Министър на земеделието и храните
ИмеМинистър на земеделието и храните
страница1/6
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер0.88 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_1266889156.doc
  1   2   3   4   5   6

ОДОБРЯВАМ:

МИНИСТЪР НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

/ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ/
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИПрограма за развитие на селските райони 2007 – 2013

Подмярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”


Указания към Получателите на финансова помощ за изпълнение на проекти


Юни 2009
Управляващ орган:

Министерство на земеделието и храните

 1. УВОД
  1. Цели на ръководството


Това ръководство описва правилата и процедурите, които трябва да бъдат приложени от Получателя на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския фонд за развитие на земеделските и селските райони. Ръководството цели да подпомогне ефективното техническо и финансово управление и изпълнение на договорите и обхваща следните тематични области:

 • Условия на договора

 • Промени в договора

 • Финансови условия и изплащане на финансовата помощ

 • ДДС върху разходи, свързани с изпълнението на проектите

 • Докладване на изпълнението на проектите

 • Възлагане на поръчки на външни изпълнители

 • Наблюдение и контрол на изпълнението

 • Осигуряване на публичност и прозрачност

 • Консултации и комуникация с Управляващия орган
  1. Свързани документи

Ръководството е съобразено с:

 • Регламент (ЕО) № 1698/2005 на СЪВЕТА от 20 септември 2005 г., относно подпомагане на развитие на селските райони от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

 • Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., съдържащ детайлни правила за прилагане на Регламент на Съвета 1698/2005;

 • Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г., съдържащ подробни правила за прилагане на Регламент на съвета 1698/2005 относно прилагане на контролни процедури, също така и кръстосано съответствие във връзка с подпомагане по мерките за развитие на селските райони. (OJ L 368, 23.12.2006);

Наредба № 14 от 3 април 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата Развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.”, издадена от Министерство на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 39 от 15 април 2008 г., изм. и доп., бр. 48 от 26.06.2009 г.);

 • Сключените договори за безвъзмездна помощ по подмярка 431-2;

 • Указания за попълване на заявление за подпомагане по подмярка 431-2, публикувани на страницата на МЗХ;

 • Правила за прилагане на подмярка 431-2;
 1. ДОГОВОР ПО ПРОЕКТА
  1. Страни при изпълнението на договора


Страните, свързани с изпълнението на договора за предоставяне безвъзмездна финансова помощ, са:


МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (наричан в договора „Министерството”), което управлява програмата за развитие на селските райони 2007-2013, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Националния бюджет. Министерството стриктно следи за спазването на всички процедури и закони и е Управляващ орган по настоящата програма. Министерството има следните по важни функции:

 • Подписва договора с Получателя на безвъзмездната помощ;

 • Одобрява, изисква и подписва промени в договора;

 • Осъществява постоянен контрол и наблюдение върху изпълнението на договора

 • Одобрява изпълнението на дейностите и извършените разходи, докладвани в частичните и окончателни доклади за напредъка на дейностите съгласно договора;

 • Дава указания на Получателя във връзка с изпълнението на проекта;

 • Изисква от Получателите на финансова помощ информация, документи, сведения справки свързани с изпълнението на договора;

.


ДЪРЖАВНИЯТ ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ (наричан в договора „Агенцията”), който е Разплащателна агенция по Програмата за развитие на селските райони. Агенцията има следните функции:

 • Извършва плащания на Получателя, след извършена проверка за допустимост на всички одобрени и реално извършени разходи съгласно договора.

 • Отказва плащане на помощта, когато Получателят не е изпълнил някое от задълженията си по договора или Наредба №14 от 3 април 2008 г.

 • Изисква възстановяване на средства от Получателя, ако е необходимо.


ПОЛУЧАТЕЛЯТ на финансова помощ (наричан в договора „Получател”), е организацията, която е представила проекта и е подписала договора. Получателят носи финансовата и юридическа отговорност за спазването и изпълнението на всички клаузи от договора. Получателят се явява възложител при възлагане на поръчки на външни изпълнители. Получателят на финансова помощ има следните функции:

 • Извършва одобрените дейности в срок, посочен в договора;

 • Получава безвъзмездна финансова помощ в размер съгласно подписания договор;

 • Предоставя на Министерството и Агенцията изискуеми документи и информация, свързани с изпълнението на договора;

 • Осигурява достъп до помещенията си и всички останали обекти и документи, свързани с проекта, на надлежно упълномощени представители на Министерството, Агенцията, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор на членове на Сертифициращия орган и на упълномощени представители на Европейската комисия, за извършване на проверка;

 • Съхранява всички документи, свързани с проекта до 5 години след изтичане на договора.

 • Осигурява възможност на представителите на АГЕНЦИЯТА и МИНИСТЕРСТВОТО да упражняват контрол след изплащането на финансовата помощ, с цел да се установи дали сроковете и условията за ползването й се спазват

 • Провежда процедури за избор на изпълнителите съгласно Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, когато се явява възложител по смисъла на чл.7 от Закона за обществените поръчки.ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ (под-изпълнител) е изпълнител на договор за услуги, доставка или строителство в полза на Получателя на безвъзмездна помощ.


  1. Съдържание на договора


Договорът се състои от 10 части, които:

 • са неразделни и задължителни;

 • не могат да се променят без писмено споразумение от страна на Министерство на земеделието и храните.


Част от договора

Съдържание

1.

Условия по договора

 • Страни по договора

 • Предмет на договора

 • Размер на финансовата помощ

 • Срок за изпълнение на проекта

 • Права и задължения на страните

 • Изплащане на финансовата помощ

 • Система на докладване

 • Публичност

 • Прекратяване на договора

 • Отговорност

 • Други условия по договора2.

Заявление за подпомагане

Одобрени описание на дейностите, график на дейностите и график на предаване на основните резултати от проекта.

3.

Приложение І. Таблица за допустимите разходи по дейности

Одобрени разходи за извършване на дейностите по проекта.

4.

Приложение ІI. Образец на декларация за статут относно регистрация по ЗДДС

Формуляр на декларация за статута относно регистрация по ЗДДС на Получателя

5.

Приложение IIІ. Образец на декларация за определяне на невъзстановим ДДС;


Формуляр на декларация за определяне на невъзстановим ДДС

6.

Приложение IV. Декларация, че Получателя няма да упражни правото си на данъчен кредит по чл.74 или чл.76 от Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) за налични активи и получени услуги, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013г., преди датата на регистрация по ЗДДС (в случай че не е регистриран по ЗДДС).

Формуляр на декларация, че Получателя няма да упражни правото си на данъчен кредит.

7.

Приложение V. Образец на Искане за одобрение на разходите

Формуляр за искане за одобрение на направените разходи.

8.

Приложение VІ. Образец на Доклад за изпълнение на дейности

Формуляр на доклад за изпълнени дейности по проекта

9.

Приложение VІI. Образец на Заявка за плащане

Формуляр, които се прилага при всяко искане за плащане

10.

Приложение VIIІ. Декларация за съгласие за предоставяне на информация от компетентния орган по приходите към Националната агенция по приходите.

Формуляр на декларация за съгласие за предоставяне на информация от компетентния орган по приходите към Национална агенция за приходи
  1. Прекратяване на договора


Договорът за предоставяне на финансова помощ може да бъде прекратен в следните случаи:

 • При изтичане на предвидените в него срокове;

 • По взаимно съгласие между страните;

 • При невиновна невъзможност да бъдат изпълнени посочените в него условия;

 • Чрез едностранно писмено предизвестие от страна на Агенцията и/или Министерството при виновно неизпълнение на задълженията по Договора от Получателя, като срокът на предизвестието е 7 дни.
  1. Начало на изпълнението на договора


Изпълнението на дейностите по проекта стартира веднага след подписването на договора. В самото начало на изпълнение на договора е необходимо:

 • да анализирате и детайлизирате графика на изпълнение на дейностите съгласно одобрения график в заявлението за подпомагане – т. 5 и т. 6.

 • да анализирате договорите с външните експерти и да ги актуализирате спрямо актуализирания график. Желателно е в договорите с външни експерти да бъде посочен конкретният брой дни по месеци, които ще бъдат отработени за изпълнението на съответните дейности. Напомняме ви, че външните експерти нямат право да отчитат повече от 25 отработени дни в месеца, както и че трябва да подпишат декларация, че не са държавни служители към момента на изпълнение на дейностите;

 • да подготвите и сключите съответните договори с останалите членове на екипа на проекта. Също както при външните експерти, желателно е в договорите да бъде посочен конкретният брой дни по месеци, които ще бъдат отработени за изпълнението на съответните дейности. Разликата е, че външните експерти отчитат отработените дни месечно, а останалите членове на екипа – при подаване на докладите за отчитане


При планирането на изпълнението на проекта не забравяйте, че то трябва да следва точно описаното в договора. Планирайте според заложените стойности и очаквани резултати в заявлението за подпомагане. Препоръчително е да изготвите детайлен план за действие, включващ периоди, дати, експертен принос, участници и др.


Не забравяйте през цялото времетраене на проекта да следите промените в наредба № 14 от 3 април 2008 г., изм. и доп. ДВ бр. 48/26.06.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Промените можете да следите в Държавен вестник и интернет страницата на МЗХ.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Министър на земеделието и храните iconИзложение на земеделска и автомобилна техника, организирано от Русенския университет "Ангел Кънчев"
Транспортен”/. Изложението ще се провежда под патронажа на г-н Мирослав Найденов Министър на земеделието и храните и със съдействието...
Министър на земеделието и храните iconРепублика българия
Фондация “Фридрих Еберт” и Министерство на земеделието и храните. На срещата се очаква да присъстват бившият еврокомисар по земеделие...
Министър на земеделието и храните iconМинистерство на земеделието и храните
Протокол от заседанието на 05. 06. 2008 г на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони...
Министър на земеделието и храните iconУтвърдил: Валери Цветанов Министър на земеделието и храните
Причини за влошеното състоянието на запасите от риба и други водни организми в страната
Министър на земеделието и храните iconМинистър на земеделието и храните
Председател на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Министър на земеделието и храните iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Приложение №3 към чл. 14, ал. 1 към наредба №18 от 26. 06. 2008 г на министъра на земеделието и храните (обн., Дв, бр. 61 от 07....
Министър на земеделието и храните iconМинистерство на земеделието и храните разплащателна агенция
Приложение №3 към чл. 14, ал. 1 към наредба №18 от 26. 06. 2008 г на министъра на земеделието и храните (обн., Дв, бр. 61 от 07....
Министър на земеделието и храните iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министър на земеделието и храните iconМинистерство на земеделието и храните
Чл. (1) С тази наредба се определят специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения...
Министър на земеделието и храните iconРепубликабългари я народно събрание
Чл. (1) Създава се Българска агенция по безопасност на храните (бабх) към министъра на земеделието и храните чрез преобразуване на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом