Доклад за дейността на областна администрация перник
ИмеДоклад за дейността на областна администрация перник
страница1/5
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер0.59 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.pk.government.bg/images/stories/ad2010.doc
  1   2   3   4   5
АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

ПРЕЗ 2010 г.


Дейността на Областния управител през отчетния период се основаваше на провеждането на държавната политика на територията на Област Перник, осъществяването на държавното управление и осигуряването на съответствие между националните и местните интереси.

Неговите усилия, както и тези на цялата Областна администрация /ОА/ са подчинени на основните критерии на правителствените програми и на стратегическите документи за развитие на Област Перник и за дейността на администрацията. Тази дейност бе осъществявана при спазването на законността, предприемане на мерки за стриктен контрол върху управлението, опазването и разпореждането с държавната собственост, контрола и координацията по изпълнение на административните актове и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация и на териториалните структури на министерства и ведомства, законосъобразност, целесъобразност и организация на работата на администрацията, допринасяща за реализиране на секторните политики и приоритетите на Програмата на правителството за европейското развитие на България 2009-2013 година за постигане на отворено и прозрачно управление.

Приоритетите, целите и задачите, които Областна администрация на Област с административен център гр. Перник си постави за 2010 и 2011 година, разработихме въз основа на:

 • Закона за администрацията;

 • Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;

 • Устройствения правилник на областните администрации;

 • Програмата на правителството за европейското развитие на България 2009-2013 г.;

 • Правителствената стратегия за децентрализация на управлението;

 • Концепция за електронно управление на България 2010-2015г.;

 • Стратегия за развитие на Област Перник 2005-2015 г.;

 • Тригодишна бюджетна прогноза на Областна администрация на Област с административен център гр. Перник – 2011-2013 г.;

 • Стратегически план за дейността на ОА- Перник за периода 2010 – 2013 г.


За да постигнем необходимите резултати, си дадохме сметка, че на първо място, е наложително да оптимизираме работата на администрацията. През отчетния период в администрацията бяха извършени одит от Сметната палата за финансовото управление през периода 01.01.2008 г. - 31.12.2009 г. и проверка от Инспектората на Министерския съвет и изготвени доклади със съответни констатации и препоръки, към чието изпълнение пристъпихме. Постигнахме до голяма степен целите, заложени в нашия Оперативен план за 2010 г., но ще продължим да усъвършенстваме и надграждаме постиженията си и през следващия отчетен период, съгласно Оперативния план за 2011 година.

І. Регионално развитие. Осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, взаимодействието с органите на местното самоуправление и местната администрация. Комисии и съвети. Дейности по специалните правомощия на Областния управител и секторните политики

През визирания период, провеждайки държавната политика на територията на Област с административен център гр. Перник, Областният управител имаше за цел да синхронизира националните и местните интереси в рамките на регионалната политика.

Съвместно с кметовете на общините и представители на местните структури на отделните министерства и ведомства бяха решавани проблеми по транспорта, водоснабдяването, по инфраструктурата, по подготовката за зимните условия, по предотвратяване на епидемиологични и други кризисни ситуации и други належащи проблеми.

За всички дейности на Областната администрация бе предоставяна актуална информация на местните печатни и електронни медии чрез прессъобщения за всички събития и провеждането на пресконференции и брифинги.

В изпълнение на специалните правомощия на Областния управител и за осъществяване на нормативно установените дейности в различни области и секторни политики, в ОА - Перник функционират 8 съвета и 6 комисии.

1. Съвети и комисии

Тези комисии и съвети имат за цел подпомагане изпълнението на специалните правомощия на ОУ /Областния управител/ и координацията на работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации и взаимодействието им с местната власт. Съществуващите съвети, комисии и работни групи към Областна администрация /ОА/- Перник и основните въпроси, разглеждани и решавани през годината са както следва:

СЪВЕТИ

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) И РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ (РКК) КЪМ РСР НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

Съветът проведе две заседания под председателството на Областния управител на Област Перник:

РКК към РСР на Югозападен район прие Решение за изменение и допълнение на Вътрешните правила за работата на Комитета във връзка с писмо на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, относно въвеждане на процедура за осигуряване на информация и обсъждане на съответствието, допълняемостта и синергията на проектни предложения по Оперативна програма /ОП/ за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013” с операции по оперативни програми и инициативи съфинансирани от Европейския съюз, които се осъществяват на територията на районите от ниво 2;

На второто редовно заседание беше: представен и обсъден годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007–2013 г.); представена информация за хода на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Югозападен район; прието предложение за осигуряване на публичност на приетите решения и обсъдените проблеми.

Като член на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, Областният управител подкрепи вземането на следните решения:

- Одобряване на актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2010 – 2013 г.;

- Одобряване на Аналитичния доклад на проучения европейски опит в сферата на публичност и прозрачност, както и пакета от мерки – предложения за адаптиране и въвеждане в администрациите от Югозападен район, изготвен в рамките на проект на Областна администрация Благоевград „Администрацията на Югозападния район – с отворени врати към гражданите и бизнеса” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/.ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /ОСР/

През 2010 г. Областният съвет за развитие проведе три заседания.

На първото редовно заседание, през месец март, беше обсъдена и приета Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Перник (2010 – 2015 г.), разработена от екип на УНИЦЕФ.

Стратегията определи областната рамка и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на Областта. В географско отношение тя покрива шестте общини на територията на Област Перник и обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на цялата област през следващите шест години (2010 – 2015 г.).

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за социално включване в Област Перник са:

 • Уязвими семейства с деца в риск;

 • Деца, необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;

 • Деца, отглеждани в специализирани институции;

 • Хора с увреждания;

 • Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки населени места, без достъп до социални и др. услуги;

 • Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в селски райони.

Стратегията обхваща:

 • Развитието и усъвършенстването на съществуващите социални услуги през следващите 6 години (2010 – 2015);

 • Разкриването на нови и иновативни социални услуги съобразно изведените приоритетни целеви групи;

 • Инициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми;

 • Успоредното развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.

Приоритетните направления на Областната стратегия се изведоха в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите в Областта. Те са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение основните дейности в Областната стратегия, обхващат:

 • Развитието на човешките ресурси с цел повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги;

 • Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с цел повишаване на ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

По предложение на Председателя на Областния съвет за развитие, през месец октомври, се проведе неприсъствена процедура по приемане на решение от Съвета относно изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област Перник.

На третото редовно заседание на Областния съвет за развитие, през месец декември 2010 г., се направи презентация на основните резултати и препоръки от междинната оценка (МО) на Областната стратегия за развитие (ОСР) – Перник, изготвена от консултантската фирма „ИДЕИН” ООД – София.

Основните компоненти на оценката са:

 • Социално-икономически контекст

 • Оценка на постигнатите резултати и въздействие

 • Анализ на индикаторите

 • Оценка на релевантността на стратегическата част на ОСР

 • Релевантност спрямо икономическата среда

 • Релевантност спрямо планови документи от по-висше йерархично ниво

 • Координация на областната стратегия за развитиеОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ /ОСЕЕ/

Със заповед на Областния управител, съгласно Закона за енергийна ефективност и указанията в писмо на Изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност, е определена структурата и състава на Областния съвет по енергийна ефективност на Област Перник.

Областният съвет по енергийна ефективност е обществен експертно – консултативен орган, който подпомага Областния управител при определяне, организиране и координиране провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност на територията на Област Перник.

Неразделна част от заповедта е утвърдения Правилник за дейността на Областния съвет по енергийна ефективност.

ОБЛАСТЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ОЕСУТ/

През отчетния период се проведе едно заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, на което беше разгледан идейния инвестиционен проект за обект „Допълнително водоснабдяване на с. Драгичево, с. Рударци, с. Кладница, с. Студена и кв. Църква – община Перник” и приет един от предложените варианти за продължаване на проектирането в следващите фази. Възложител – Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Проектант – „Хидро – Перник” – София.

Издадено бе едно разрешение за допускане изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура в землищата на общините Перник и Брезник и специализирани план – схеми към ПУП за обект „Оптичен кабел Перник – Брезник”.

За всички разпореждания и указания на МРРБ /Министъра на регионалното развитие и благоустройството/, относно прилагане разпоредбите на ЗУТ /Закона за устройство на територията/, своевременно уведомявахме кметовете на общините и главните архитекти.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ /ОССЕДВ/

Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси /ОССЕДВ/- Перник се преучреди със заповед на Областния управител през 2010 г.

Този Съвет е консултативен и координиращ орган, който подпомага Областния управител на Област Перник в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и демографските въпроси.

ОССЕДВ съдейства за сътрудничество, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи, териториалните звена на централните ведомства, органите нa местното самоуправление и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етническите малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека и/или демографското развитие на територията на Област Перник.

През 2010 г. ОССЕДВ проведе две заседания и една работна среща, протекли под председателството на Радослав Йорданов, Заместник областен управител.

През юни 2010 г. Съветът проведе заседание, на което Националният координатор по Декадата на ромското включване, г-н Милен Миланов представи пред участниците в ОССЕДВ актуализираната Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество.

Второто заседание ОССЕДВ се проведе през юли 2010 г. Обсъдиха се писмено подадените през Деловодството на ОА-Перник предложения за допълнения и изменения на Правилника за дейността на Съвета. С направените и приети предложения Председател на Областния съвет остава Областният управител на Област Перник / или упълномощено от него лице/, а заместник-председатели на Областния съвет са Заместник областен управител, определен от Областния управител и втори зам. председател от квотата на неправителствени организации /НПО/, излъчен и подкрепен от всички организации.

Обърнато бе внимание на всички НПО, неподали съдебно удостоверение за актуално състояние и заявление за участие в Съвета да участват активно и адекватно в работата му и да подадат необходимите документ и към момента три от общо десет ромски организации са подали документи по надлежния ред.

Повечето от ромските НПО проявяват по-висока активност при инциденти, свързани с нарушени човешки права и около традиционните празници 14 януари / Ромската Нова година / и 08 април / Международен ден на ромите /.

През ноември.2010 г. се проведе работна среща с председатели на ромски НПО и Директора на ТСБ-Перник във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. На присъстващите представители на ромски НПО бяха представени правилата, сроковете за предстоящото преброяване и възможностите за участие и на преброители,контрольори и придружители от ромски произход.

Националната програма „Активиране на неактивни лица” изпълнява една от основните цели на политика по заетостта - активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица. Назначени бяха за медиатори безработни лица от ромски произход със средно или висше образование, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. Те бяха обучени по част от професията „посредник на трудовата борса”, в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на МТСП. Утвърдилата се вече и доказала своята ефективност Национална програма „Активиране на неактивни лица” ще продължи да се изпълнява и през 2011 г.

През 2011 година са планирани 3 заседания на ОССЕДВ- Перник.ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД /ОбСУТ/

Цялостната дейност на Областния съвет по условия на труд през 2010 г. бе насочена към осъществяване на регионалната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и координиране дейността на териториалните органи по контрола на условията на труд.

През 2010 г. дейността на Областния съвет по условия на труд се извършва на основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правилника за устройството и дейността му.

Със заповед на Областния управител през 2010 г. се актуализира състава на Областния съвет по условия на труд. Председател е Заместник областен управител. В състава му са включени:

 • представители на регионалните структури на представителните организации на работодателите - Пернишка тъговско-промишлена палата и Българска стопанска камара;

 • представители на регионалните структури на представителните организации на работещите - КНСБ и КТ Подкрепа;

 • представители на Областна администрация.

Изготвени са промени в Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд и предстои тяхното утвърждаване. Направените промени са в посока оптимизиране на дейността и засягат оперативността при свикване на заседания.

През 2010 г. Съветът проведе едно заседание, на което са разгледани предложения за промени в Правилника за устройството и дейността на Областния съвет по условия на труд и е изслушан отчет-анализ за дейността на Дирекция „Инспекция по труда” София, отдел Перник за деветмесечието на 2010 г. Взетите решения са в посока активизиране дейността на съвета.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Доклад за дейността на областна администрация перник iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация перник iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация перник iconДокла д за дейността на дирекция
Административноправно обслужване, финанси и управление на собствеността” в областна администрация на област перник за 2011 Г
Доклад за дейността на областна администрация перник iconРепубликабългари я областeн управител на област перник утвърдил: инж. Иво петров
Този Стратeгически план има за задача да отрази основните цели и приоритети в дейността на областна администрация на област с административен...
Доклад за дейността на областна администрация перник iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново
При встъпването си в длъжност, новият ръководен екип на Областна администрация си постави като основен приоритет превръщането на...
Доклад за дейността на областна администрация перник iconОбластен управител на област сливен доклад за дейността на
Стратегическия план за дейността на Областна администрация Сливен за периода 2010 – 2013 години. Предмет на настоящия доклад е изпълнението...
Доклад за дейността на областна администрация перник iconОтчет за дейността на областна администрация перник
През изтеклата 2007 година управлението, стопанисването и контрола на обектите и имуществото държавна собственост се извършваше на...
Доклад за дейността на областна администрация перник iconПресслужба Областна администрация – Варна
Варненска областна администрация и Одеска областна държавна администрация, наричани по долу – Страни
Доклад за дейността на областна администрация перник iconДоклад за дейността на областна администрация
Областния управител, произтичащи от съответните законови и подзаконови нормативни актове
Доклад за дейността на областна администрация перник iconУважаеми дами и господа
Настоящият доклад е една равносметка пред Вас за резултатите от дейността на Областна администрация-Велико Търново през 2008 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом