Конкурс за иновативно предприятие 2008
ИмеКонкурс за иновативно предприятие 2008
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер237.58 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.chambersz.com/a/doc/Innovations-konkurs-karta.doc

Национален конкурс

за

иновативно предприятие 2008


КАРТА ЗА УЧАСТИЕ


Наименование на предприятието:


Булстат:
N .........................................

Дата на получаване:

..................................

индекс 01 02


Попълва се от организаторите
Адрес:


Телефон:


Факс:


Е-mail:


URL:


СЪДЪРЖАНИЕ:


Инструкции за попълване на картата........................................... стр. 2


Методика и критерии за оценка................................................... стр. 4


Карта за участие.......................................................................... стр. 6


Речник с термини, използвани в картата..................................... стр.15


ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА КАРТАТА


За конкурса:


Конкурсът е съвместна инициатива на Министерство на икономиката и енергетиката, Мисията на Световната банка в България и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" като домакин на Enterprise Europe Network - България и се организира с подкрепата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.


Целта на конкурса е да:

 • Насърчи иновационната дейност на българските предприятия.

 • Популяризира предприятията, участвували в конкурса, и постигнатите от тях резултати в областта на иновациите.

 • Да покаже пред широката обществетост добрия пример и да вдъхнови повече български фирми за успех.

Това е петото поредно издание на инициативата.

Информация за предходните издания на конкурса може да немрите на интернет адрес

http://www.enterprise-europe-network.bg/news.php?item.16.1

Кой може да участва?


В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската промишленост, включително информационните технологии.

Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствувани продукти/стоки и услуги и/или процеси.

Иновацията се приема в широк смисъл като нововъведение, което подобрява икономическите показатели и конкурентоспособността на фирмите.

Иновативността на предприятията ще се оценява от експертна комисия и жури по набор от критерии на базата на анкетна карта, попълнена от предприятията, желаещи да участват в конкурса.


Категории


С цел осигуряване на съпоставимост при оценката и награждаването на предприятията в съответствие с критериите на Европейския съюз, ще бъдат обособени две категории:

- иновативно малко предприятие (с персонал до 50 души);

- иновативно средно и голямо предприятие (с персонал над 50 души).


Награди


ПОБЕДИТЕЛЯТ във всяка от двете категории ще получи статуетка символ на конкурса, изработена от скулптора Петко Арнаудов и почетна диплома. Наградите ще бъдат връчени по време на Петият национален иновационен форум (м. февруари 2009 г., София).

Всички предприятия, участвували в конкурса, ще бъдат включени с презентация в електронен каталог, който ще се популяризира чрез интернет страницата на конкурса.


Как се попълва картата?


Картата има три раздела


В първия раздел са включени общи данни за предприятието, както и данни, характеризиращи неговата иновационна дейност за периода 2006 – 2008 г. вкл. Въпросите целят да изяснят:

- Какъв тип и размер е предприятието

- Предмет на дейност

- Какъв е иновационния потенциал и активност на предприятието

- Каква е политиката на фирмата относно развитието на човешкия ресурс, технолгичното ниво и др.

- Какви управленски и организационни практики се използват в предприятието


Вторият раздел от картата за участие, “Характеристика на иновацията” е насочен към конкретни иновативни услуги или продукти, които Вашата фирма разработва и реализира.


Третият раздел от картата за участие, “Характеристика на технологична, процесна иновацията” е насочен към конкретни иновативни технологични процеси, които Вашата фирма разработва и реализира.


Вие имате възможност да участвате с повече от един продукт/услуга/процес.


Ако предприятието кандидатствува в конкурса с няколко продуктa/услуги/процеси, този раздел се попълва поотделно за всеки от тях


**********

Моля, приложете към картата последните си счетоводни документи (Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс)

Забележка: Счетоводните документи за 2008 г. обхващат само първите 9 месеца от годината.

**********

Приемат се допълнителни материали, проспекти, диплянки и др. свързани с качеството и техническите показатели на продукта/процеса, който представяте.

**********


Краен срок за участие:

Попълнената карта изпратете не по-късно от 12.01.2009 г. на електронна поща: asandev@chambersz.com или на факс: 042/626297


Правилното и пълното попълване на картата за участие ще Ви гарантира в максимална степен обективна оценка на предприятието от експертната комисия.

--------------------------------------------------------------

Посочените в картата данни подлежат на евентуални проверки и уточнения от страна на представители на организаторите на конкурса.


МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА


Подреждането на фирмите-участнички в конкурса се извършва чрез система от критерии, представена в таблицата по-долу. За съразмерност и сравнимост, както количествените, така и качествените критерии приемат стойности по петобална скала. Всеки критерий има предварително зададено тегло, което определя участието на оценката по него в крайния резултат на предприятието.


Подреждането на фирмите според получените общи оценки се подлага на логически анализ от експертната група на конкурса и при еднакви оценки се коригира на базата на допълнителни данни за иновативните потенциал и активност на фирмите. Експертната група предлага подреждането на фирмите за окончателно утвърждаване от жури.


Посочените в картата данни от представители на предприятията подлежат на евентуални уточнения от експертната група на конкурса.


**********


КРИТЕРИИ

за оценка на участниците в конкурса за иновативно предприятие


Критерии

Съдържание

1

2

3

1.

Относителен дял на разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД)

Дял на разходите за НИРД в приходите на предприятието за последната пълна (завършена) финансова година /%/.

2.

Относителен дял на разходите за технологично обновяване

Относителен дял на разходите за технологично обновяван, направени през последната пълна (завършена) финансова година в балансовата стойност на дълготрайните материални активи към края на същата година /%/.

3.

Относителен дял на персонала, зает с НИРД

Дял на персонала, зает с НИРД в общата численост на персонала /%/.

4.

Внедрени организационно – управлеснки иновации

Внедрени съвременни информационни технологии и системи за управление в т.ч. системи за електронна търговия, ERP, CMP, CAD/CAM, международни (ISO) и фирмени системи за управление на качеството, екологията, безопасност на труда, маркетинг и други.

5.

Иновационно сътрудничество

Връзки с технологични фирми и изследователски звена у нас и в чужбина, изразяващи се в съвместни разработки, взаимни консултации, подготовка на кадри и други.

6.

Финансиране от обществени и частни иновационни програми

Работа на предприятието по проекти, финансирани от международни и български иновационни програми.

7.

Награди за иновации

Получени награди за участие с иновационни продукти в национални и международни изяви /панаири, изложби и др./ през последните три години

8.

Техническо равнище на иновациите

Ниво на основните технико-икономически показатели на реализираните нови продукти /процеси, с които предприятието участвува в конкурса в сравнение с аналогични такива на конкурентни фирми/.

9.

Относителен дял на приходите от иновативни продукти /услуги/

Дял на приходите от иновативните продукти, в общия обем на приходите на предприятието за последната пълна (завършена) финансова година /%/.

10.

Експортна реализация на иновативните продукти /услуги/

Дял на приходите от иновативни продукти, реализирани на външни пазари в общия експорт на предприятието за последната пълна (завършена) финансова година /%/.

11.

Степен на защита на интелектуалната собственост

Защита на иновативните продукти с патент, дизайн, търговска марка и др.

12.

Рентабилност от нови продукти/услуги/процеси

Относителен дял на печалбата от нови продукти към приходите от продажби на нови продукти/%/.Забележки:


 1. Критерии 1 и 3 се оценяват само за големи и средни предприятия.

 2. Всички числени оценки се определят за последната отчетна година – в случая за 2008 г.

 3. В критерии № 6 за ‘реализиран’ се смята и проект, който е започнал и е получил начално одобрение от финансиращата организация.Желаем Ви успех!


КАРТА ЗА УЧАСТИЕ


Раздел Ι-ви:


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 1. Юридически статут (моля, отбележете необходимия отговор с “Х”)
АД
ООД
ЕООД
Кооперация
ЕТ
Друго (моля, запишете):………………………………………….
 1. Тип на предприятието (отбележете отговор с “Х”, според основната му дейност)
Производствено предприятие
Предприятие за услуги
Инженерингова фирма
Научно-изследователска организация
Друго (моля, запишете):…………………………………………..
 1. Основна дейност

(кратко описание на предмета и сферата на дейност, максимум 2 000 символа)


Ръководител на предприятието

Служител за контакти по анкетата

Име, фамилия:

Длъжност:

Тел.:

Факс:

Е-mail:

Име, фамилия:

Длъжност:

Тел.:

Факс:

Е-mail:4. Общ средногодишен брой на заетите в предприятието през 2008 г. ........... /бр./


5. Годишен оборот на предприятието за 2008 г. .......................................... /хил. лв./


6. Балансова стойност на дълготрайните материални активи за 2008 г........................ /хил. лв./


 1. Информационни технологии в предприятието (моля, отбележете с “Х” информационните технологии, които се използват във Вашата фирма – възможни са няколко отговора)Системи за управление от типа ERP, CRM, CAD/CAM
Офис пакети
Счетоводен софтуер
Бази данни
Система за електронна търговия
Локална мрежа
Система за автоматизирано проектиране
Други (посочете какви)

.................................................

Услуги по Интернет
E-mail
Web-страница
Други (посочете какви)

..................................................8. Дял на разходи за научно развойна дейност (НИРД) в общия обем на приходите

* Попълва се само от средни и големи предприятия

2006 г. - ......................./%/

2007 г. - ......................./%/

2008 г. - ...................... /%/


Коментар:


9. Дял на заетите с НИРД в общата численост на персонала

* Попълва се само от средни и големи предприятия

2006 г. - ......................./%/

2007 г. - ......................./%/

2008 г. - ......................./%/


Организиран ли е заетият в НИРД персонал в обособено звено? Да / Не


Коментар:


10. Размер на разходите за технологично обновяване за периода 2006 – 2008 г. вкл.

* Моля допълнително посочете в скобите дела на разходите за закупуване на ново технологично оборудване (ако има такива).

2006 г. - .......................лв. (...................../%/)

2007 г. - ........................лв. (...................../%/)

2008 г. - ........................лв. (...................../%/)


Коментар:


11. Придобити нематериални активи в периода 2006 – 2008 г. вкл.

* моля, отбележете необходимия отговор с “Х” - възможни са няколко отговора
Патент
Дизайн
Лицензии
Техническа документация
Търговска марка
Ноу-хау
Софтуер
Други (посочете какви)

……………………………………………………………………………………………


12. Общи разходи за закупените нематериални активи за периода 2006–2008 г.вкл.

. . . . . . . . . . . . . (хил. лв.)


Коментар:


13. Мероприятия и форми за обучение на персонала за периода 2006-2008 г. вкл. (моля, избройте)


14. Има ли внедрени в предприятието (моля, отбележете необходимия отговор с “Х”):

Система за управление на качеството (ISO 9001:2000)
Система за управление на околната среда (ISO 14 000)
Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18 001)
Система за оценка на риска и контрол на критичните точки (HACCP)
Други системи за управление (посочете какви)

.......................................................................................


15. Получени награди от национални и международни прояви (панаири, изложби, конгреси и др.)

* възможни са няколко отговора

16.1. Награди от международни прояви (посочете наименованието и годината)


16.2. Награди от национални прояви (посочете наименованието и годината)


16.3. Друго


16. Получено финансиране по национални и международни програми за периода 2006-2008 г. вкл.Наименование на програмата/проекта:

Обхват


Начало на финансиране (година)

Размер на финансирането (хил.лв.)

Резултат

(продукт, процес, др.)

1.
□ национален

□ международен


2.
□ национален

□ международен


3.
□ национален

□ международен17. Връзки на предприятието /проекти, консултации, обучение/ с партньори /научно-изследователски и развойни звена, фирми и др./

* Ако имате реализирани връзки с други научно-изследователски звена и ВУЗ, но не сте реализирали съвместни проекти, посочете характера на връзката – напр.: взаимни консултации, подготовка на кадри и т.н.


Наименование на партньора

Место-нахождение

Вид (описание) на сътрудничеството

Резултат от сътрудничеството

Година на реализирание18. Иновативни продукти /услуги/процеси, реализирани в периода 2006-2008 г. вкл.

* Данните се нанасят за всеки реализиран иновационен продукт/процес/услуга за периода 2006-2008 г.

* Данните за обемите на производството и износа се отнасят за 2006 г.


Наименование на продукта/процеса

Година на внедряване

Относителен обем в производството

/%/

Относителен обем в износа

/%/

Страни, в които се осъществява износРаздел ΙΙ-ри:

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНОВАЦИЯТА (продукт/услуга)


Ако кандидатствате в конкурса с повече от един продукт/услуга, този раздел се попълва поотделно за всеки от тях


 1. Наименование, предназначение (максимално 2 000 знака) :.................................
 1. Степен на новост (посочете един отговор с “Х”)

2.1
Новост за световния пазар

2.2
Новост за българския пазар

2.3
Продукт/Услуга с по-високи технически и икономически параметри в сравнение със съществуващите на пазара


* Ако отговорът на предходния въпрос е 2.3, моля отговорете на въпроси 3 и 4. В противен случай, преминете на въпрос 5.


3. С аналогични продукти/услуги на кои фирми сравнявате Вашия продукт/процес (посочете 2-3 фирми – A, B, C)

* Попълва се само, ако отговорът на въпрос 2 е 2.3

Продукт/Фирма А:

Продукт/Фирма В:

Продукт/Фирма С:

4. По кои показатели Вашият продукт/услуга превъзхожда посочените в т. 3

* Попълва се само, ако отговорът на въпрос 2 е 2.3

Показател

Вашият продукт

Фирма A

Фирма B

Фирма C

 1. Дата на пускането на продукта/услугата на пазара ...............................................
 1. Интелектуална защита на продукта/услуга (посочете един отговор с “Х”)
Патент
Дизайн
Лиценз
Търговска марка
Не е защитен
Друго (моля, посочете)


7. Основни икономически показатели на иновацията
Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1

Дял на приходите от продажбите на продукта/процеса в общия обем на приходите (%)


2

Дял на приходите от износ на продукта/процеса в общия обем на износа

 1. Перспективност на иновацията

(моля, отбележете отговора Ви с “Х”- може да посочите повече от един отговор)
Разширяване на пазарния дял на фирмата
Навлизане на нови пазари в чужбина
Ще стане основа за разработване на нови продукти
Други (посочете)

Раздел ΙΙI-ти:

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНОВАЦИЯТА

(процесна иновация)

Ако кандидатствате в конкурса с повече от едина процесна иновация, този раздел се попълва поотделно за всеки от тях


1. Наименование, предназначение (максимално 2 000 знака) :.................................


2. Степен на новост (посочете един отговор с “Х”)

2.1
Новост за световния пазар

2.2
Новост за българския пазар

2.3
Продукт/Услуга с по-високи технически и икономически параметри в сравнение със съществуващите на пазара

3. Дата на внедряването на процесната иновация...............................................

4. Интелектуална защита на процесната иновация (посочете един отговор с “Х”)
Патент
Дизайн
Лиценз
Търговска марка
Не е защитен
Друго (моля, посочете)

7. Основни икономически показатели на иновацията
Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

1

Дял на приходите от продажбите на продукта/процеса в общия обем на приходите (%)


2

Дял на приходите от износ на продукта/процеса в общия обем на износа


Моля, изпратете попълнената карта за участие на електронна поща: asandev@chambersz.com или на факс: 042/626297

Благодарим Ви!


РЕЧНИК на термини, използвани в картата


 • Иновативно предприятие е това, което през последните три години е реализирало технологични продуктови и/или процесни иновации. Последните представляват внедрени в практиката технологично нови продукти и процеси, както и продукти и процеси със съществени технологични подобрения. Тяхната практическа реализация се изразява в лансиране на продукта на пазара /продуктова иновация/ или използване в производствения процес /процесна иновация/.
 • НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност – систематична творческа работа, насочена към придобиване на ново знание и търсене на насоки за неговото практическо приложение.


 • Технологично нов продукт - като технологично нов се определя продукт, чиито технологични характеристики или проектирано приложение значително се различават от произвежданите до момента продукти. Този вид иновации могат да се основават на използването на радикално нови технологии, комбинирането на съществуващи такива или да произтичат от използването на ново знание.
 • Технологично усъвършенстван e продукт, чиито характеристики са значително подобрени. Усъвършенстване на конкретен продукт /по-високо качество или по-ниски производствени разходи/ може да се постигне чрез използване на компоненти и материали с по-високо качество. Комплексни продукти, състоящи се от няколко интегрирани технически подсистеми, се определят като усъвършенствани след промени поне в една от подсистемите.
 • Технологичната процесна иновация представлява усвояване на технологично нов или значително усъвършенстван метод за производство или доставка на продукта. Тук се включват промени в оборудването и производствената организация или комбинация от двете. Методът може да е проектиран за производство и доставка на нови или усъвършенствани продукти, които не са произвеждани или доставяни с прилаганите до момента производствени методи, или за повишаване ефективността от производството или доставката на съществуващи продукти.
 • ERP System - Enterprise resource planning systems са системи за информационен мениджмънт, посредством които се интегрират и автоматизират голяма част от операциите в производството и дистрибуцията на фирмата.
 • CRM System - Customer Relationship Management (CRM) са системи за управление на връзките с клиентите на фирмата
 • CAD/CAM System - Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing са системи, използващи компютърни бази данни за проектиране и дизайн на части, детайли и системи; изпълнение на сложни структурни и дизайн-анализи; директно програмиране на изпълнението на детайлите.
Свързани:

Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconЗа иновативно предприятие на годината 2007
Наградите на отличените предприятия в Четвъртия конкурс за иновативно предприятие на годината 2007 бяха връчени от Министър-председателя...
Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconКонкурс за иновативно предприятие за 2011 г
Адрес: Асеновград, седалище и адрес на управление ул „Сан Стефано” 8, производствена база : ул „Козановско шосе”2
Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconКонкурс „Иновативно предприятие на годината 2011
Фирма "Уолтопия" е създадена през 1996 г с предмет на дейност производство на изкуствени катерачни стени и хватки. Основателите са...
Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconКонкурс „насърчаване на научните изследвания в приоритетни области" („тематичен конкурс") 2008
Резултати от конкурс „насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” („тематичен конкурс”) – 2008
Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconИзисквания на туроператорите при договаряне на хотелската база в българия
За да се управлява ефективно действащо туристическо предприятие от особена важност е, да бъдат правилно разбрани и прилагани принципите...
Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconКонкурс. Конверт №1 рег.№1/08
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на размещение государственного заказа в 2008 году на выполнение работ по изготовлению...
Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconРешение за откриване на процедурата
Организиране на иновативно културно събитие-фестивал „созополис” в 2(две) издания
Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconДефиниция на предприятие, работно определене на предприятие и подходи за изследване
Съвременото българско законодателство включва много определения за предприятие и те се използват за различните цели на изследване...
Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconСметна палата
Общинско предприятие „Туристическо обслужване” на Столична община за периода от 01. 01. 2007 г до 30. 09. 2008 г
Конкурс за иновативно предприятие 2008 iconПротоко л
Днес, 11. 09. 2008 г., се проведе заключително заседание на журито на ХІІІ международен младежки музикален фестивал-конкурс „Надежди,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом