Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи)
ИмеKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи)
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер45.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93399/715028/version/1/file/15-IntSys.doc


Koнспект


за кандидат-докторантски изпит


по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи)


Общи въпроси от областта на Информатиката и компютърните науки


 1. Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [А8., А9.]

 2. Операционни системи. Управление на ресурсите. Процеси. Основни типове операционни системи. Файлови системи и тяхната логическа организация и физическо представяне. UNIX, MS Windows, MS DOS, Linux - обзор и сравнителна характеристика. [А10.]

 3. Езици за програмиране (ЕП). Класификация на ЕП. Синтаксис и семантика на ЕП. Транслатори, компилатори и интерпретатори. Обща и сравнителна характеристика. Структурни, функционални, логически, обектно ориентирани ЕП. [А12., А13., А14., А16.]

 4. Обектно ориентиран подход за разработка на софтуер – същност и предимства. Основни понятия: обекти, класове, връзки, йерархии. Характеристики на обектно ориентирания анализ и проектиране (абстракция, капсулация, наследяване, полиморфизъм, конкурентност, типизация). [А5.]

 5. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, двоично дърво). Реализация. Основни операции. Атрибути на данни. Примитивни и непримитивни данни. Абстрактни структури от данни. [А6., А7., А12.]

 6. Алгоритми. Формално и неформално определение. Свойства на алгоритмите. Детерминирани и недетерминирани алгоритми. Сложност и оптималност на алгоритмите. Изчислимост, P и NP класове от задачи. [А14.]

 7. Крайни автомати. Регулярни изрази. Граматики. Машина на Тюринг. [А1., А15., А17., А18.]

 8. Бази от данни. Системи за управление на бази от данни (СУБД). Описание и сравнителна характеристика на мрежовия, йерархичния и релационния модели на СУБД. [А6.]

 9. XML - същност и предназначение. Document Type Definition (DTD) и XML Schema Definition (XSD). XML и HTML. Document Object Model (DOM). Области на приложение. Семантичен уеб. [А25., А26.]

 10. Изкуствен интелект – цели, подобласти и съвременно състояние. Подходът на интелигентните агенти. [А2., А3., А4., А11.]

Специализирани въпроси от областта на Изкуствения интелект


 1. Решаване на задачи чрез търсене в пространство на състоянията и чрез удовлетворяване на ограниченията. Методи на “сляпото” и евристичното търсене на път до определена цел. Оптималност и сложност на алгоритмите. [А2., А3., А4., А11.]

 2. Локално търсещи алгоритми. Генетични алгоритми. [А31., А2., А3., А4., А11.]

 3. Представяне и използване на знания - основни понятия и формализми: предикатно смятане от първи ред, продукционни системи, фреймове, семантични мрежи. Моделиране на разсъждения. [А2., А3., А4., А11.]

 4. Представяне на несигурни знания и вероятностни разсъждения. Правило на Бейс. Вероятностни (бейсови) мрежи (belief networks). [А2., А3., А4., А11.]

 5. Планиране на действия. [ А2., А3., А4., А11.]

 6. Машинно самообучение. Основни алгоритми за индуктивно машинно самообучение. Учене на дърво на решенията. Ансамблово учене. [А31., А2., А3., А4., А11.]

 7. Статистически методи за машинно самообучение. Наивен Бейсов модел. Учене, основано на примери. Разсъждения, основани на подобни случаи. [A31, A4, A2, A3]

 8. Невронни мрежи. [А31., А2., А3., А4., А11.]

 9. Предмет и основни задачи на Извличането на информация (ИзИнф) (Information Retrieval). Булев модел. Обърнат индекс. Изграждане на речници от термини. Стоп думи. Нормализация. Списъци с адреси. Въпроси-фрази. [А28., А29., А30.]

 10. Векторно-пространствен модел. Оценка на системите за ИзИнф: Precision, Recall и F-measure. [А28., А29., А30.]

Литература

 1. Й. Денев, Р. Павлов, Я. Деметрович, Дискретна математика, Наука и изкуство, София 1984.

 2. Charniak, E. and D. McDermott. Introduction to Artificial Intelligence, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1985. Български превод: Д. Дочев, Х. Дичев, З. Марков, Л. Синапова, TEMPUS JEP 1497 & СОФТЕХ, София, 1997.

 3. М. Нишева, Д. Шишков, Изкуствен интелект, Интеграл, Добрич, 1995.

 4. Russell, S and P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1995.

 5. Booch, G., Object-oriented Analysis and Design with Applications, The Benjamin/Cummings Publishing Company 1994. Издание на руски език: Г. Буч, Объектно ориентированное проектирование с примерами применения, Совместное издание фирмы “Диалектика” г. Киев и АО “И>В>К”, Москва, 1992.

 6. П. Азълов, Бази от данни. Релационен и обектен подход, Техника, София, 1991.

 7. Д. Шишков и др., Структури от данни, Интеграл, Добрич, 1995

 8. David A. Patterson and John L. Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, Second Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 1997.

 9. J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, Third Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 1996.

 10. Л. Николов, Операционни системи, CIELA София 1998.

 11. Д.П. Димитров, Д.Н Никовски, Изкуствен интелект, Второ преработено издание, Издателски комплекс на Технически университет – София, 1999.

 12. Уирт, Н. Алгоритми+структури от данни = програми, София, Техника, 1980.

 13. Атанас Раденски, Компютър, език за програмиране, транслатор, Наука и изкуство, София, 1987.

 14. Cormen T., Leiserson C. and R. Rivest, Introduction to Algorithms, MIT Press, 1998.

 15. А. Ахо, Дж. Ульман, Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции, т.1,2, Мир, Москва, 1978.

 16. Reinhard Wilhelm, Dieter Maurer, Compiler Design, Addison-Wesley Publishing Company, 1995.

 17. Денев Й., С. Щраков, Дискретна математика, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 1995.

 18. Манев К. Увод в дискретната математика, НБУ, София, (I изд. 1996), (II изд. 1998).

 19. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall

 20. Pressman, R., Software Engineering – A Practitioner’s Approach, McGraw-Hill, 2005

 21. Ian Sommerville. Software Engineering (7th Edition) (International Computer Science Series), Addison Wesley; 7th edition, ISBN: 0321210263, 2004

 22. Ескенази, А., Манева, Н.: Софтуерни технологии. Лекции по информатика, КЛМН, София, 2006.

 23. Martin Fowler; UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Third Edition, Addison-Wesley Pub Co; 3rd edition, ISBN: 0321193687 (September 19, 2003)

 24. Sinan Si Alhir; Learning UML, O'Reilly & Associates; 1st edition, ISBN: 0596003447, 2003

 25. David Hunter at al; Beginning XML, Second Edition, by; ISBN: 0764543946, Wrox; 2nd edition, 2001

 26. Mirrison, M.; XML Unleashed, Sams Publishing, 2000

 27. Beck, K., Extreme Programming Explained: Embracing Change , Addison-Wesley, 1999

 28. C. Manning P. Raghavan, H. Schütze. An Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, Cambridge, England 2007, http://www-csli.stanford.edu/schuetze/information-retrieval-book.html

 29. R. Baeza-Yates and B. Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval, Addison-Wesley, 1999, http://www.ischool.berkeley.edu/~hearst/irbook/.

 30. van Rijsbergen, C. J. 1979. Information Retrieval. London: Butterworths. Second Edition, http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html

 31. Данаил Дочев, Здравко Марков, Генадий Агре (2002) Увод в машинното самообучение, серия “Лекции по основи на компютърната наука”, Софтех, София.


Забележка. Конспектът за кандидат-докторантския изпит включва общи въпроси от областта на информатиката и специализирани въпроси от научното направление. За всеки въпрос от конспекта след формулировката му е посочена примерна литература, която съдържа основната информация по темата. На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване по въпросите от конспекта, като може да бъде дадена и задача.


София, юли 2012 г. Катедри “Компютърна информатика” и “Софтуерни технологии”


Свързани:

Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика Изкуствен интелект)
Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [,...
Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Професор  по научна специалност: 01. 01. 12 Информатика (База данни, информационни системи), професионално направление: 6 Информатика...
Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи
Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Обща интерполационна задача. Системи на Чебишов. Интерполиране с кубични сплайни
Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Множества същности. Атрибути. Връзки. Диаграми същност  връзки. Екземпляри на диаграма същност  връзки. Видове бинарни връзки....
Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconРезюме на основните публикации (период 2005-2012 г.)
Природни науки, математика и информатика по професионално направление Науки за Земята, научна специалност Геохимия, обнародван в...
Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Теорема за съществуване и единственост за решението на задачата на Коши за скаларно оду. Формулировка на съответните резултати за...
Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност "Информатика"
Компютърни архитектури. Структура на централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции. Структура и йерархия на паметта....
Koнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи) iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи
Автономни компютърни архитектури: обща архитектура, процесори, памети и запаметяващи устройства, паралелни и серийни комуникационни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом