Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер22.59 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://iasas.government.bg/uploads/files/News/gl.dir.doc
О Б Я В Л Е Н И Е З А К О Н К У Р С

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол


ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

главен директор на главна дирекция “Апробация и семеконтрол” на ИАСАС в гр.София


МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:

  • да отговарят на условията по чл. 7, ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

  • да имат образователно-квалификационна степен: висше магистър;

  • да имат 6 г.професионален опит за длъжността или да имат присъден най-малко І младши ранг;

  • предпочитана специалност – агроном

  • допълнителна квалификация: владеене на английски езикНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите да представят следните документи:

1. писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

2. декларация чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС.

3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен

4. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, практически изпит за владеене на английски език и провеждане на интервю.

Документите се подават в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Гр.София, пощ. Код 1113, бул.”Цариградско шосе” 125, блок 1 в звено „Човешки ресурси” (тел.02/8704136) в срок до 14 дни(вкл.) след публикуване на обявата за конкурса до 17ч. на съответния ден.

Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на адрес: Гр.София, пощ. Код 1113, бул.”Цариградско шосе” 125, блок 1, трети и първи етаж - табло за обяви и на сайта на ИАСАС.

Изпълнението на длъжността вкючва: Организира, ръководи и контролира цялостната дейност по апробация и семеконтрол; ръководи дейността на главна дирекция „Апробация и семеконтрол” и координира функционирането на отделите, териториалните звена по апробация и семеконтрол; координира и контролира извършването на проверки при съхранението и търговията с посевен и посадъчен материал; отговаря за своевременното изготвяне и изпращане на информации, свързани с дейността на дирекцията; координира и съгласува издаването на становища за разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал; участва в изготвянето на финансовата политика на дирекцията в съответствие с нормативните документи; участва в междуведомствени работни групи; участва в изготвянето на проекти на нормативни документи; участва и координира изготвянето на методики в областта на полската инспекция; оказва съдействие в сътрудничеството на Агенцията с международни организации в областта на сертификацията; участва в изготвянето на годишния доклад за работата на агенцията; предлага програма за постигане на максимална ефективност от дейността на дирекцията на база предложения от експертите по направления; изготвя програми и провежда обучения на полски инспектори; изпълнява и други функции и задачи, възложени от Изпълнителния директор.

Размер на основната заплата за длъжността: 819 лева;

Свързани:

Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове лоза и овощни култури
Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Обявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом