Програма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
ИмеПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер189.12 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0108/files/Leonardo Mobility Call - 03 02 2012.doc
Национална покана за подаване на предложения за проекти по дейност „Мобилност”

секторна програма „Леонардо да Винчи”

Програма „Учене през целия живот”


Краен срок за подаване на предложенията – 03.02.2012г. 1. Целеви групи

По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова подкрепа за проекти по дейност „Мобилност”, секторна програма “Леонардо да Винчи” за следните целеви групи1:

  1. Мобилност с цел практика и/или професионално обучение на лица, преминаващи първоначално професионално обучение (ППО):

 • Обучаеми в професионални гимназии, професионални училища, спортни училища, училища по изкуства, професионални колежи;

 • Чираци;

  1. Мобилност с цел практика и/или професионално обучение на лица, намиращи се на пазара на труда (ПТ);

  2. Мобилност на професионалисти в областта на професионалното образование и обучение (ПОПОО).


Таблица 1: Продължителност на мобилността2 според целевата група:

Целева група

Минимална продължителност (седмици)

Максимална продължителност (седмици)

ППО

3

39

ПТ

4

26

ПОПОО

1

6 1. Институции и организации, които имат право да кандидатстват

Потенциалните бенефициенти по дейност „Мобилност” са държавни, обществени или частни организации и институции, които работят в сферата на професионалното образование и обучение на местно, регионално и/или национално ниво. Такива могат да бъдат:

 • Институции или организации, осигуряващи образователни възможности в областта на действие на секторна програма „Леонардо да Винчи“;

 • Сдружения и представителства на хората, включени в професионалното обучение и образование, включително сдружения на обучаеми, родители и учители;

 • Предприятия, социални партньори и други представители на сферата на труда, включително търговски камари и други професионални организации;

 • Органи, осигуряващи консултиране, ориентиране и информационни услуги във връзка с който е да е аспект на ученето през целия живот;

 • Органи, отговорни за системите и политиките, свързани с който е да е аспект на ученето през целия живот, професионалното образование и обучение на местно, регионално и национално ниво;

 • Изследователски центрове и органи, работещи по въпроси на ученето през целия живот;

 • Висши учебни заведения;

 • Нестопански организации, доброволчески организации, неправителствени организации.

 1. Необходими документи за кандидатстване

  1. Формуляр за кандидатстване:

Формулярът се попълва и изпраща online, след което се разпечатва, подписва, подпечатва и се изпраща по пощата на хартиен и електронен носител – CD, заедно с долуизброените документи (изискването за подпис и печат не се отнася за електронния носител).

Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване и подаване на електронните формуляри за кандидатстване, посочени в Наръчника за попълване и изпращане на електронните формуляри за 2012г.

  1. Други документи:

В случай, че кандидатстващата организация не е публична организация, трябва да бъдат представени следните допълнителни документи:

 • Заверено копие от съдебното решение за регистрация или Учредителен акт;

 • Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние;

 • Заверено копие на Удостоверение, че кандидатът не е в производство по несъстоятелност, издадено от компетентния съд;

 • Заверено копие3 на Удостоверение от Националната агенция по приходите, удостоверяващо липсата на осигурителни и данъчни задължения;

 • За фирми без опит и новосъздадени фирми, в случай, че исканата финансова подкрепа е в размер по-голям от 25000 евро, е необходимо да бъдат представени заверено копие на отчет за приходите и разходите и годишен баланс за предходната финансова година (за която са приключени счетоводните отчети).

 • Писма за намерение от партньорите в проекта (чуждестранни и български)

На етапа на кандидатстване, не е задължително прилагането на оригинални писма за намерение от партньорите. Въпреки това е важно да се отбележи, че тяхното прилагане демонстрира сериозността на поетия от партньора ангажимент, което от своя страна повишава качеството на самото предложение за проект. Ако предложението за проект бъде одобрено за финансиране, Българската национална агенция изисква предоставянето на оригинални писма за намерение, което е условие за сключването на договор за финансова подкрепа.

 1. Срок за кандидатстване

Крайният срок за подаване на предложенията за мобилност е 03.02.2012г. Формулярът за кандидатстване на хартиен носител се подава на адрес:Център за развитие на човешките ресурси

ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

1000 София


Документите следва да бъдат изпратени с препоръчана поща/куриер2 с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР.

За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи, подадени след тази дата, се определят като нелегитимни. Допълнително изпратени документи или страници от документи не се разглеждат след крайния срок. Документи на ръка не се приемат.

 1. Разглеждане и оценка на предложенията

Разглеждането и оценката на предложенията по дейност „Мобилност” протичат на три етапа:

 • I етап – Проверка на легитимността на подадените предложения (Изискванията за легитимност са посочени в контролен списък във Формуляра за кандидатстване);

 • II етап – Оценка на качеството - предложенията се разглеждат и оценяват от външни за ЦРЧР оценители. (Подробна информация за начина на извършване на оценката за качество може да намерите в Наръчника за кандидатстване по дейност „Мобилност” секторна програма „Леонардо да Винчи”)

 • III етап – Оценка на финансовия риск – Всички частни юридически лица, които преминат успешно оценката за качество (етап II), се оценяват от ЦРЧР за наличие на финансов капацитет за управление на европейски образователен проект. (Подробна информация за начина на извършване на оценката за финансов риск може да намерите в Наръчника за кандидатстване по дейност „Мобилност” секторна програма „Леонардо да Винчи”)

 1. Финансиране

Финансирането по дейност „Мобилност”, секторна програма „Леонардо да Винчи” се разглежда като допълнителен принос към разходите по проекта. През 2012г. ЦРЧР ще отпуска финансиране, покриващо следните видове разходи:

 • Управление на мобилността

 • Предварителна подготовка

 • Транспорт

 • Издръжка

Таблица 2: Финансиране според целевата група

Целеви групи


Видове разходи (в евро)

ППО

ПТ

ПОПОО

Придружаващи лица

Управление на мобилността

200

200

200

-

Предварителна подготовка

250

250

-

-

Транспорт4

Таблица 3

Таблица 3

Таблица 3

Таблица 3

Издръжка

Таблица 3

Таблица 3

Таблица 3

Таблица 3Таблица 3: Максимални ставки (в евро) в зависимост от приемащата страна и продължителността на престоя, определени от Българската национална агенция5

Държава

Без включени разходи за път и виза

С включени разходи за път и виза

Дневна ставка

Една седмица

Две седмици

Допълнителна сума на седмица

(за седмици 3-12)

Обща сума за 13 седмици

Допълнителна сума на седмица

(за седмици 14 - 39)

AT - АВСТРИЯ

144

1008

1411

162

3630

162

BE - БЕЛГИЯ

136

952

1333

152

3429

152

CH - ШВЕЙЦАРИЯ

208

1456

2038

233

5206

233

CY - КИПЪР

120

840

1176

134

3030

134

CZ - ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

120

840

1176

134

3037

134

DE - ГЕРМАНИЯ

128

896

1254

143

3218

143

DK - ДАНИЯ

184

1288

1803

206

4645

206

EE - ЕСТОНИЯ

104

728

1019

117

2674

117

EL - ГЪРЦИЯ

128

896

1254

143

3251

143

ES - ИСПАНИЯ

136

952

1333

152

3434

152

FI - ФИНЛАНДИЯ

168

1176

1646

188

4234

188

FR - ФРАНЦИЯ

160

1120

1568

179

4026

179

HR - ХЪРВАТСКА

128

896

1254

143

3245

143

HU - УНГАРИЯ

112

784

1098

126

2886

126

IE - ИРЛАНДИЯ

152

1064

1490

170

3813

170

IS - ИСЛАНДИЯ

144

1008

1411

162

3805

162

IT - ИТАЛИЯ

152

1064

1490

170

3834

170

LI - ЛИХТЕНЩАЙН

208

1456

2038

233

5248

233

LT - ЛИТВА

104

728

1019

117

2678

117

LU - ЛЮКСЕМБУРГ

136

952

1333

152

3435

152

LV - ЛАТВИЯ

104

728

1019

117

2706

117

MT - МАЛТА

112

784

1098

126

2831

126

NL - НИДЕРАНДИЯ

144

1008

1411

162

3622

162

NO - НОРВЕГИЯ

208

1456

2038

233

5250

233

PL - ПОЛША

104

728

1019

117

2641

117

PT - ПОРТУГАЛИЯ

120

840

1176

134

3020

134

RO - РУМЪНИЯ

96

672

941

107

2483

107

SE - ШВЕЦИЯ

168

1176

1646

188

4236

188

SI - СЛОВЕНИЯ

128

896

1254

143

3244

143

SK - СЛОВАКИЯ

112

784

1098

126

2831

126

TR - ТУРЦИЯ

112

784

1098

126

2954

126

UK - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

184

1288

1803

206

4663

206

 1. Административни правила 2012г.

 1. Една организация може да подаде само един проект по секторна програма “Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”, независимо от целевата група;

  1. Ако кандидатстващата институция не е публична организация и е пререгистрирана по Закона за търговския регистър е необходимо да се посочи ЕИК (единен идентификационен код). В противен случай към Формуляра за кандидатстване трябва да бъдат приложени следните допълнителни документи:

 • Заверено копие от съдебното решение за регистрация или Учредителен документ;

 • Заверено копие на Удостоверение за актуално състояние.

 1. Една посредническа организация, която не предоставя директно практика/обмен за участниците по време на мобилността, има право да бъде партньор в не повече от три проекта, подадени към Българската национална агенция (ЦРЧР). В случаите, когато партньор е посредническа организация, кандидатстващата институция трябва да приложи следните документи към Формуляра за кандидатстване:

 • Декларация от страна на посредническата организация, че участва в не повече от три проекта по секторна програма “Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”, подадени към Българската национална агенция за съответната селекционна година. В случай че една и съща посредническа организация е партньор в повече от три проектопредложения, всички кандидатури с участието на този партньор ще бъдат обявени за нелегитимни.

 • Писмо за намерение от организацията, която ще предостави условия за провеждането на практиката в съответната европейска страна.

 1. От 2012 г. минималната продължителност на мобилността по целеви групи следва да бъде:

 • Мобилност на лица, преминаващи първоначално професионално образование - 3 седмици;

 • Мобилност на лица на пазара на туда – 4 седмици;

 • Мобилност на професионалисти в областта професионално образование и обучение – 1 седмица.

В случай, че минималната продължителност не е спазена на етап кандидатстване, то подаденто проектопредложе ще бъде обявено за нелегитимно.

 1. Национални приоритети 2012г.

Всяка година ЦРЧР публикува списък с националните приоритети. Всеки от тях носи определен брой точки, които се прибавят към общия брой точки за качество. За 2012г. националните приоритети са следните:

 • Кандидатстващата организация е браншова организация – 5 точки;

 • Проектопредложението цели обмен на учители от професионални гимназии – 5 точки;

 • Проекти, насочени към участници в риск от социална изолация – 5 точки;


При успешно online изпращане на Формуляра за кандидатстване, изпращането ще бъде потвърдено чрез генериране на “Номер на изпращане” в секция “ИЗПРАЩАНЕ” във Формуляра за кандидатстване.

До 16.03.2012г. на Интернет страницата на ЦРЧР ще бъдат публикувани регистрационните номера на кандидатурите.

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от селекцията до края на месец юни 2012г. Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани след приключване на оценката – на Интернет страницата на ЦРЧР, в секция „Новини” и в секция „Леонардо да Винчи”, подсекция „Резултати от селекция”. Участниците, чиито кандидатури са одобрени за финансиране, ще получат допълнителна информация относно сключването на договор за отпускане на допълнителна финансова подкрепа.

В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на сайта на ЦРЧР, кандидатите биха могли да отправят възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.


За контакти:


info@hrdc.bg


Елена Мирчева

Отдел „Информиране, разпространение

и съпътстващи дейности”

тел.: 02/ 915 50 22

e-mail: emircheva@hrdc.bg

2 Продължителността на обучителната практика е непрекъснат период от време, прекаран в една приемаща страна.

 заверено копие - заверено с „Вярно с оригинала”, подписано от лицето, представляващо организацията, и подпечатано с печата на организацията.3 На плика трябва да има надпис: Секторна програма „Леонардо да Винчи” – Мобилност.


4 Средства за транспорт до мястото, където се намира приемащата организация и обратно, се отпускат при продължителност на мобилността до 12 седмици (включително). При продължителност над 12 седмици, средствата за транспорт са включени в ставките за издръжка.

5 Българската национална агенция отпуска финансиране до 80% от определената от ЕК, в Ръководството за кандидатстване за 2012г., ставка за съответната страна и съответната продължителност на мобилността. Сумите са посочени в цели числа, като е спазвано правилото за закръгляване. Таблицата 3 и формулярът за кандидатстване отразяват именно тези стойности.Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет.3

тел.: +359 2 9155010, факс: +359 2 9155049

e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http://www.hrdc.bg

Свързани:

Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма „Учене през целия живот
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconПроект 2012-1- bg 1 leo 01-06851 по програма "Учене през целия живот"
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и във връзка с проект 2012-1-bg1-leo01-06851 по програма “Учене през целия живот”, секторна...
Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”
Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма „учене през целия живот" „ Леонардо да Винчи"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложенията
Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconПриложение III. 3
Институцията ще осигури финансова подкрепа, отпусната от Общността, на ползвателя, с цел осъществяване на мобилност по секторна програма...
Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconКакво е програма „Учене през целия живот ?
Програмата „Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme – llp) е най-мащабната програма за европейско образователно и културно...
Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconОбратно
Екип от учители и ученици от Гимназия „ д-р Иван Панов”участва във втора официална работна среща по проект на Секторна програма „Леонардо...
Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма за учене през целия живот на Европейския съюз
Ръководството на Мир ад има удоволствието да Ви информира, че през месец октомври беше реализирана практика на 10 специалисти от...
Програма „Леонардо да Винчи\" Програма „Учене през целия живот\" iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом