Общо застраховане и имуществено застраховане
ИмеОбщо застраховане и имуществено застраховане
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер92.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20100409_unicheats.net_829_unwe.doc
Общо застраховане и имуществено застраховане


http://unicheats.net/Застраховане на недвижим имот


Общото застраховане обхваща:Възможно е имущественото застраховане да се квалифицира по-следния начин:


Възможно е в имущественото застраховане да се включат следните застраховки:

 • Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж;

 • Пожар и други опасности;

 • Прекъсване на дейността;

 • Индустриален пожар.
 1. Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж


Предмет на застраховане са движими и недвижими имущества, собственост на фирми или граждани, в т.ч.:

 • имущества, застраховани по застраховка “Индустриален пожар” или “Пожар и други опасности”;

 • имущества, които се застраховат като допълнение към застрахови “Индустриален пожар” или “Пожар и други опасности”, като: пари в наличност; благородни метали, предмети с историческа, филателна, нумизматична и художествена стойност, произведения на изкуството, уникати, антикварни предмети, книги, скъпи кожи и кожени изделия; мостри, образци, прототипи, изложбени експонати и други подобни.


Застрахователно покритие

 • кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с въоръжен грабеж;

 • разходи необходими за отстраняване на вреди, причинени на друго имущество при извършване на взломно проникване.

Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от една година


 1. Пожар и други опасности

Застраховката е предназначена за имуществата на физически и юридически лица, с обща застрахователна сума до един млн. лева.

Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в т.ч.:

 • За фирми - офиси, търговски обекти, производствени сгради; офис оборудване, машини и съоръжения, транспортни средства без регистрационни номера, стопански инвентар; стоково - материални запаси;

 • За граждани - жилища (апартаменти, къщи); вили; стопански сгради; домашно имущество; материали и селскостопанска продукция.


Застрахователно покритие
Основното покритие включва рисковете: пожар, вкл. последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
В покритието могат да бъдат включени допълнителни рискове, избрани от Застрахования, като:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;

 •  бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;

 • земетресение;

 • изтичане на вода и пара;

 • стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;

 • имплозия;

 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;

 • действие на морски вълни;

 • удар от превозно средство;

 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;

 • чупене на стъкла;

 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;

 • вреди при промяна на мястото на застраховката;

 • ударна/ звукова вълна;

 • гражданска отговорност на Застрахования (само за граждани) за причинени имуществени вреди на трети лица в резултат на покрито по полицата застрахователно събитие.Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от една година.


 1. Прекъсване на дейността

По тази застраховка се предоставя застрахователно покритие срещу финансовите загуби, понесени от Застрахования – юридическо лице, вследствие прекъсване на стопанската му дейност.


Предмет на застраховане

 • Загуба на брутна печалба, за периода на възстановяване на дейността но не повече от договорения период на обезщетяване, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/ стоки/ услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността.

 • По договореност, допълнително на обезщетение могат да подлежат и разходите, направени целесъобразно от Застрахования, за наемане на одитори както и разходите за заплати на персонала, нает по трудови договори за определен период от време.


Застрахователно покритие

 • Финансови загуби, представляващи пряк резултат от пълно или частично прекъсване на стопанската дейност (производство, търговия, услуги и други) вследствие на преки материални вреди върху застрахованото имущество, възникнали в резултат на внезапното и непредвидимо проявление на покрит риск по условията на застраховка „Индустриален пожар”.


Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от една година.


 1. Индустриален пожар

Застраховката е предназначена за обекти (производствени предприятия, организации от бюджетната сфера  и др. със стопанска или нестопанска дейност), общата застрахователума на които е над един млн. лева.


Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в т.ч.:

 • дълготрайни материални активи (ДМА) - сгради, оборудване (машини и съоръжения), транспортни средства (без тези с регистрационен номер, плавателни съдове, железопътни и въздухоплавателни средства), стопански инвентар, други ДМА;

 • разходи за придобиване на ДМА;

 • стоково-материални запаси - материали, продукция, стоки, незавършено производство;

 • други имущества.


Застрахователно покритие

Основното покритие включва рисковете: пожар, вкл. последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар. В покритието могат да бъдат включени допълнителни рискове, избрани от Застрахования, като:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;

 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;

 • земетресение;

 • изтичане на вода и пара;

 • стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;

 • имплозия;

 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;

 • действие на морски вълни;

 • удар от превозно средство;

 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;

 • чупене на стъкла;

 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;

 • вреди при промяна на мястото на застраховката;


Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от една година.


Техническото застраховане включва:

 • Застраховане на електронна техника;

 • Замразени продукти срещу разваляне;

 • Всички рискове при изпълнение на монтажа;

 • Всички рискове при изпълнение на строителни работи;

 • Застраховка на машини и съоръжения;

 • Машини и съоръжения, предоставени на лизинг.

  1. Застраховане на електронна техника

Застраховани са:

 • компютри, периферни устройства и компютърни мрежи, комплексно офис оборудване;

 • електронно-измервателна техника;

 • навигационна, комуникационна, радио- и телевизионна техника;

 • медицинска техника;

 • друго електронно оборудване;

 • външни носители на информация;

 • допълнителни разходи за използване на алтернативна техника.

срещу следните рискове:

 • конструктивни грешки, дефекти на материала, лоша изработка;

 • късо съединение, свръхнапрежение, индукция (намагнитизиране);

 • кражба чрез взлом и въоръжен грабеж;

 • пожар, мълния – пряко и непряко попадение, експлозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щети вследствие от гасенето на пожар;

 • дим и сажди;

 • градушка, буря, проливен дъжд, наводнение, течове от ВиК инсталации, действие на директна пара;

 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;

 • свличане, срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове;

 • злоумишлени действия на трети лица;

 • земетресение и др.

Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от една година.  1. Замразени продукти срещу разваляне

Застраховани са замразени/ охладени продукти, съхранявани в хладилни складове (камери) срещу разваляне в резултат на повреда на хладилните съоръжения.

Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от една година.  1. Всички рискове при изпълнение на монтажа

Застраховани са:

 • строително-монтажни обекти от всякакъв вид с преобладаваща монтажна дейност, като напр. монтаж на турбини, генератори, парни котли, компресори, двигатели с вътрешно горене, металорежещи машини, асансьори, резервоари, тръбопроводи и др.;

 • съоръженията и оборудването на строително-монтажната площадка;

 • имуществата (сгради, машини и съоръжения), намиращи се на територията на строително-монтажната площадка, принадлежащи на инвеститора;

 • гражданската отговорност на изпълнителя/ подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица;

 • разходите за ограничаване на щетите и за разчистване на обекта след настъпване на застрахователно събитие.

срещу следните рискове:

 • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар

 • късо съединение, свръхнапрежениуе или спад на напрежението, електрическа дъга

 • свръхналягане или вакуум, скъсване вследствие на центробежни сили

 • щети при вътрешен транспорт на строително-монтажната площадка,  проникване на чужди тела, увреждане от падащи предмети

 • буря (ураган), проливен дъжд, наводнение

 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни)

Срок на застраховката - Застраховката се сключва за срока на извършване на монтажа.  1. Всички рискове при изпълнение на строителни работи

Застраховани са

 • строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство -  жилищни сгради, търговски центрове, болници, училища, промишлени сгради, железопътни и шосейни съоръжения, летища, мостове, диги, язовири, напоителни и отводнителни съоръжения, тунели, пристанища и др.;

 • съоръженията и оборудването на строителната площадка;

 • строителната механизация, използвана на обекта;

 • гражданската отговорност на изпълнителя/ подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица;

 • разходите за ограничаване на щетите и за разчистване на обекта след настъпване на застрахователно събитие;

срещу следните рискове:

 • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар;

 • буря (ураган), проливен дъжд, наводнение;

 • увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване, падане на лавини, повишаване на морското ниво (морски вълни);

 • земетресение, свличане или срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове;

 • кражба чрез взлом и вандализъм (само за материали и съоръжения, числящи се към обекта и намиращи се в заключени помещения).


Срок на застраховката – Застраховката се сключва за срока на изграждане на обекта.  1. Застраховка на машини и съоръжения

Застраховани са машини и съоръжения

срещу следните рискове:

 • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите;

 • недостиг на вода в парни котли и парогенератори, физическа експлозия в парни котли, разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала, отказ на контролни и регулиращи уреди, пренагряване;

 • късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията;


Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от една година.  1. Машини и съоръжения, предоставени на лизинг

Застраховани са машини и съоръжения, предоставени или приети за ползване (на лизинг)

срещу следните рискове:

 • пожар, експлозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар, както и щети вследствие от гасенето на пожар;

 • буря, проливен дъжд, наводнение;

 • късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията;

 • кражба чрез взлом.


Срок на застраховката - Застраховката се сключва обичайно за срок от една година.


В заключение може да се каже, че имущественото застраховане в широкия смисъл обхваща имущественото застраховане и техническото застраховане. Имущественото застраховане в тесния смисъл обхваща горепосочените застраховки:


Свързани:

Общо застраховане и имуществено застраховане iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Зад “дзи-общо застраховане” гр. София, чрез зад дзи общо застраховане, главна агенция Б., представлявано от управителя М. В. П. чрез...
Общо застраховане и имуществено застраховане iconКодекса за застраховане. І. Данни за кандидата за застраховане
...
Общо застраховане и имуществено застраховане iconИскате да имате възможност да печелите в зависимост от вложените от Вас усилия?
За нас е удоволствие да ви поканим да се присъедините към екипа на интерамерикан в гр. Пловдив като застрахователен агент имуществено...
Общо застраховане и имуществено застраховане iconКодекс за застраховане. І. Данни за кандидата за застраховане
Бул. “Ал. Стамболийски” №55, София 1301, тел. (02) 923-6911, факс (02) 987-0665, e-mail: baez@baez-bg com
Общо застраховане и имуществено застраховане iconКодекс за застраховане. І. Данни за кандидата за застраховане
Бул. “Ал. Стамболийски” №55, София 1301, тел. (02) 923-6911, факс (02) 987-0665, e-mail: baez@baez-bg com
Общо застраховане и имуществено застраховане iconБългарска агенция за експортно застраховане еад
Общи условия за застраховане на инвестиции на български юридически лица в чужди държави срещу риск от невъзможност за прехвърляне...
Общо застраховане и имуществено застраховане iconСтопански Факултет Курсова работа на тема Общи условия на лизинговото застраховане
Затова в специалната литература са предложени различни класификации на рисковете, които, адаптирани към лизинговото застраховане,...
Общо застраховане и имуществено застраховане iconРепублика българия община свиленград
Имуществено застраховане на сградите които са публична общинска собственост”; „Сключване на застраховка „злополука” на служителите”;...
Общо застраховане и имуществено застраховане iconВисше училище по застраховане и финанси софия запове д
На основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за приемане на студенти за обучение в бакалавърска степен във Висшето училище по застраховане...
Общо застраховане и имуществено застраховане iconИщец в процеса е дзи-общо застраховане, еик 121718407, седалище и А. на управление С. Р. С. У. Г. Ответници, при условията на солидарност, са следните
Ищец в процеса е дзи-общо застраховане, еик 121718407, седалище и А. на управление С. Р. С. У. Г. Ответници, при условията на солидарност,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом