План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
ИмеПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
страница1/3
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер361.44 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Plan_Demo_2010 TABLICA-LAST posleden variant za MS.doc
  1   2   3
ПЛАН ЗА 2010 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2006-2020 г.)НАПРАВЛЕНИЕ


МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ


ОТГОВОРЕН ОРГАН


ФИНАНСИРАНЕ


Направление 1

Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца

Мярка 1.1. Финансови стимули за раждане и отглеждане на дете1.1.1. Изпълнение на програма „Подпомагане на семейства с деца”:

 • Еднократни помощи при раждане на дете по ЗСПД;

 • Еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 г.

 • Еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 г. от майка-студентка;

 • Месечни помощи за отглеждане на дете до 1г. по ЗСПД;

 • Месечни помощи за дете до навършване на средно образование, но не повече от 20 г. възраст по ЗСПД;

 • Еднократни парични помощи при бременност по ЗСПД;

 • Целеви помощи за ученици по ЗСПД;

 • Целева помощ за безплатно пътуване в страната на многодетни майки по ЗСПД

МТСП, АСП


В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

1.1.2. Подпомагане отглеждането на децата в социално слаби семейства, като се дава предимство на поемането на част от издръжката им в детски предучилищни заведения, организиране на столово хранене, подпомагане с учебници, облекло и др.

МОМН, МТСП, общини

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


1.1.3. Безплатно столово хранене на ученици от социално слаби семейства

БЧК

Фондонабирателни кампании на „Партньорската мрежа на БЧК”

Мярка 1.2. Съвместяване на родителството с трудово-професионална реализация чрез:
1.2.1. Изпълнение на Национална програма “В подкрепа на майчинството”


МТСП, АЗ, АСП, НОИ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


Мярка 1.3. Образование, здравеопазване и социално развитие на децата1.3.1. Предоставяне на помощи под формата на социални инвестиции в децата по ЗСПД

МТСП, АСП

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


1.3.2. Проект „Здраве в училище”, целящ да насърчи здравословното хранене и начин на живот сред деца от 3 клас, обхваща близо 7500 деца в 19 области

БЧК

Корпоративен донор

1.3.3. Научна конференция „Семейството и демографското развитие” – октомври 2010 г.

ЦИН при БАН

Бюджетна субсидия на ЦИН при БАН и спонсори


1.3.4. Програма малки грантове за подкрепа на проекти на местни граждански организации за повишаване качеството на живот и решаване на местни проблеми


Фондация Лале

В рамките на програмата

Мярка 1.4. Утвърждаването на семейството като базов компонент на обществото и насърчаване на родителите за отглеждане на децата в семейна среда1.4.1. Изпълнение на програма “Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”

 • Отпуснати помощи за превенция на изоставянето за средномесечен брой случаи;

 • Отпуснати помощи за реинтеграция на деца за средномесечен брой случаи;

 • Отпуснати помощи за деца настанени в семейство на роднини и близки за средномесечен брой случаи;

 • Отпуснати помощи за деца настанени в приемни семейства за средномесечен брой случаи;

Общ размер на отпуснатите средства.


МТСП, АСПВ рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


1.4.2. Намаляване на броя на децата в специализирани институции и насърчаване на отглеждането на децата в семейна среда

 • Брой настанени деца в семейство на роднини и близки;

 • Брой настанени деца в приемни семейства;

 • Брой деца настанени в специализирани институции и брой деца, за които е прекратено настаняването;

 • Извършване на Оценка на специализираните институциите за деца
МТСП, АСП, ДАЗД

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.1.4.3. Проект по ОП РЧР за намаляване броя на децата в специализирани институции и насърчаване на отглеждането им в семейна среда

ДАЗД

По ОП РЧР1.4.4. Осигуряване на качествени грижи за отглеждане и възпитание на децата извън биологичното семейство, когато родителите са в невъзможност за това, чрез разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип

 • Брой разкрити Центрове за настаняване от семеен тип на територията на страната;

 • Брой на децата, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип;

 • Лицензиране на доставчици на социална услуга Център за настаняване от семеен тип;

 • Извършване на мониторинг и проверки на лицензираните доставчици на социална услуга Център за настаняване от семеен тип

Общини, МТСП,

ДАЗД, АСП

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


1.4.5. Финансираща и обучителна Програма за подкрепа на деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването на деца в институции 2010 – 2012 г.

Фондация Лале

Фондация Лале и Фондация Оук

Мярка 1.5. Създаване на условия за подобряване качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции
1.5.1. Изпълнение на програма „Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение”

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


1.5.2. Създаване на условия за подобряване качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции и подготовката им за самостоятелен живот, чрез разкриване на социалната услуга – Преходно жилище

 • Брой разкрити Преходни жилища на територията на страната;

 • Брой на настанените в тях деца;

 • Лицензиране на доставчици предоставящи социална услуга – „Преходно жилище”;

 • Извършване на мониторинг и проверки на лицензираните доставчици на социална услуга Преходно жилище
Общини, МТСП,

ДАЗД, АСП

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

1.5.3. Провеждане на обучения по превенция на различни видове рискове

БЧК

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

Направление 2: Увеличаване на средната продължителност на живота

Мярка 2.1. Предприемане на мерки за намаляване на детската смъртност2.1.1. Намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия, чрез кампании формиращи поведенчески модели в подрастващите участници в пътното движение

БЧК, Държавно обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, държавни институции и неправителствени организации

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


Мярка 2.2. Превенция на по-ранната смъртност при мъжете

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


Мярка 2.3. Превенция на майчината смъртност

МЗ;

НЗОК (информация по програма „Майчино здравеопазване”)

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.


Мярка 2.4. Подобряване на качеството на живот
2.4.1. Изпълнение на програма “Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция”

МВР

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.2. Изпълнение на програма „Профилактика на незаразните болести”

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.3. Изпълнение на програма „Профилактика и надзор на заразните болести”

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.4. Изпълнение на програма „Вторична профилактика на болестите”

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.5. Изпълнение на програма „Извънболнична помощ”

МЗ; НЗОК (данни за извършени профилактични /консултативни прегледи)

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.6. Изпълнение на програма „Болнична помощ”

МЗ; НЗОК (данни за брой преминали лица през ЛЗ за БП)

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.7. Изпълнение на програма „Спешна медицинска помощ - ТЕЛЕФОН 150”

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.8. Изпълнение на програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия”

МЗ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.9. Изпълнение на програма „Качество на храните”:

 1. Изготвяне на Проект на Наредба за директна доставка на малки количества суровини и храни от животински произход до крайния потребител;

 2. Изготвяне на Проекти на БДС за млечни продукти;

 3. Провеждане на семинарии за обучение на земеделските производители за запознаването и прилагане на маркетинговите стандарти за качество на Пресни плодове и зеленчуци и за контрол за съответствие на обявеното качество;

 4. Организиране на семинари за бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони по под-мярка 431-2 и мярка 41 от ос 4 ЛИДЕР във връзка с успешно прилагане на стратегии за местно развитие;

 5. Организиране на семинари във връзка с изпълнение на Комуникационния план за разясняване същността на Програмата за развитие на селските райони.

 6. Организиране на постоянна изложба „Качество на храните”
МЗХ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.

2.4.10. Изпълнение на програма „Безопасност на храни и фуражи”:

 1. Разработване и/или съгласуване на нормативни актове в областта на безопасността, качеството и контрола на храните и фуражите;

 2. Подготовка на материали във връзка с ангажиментите на Република България поети към Европейския съюз и други страни – международни правителствени и неправителствени организации (Европейската служба по безопасност на храните, Световната здравна организация, Организацията по прехрана в земеделието, Кодекс Алиментариус), в областта на безопасността и контрола на храните и фуражите;

 3. Изготвяне на единен многогодишен национален план за контрол в изпълнение на чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и изготвянето на годишен доклад за изпълнение на единния многогодишен национален план за контрол;

 4. Изготвяне на позиции/указания за участие в работните органи към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по въпросите на безопасността на храните и фуражите;

 5. Участие в заседанията на Постоянния комитет по хранителната верига, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях (SCFCAH) и в работни групи към Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, имащи отношение към безопасността на храните и фуражите. Участие в разработването на европейско законодателство относно безопасността на храните, фуражите и генетично модифицираните храни и фуражи;

 6. Изготвяне на Стратегия за създаването на Единен орган по безопасност на храните в Р България;

 7. Въвеждане на законодателството на Европейския съюз (директиви на ЕС) в сектор фуражи в националното законодателство;

 8. Поддържане правилното функциониране на Системата за бързо съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве, произтичаща от храни и фуражи;

 9. Извършване на одити на дейността на компетентните органи в системата на МЗХ извършващи официален контрол по безопасност на храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях;

 10. Актуализиране на информацията относно нормативната база в областта на храните и фуражите, която да е в помощ на потребителя на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Здравеопазване на животните и безопасност на храните
МЗХ

В рамките на утвърдения бюджет на отговорната институция за 2010 г.
  1   2   3

Свързани:

План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г. Отчетен период 2009 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОтчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 – 2020 г. 1
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconОбщински съвет казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconДемографска характеристика на населението на община Казанлък
Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008-2020 г., е разработена в съответствие с Националната стратегия...
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление iconСистема от показатели за мониторинг и анализ на изпълнението на националната стратегия за демографско развитие 2006-2020 г
Оциално развитие на страната. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на благосъстоянието на българските граждани – както...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом