Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител
ИмеОбявление за провеждане на конкурс за държавен служител
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер31.63 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/Karieri/N-k_otdel_Vytreshen_odit_Obyava_28042011.docОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ


На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от НПКДС и Заповед № 403/21.04.2011 г., Община Враца, гр. Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6


ОБЯВЯВА КОНКУРС:


  1. За длъжността “Началник отдел”

отдел “Вътрешен одит”

2. Минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, са:

1/ Да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител;

2/ Да имат придобита образователна степен «бакалавър» ;

3/ Да имат най-малко 5 /пет/ години професионален опит или присъден най-малко

ІІІ младши ранг;

4/Да са положили успешно изпит за вътрешни одитори в публичния сектор по чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и да притежават сертификат, издаден от Министъра на финансите;

5/Да е дееспособно лице


Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 363.00 лв.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:

икономика

- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

- Опит в държавната администрация е предимство;

- Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;

- Аналитична компетентност;

- Комуникационна компетентност;

- Изграждане на отношения;

- Ориентация към резултати;

- Познаване на заинтересуваните страни;

- лидерска компетентност;

- управленска компетентност;  1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи дейността на звеното “Вътрешен одит”

Отговаря за правилното прилагане на нормативните актове по вътрешния одит. Дава съвети и оказва методическа помощ при извършване на вътрешен одит, носи отговорност за точността на дадените заключения

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 58 на Община Враца.

4. Начинът за провеждане на конкурса е : тест и интервю

5. Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса за държавен служител, трябва да представят са:

1/ Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2/ Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

3/ Копие от документ за придобита образователна степен;

4/ Копие от документите, удостоверяващи продължителността на изискуемия професионален опит или придобит ранг като държавен служител

5/Сертификат издаден от Министъра на финансите за успешно положен изпит по чл.53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

6/ Свидетелство за съдимост ;

7/ Медицинско свидетелство;

8/ Копие от документ за самоличност;

9/ Професионална автобиография;

10/ Други документи – за компютърни умения, сертификати; др.

Заедно с копията от документите за кандидатстване се представят и оригиналите за сверяване, след което се връщат на кандидатите.

6. Документите следва да бъдат представени в:

Община Враца, гр.Враца, п.код 3000, ул. »Стефанаки Савов» № 6 (Административно обслужване и информационни технологии – гише “Общо деловодство”); в срок : 12 дни от датата на публикуване на обявлението. Документите се подават лично от кандидатите или чрез упълномощени представители.

7. Мястото, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е :

информационните табла в сградата на Общината и официалния сайт на Община Враца .


Лице за контакти: Емилия Якова

Телефон за контакти: 092 62 24 68

КМЕТ:

/д-р Костадин Шахов/Свързани:

Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconОбявлени е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед...
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconЗа провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Изпълнителна агенция по трансплантация
Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед...
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconЗа провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Изпълнителна агенция по трансплантация
Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед...
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconОбявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
Столична община район "Оборище" със седалище и адрес гр. София, бул."Мадрид"№1, тел. 8157617, факс 944-16-67
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconЗа провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Изпълнителна агенция по трансплантация (иат)
Закона за администрацията,чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на...
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconЗа провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Изпълнителна агенция по трансплантация (иат)
Закона за администрацията,чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на...
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconОбявлени е
Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед...
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconКонкурсът се обявява за длъжността – заместник началник
Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед...
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconОбявявам конкурс: за назначаване на държавен служител на длъжността: Главен счетоводител
На основание чл. 10а, ал. 2 от здсл и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител iconДирекция "национален парк централен балкан" габрово
За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността инспектор в отдел контрол и охрана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом