Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е
ИмеУтвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер51.95 Kb.
ТипЗадача
източникhttp://geomilev.files.wordpress.com/2009/02/d182d0b5d181d182-d0b2d18ad0bdd188d0bdd0be-d0bed186d0
УТВЪРЖДАВАМ:………………….

НАЧАЛНИК НА РИО – Р.ИВАНОВА


В Ъ Н Ш Н О О Ц Е Н Я В А Н Е

ІX клас – ІI срок

Име…………………………….Фамилия………………………………паралелка………


Дата:……………………………Точки…………………………Оценка…………………

ЗАДАЧА 1. ПОСОЧЕТЕ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ:

1. Ренесансът е:

а/ процес на преместването на центъра на европейската икономика от Венеция и Генуа към атлантическите държави; б/ критика на католицизма, насочена срещу реликвите, чудесата и индулгенциите; в/ колосална културна революция, белязала прехода от Средновековието към Новото време; г/ безкритично копиране на гръко-римското наследство от италианските художници през ХV век

2. Свържете личността със събитието.

а/ Ернан Кортес 1. португалец, на чието име е наречен континент

б/ Америко Веспучи 2. първият откривател на Новия свят

в/ Христофор Колумб 3. мореплавател, предприел първото околосветско пътешествие

г/ Фернандо Магелан 4. конкистадор, завладял Мексико от ацтеките

3. В средата на XVІ столетие Свещеното писание станало достъпно за хората, защото:

а/ нараснала общата грамотност и много хора знаели латински език б/ за първи път било преведено от латински на говоримите европейски езици и отпечатано в многобройни екземпляри; в/ лутераните смятали, че всеки искрен християнин трябва да може сам да чете свещените текстове на латински;

г/ католическото духовенство се заело да проповядва усърдно сред обикновените хора.

4. Посочете грешното твърдение. Върху демографския баланс в зората на модерната епоха влияели:

а/ високата раждаемост и високата детска смъртност;

б/ ниската средна продължителност на живота и епидемиите;

в/ опустошенията от войните и лошите реколти;

г/ повишаването на грамотността.

5. Коя от следните характеристики на английската политическа система, установена в резултат на революцията, не е вярна ?

а/ Англия станала ограничена конституционна монархия с парламентарно представителство;

б/ Кралят управлявал с помощта на правителствен кабинет, излъчван от политическата сила, която имала мнозинство в Парламента

в/ Парламентът контролирал финансите, воденето на война и данъчното облагане

г/ в Англия била установена демократична република.

г/ кралският съвет бил разпуснат.

6.Изберете вярното понятие, за да допълните определенията:

метрополия, олигархия, диктатура, анархия, абдикация, легитимизъм, демокрация, монопол.

а/ признаване на правото на законните династии …………………………………

б/ доброволно или принудително отказване от владетелски права и престол ………………………

в/ управление на малка група от хора, представители на най-богатата част от населението……...............

г/ безвластие, липса на законност………………………………………..................................................


.

7. Цитираният документ е откъс от:

„Всички хора са създадени равни, те са надарени от Създателя с някои неотменими права, сред тези права са животът, свободата и стремежът към щастие.”

а/ Декларацията за правата на човека и гражданина;

б/ Конституцията на Съединените американски щати;

в/ Гражданския кодекс на Наполеон Бонапарт;

г/ Декларацията за независимостта на САЩ.

8.Индустриалната революция представлява :

а/ прогресивна концентрация на производството в промишлеността за сметка на развитието на селското стопанство;

б/ поява на нововъведения в текстилния отрасъл;

в/ увеличаване на производителността на труда;

г/ процес на прогресивна концентрация на производството и замяна на ръчния труд с механична сила, който довежда до постоянно и голямо нарастване на производството.

9. Най-важната промяна са социалната структура през епохата на индустриалната революция била:

а/ преминаването от обществото на съсловията към общество на класите;

б/ прилагането на нововъведения в селското стопанство;

в/ увеличаване на селското население в Европа;

г/ относителното намаляване на населението на континента в сравнение с предходния период.

10. Свържете понятието със съответстващото определение :

а/ Консерватизъм 1/ политическо движение на английските работници, борещи се за избирателни права през 30-те – 50-те години на XIX век;

б/ Либерализъм 2/ политическа доктрина, която се придържала към установените традиционни монархически ценности и гледала на промените като заплаха за социалния мир и стабилност;

в/ Чартизъм 3/ социалнополитическо учение и движение, борещо се за осигуряване на

господстваща позиция на работническата класа в обществото чрез неговото постепенно мирно и легално реформиране;

г/ Социализъм 4/ политическо учение са преобразуване и модернизиране на обществото чрез осигуряване на лична свобода на индивида и конституционни реформи.

11. Изберете понятието, което според вас най-точно допълва твърдението.

патриотизъм, милитаризъм, национализъм, абсолютизъм, империализъм, комерсиализъм 1. През XVIII век системата на . . . . . . . . . . . . . . . поощрявала верността към краля и господаря, а не към нацията.

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . е чувство на гордост от своя език, история и култура.

3. Идеята, че една нация печели власт и слава, ако има колонии, поощрявала движението, наречено . . . . . . . . 4. Създаването на огромни армии и военни флотове се нарича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Кое от посочените не е сред съставките на Източния въпрос ?

а/ опитите на султаните Селим III и Махмуд II да създадат нова армия по европейски образец;

б/ разрастващите се националноосвободителни движения на балканските християнски народи

в/ упадъкът на централната власт и неспособността й да управлява ефективно Осман. Империя;

г/ сблъскването на противоречивите интереси на Великите сили в стремежа им за подялба на

Османската империя.

13. Попълнете липсващото в изреченията:

а/ Паисий Хилендарски се смята за първия изразител на идеите за………………осъзнаване, обособяване и освобождение.

б/ През……… в …………………………манастир.той завършил труда на своя живот под заглавие………………………………………………………

в/ Първия препис на Историята..бил направен през …………….от свещеника…………………...

г/ Чрез …………………….знанието за родната история било утвърдено като опора за………………………

самочувствие и като призив за възстановяване на българската……………………

14. Свържете личностите с политическата изява или организацията:

а/ Любен Каравелов 1.Преминаване с чета в Българско;

б/ Георги Раковски 2.Вътрешна революционна организация;

в/ Васил Левски 3.Български революционен централен комитет;

г/ Хаджи Димитър 4.Първа българска легия.


15. Посочете грешното. В резултат на Руско-турската война от 1877/1878 г. и Берлинския конгрес:

а/ Румъния, Сърбия и Черна гора получили независимост, България станала автономно княжество;

б/ Южна България под името Източна Румелия била оформена като автономна област под властта на султана, а Македония оставала в пределите на Османската империя;

в/ Русия получила Бесарабия от Румъния, а тя пък получила Северна Добруджа;

г/ Австро-Унгария и Гърция се сдобили с голямо териториално разширение.


ЗАДАЧА 2. /Обстоен отговор в свободен текст/

Сравнете понятията „национализъм” и „патриотизъм”. Кое от тях е по-общото?

/ Всеки националист патриот ли е, или всеки патриот е и националист?/


Свързани:

Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconУтвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е
Венеция и Генуа към атлантическите държави; б/ критика на католицизма, насочена срещу реликвите, чудесата и индулгенциите; в/ колосална...
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconУтвърждавам: началник на рио – Р. Иванова
Венеция и Генуа към атлантическите държави; б/ критика на католицизма, насочена срещу реликвите, чудесата и индулгенциите; в/ колосална...
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconУтвърждавам: началник на рио – Р. Иванова
Венеция и Генуа към атлантическите държави; б/ критика на католицизма, насочена срещу реликвите, чудесата и индулгенциите; в/ колосална...
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconВх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад
Относно: разпределение на часовете по зип (непрофилирана, профилирана и професионална подготовка) и часовете по сип по учебни предмети,...
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconДо г-жа ваня кастрева началник на рио на момн софия-град чрез експерт „образование район до директорите на цдг/одз уважаема госпожо кастрева, уважаеми колеги
Поканени за участие в съвещанието са и експертите „Образование" при районните администрации, г-жа Бойка Калева и г-жа Вирджиния Василева...
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconНачалник рио на мон
Да гарантира изграждане на комуникативни умения според Държавните образователни изисквания по чужд език
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconПрограма 30. 11. 2011 г. (сряда)
Областна управа Бургас инж. Виолета Илиева началник на рио-бургас Университет„Проф д-р А. Златаров
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconУтвърждавам, кмет на община сливен: йордан лечков началник на регионален инспекторат по образование сливен: бисерка василева
За организиране и провеждане на регионален ученически конкурс по повод 135 години от априлското въстание
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconНачалник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас
Ученикът може да извършва аритметичните действия събиране и изваждане на трицифрени числа и действията умножение и деление на трицифрени...
Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова външнооценяван е iconДо Началник на рио относно
Относно: Резултати от І- ва част на Петия конкурс за работещи с деца в извънкласни и извънучилищни дейности и участие във ІІ част...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом