на приходите (с изключение на таксите) не е осигурено добро администриране на същите:

- събирането на наеми не е било ефективно, тъй като просрочените вземания са увеличени от 217 хил. лв. в началото на годината на 265 хил. лв. в края на одитирания период.

За периода от 1994 г. до 1996 г. по реда на чл. 197, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство (отм.), от бившия кмет са издадени в полза на 26 лица разрешения за разполагане и поставяне на преместваеми обекти за осъществяване на търговска дейност по дигата на р. Тунджа за срок от 10 години. В същия период от ползвателите са изградени масивни постройки без отстъпено право на строеж, за които при действието и по реда на ЗТСУ (отм.) и Закона за устройство на територията от лицата са подадени заявление и са предприети процедури по узаконяване в законоустановения срок. До датата на одита този процес не е приключен, въпреки дадените препоръки при предходните одити на Сметната палата.

За този период са начислявани такси и наеми съгласно действащото законодателство. От голяма част от ползвателите на тези терени не са внасяни дължимите суми в общинския бюджет, поради неизяснения статут на постройките. Начислените несъбрани наеми и лихви към 31.12.2005 г. са за 149 874 лв. и за тях не са предприети съдебни действия. Същите представляват приблизително 2% от местните приходи на общината за 2005 г.

Въпреки че от кмета са внасяни предложения за решаването на този проблем, от ОбС не са взети конкретни решения:

- извършено е безвъзмездно отдаване на помещения за нуждите на общинското ръководство на КНСБ в нарушение на чл. 19, ал. 2 и 3 от НРПУРОИ във връзка с чл. 14, ал. 5 от Закано за общинската собственост (ЗОС), в резултат на което не са постъпили приходи в общинския бюджет;

- с решение на ХVІІ-та сесия от юли 2005 г. от ОбС са приети отчетите на общинските дружества и са освободени управителите им от отговорност, като по този начин не е осигурено постъпването в бюджета на 18 хил. лв. от наеми за отдадени от дружествата недвижими имоти и от дивиденти за предходни години;

- от общинските училища са отдадени под наем за търговска и производствена дейност части от предоставената им публична общинска собственост. Наемните договори са сключени от директорите без да са упълномощени от кмета за това. На деветата сесия от 3 септември 2004 г., от ОбС са определени частите от училищните имоти, за които следва да се проведат търгове за отдаване под наем и началните тръжни цени, като е посочен за изпълнител на това решение кмета на общината. Упълномощени са директорите на училищата да сключат анекси към договорите с настоящите наематели до приключване на процедурата по провеждането на търговете. Към датата на одита – две години след решението на ОбС, то не е изпълнено и продължава незаконосъобразното отдаване на публична общинска собственост за търговска и производствена дейност без търг и в някои случаи по цени, по-ниски от базисните, в нарушение на разпоредбите на чл. 14 от НРПУРОИ.

По време на одита със заповед № І-А-730 от 10.07.2006 г. е определена комисия за провеждане на търгове за отдаване под наем на 15 части от училищните имоти.

Приходите от наеми в училищата за одитирания период не са съществени по стойност, но са съществени по контекст:

- с възприетия ред за отдаване под наем на тези обекти не са осигурени условия за реализиране на допълнителни приходи за общинския бюджет;

- установени са различия в регистрираната в общината и в почивната станция „Лада”, гр. Несебър, информация относно събраните приходи от предоставени туристически услуги и от стокооборот от барчето. Поради неутвърден от кмета ред за контрол на приходите и недокументиран текущ контрол върху разходите са създадени условия за злоупотреби от управителя на станцията.

По време на одита по предложение на одитния екип от кмета са утвърдени: със заповед № І-А-610 от 19.06.2006 г. “Правилник за начина на ползване и работата на почивна станция „Лада 3”, гр. Несебър”; със заповед № І-А-697 от 30.06.2006 г. “Правила за работа на обект „Кафе-аперитив Лада 3”, гр. Несебър”, и със заповед № І-А-603 от 16.06.2006 г. “Ценоразпис на предлаганите храни и напитки за „Кафе-аперитив Лада 3”, гр. Несебър”.


3. Анализ и оценка на управленските решения във връзка с планирането и извършването на разходите за външни услуги и капиталовите разходи

Действията на общинското ръководство при сключването и при изпълнението на договори за външни услуги не съответстват на разпоредбите на чл. 38, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и не осигуряват спазването на принципите за законосъобразност, целесъобразност, публичност и прозрачност по чл. 4, ал. 2 от ЗОБ.

3.1. При изготвянето на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация са планирани разходи за участие в национални и регионални програми и проекти и евроинтеграция в дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие”, без да са определени конкретни позиции съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 10 от ЗОБ.

Извършените промени на разходите по собствения бюджет са без предварителни анализи и обосновки за тях, поради което не може да се прецени доказани и неотложни ли са били потребностите от тяхното извършване, както е изискването на чл. 27, ал. 1 от ЗОБ.

3.2. От кмета е сключен договор за сътрудничество с чуждестранна консултантска фирма от Германия. Договорът е подписан от лице, посочено като упълномощен представител на фирмата за България.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от договора на първата страна /консултанта/ е предоставено правото „да изработи и/или поръча от името и за сметка на втората страна /общината/, на трети физически или юридически лица, изработването на анализи, експертни оценки, методики и други, свързани с икономическата, социалната, образователната, демографската и други структури и характеристики на общината, както и на други ресурси, дадености и инвестиционни възможности на общината, на стойност до 500 000 лв., необходими за представянето й в Република България и други страни, с цел социално-икономическото развитие на общината, насърчаването и реализирането на инвестиции и разкриването на нови работни места. „На консултанта, съгласно ал. 2 на посочения член, е дадено право „да откаже изработването на предложени от втората страна /общината/ анализи, експертни оценки или методики, когато прецени, че то не би допринесло за насърчаване на инвестициите”, както и той да посочи физически и/или юридически лица, които са били определени от него за изпълнение на предмета на договора, като общината се разплати с тези лица.

По чл. 6, ал. 1 от договора общината се задължава да се разплати с посочените от консултанта лица, както и да му оказва необходимото съдействие или на посочените от него лица по изпълнението на предмета на договора.

Включените в договора клаузи за разходите и извършените във връзка с тях действия не съответстват на принципа за законосъобразност по чл. 4, ал. 2 от ЗОБ.

При извършената съпоставка на текста на шест от предоставените осем разработки е установено, че текстът е еднакъв с този в Общинския план за развитие за 2005-2006 г. Последният е изработен от Сдружение „Младите за Ямбол” и е внесен в ОбС с писмо вх. № ОС-001-482 от 31.12.2004 г., за което са изплатени 9 850 лв.

В общината липсва пълна и точна информация действително ли е извършена работата по изплатените 282 872 лв. за консултантски услуги, в нарушение на принципите за предпазливост и документална обоснованост на стопанските операции и факти по чл. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за счетоводството (ЗСч). Налице са данни за нанесена вреда на бюджета на общината в размер 84 616 лв.

3.3. За извършване на услуги за дейност „Чистота” от предходното ръководство на общината е сключен концесионен договор. В него не е предвидено обвързване на цената на услугата с обема и количеството на извозените битови отпадъци, когато те намаляват. Поради липса на предпазна клауза в договора извършените разходи за 2005 г. са в размер, еднакъв с този за предходните години, макар че броят на населението към 31.12.2004 г. е намалял с 13 000 спрямо този при сключване на договора. До края на 2005 г. не е учреден особен залог в полза на общината върху закупената сметоизвозваща техника и контейнери, както е предвидено в договора.

Сключеният от предходното ръководство концесионен договор за сметосъбирането и сметоизвозването не е в съответствие с принципа за икономичност по чл. 4, ал. 2 от ЗОБ и оказва негативно влияние върху общинския бюджет и през одитирания период. От ръководството на общината не са предприети действия за промяна на условията по договора за постигане на баланс на интересите на общината и на концесионера.

С решение на ОбС от 26.01.2006 г. кметът е задължен да изгради кантар на сметището за точното определяне на количеството на извозваните отпадъци.

3.4. През 2005 г. са изплатени признатите и осчетоводените задължения на общината от 2003 г. за 63 хил. лв., въпреки наличие на преходен остатък към 31.12.2003 г. в размер на 403 хил. лв. Във финансовата политика на общината не е определен срок за разплащане, с което са създадени предпоставки за наличие на закъснели плащания към кредиторите.

3.5. На 10.05.2005 г. са преведени авансово на „БУЛПЛАН” ООД, София, 64 440 лв. за изработка на Универсална електронна карта /УЕК/, като крайният срок за изпълнение е осем месеца от превода. Съгласно разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър, необходимата информация за изпълнение на тази услуга се съхранява в Агенцията по кадастъра и се предоставя от нея срещу заплащане. Поради невъзможност на общината да осигури информация за започване на изпълнението на договора към датата на одита, изготвянето на УЕК не е извършено, срокът по договора е изтекъл, а общината се явява неизправна страна по него. Това е допуснато поради факта, че в общината няма създадена практика за проучване на правната рамка и изготвяне на оценка за ефективността преди възлагането на определени услуги.

По време на одита на одитния екип е предоставен договор № 04-313 от 25.07.2006 г. за съвместна дейност между Агенцията по кадастъра и общината. Съгласно същия общината ще получи нужната информация за изготвяне на УЕК.

  1   2   3

Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом