Кодекса на труда
ИмеКодекса на труда
страница1/2
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер245.71 Kb.
ТипКодекс
източникhttp://www.srsnpb.com/obrazci/vprz_vidin.doc
  1   2
СОУ “ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” ВИДИН


3700 Видин, ул. “П.Р.Славейков” № 26, тел. 094/600 218, e-mail: sou8_vidin@abv.bg


Утвърждавам:..............................................

Катя Трифонова Димитрова

Директор
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА В

СОУ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” ВИДИН

2010 ГОДИНА


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1 /1/. Настоящите Вътрешни правила за работна заплата уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение в СОУ „Петко Рачов Славейков” гр. Видин.Те са в съответствие със следните нормативни актове:

 • Кодекса на труда;

 • Закон за изпълнение на държавния бюджет;

 • Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4/17.01.2007г.;

 • ПМС № 175/24.07.2007г.;

 • Наредба № 1 / 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета издадена от Министерството на образованието, младежта и науката Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.

 • Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.;

 • както и всички нормативни актове, уреждащи въпроси, свързани с работната заплата и нейната организация.

/2/. Правилата се допълват, изменят и утвърждават от директора в съответствие с приетата нормативна уредба.

Чл.2 С настоящите правила се определят:

 1. Общите положения за организацията на работната заплата

 2. Условията, реда и начините за формиране на средствата за работна заплата;

 3. Условията и реда за определяне и изменение на основните месечни заплати;

 4. Видовете и размерите на допълнителните възнаграждения и условията за тяхното получаване;

 5. Реда и начините за изчисляване на брутната месечна заплата;

 6. Начина на формиране на отчета на средствата за работна заплата за текущо възнаграждение;

 7. Получаване на парични награди, съобразно конкретните условия.

Чл.3 Системата за заплащане на труда е повременна.

Чл.4 Трудовото възнаграждение се изплаща на два пъти месечно:

 • заплата за предходен месец – до 15-то число

 • аванс за месеца – до 25 числоII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА


Чл.5 /1/. Определянето на работната заплата е в съответствие с Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета. С нея се уреждат условията и редът за определяне на индивидуални месечни работни заплати в средното образование за персонала, който се дели на педагогически и непедагогически.

/2/. В групата на педагогическия персонал се включват следните длъжности:

1. Педагогически специалисти с ръководни функции – директор и помощник-директор .

2. Педагогически специалисти - ръководител компютърен кабинет, младши учители, учители,старши учители, главни учители, младши възпитатели, възпитатели, старши възпитатели, главни възпитатели, педагогически съветник, логопед.

/3/. В групата на непедагогическия персонал се включват длъжности, групирани в четири групи:

1.Специалисти с ръководни функции - Гл.счетоводител с висше образование и придобита образователна квалификационна степен “ магистър”

2.Помощно-обслужващ персонал – ЗАТС, касиер , домакин

3.Работници – хигиенист, ел.техник, огняр;

4.Шофьор на училищен автобус.


ІІІ.УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИНИ НА ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА


Чл.6 /1/. Директорът на училището, прилага системата на делегираните бюджети, самостоятелно определя числеността на персонала и средната месечна брутна заплата на персонала, съобразно утвърдените разходи, като изготвя и утвърждава длъжностно разписание на персонала / длъжностно щатно разписание / и поименно разписание на длъжностите и работните заплати / поименнно щатно разписание/.

/2/. Длъжностното щатно разписание се утвърждава при изготвяне и актуализация на Образец № 1 , или при промяна числеността на педагогическия и непедагогическия персонал .

/3/. Поименното щатно разписание се утвърждава при всяка една промяна на работната заплата.

Чл.7 Средствата за работна заплата за съответен период се използват за определяне и изплащане на:

 1. Основни месечни работни заплати на заетите по трудов договор.

 2. Допълнителни трудови възнаграждения с

- постоянен характер - за продължителна работа, ПКС,СБКО.

- временен характер - лекторски часове , извънреден труд, за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация, проверка на определени писмени работи, за консултации и провеждане на изпити с ученици на самостоятелна форма на обучение и др.

3. Възнаграждения за платен годишен отпуск или друг вид платен отпуск, изплащан от средствата за заплати, договорен с индивидуален трудов договор;

4. Обезщетения по Кодекса на труда, в т.ч. договорени в индивидуалните договори на работниците и служители.

5. За постигнати резултати от труда през учебната година съгласно раздел IV /чл.8 ал.1 т.6 от Наредба № 1/;

6. В рамките на утвърдения бюджет за официални празници или за началото на учебната година - до три пъти годишно /чл.8 ал.2 т.3 от Наредба № 1/.


ІV.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ


Чл.8 /1/. Индивидуалният размер на минималната основна работна заплата на педагогическия персонал при пълно работно време не може да бъде по–нисък от :

1. 550лв. считано от 1.01.2010 г.за педагогически специалисти с ръководни функции / пом. Директор по УВД и УП /

2. 450 лв. считано от 1.10.2010 г.за педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или “ бакалавър” по чл.42,ал.1т.1 буква “б” ЗВО,до 5 години педагогически стаж и длъжност „младши учител“/“младши възпитател“.

3. 470 лв. считано от 1.10.2010 г.за педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или “ бакалавър” по чл.42,ал.1т.1 буква “б” ЗВО, до 10 години педагогически стаж и длъжност „учител“/“възпитател“.

4. 503лв. считано от 1.01.2010 г.за педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или “ бакалавър” по чл.42,ал.1т.1 буква “б” ЗВО,до 20 години педагогически стаж и длъжност „старши учител“/“старши възпитател“.

5. 513лв. считано от 1.01.2010 г.за педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или “ бакалавър” по чл.42,ал.1т.1 буква “б” ЗВО, над 20 години педагогически стаж и длъжност „старши учител“/“старши възпитател“.

6. 536лв. считано от 1.01.2010 г.за педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или “ бакалавър” по чл.42,ал.1т.1 буква “б” ЗВО,до 20 години педагогически стаж и длъжност „главен учител“/“главен възпитател“.

7. 546лв. считано от 1.01.2010 г.за педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или “ бакалавър” по чл.42,ал.1т.1 буква “б” ЗВО, над 20 години педагогически стаж и длъжност „главен учител“/“главен възпитател“.

   1. При новоназначени педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …” по чл.42 ал.1 т…….. от ЗВО е 86% от индивидуалният размер на МОРЗ на заплатата за всички длъжности по т.2,3,4,5, педагогически специалисти „магистър”.

9.Индивидуалният размер на МОРЗ на всички длъжности педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …” по чл.42 ал.1 т…….. от ЗВО на трудов договор в училището се формира като към получаваната в момента МОРЗ се прибавят 33 лв.

10. Индивидуалният размер на МОРЗ на всички длъжности педагогически специалисти със средно образование е 70% от заплатата на съответната длъжност по т.2,3,4,5, педагогически специалисти „магистър”.

11. 490лв. считано от 1.01.2010 г.за педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” и длъжност „педагогически съветник“.

12. 470лв. считано от 1.01.2010 г.за педагогически специалисти с висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” и длъжност „логопед“.

/2/. Индивидуалният размер на основната заплата на персонала в системата на народната просвета, договорени до влизането в сила на Наредба №1/ 04.01.2010 г. не се намаляват.

/3/. Размерът на основната месечна работна заплата на педагогическите кадри се определя от:

 • притежаваната образователно-квалификационна степен от висшето образование;

 • изпълнение на нормата за задължителна преподавателска работа и други трудови задължения / утвърдени от директора / в съответствие с уговорената в индивидуалния трудов договор продължителност на работното време

 • време, признато за стаж по специалността.

/4/. Размерът на основната заплата на непедагогическия персонала не могат да бъдат по-ниски от:

  1. 500 лв. за специалисти с ръководни функции / главен счетоводител/

  2. 300 лв. за помощно-обслужващ персонал.

  3. 280 лв. за работници

  4. 300 лв. за шофьор на училищен автобус.

/5/. Индивидуалните основни заплати се договарят между работодателя и работещите по трудово правоотношение, в рамките на средствата за работна заплата, съгласно наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите, при условията и по реда на постановление №175/24.07.2007г.

Чл. 9. За стаж по специалността се признава времето, през което лицето е работило по трудово и служебно правоотношение:
1. на длъжност „Директор”, “Пом. Директор “, „Учител”,”педагогически съветник”, „логопед” – в училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета;
2. в други отрасли и дейности по специалността на висшето образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър” и „професионален бакалавър по...”, която ползва като учител .
3. с учителска квалификация на щат като дружинен ръководител, ученически организатор в национални, регионални и общински извънучилищни учредения;
4. като организационно-педагогически работник в национални, регионални и общински извънучилищни учредения;
5. като училищен инспектор, методист, експерт в регионален инспекторат по образованието, Министерството на образованието и науката и други длъжности, свързани с учебно-възпитателна и организационно-методическа дейност в централните и местните органи;
6. на платена изборна работа в държавни органи и учителски синдикални организации.
Чл.10. Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.
Чл. 11 Елементите на брутното трудово възнаграждение, от които се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда, са:
1.основното трудово възнаграждение за отработеното време;
2. допълнителните трудови възнаграждения, които имат постоянен характер:
а) за придобит трудов стаж и професионален опит;
б) за по-висока лична квалификация на лице с професионално-квалификационна степен;
3. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
4. възнаграждението, заплатено при престой или при производствена необходимост по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда.

Чл.12 /1/. Учебният час над нормата за задължителна преподавателска работа / лекторски час/ на педагогическия персонал се заплаща, не по- малко както следва:
1. за всички педагогически длъжности с висше образование с придобити образователно-квалификационни степени „магистър” или „бакалавър” по чл. 42, ал.1, т. 1, буква “б” ЗВО – 5,00 лв.;
2. за всички педагогически длъжности учител с висше образование „професионален бакалавър по ....” – 4,00 лв.;
3. за всички педагогически длъжности учител със средно образование – 3,50 лв.
/2/. Когато часът е по учебен предмет, за който придобитите от учителя образование, професионална квалификация и правоспособност не отговарят на изискванията за заемане на длъжност “учител” по този предмет, възнаграждението за часа е в размерите по т. 3./при заместване на отсъстващ учител/

/3/. Когато часът на класа е над нормата за задължителна преподавателска работа, се заплаща в размер 5.00лв.

/4/. Когато лекторските часове са извън плануваните съгласно Образец № 1 те се декларират в отделна декларация, в която се посочва заместваният преподавател и заповедта, с която е определен заместникът.

Чл.13 Формираните, съгласно правилата, месечни индивидуални работни заплати може да се изплащат на две части, както следва:

Заплати – до 15-то число на следващият месец, през който е положен трудът и за който се начислява работна заплата.

Аванс – до 25-то число на текущия месец.

Чл.14 /1/. Изменения на основните месечни заплати се извършва при:

1. промяна с нормативен акт на основна заплата за заеманата длъжност;

2. преминаване на друга длъжност

3. промяна в образователната степен

4. В други случаи, при спазване разпоредбите на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда.

/2/. Измененията на основните заплати по алинея 1 т.3 се извършва след представяне на документ, удостоверяващ наличието на условието.


V.ВИДОВЕ И РАЗМЕРИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ


Чл.15 /1/. В рамките на утвърдения Бюджет 2010 допълнително трудово възнаграждение за участие в образователния процес и в работата по възпитанието и развитието на учениците може да получат всички работещи по трудов договор в СОУ”Петко Р. Славейков” гр.Видин .

/2/. Допълнителното трудово възнаграждение може да се получи два пъти в годината - за 24 май Ден на българската просвета и култура и Коледа

/3/. Размера на допълнителното трудово възнаграждение е както следва:

1. За 24 май - 120лв. за педагогическия персонал; 90лв. за непедагогическия персонал по чл.5 ал.4 т.1и2 и 60лв. за непедагогическия персонал по чл.5 ал.4 т.3 и 4

2. За Коледа - 120лв. за педагогическия персонал; 90лв. за непедагогическия персонал по чл.5 ал.4 т.1и2 и 60лв. за непедагогическия персонал по чл.5 ал.4 т.3 и 4

/4/. Допълнителното трудово възнаграждение се получава в пълен размер при отработени минимум месеци, както следва:

   • за 24 май Ден на българската просвета и култура-четири месеца

   • За Коледа - единадесет месеца

/5/. Допълнителното възнаграждение се определя пропорционално на отработените дни, когато отработеното време е по-малко от предвидените месеци за посочените по-горе периоди. Отработеното време не може да бъде по-малко от един месец.

/6/. Лицата, които работят при непълно работно време с продължителност 4/ четири/ часа, получават 50 на сто от допълнителното трудово възнаграждение, полагащо се за съответната длъжност.

Чл.16./1/ Условията и редът за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати годишни резултати от труда на педагогическия персонал се извършва по показатели на национално ниво и критерии, приети от Педагогическия съвет, съгласно процедура, утвърдена от директора на училището./Приложение №2/

/2/ Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическия персонал, с изключение на директора, са включени в единните разходни стандарти за един ученик и са планирани в рамките на бюджета на училището в размер на 3% от годишния размер на средствата за работни заплати.

Чл.17. /1/ Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на педагогическия персонал в училището и обслужващите звена, с изключение на директора, въз основа на оценяване, извършено по показатели и критерии към тях /Приложение № 2/, приети с решение на Педагогическия съвет.

/2/ Право на допълнително трудово възнаграждение по ал.1 имат лицата от педагогическия персонал и директорът, които имат действително отработени най-малко 7 месеца при един и същ работодател, в периода на предходната учебната година и да са в трудово правни отношения в училището към датата на решението. /без различните видове отпуск/

/3/ Оценяването на постигнатите резултати от труда в училището на педагогическия персонал се извършва от комисия, председател на която е директорът. Броят на членовете и съставът на комисията се избират от Педагогическия съвет.

/4/ Оценяването на постигнатите резултати от труда на помощник-директорите и на членовете на комисията се извършва от директора.

/5/ Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват чрез попълване на карта за всяко лице, съдържаща показателите за оценка и критериите към тях. след 15 юни 2010год.

/6/ Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията. С нея се запознава оценяваното лице, което се удостоверява с подписа му и се съхранява в личното трудово досие на оценявания.

/7/ Размерите на допълнителните възнаграждения на педагогическия персонал се определят със заповед на директора на училището пропорционално на получения от него общ брой точки в картата за оценка спрямо общия брой точки на педагогическия персонал в училището.

/8/Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труда се извършва до един месец след издаване на заповедта по ал. 7.

Чл.18 /1/ При реализиране на финансови икономии със заповед на директора могат да се определят и еднократни допълнителни трудови възнаграждения.

/2/ С Решение на Общото събрание и Комисия по разпределение на сумите от реализирани икономии от Фонд работна заплата по § 01-01 за 2010г, средствата се разпределят по следния начин:

1. Персоналът се разпределя на групи – ръководен, педагогически, административен, помощен;

2. За всяка група се определя максимална сума за всеки член от нея. Сумата се съобразява с времето, през което работникът е бил в трудово правни отношения с училището.

/3/ Служителите, на които се разпределят тези средства, трябва да са в трудово правни отношения с училището към датата на Решението на Комисията.

Чл.19. Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, получават допълнителни възнаграждения, както следва:

/1/. За придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% от индивидуалната основна заплата за всяка година трудов стаж;

/2/. За всеки отработен нощен час или част от него между 22,00 ч и 6,00 ч на служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 0,30 лева;

/3/.За по-висока лична квалификация;

- за .V ПКС-7.00 лв.

- За IV ПКС-10.60 лв.

- За III ПКС-16.50лв.

- За II ПКС-45.00лв.

- За I ПКС-61.00 лв.

/4/. други допълнителни възнаграждения /за организиране,техническо оценяване, анализ и контрол на конкурсни изпити; олимпиади; външно оценяване; за консултация и изпитване на един ученик в Самостоятелна форма на обучение/ съгласно Приложение №1 към Правилата.

/5/. Правата на новопостъпилите работници и служители, с оглед размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, се установява след преценяване и определяне на продължителността на трудовия стаж, относно същата, сходна и със същия характер работа, длъжност или професия.

/6/.Условията за вътрешно заместване по смисъла на чл.259 от Кодекса на труда се определят в съответното допълнително споразумение или нов трудов договор за длъжностите, както следва:

- за длъжност учител – учител, възпитател, завеждащ компютърен кабинет, със съответното образование – лекторски часове.

 • за длъжност възпитател – учител, възпитател със съответното образование;

 • за административна длъжност – технически секретар, ЗАТС, домакин;

 • за длъжност хигиенист – хигиенист или работник всички специалности /за училищата/;

 • за длъжност работник по ремонт и поддръжка – работник по ремонт и поддръжка

/7/. Допълнително трудово възнаграждение, което се определя за класните ръководители, и се дава за:

-Консултиране на родители и ученици;

- Водене на задължителна училищна документация на съответната паралелка.

Тези дейности се извършват извън графика на учебните занятия в рамките на 45 минути седмично по график, утвърден от директора. Възнаграждението е в размер на 18,00 лв. месечно и се изплаща само през време на учебните занятия.


VІ. РЕД И НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БРУТНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА


Чл.20/1/ Брутните месечни заплати на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение включват:

 1. Основното възнаграждение за действително отработено време през съответния месец;

 2. Възнаграждение за ползван платен отпуск, ако има такъв;

 3. Полагащи се допълнителни възнаграждения по чл.7 т.2 ВПЗРЗ.

Чл.21 /1/. Среднодневният размер на основната заплата се изчислява като индивидуалната основна месечна заплата на лицето се раздели на броя на работните дни през съответния месец.

/2/. Часовият размер на основната заплата се изчислява като среднодневната основна заплата за съответния месец се раздели на законоустановената продължителност на дневното работно време в часове.

Чл.22 /1/. Възнаграждението за платен годишен отпуск се изчислява съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

/2/. Към определеното възнаграждение по ал.1 се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на работната заплата, ако лицето е било в платен годишен отпуск към датата на изчисляване на възнаграждението и към тази дата работните заплати са изменени с акт на Министерския съвет.

Чл.23 За определяне,изчисляване и изплащане на полагащите се брутни заплати на служителите за съответния месец отговарят лицата с функции по изпълнение на организацията на работната заплата, съответно ЗАТС и Гл.счетоводител.


VІІ. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА ТЕКУЩО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ


Чл.24. /1/. Работните заплати се изготвят от касиера и счетоводителя– за аванс и заплати. Ведомостите се съхраняват 50 години в канцеларията на училището и за тяхното съхранение отговаря ЗАТС.

/2/. Главният счетоводител проверява изготвените ведомости- за съответствие с нормативните документи, съответствие с постъпили болнични листи, молби за отпуск, заповеди за извънреден труд, лекторска книга и други промени през текущия месец, след което ги разписва и подава , заедно с платежни документи за подпис от директор.

Чл.25. Преди изплащане на съответните средства за работна заплата се спазва процедурата по СФУК- попълват се заявка и искане за извършване на разход.

Чл.26. Ежемесечно Гл.счетоводител отчита изразходваните средства в месечен отчет по параграфи и го представя на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

Чл.27. Периодично, най-малко един път в годината, Гл. счетоводител извършва ревизия на процеса формиране, определяне, изчисляване и изплащане на работните заплати в училището.


VІІІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАРИЧНИ НАГРАДИ, СЪОБРАЗНО КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ


Чл.28 /1/. За постигнати много добри резултати и отлично изпълнение на служебните задължения, със заповед на директора могат да се определят парични или предметни награди, средствата за които са разликата между определените и разходваните средства към 31.12. на календарната година в бюджета на училището.

/2/. Общият размер на паричните и/или предметните награди по предходната алинея, което може да получи едно лице, е съгласно чл. 2 ал.1,2,3 от ПМС 175/27 юли 2007г.

/3/. Директорът определя размера на паричните награди на персонала на база правила, обсъдени и приети от Общото събрание.

/4/. При реализирани финансови икономии със заповед на директора могат да се определят и еднократни допълнителни трудови възнаграждения.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  1   2

Свързани:

Кодекса на труда iconСъдът след като се запозна с материалите по делото, в срока за произнасяне установи следното
Тора на Д. “О. И. по труда”, Б., с което на жалбоподателя за вменени му административни нарушения по чл. 63 ал. 2 от Кодекса на труда...
Кодекса на труда iconПроизводството по делото е образувано с жалба на П. В. А., в качеството му на управител на „Е." О., със седалище и адрес на управление гр. Б., бул. „Д. С." №
Д. „И. по труда”-Б., с което за административно нарушение по чл. 402, ал. 2 във вр с чл. 402, ал. 1, труда 2 от Кодекса на труда...
Кодекса на труда iconПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
Д. “И. по Т. – Б., с което на едноличния търговец жалбоподател за допуснато административно нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса...
Кодекса на труда iconДелото е образувано по жалба на "С. К. Ф."Е., Еик 201361265, със седалище и адрес на управление: гр. Б., ул."М." №25, В.. 2, А., представлявано от управителя си
Дирекция „И. по труда”-Б., с което на дружеството-жалбоподател за административно нарушение по чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда...
Кодекса на труда iconНовите моменти в кодекса на труда и кодекса за социално осигуряване
Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика
Кодекса на труда iconОсновни въпроси на промените в кодекса на труда
Кодекса на труда, работното време, отпуските, задълженията на работодателя в трудовите правоотношения, професионалната квалификация...
Кодекса на труда iconПроизводството е с правно основание чл. 63 от занн
Директора на Д. “. по Т. гр. Б., с което на дружеството-жалбоподател на основание чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда му е наложена...
Кодекса на труда iconПроизводството по делото е образувано с жалба на П. С. А., с Егн *, живущ в гр. Б., бул. "Св. Св. К. и М." №., вх. Г, против Наказателно постановление №
Директора на Д. “И. по Т. – Б., с което на жалбоподателя за допуснато административно нарушение по чл. 126, т. 6 от Кодекса на труда,...
Кодекса на труда iconДелото е разгледано по реда на бързото гражданско съдопроизводство. Ищец в процеса е В. Г. Н., Егн, съдебен адрес Б., кантора на адвокат Р. И ответник е дзи
Р. и ответник е дзи общо застраховане ад, еик 121718407, седалище и адрес на управление С., район Средец, ул. Георги Бенковски Предявени...
Кодекса на труда iconКодекса на труда (КТ) поради намаляване обема на работата със Заповед №
Производство е по чл. 145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (апк) във връзка с 118 от Кодекса за социално осигуряване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом