С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
ИмеС решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер27.87 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
Съдебното производство пред Гоцеделчевския районен съд е образувано по повод на акт за констатиране на дребно хулиганство № 35/14.07.2011 год., съставен от полицейски инспектор в РУ”П. гр.Г. Д.. С Решение № 2573/15.07.2011 год., постановено по адм.н.д. № 558/2011 год. Районен съд – Г. Д. е наложил на

нарушителя М. Х. Х., с адрес: гр.Г. Д., ул.”А. С. № * административно наказание

“глоба” в размер на 300 лева.

Недоволен от така постановеното съдебно решение нарушителя Х.(непълнолетен) със съгласието на родителите си е подал жалба до Административен съд – Б. и е образувано к.н.адм.х.д. № 420 по описа на съда за 2011 год.

Настоящият съдебен състав, намира, че делото е подсъдно на Окръжен съд – Б. и следва да бъде изпратено по подсъдност по следните съображения:

С Решение № 3 от 04.05.2011 год. по конституционно дело № 19/2010 год.,

Конституционният съд на Република България, обяви за противоконституционна

разпоредбата на чл. 7, изр. 1 от Указ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с

дребното хулиганство (обн. ДВ, бр. 102 от 1963 г., посл. изменение бр. 27 от

2009 г.) в частта “не подлежи на обжалване и”. Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона

за Конституционния съд, решенията на съда се обнародват в “Държавен вестник” в 15-дневен срок от приемането им и влизат в сила 3 дни след обнародването им.

Посоченото решение е обнародвано с ДВ бр. 38 от 17 май 2011 год. и е влязло в

сила 3 дни след обнародването, на осн. чл. 151, ал. 2 от Конституцията и чл.

14, ал. 3 от Закона за Конституционния съд. На основание на последното

изречение на същия текст от Конституцията, актът, обявен за

противоконституционен, не се прилага от деня на влизането на решението в сила.

В мотивите на решението на Конституционния съд е прието, че “производството по чл. 2-6 УБДХ стои най-близо до производството по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК), при което, при определени условия, районният съдия освобождава лицето от наказателна отговорност и му налага административно наказание “глоба”, като решението му, съгласно чл. 378, ал. 5 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) подлежи на проверка пред въззивната инстанция.”. Тези главни мотиви на решението се ползват със сила на пресъдено нещо и поради това са годна основа за прилагане по аналогия на посочената процедура за контрол на процесното решение на районния съд. (Относно силата на пресъдено нещо на главните мотиви на решенията на Конституционния съд вж. “Конституционният съд и правното действие на неговите решения” - Ж. С. и Н. Н., изд."Сиби", 1996

г., стр. 16). В този смисъл е и определение № 125/21.07.2011 год., на смесен

състав по чл.135, ал.4 от Административно процесуалния кодекс, постановено по н.д.№ 1939 по описа на Върховния касационен съд за 2011 год.

Съгласно чл. 135, ал. 1 от АПК всеки съд решава сам дали заведеното пред него

дело му е подсъдно. Тъй като настоящият съдебен състав намира, че делото не е

подсъдно на Административен съд - Б. на основание чл. 135, ал.2 от АПК делото

ще следва да се изпрати за разглеждане на Окръжен съд - Б..

Водим от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.адм.х.д. № 420 по описа на Административен съд – Б. за 2011 год.

ИЗПРАЩА жалбата на М. Х. Х., с адрес: гр.Г. Д., ул.”А. С. № * против Решение №

2573/15.07.2011 год., постановено по адм.н.д. № 558/2011 год. Районен съд – Г.

Д. по подсъдност на Окръжен съд – Б..

Заличава датата на насроченото по делото открито съдебно заседание.

Определението да се съобщи на страните по делото.

Определението не може да се обжалва.


Председател: /п/ Мария Тодорова Членове:


1/п/ Илонка Рашкова


2. /п/ Стоянка Пишиева-Сахатчиев

Свързани:

С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№413/22. 02. 2011 год от О. Г. Ч. Ч. А. К. срещу решение №9/10. 02. 2011 год по Г. дело №217/2010 год по описа на Ч. районен съд в
Изводите на съда са незаконосъобразни и неправилни и моли съда да постанови решение, с което да се отмени решение №9/10. 02. 2011...
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год
Точно това владение доказва придобивната давност на процесните 29. 80 кв м., считано от 08. 2000 год до 08. 2010 год. Моли да се...
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconПостъпила е възивна жалба В.№694/20. 01. 2012 год от Т. В. Д. чрез А. М. срещу решение №371/22. 12. 2011 год по Г. дело №1204/2011 год по описа на Смолянски
В.№694/20. 01. 2012 год от Т. В. Д. чрез А. М. срещу решение №371/22. 12. 2011 год по Г. дело №1204/2011 год по описа на Смолянски...
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconРешение №708 / 01. 02. 2011 год., постановено от Районен съд гр. Р. по н а. Х дело №853 / 2010 год и вместо него постановяв а
Отменява решение №708 / 01. 02. 2011 год., постановено от Районен съд – гр. Р. по н а. Х дело №853 / 2010 год и вместо него
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconПостъпила е частна жалба вх.№4155 05. 2011 год от О. Г. С. представлявана от кмета Д. Я. като ръководител на д г. С. и от Д. „. Г. С. представляван от
Молбата за прекратяване е подадена от всички страни преди влизане в сила на решението. Моли да се отмени определението, да се прекрати...
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№6307 07. 2010 год от „. О. представлявана от В. Д. Л. чрез А. Р. срещу решение №162 от 17. 06. 2010 год по Г. дело №465/2008 год
Моли да се отмени обжалваното решение и постанови друго, като се уважат предявените искове, ведно със съдебните разноски за двете...
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconПостъпила е жалба вх.№35/24. 01. 2011 год от Анри 64 А. К. Г. С. против действията на държавен съдебен изпълнител по изп дело №26/2010 год по описа на сис
Моли да се отменят действията на дси при зрс по изп дело №26/2010 год., изразяващи се в обявяване на публична продан на движими вещи,...
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№6711/18. 07. 2011 год от М. С. Ю., Г. В. Ю. от Г. С. чрез А. П. срещу решение №204/11. 07. 2011 год по Г. дело №156/2011 год по
Моли да се приеме, че постановеното решение от Районния съд е необосновано, неправилно, постановено в противоречие с процесуално...
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№841/14. 06. 2012 год от адв. Д. особен представител на А. А. А. от гр. Х. срещу Решение №54/2012 год по гр дело №411/2011 год по
Постъпила е възивна жалба вх.№841/14. 06. 2012 год от адв. Д. особен представител на А. А. А. от гр. Х. срещу Решение №54/2012 год...
С решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год iconВъззивното производство е по реда на чл. 258 и сл от гпк
Подадена е въззивна жалба от адвокат Г. Ю., в качеството й на процесуален представител на И. С. и И. С., двамата от гр. Б., против...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом