Първи общи положения
ИмеПърви общи положения
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер175.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://lovechtoday.eu/images/doc/Nar2.doc

Н А Р Е Д Б А № 2за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч


РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността на движението, с дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на Община Ловеч.

Чл. 2. Наредбата урежда въпросите за местните изисквания, ограничения и забрани, базирани на транспортно-комуникационния план на Община Ловеч.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

УЛИЧНА МРЕЖА


Чл. 3. Територията на град Ловеч се разделя на зони, както следва:

1. Зона Ц: включва централната градска част, ограничена от улиците: “България”, “Осъмска”, “Ал. Стамболийски”, “Акад. Анастас Иширков” и “Покрит мост”.

2. Зона А: включва останалата част от града.

Чл. 4. Улиците на града се квалифицират както следва:

1. Главна улична мрежа, изградена от:

а) градска магистрала ІІ клас: обходен път на града с тунел. Предназначен е да провежда транзитно движение по път ІІ – 35 Плевен – Ловеч – Троян - Кърнаре и обратно, както и да изведе товарните автомобили от централната градска част. При добро поддържане на настилката, еластичната ограда в разделителната ивица, сигнализацията с пътни знаци, маркировката и осветлението в тунела, максимално разрешената скорост по обходния път е 80 км/ч.

б) районни артерии ІІІ клас: ул. “България”, ул. “Княз Имеритински”, ул. “Д-р Съйко Съев” и изхода за гр. София, изход за гр. Севлиево, изхода за Левски (от обходния път) и улицата на ТМЕТ до жп спирка.

2. Второстепенна улична мрежа, включваща:

а) събирателни улици ІV клас: “Осъмска”, “Васил Левски”, “Търговска”, “Ал. Стамболийски”, “Цачо Шишков”, “Полк. Ал. Кусев”, “Трети март”, “Стара планина”, улицата, започваща от пътен възел “Баховица” и стигаща до кв. “Продимчец”, улицата от кв. “Продимчец” през пътен възел “Гозница” до кв. “Гозница”, връзката през ЖК “Младост” между ул. “Д-р Съйко Съев” и ул. “Стара планина”.

б) Обслужващи улици V клас: останалата улична мрежа на града.

в) Максимално разрешена скорост за движение по второ–степенната улична мрежа в гр. Ловеч е 50 км/ч.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО


Глава първа – общи положения, гарантиране на движението по уличните платна и тротоарите.


Чл. 5. Целите на организацията на движението на територията на общината могат да бъдат постигнати чрез правилно разработени транспортни схеми и спазването им от страна на превозвачи и пътници; забрани на движение на някои видове МПС по определени улици и обекти; опазване на съоръженията, обслужващи движението, уличните настилки и тротоари.

Чл. 6. Забранява се умишлено затрудняване или спиране на движението на превозни средства от граждани, освен в случаите, предвидени в нормативните актове.

Чл. 7. Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението и паркирането на превозни средства по улиците и площадите, по усмотрение на компетентните общински органи. Ограниченията се сигнализират по съответния начин.

Чл. 8. (1) Извършването на строителни, ремонтни и други работи по платната, тротоарите и разделителните ивици на улиците се осъществява след реализиране на временна организация на автомобилното и пешеходното движение, осигуряваща неговата безопасност.

(2) Извършителят на работите по предходната алинея е задължен да поставя, поддържа и премахва сигнализацията на временната организация на движението, както и да възстановява качествено настилките и другите засегнати съоръжения.

(3) При възникване на авария на комуналната система или съоръжение в обхвата на улицата, стопанисващата организация е длъжна да предприеме незабавно мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилното движение, след което да съгласува с органите на полицията временната организация на движение и график за възстановителните работи.

Чл. 9. Забранява се поставянето на фургони извън строителните обекти.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

Чл. 10. Забранява се поставянето на контейнери и кофи за смет и всякакви други предмети върху уличните платна, както и затварянето им с вдигащи се бариери и други съоръжения.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.


Глава втора – опазване на съоръженията, обслужващи движението.


Чл.11. Забранява се умишлено повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировки, парапети, светофарни уредби, улични настилки, тротоари, разделителни ивици, изкуствени неравности, подлези, съоръжения за пътници по спирките – намиращи се по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване.

При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лв.


Глава трета – обществен градски транспорт

и таксиметрова дейност.


Чл. 12. Спирането на автобуси за качване и слизане на пътници да става само плътно до бордюра на тротоара или в специалните уширения /т.нар. “джобове”/, ако има такива.

При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лв.

Чл. 13. Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места, които се определят със Заповед на Кмета по предложение от Комисията по безопасност на движението.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.


Глава четвърта – ограничения на движението на превозни средства и паркиране


Чл. 14. (1) Забранява се:

1. Движението и паркирането на всички видове превозни средства по пешеходната зона и прилежащите й площади: пл. “Тодор Кирков”, АИР “Вароша”, в пешеходните алеи на парк “Стратеш” и алея “Баш Бунар”.

Забраната по т. 1 не се отнася за сметоизвозващите и снегопочистващите машини, както и за снабдените със специални пропуски от Кмета на Община Ловеч.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

2. Транзитното движение на товарни автомобили в зона Ц. Изключение се прави за автомобилите, снабдени със специални пропуски от Кмета на общината.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

3. Спирането на МПС пред Бароковите къщи, освен за снабдените с пропуски, издадени от Кмета на общината.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

4. Местодомуването на автобуси, товарни автомобили, трактори, ремаркета и др. специализирани самоходни машини в зона Ц, АИР “Вароша”, жилищните комплекси, главната улична мрежа, площадите, зелените площи и паркингите на територията на града, с изключение на определените за тази цел места от Общината.

При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.

5. Снетите от отчет, негодни и бракувани превозни средства да се съхраняват по улици, тротоари и междублокови пространства. Същите да се паркират или съхраняват в гаражи, дворове или други обособени за целта места.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лв.

6. Полагането на маркировка с боя за нуждите на паркирането без разрешение от общинските органи.

При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лв.

7. Управлението на велосипеди по пешеходната зона, “Покрит мост” и площад “Т. Кирков”.

При нарушение се налага глоба в размер на 20 лв.

8. Движението на велосипеди, управлявани от деца до 14 –годишна възраст по главната улична мрежа.

Нарушителите се изваждат от потока на движение.

9. Возенето на две или повече лица на един велосипед.

При нарушение се налага глоба в размер на 20 лв.

10. Движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвани с престилки за отпадъци.

При нарушение се налага глоба в размер на 20 лв.

11. Движението на състезателни автомобили и мотоциклети с форсирани двигатели на самостоятелен ход на територията на гр. Ловеч, с изключение на предварително утвърдените състезателни трасета от Общината и РДВР.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

(2) При нарушения – неправилно паркиране или спиране на МПС, нарушителят освен глобата заплаща и разходът за евентуалното преместване.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

КОНТРОЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 15. (1) Установяването на нарушенията по Наредба № 2, налагането на глоба на местонарушението, издаването, решаването и обжалването на наказателните постановления става по реда на ЗАНН.

(2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определените със заповед на кмета на Общината длъжностни лица и органи, и служителите на РПУ.

(3) Наказателните постановления за нарушения по Наредбата, се издават от кмета на Община Ловеч или от упълномощени със заповед от него лица.

(4) При констатиране на повторно нарушение на една и съща разпоредба от едно и също лице, в рамките на една календарна година, считана от датата на влизане в сила на първото наказателно постановление, нарушителят се наказва с удвоения размер на глобата, предвидена за този вид нарушение, но не повече от 500 лева и временно лишаване от правото да упражнява определена професия или дейност.

Чл. 16. (1) Контролът по неправилното движение, паркиране и спиране на МПС се осъществява от органите на полицията.

(2) При нарушения – неправилно паркиране и спиране на МПС, нарушителят освен глобата заплаща и разхода за евентуалното преместване.

Чл. 17. Осигуряването и организирането на пътната сигнализация и маркировка е задължение на Общината, съгласувано с Пътна полиция.


РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 18. Разпоредбите на настоящата Наредба се прилагат след сигнализирането на съответните улици и места с пътни знаци и маркировъчна боя, съгласно ППЗДП.

Чл. 19. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет – Ловеч с Решение № 319 от 27.02.2001 година на основание чл. 22 от ЗМСМА.

Чл. 20. Наредбата се обявява чрез местните средства за масова информация и чрез поставянето й на публични места в 15 дневен срок от приемането й от Общински съвет Ловеч и влиза в сила от 01.04.2001 година.


Н А Р Е Д Б А № 2за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч


РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността на движението, с дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на Община Ловеч.

Чл. 2. Наредбата урежда въпросите за местните изисквания, ограничения и забрани, базирани на транспортно-комуникационния план на Община Ловеч.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

УЛИЧНА МРЕЖА


Чл. 3. Територията на град Ловеч се разделя на зони, както следва:

1. Зона Ц: включва централната градска част, ограничена от улиците: “България”, “Осъмска”, “Ал. Стамболийски”, “Акад. Анастас Иширков” и “Покрит мост”.

2. Зона А: включва останалата част от града.

Чл. 4. Улиците на града се квалифицират както следва:

1. Главна улична мрежа, изградена от:

а) градска магистрала ІІ клас: обходен път на града с тунел. Предназначен е да провежда транзитно движение по път ІІ – 35 Плевен – Ловеч – Троян - Кърнаре и обратно, както и да изведе товарните автомобили от централната градска част. При добро поддържане на настилката, еластичната ограда в разделителната ивица, сигнализацията с пътни знаци, маркировката и осветлението в тунела, максимално разрешената скорост по обходния път е 80 км/ч.

б) районни артерии ІІІ клас: ул. “България”, ул. “Княз Имеритински”, ул. “Д-р Съйко Съев” и изхода за гр. София, изход за гр. Севлиево, изхода за Левски (от обходния път) и улицата на ТМЕТ до жп спирка.

2. Второстепенна улична мрежа, включваща:

а) събирателни улици ІV клас: “Осъмска”, “Васил Левски”, “Търговска”, “Ал. Стамболийски”, “Цачо Шишков”, “Полк. Ал. Кусев”, “Трети март”, “Стара планина”, улицата, започваща от пътен възел “Баховица” и стигаща до кв. “Продимчец”, улицата от кв. “Продимчец” през пътен възел “Гозница” до кв. “Гозница”, връзката през ЖК “Младост” между ул. “Д-р Съйко Съев” и ул. “Стара планина”.

б) Обслужващи улици V клас: останалата улична мрежа на града.

в) Максимално разрешена скорост за движение по второ–степенната улична мрежа в гр. Ловеч е 50 км/ч.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО


Глава първа – общи положения, гарантиране на движението по уличните платна и тротоарите.


Чл. 5. Целите на организацията на движението на територията на общината могат да бъдат постигнати чрез правилно разработени транспортни схеми и спазването им от страна на превозвачи и пътници; забрани на движение на някои видове МПС по определени улици и обекти; опазване на съоръженията, обслужващи движението, уличните настилки и тротоари.

Чл. 6. Забранява се умишлено затрудняване или спиране на движението на превозни средства от граждани, освен в случаите, предвидени в нормативните актове.

Чл. 7. Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението и паркирането на превозни средства по улиците и площадите, по усмотрение на компетентните общински органи. Ограниченията се сигнализират по съответния начин.

Чл. 8. (1) Извършването на строителни, ремонтни и други работи по платната, тротоарите и разделителните ивици на улиците се осъществява след реализиране на временна организация на автомобилното и пешеходното движение, осигуряваща неговата безопасност.

(2) Извършителят на работите по предходната алинея е задължен да поставя, поддържа и премахва сигнализацията на временната организация на движението, както и да възстановява качествено настилките и другите засегнати съоръжения.

(3) При възникване на авария на комуналната система или съоръжение в обхвата на улицата, стопанисващата организация е длъжна да предприеме незабавно мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилното движение, след което да съгласува с органите на полицията временната организация на движение и график за възстановителните работи.

Чл. 9. Забранява се поставянето на фургони извън строителните обекти.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

Чл. 10. Забранява се поставянето на контейнери и кофи за смет и всякакви други предмети върху уличните платна, както и затварянето им с вдигащи се бариери и други съоръжения.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.


Глава втора – опазване на съоръженията, обслужващи движението.


Чл.11. Забранява се умишлено повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировки, парапети, светофарни уредби, улични настилки, тротоари, разделителни ивици, изкуствени неравности, подлези, съоръжения за пътници по спирките – намиращи се по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване.

При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лв.


Глава трета – обществен градски транспорт

и таксиметрова дейност.


Чл. 12. Спирането на автобуси за качване и слизане на пътници да става само плътно до бордюра на тротоара или в специалните уширения /т.нар. “джобове”/, ако има такива.

При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лв.

Чл. 13. Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места, които се определят със Заповед на Кмета по предложение от Комисията по безопасност на движението.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.


Глава четвърта – ограничения на движението на превозни средства и паркиране


Чл. 14. (1) Забранява се:

1. Движението и паркирането на всички видове превозни средства по пешеходната зона и прилежащите й площади: пл. “Тодор Кирков”, АИР “Вароша”, в пешеходните алеи на парк “Стратеш” и алея “Баш Бунар”.

Забраната по т. 1 не се отнася за сметоизвозващите и снегопочистващите машини, както и за снабдените със специални пропуски от Кмета на Община Ловеч.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

2. Транзитното движение на товарни автомобили в зона Ц. Изключение се прави за автомобилите, снабдени със специални пропуски от Кмета на общината.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

3. Спирането на МПС пред Бароковите къщи, освен за снабдените с пропуски, издадени от Кмета на общината.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

4. Местодомуването на автобуси, товарни автомобили, трактори, ремаркета и др. специализирани самоходни машини в зона Ц, АИР “Вароша”, жилищните комплекси, главната улична мрежа, площадите, зелените площи и паркингите на територията на града, с изключение на определените за тази цел места от Общината.

При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.

5. Снетите от отчет, негодни и бракувани превозни средства да се съхраняват по улици, тротоари и междублокови пространства. Същите да се паркират или съхраняват в гаражи, дворове или други обособени за целта места.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лв.

6. Полагането на маркировка с боя за нуждите на паркирането без разрешение от общинските органи.

При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лв.

7. Управлението на велосипеди по пешеходната зона, “Покрит мост” и площад “Т. Кирков”.

При нарушение се налага глоба в размер на 20 лв.

8. Движението на велосипеди, управлявани от деца до 14 –годишна възраст по главната улична мрежа.

Нарушителите се изваждат от потока на движение.

9. Возенето на две или повече лица на един велосипед.

При нарушение се налага глоба в размер на 20 лв.

10. Движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвани с престилки за отпадъци.

При нарушение се налага глоба в размер на 20 лв.

11. Движението на състезателни автомобили и мотоциклети с форсирани двигатели на самостоятелен ход на територията на гр. Ловеч, с изключение на предварително утвърдените състезателни трасета от Общината и РДВР.

При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

(2) При нарушения – неправилно паркиране или спиране на МПС, нарушителят освен глобата заплаща и разходът за евентуалното преместване.

Глава пета - Третиране на излезли от употреба


моторни превозни средства

/нова, решение № 548/25.04.2002 г./


Чл.15. /нов, решение № 548/25.04.2002 г./ /1/ “Излязло от употреба” е моторно превозно средство, което:

а/ не може да бъде идентифицирано, поради липса на регистрационен или друг идентификационен номер, няма данни да е минало на задължителен технически преглед за проверка на техническата му изправност и е негодно за движение или

б/ е снето от отчет по смисъла на чл.143, ал.5 и ал.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДП/ и находящо се върху терени държавна или общинска собственост.

/2/ Излезлите от употреба моторни превозни средства / ИУМПС/ се третират като отпадък по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда /ЗОВВОВОС/.

Чл.16. /нов, решение № 548/25.04.2002 г./ /1/ Изземването и преместването на ИУМПС се извършва при условията и реда, предвидени в Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства.

/2/ Кметът на общината назначава комисия за установяване на ИУМПС и на техните собственици в състав:

 1. Експерт по транспорта към Община Ловеч;

 2. Еколог;

 3. Представител на Сектор “КАТ-ПП”.

/3/ Предписанието към собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани по тротоарите, площадите, улиците и на откритите обществени паркинги се залепва на видно място на моторното превозно средство и представлява стикер по образец, съгласно Приложение № 1, който съдържа:

 1. Наименованието “Предписание за преместване на МПС” и номер;

 2. Собственик, вид, марка, модел, цвят на МПС и регистрационен номер, ако има такъв;

 3. Указание за преместване на МПС в охраняеми паркинги, автомобилни гробища за превозни средства или в частен имот;

 4. Посочване на собственика на крайната дата за изпълнение на предписанието в 14-дневен срок и адрес на мястото за предаване на ИУМПС, срещу заплащане по договаряне със съответната лицензирана фирма;

 5. Предупреждение, че при неспазване на срока МПС-то ще бъде принудително преместено в посочените места за сметка на собственика и разкомплектовано;

 6. Дата на поставяне, адрес на паркиране, име и подпис на длъжностните лица.

/4/ За извършените предписания по ал.3 се съставя констативен протокол за техническото състояние на ИУМПС в три екземпляра, съгласно образец – Приложение № 2, който се подписва от членовете на комисията. В протокола се вписва адреса на паркиране и състоянието на МПС по външен оглед, както и мястото, на което е поставен стикера. При поискване екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

/5/ Изискването за връчване на предписанието за преместване на превозното средство в 14-дневен срок се счита изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за преместване започва да тече от деня, след посочената на стикера дата на поставяне и изтича в 24.00 часа на четиринадесетия ден. Когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24.00 часа на първия следващ присъствен ден.

/6/ Комисията по ал.2 съставя акт за установяване на административно нарушение, съгласно Приложение № 3, което се връчва заедно с предписание /Приложение № 1/.

Чл.17. /нов, решение № 548/25.04.2002 г./ /1/ При приемането специализираното предприятие извършва отбелязване върху протокола за техническото състояние на автомобила и вписване в “Отчетна книга”. Специализираното предприятие води регистър за приетите автомобили, прошнурован, прономерован и заверен от КАТ.

/2/ Специализираното предприятие е длъжно да уведоми незабавно Сектор “КАТ-ПП” при РДВР за постъпилите за временно съхранение ИУМПС, като представи описанието на автомобила, адреса на последното му паркиране, заповед за принудителното му преместване.

/3/ ИУМПС се пазят в денонощно охраняемия паркинг за временно съхранение. Тяхното разкомплектоване започва не по-рано от 14 дни от датата на приемането им. Ликвидацията и разкомплектоването се извършват съобразно чл. 143, ал.6 от ЗДП.

/4/ В срока по предходната алинея собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва, след като собственикът заплати на специализираното предприятие във връзка с принудителното преместване и съхраняване на охраняем паркинг разходи.

Чл.18 /нов, решение № 548/25.04.2002 г./ При изпълнение на предписанието за преместване на собственика се издава удостоверение за приемането на МПС, съгласно изискванията за снемане от отчет по чл.143, ал.6 от ЗДП.

Глава шеста – Принудителни мерки при

неправилно паркиране

/нова, решение № 74/08.04.2004 г./Чл. 19 (1) Отстраняване на автомобили, паркирали в нарушение на правилата, от мястото на паркиране, се извършва от службите за контрол от полицията и от определени от кмета на Общината длъжностни лица, съгласно чл. 168 от Закона за движение по пътищата.

(2) Отстранени автомобили се транспортират само до определени от Общината паркинги и се освобождават след заплащане на разноските по отстраняването.

(3) Отстраняването на автомобил и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят повреди.

Чл. 20 (1) Колелото на автомобил, паркиран на място, където това е забранено, може да бъде блокирано с техническо устройство /скоба/ от определени от общината длъжностни лица, като устройството се сваля след заплащане на разноските по поставянето и свалянето му.

(2) Конструкцията на скобата трябва да бъде такава, че да не се нанасят повреди на МПС.

(3) На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение за шофьора с указания за реда за освобождаване на автомобила.

(4) Забранява се повреждане на скобата или освобождаването й от други лица, освен от упълномощените за това.

Чл. 21 Не се прилага блокиране, а се отстраняват по реда на чл. 19 автомобили, паркирани:

 1. на кръстовище

 2. в зона за изчакване при светлинно регулирано кръстовище

 3. при вход на гараж или паркинг

 4. в пешеходна зона

Чл. 22 Не се блокират и не се отстраняват автомобилите на “Спешна помощ” и автомобили с надпис “Полиция”.

Чл. 23 (1) Размерът на цената на услугата за отстраняване и блокиране на автомобилите по чл.19 и чл.20

се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, на Общинския съвет.

(2) Редът за определяне броя на екипите и начинът им на работа по блокиране на колелата и отстраняване на автомобилите и воденето на отчетност при заплащане на разноските по блокиране и отстраняване се регламентират от кмета на общината, след съгласуване с Общинския съвет.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

КОНТРОЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 24. (1) Установяването на нарушенията по Наредба № 2, налагането на глоба на местонарушението, издаването, решаването и обжалването на наказателните постановления става по реда на ЗАНН.

(2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определените със заповед на кмета на Общината длъжностни лица и органи, и служителите на РПУ.

(3) Наказателните постановления за нарушения по Наредбата, се издават от кмета на Община Ловеч или от упълномощени със заповед от него лица.

(4) При констатиране на повторно нарушение на една и съща разпоредба от едно и също лице, в рамките на една календарна година, считана от датата на влизане в сила на първото наказателно постановление, нарушителят се наказва с удвоения размер на глобата, предвидена за този вид нарушение, но не повече от 500 лева и временно лишаване от правото да упражнява определена професия или дейност.

Чл. 25. (1) Контролът по неправилното движение, паркиране и спиране на МПС се осъществява от органите на полицията.

(2) При нарушения – неправилно паркиране и спиране на МПС, нарушителят освен глобата заплаща и разхода за евентуалното преместване.

Чл. 26. Осигуряването и организирането на пътната сигнализация и маркировка е задължение на Общината, съгласувано с Пътна полиция.


РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 27. Разпоредбите на настоящата Наредба се прилагат след сигнализирането на съответните улици и места с пътни знаци и маркировъчна боя, съгласно ППЗДП.

Чл. 28. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет – Ловеч с Решение № 319 от 27.02.2001 година на основание чл. 22 от ЗМСМА.

Чл. 29. Наредбата се обявява чрез местните средства за масова информация и чрез поставянето й на публични места в 15 дневен срок от приемането й от Общински съвет Ловеч и влиза в сила от 01.04.2001 година.


……………..


Наредбата е допълнена с решение № 548/25.04.2002 година и решение № 74/08.04.2004 година.

Утвърждава образци – Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 към Наредба № 2 на Общински съвет – Ловеч във връзка с Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства.


Свързани:

Първи общи положения icon  първи общи положения
Чл   Настоящият правилник урежда условията и реда за финансово подпомагане на студенти от Община Павел баня, чрез
Първи общи положения iconПърви общи положения
...
Първи общи положения iconПърви общи положения
За реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на...
Първи общи положения iconПърви общи положения
Чл. /1/ С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с опазване и поддържане на обществения ред, защитата на имуществото...
Първи общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Първи общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Първи общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Първи общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Първи общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
Първи общи положения iconОбщи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом