План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
ИмеПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
страница2/3
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер361.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Plan_Demo_2010 TABLICA-LAST posleden variant za MS.doc
1   2   3

2.4.11. Изпълнение на програма „Спорт за учащи”

Създаване на условия за разширяване на обхвата на учениците и студентите за участие в спортни прояви, включени в държавния и международния спортен календар на БАСУ и АУС

МФВС

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.12. Изпълнение на програма „Спорт в свободното време”

Популяризиране сред по-широк кръг деца на проектите и програмите на МФВС, създаващи условия за масово участие


МФВС

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.13. Кампания за повишаване информираността за ежегодно провежданите безплатни профилактични прегледи на персонала от централната администрация, на Министерство на отбраната, Българската армия и структурите, подчинени на министъра на отбраната


МО

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.14. Проект “Доходи на домакинствата и тяхното влияние върху депривацията и качеството на семейните (партньорските) отношения” - март 2010 г.

ЦИН при БАН

Бюджетна субсидия на ЦИН при БАН

2.4.15. Повишаване здравната култура на населението

БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.16. Проект за насърчаване на социалното включване на възрастните хора чрез обществени дебати на национално и местно ниво, 2009 – 2010 г.Фондация Лале


В рамките на проект, финансиран от Европейската комисия

Направление 3: Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст

Мярка 3.1. Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица
3.1.1. Насърчаване на предприемачеството сред безработни лица

МТСП и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

3.1.2. Изпълнение на програма “Старт на кариерата”

МТСП и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

3.1.3. Проект за младежи, напуснали училище

МТСП, МОМН и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

3.1.4. Изпълнение на проект „Това е моят шанс да намеря себе си”

МТСП, АЗ, КНСБ, Национална занаятчийска камара (НЗК)

В рамките на утвърдения бюджет на проекта

3.1.5. Изпълнение на проект „Нова заетост – ключови умения за заетост”

МТСП, АЗ, КТ „Подкрепа”

В рамките на утвърдения бюджет на проекта

3.1.6. Изпълнение на проект „От училище – заети в туризма”

МТСП, АЗ, КНСБ, КК „Албена” АД

В рамките на утвърдения бюджет на проекта

3.1.7. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст - чл. 41 от ЗНЗ

МТСП и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

3.1.8. Стимулиране на работодатели да наемат безработни лица до 29-годишна възраст – чл.36, ал.1 от ЗНЗ

МТСП и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

3.1.9. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си - чл.36, ал.2 от ЗНЗ

МТСП и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

3.1.10. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”

МТСП и АЗ

ОП РЧР

3.1.11. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2

МТСП и АЗ

ОП РЧР

3.1.12. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване заетостта на младежите, чрез трайното им включване на пазара на труда в България”- предоставяне на обучение по ключови компетентности по чужд език и ИКТ на безработни младежи до 29 г.възраст


МТСП и АЗ

ОП РЧР

3.1.13. Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност, включително и за лица с увреждания

МТСП, АЗ и АХУ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г. и ОП РЧР

3.1.14 Проект „Влияние на демографското развитие върху потенциалната работна сила в България (2005-2030 г.)”- януари 2010 г.

ЦИН при БАН

Бюджетна субсидия на ЦИН при БАН

Мярка 3.2. Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора

в репродуктивна възраст
3.2.1. Изпълнение на програма “Младежта в действие 2007 – 2013” на Европейската комисияМОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

3.2.2. Изпълнение на Национална програма „Младежки информационно-консултантски центрове 2007-2010 г.”

МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


3.2.3. Изпълнение на програма „Международен образователен обмен”


МОМН


В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


3.2.4. Изпълнение на програма за младежки дейности 2008 – 2010 г.


МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


Направление 4: Разработване на адекватна имиграционна политика

4.1. Изпълнение на програма „Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница”


МВнР, ДАБЧ


В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


4.2. Съхраняване на българската идентичност. Провеждане на конкурси за изобразително изкуство и литература в българските общности по света


ДАБЧ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


4.3. Изучаване на диаспората. Създаване и поддържане на база-данни за българите по света, които желаят да работят в България

ДАБЧ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

4.4. Изучаване на нагласите на младата висококвалифицирана емиграция за реемиграция и професионална реализация в родината


ДАБЧ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

4.5. Наблюдение върху състоянието и развитието на образователния процес в българските общности зад граница. Подпомагане и взаимодействие с организации на българите и създадени от тях български училища по света

ДАБЧ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

4.6. Изпълняване на социални дейности залегнали в Националната програма за интеграция на бежанците в Република България /2008 – 2010/

Държавна агенция за бежанците при МС, партньор - БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

4.7. Осъществяване на проекти и програми целящи интеграция на бежанците и техните деца, трайно установяване в Република България на лица от български произход с чуждо гражданство, доброволно завръщане на мигранти, осигуряване на минималните стандарти за прием на лица търсещи закрила, както и превенция и навременно лечение на туберкулоза, ХИВ/СПИН и социално значими заболявания сред бежанците и мигрантите

МВР – Дирекция “Миграция”, ГД ”Гранична полиция”,

ДАБЧ, БЧКВ рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

4.8. Изпълнение на програма “Убежище и бежанци”

МВР

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

4.9. Изпълнение на програма „Свободно движение на хора”

МТСП

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

4.10. Изпълнение на програма „Миграция и интеграция на имигранти”

МТСП

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

4.11. Изпълнение на програма „Образование на българите в чужбина”

МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

4.12. Специален брой на сп. „Население” по проблемите на имигрантите в България - декември 2010 г.

ЦИН при БАН

Бюджетна субсидия на ЦИН при БАН

Направление 5: Преодоляване на последиците от застаряване на населението

Мярка 5.1. Идентифициране на областите за въздействие върху последиците от застаряването на населението
5.1.1. Изпълнение на Национална програма “Помощ за пенсиониране”

МТСП и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

5.1.2. Разработване на Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора

МТСП

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

5.1.3. Организиране и участие в Кръгла маса по проблемите на демографското развитие и миграцията с участие на страни от Югоизточна и Западна Европа.


МТСП, ЦРЧРРИ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г., външно финансиране


5.1.4. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50-годишна възраст – чл. 55а от ЗНЗ

МТСП и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


5.1.5. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Отново на работа”- осигуряване на обучение и заетост на безработни лица, регистрирани в ДБТ в отговор на съществуващи потребности на пазара и предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 3–годишна възраст, на които и двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети


МТСП и АЗ

ОП РЧР

5.1.6. Обучение на възрастните хора в лобиране за техните права и активно включване в обществения живот

БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


5.1.7.Социална закрила на лица и семейства в надтрудоспособна възраст, прилагайки диференциран подход

  • Брой подпомогнати лица и семейства в надтрудоспособна възраст по чл. 9 от ППЗСП
МТСП, АСПВ рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

5.1.8. Разкриване на социални услуги за стари хора – Центрове за Домашни грижи; Дневни центрове за възрастни хора; Дом за стари хора

  • Брой разкрити дневни центрове за възрастни хора;

  • Брой разкрити ДСХ
Общини, АСП, БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

5.1.9. Международен проект “FUTURAGE” – разработване на националните приоритети на изследователската дейност по стареенето на населението в България - февруари 2010 г.

ЦИН при БАН

VII-ма Рамкова програма на ЕК, Проект „FUTURAGE”


5.1.10. Втори национален форум на изследователите по стареенето - април 2010 г.
ЦИН при БАН, МТСП


VII-ма Рамкова програма на ЕК, Проект „FUTURAGE”

5.1.11. Отпечатване на сборник „Стареене и здраве” на български и английски език с материали от едноименна научна конференция (15 май 2009 г., Варна) - април 2010 г.ЦИН при БАН

Бюджетна субсидия на ЦИН при БАН и Община Варна

5.1.12. Национална кампания Общество на всички възрасти за 1 октомври – международен ден на възрастните хора

Фондация Лале

Фондация Лале и партньори


5.1.13. Национална среща-дискусия Общество на всички възрасти за 1 октомври – международен ден на възрастните хораФондация Лале

Фондация Лале и партньори


Направление 6: Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на стерилитета

Мярка 6.1. Подобряване на здравните грижи и здравното състояние на бременните жени и майкитеМярка 6.2. Превенция и лечение на инфекции на репродуктивните органи и ограничаване на риска от разпространение на наркотици и ХИВ в страната
6.2.1. Изпълнение на програма „Намаляване търсенето на наркотици”


МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


6.2.2. Финализиране на проект „Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България” с осигуряване на устойчивост на дейностите на общинско ниво

МЗ, МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


6.2.3. Дейност на Фонд за асистирана репродукция

МЗ

Фондът е второстепенен разпоредител със средства към МЗ


6.2.4. Извършване на профилактичен скрининг за рак на гърдата и остеопороза на жените военнослужещи от централната администрация на министерство на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната

МО

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010г.

6.2.5. Провеждане на обучения по превенция на наркоманно-рисково поведение в 28 области

БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


6.2.6. Работа със зависими в 2 области

БЧК


Проект

Направление 7:

Повишаване на общото образователно равнище, демографската информираност и сексуално репродуктивната култура на населението

Мярка 7.1. Повишаване на общото образователно и квалификационно равнище7.1.1. Изпълнение на програма „Продължаващо обучение”

МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

7.1.2. Улесняване на достъпа до включващо образование чрез изпълнение на дейностите по схемата “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” в рамките на ОПРЧР


МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

7.1.3. Осигуряване на професионално образование и обучение за ученици със специални образователни потребности, застрашени от отпадане от училище, с девиантно поведение и други

МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

7.1.4. Изпълнение на Европейска образователна програма: „Учене през целия живот ”


МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

7.1.5. Изпълнение на програма „Студентско подпомагане”

МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

7.1.6. Обучение на възрастни, организирано от АЗ по чл. 63 от ЗНЗ чрез насочване в Българо-германските центрове за професионално обучение (БГЦПО) и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ)МТСП и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

7.1.7. Професионално ориентиране на безработни лица, насочени от АЗ в лицензирани центрове за информация и професионално ориентиране

МТСП и АЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

7.1.8. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие”- за професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни лица и субсидирана заетост за период от 9 до 12 месеца


МТСП и АЗ

ОП РЧР

7.1.9. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Адаптивност” – за обучение на заети лица на непълно работно време


МТСП и АЗ

ОП РЧР

7.1.10. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Аз мога” – за професионално обучение и обучение по ключови компетентности на заети лица

МТСП и АЗ

ОП РЧР

7.1.11. Изпълнение на Национална програма „С грижа за всеки ученик”

МОМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

7.1.12. Изпълнение на програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”

МК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


7.1.13. Изпълнение на проект „Училище на две скорости”

МОМН


В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г. и по ОП РЧР


7.1.14. По многогодишен ФАР проект с бенефициент НССЕДВ към МС „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, Фаза 2, БГ 2005/017-353.01.03, Компонент 2 Отчитане и мониторинг на подобрената материална база на реконструираните и рехабилитираните сгради на училища, предоставящи интегрирано образование на ученици от ромски произход в етнически смесени класове” от схемата за безвъзмездна финансова помощ в 19 общини.


НССЕДВ,

Секретариат на НССЕДВ

В рамките на утвърдения бюджет на проекта

7.1.15. Обучение на домашни помощници и социални асистенти за работа с възрастни хора в домашни условия

БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.
1   2   3

Свързани:

План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г. 1
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОбщински съвет казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconДемографска характеристика на населението на община Казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconСистема от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г
Оциално развитие на страната. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани – както...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом