Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер113.9 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/Petrich05.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТАДОКЛАД

за резултатите от извършения одит на финансовото

управление на бюджета, извънбюджетните средства

и имуществото на Община Петрич


В изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2005 г. и на основание Заповед № ОД-6-121 от 15.12.2005 г. на директора на Териториалното поделение на Сметна палата – София, се извърши одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Петрич за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.

За резултатите от одита е изготвен одитен доклад N 0060112105, който беше приет с решение на Сметната палата на 11.09.2006 г.

Процедурите по съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на общината за 2005 г. са проведени в съответствие с приетата от Общинския съвет (ОбС) Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Бюджетът на общината за 2005 г. първоначално е разчетен в размер на 14 981 291 лв. Утвърденият план за финансиране на делегираните от държавата дейности представлява 55 на сто от общинския бюджет. В бюджета на държавните дейности не е включена реализираната към 31.12.2004 г. икономия от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности и относно ползването й няма решение на Общинския съвет, съгласно разпоредбата на параграф 31, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗДБРБ за 2004 г. Планираните бюджетни кредити за финансиране на разходите в делегираните от държавата дейности са в рамките на определените със ЗДБРБ за 2005 г. субсидии за държавни дейности.

Финансовата рамка на собствените общински приходи е съобразена с утвърдените от ОбС размери на местни такси и цени на общинските услуги за 2005 г. Плановите параметри на собствените общински приходи са 22 на сто от всички приходи по бюджета на общината. Първоначалният план на разходите за местни дейности е съобразен с прогнозата на приходите с общински характер и трансфера за компенсиране на приходите от отменения пътен данък.

ОбС е приел бюджета на общината за 2005 г., като са определени приоритетите при разходването на бюджетните средства, но след срока определен с чл. 12 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ). Делегирани са правомощия на кмета по чл. 27, ал. 1 от ЗОБ и са му възложени задължения за определяне на конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и за упражняване на контролни функции при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина.

Бюджетът на общината към 31.12.2005 г. е завишен с 27 на сто, като актуализации по приходната част са направени само въз основа на осигурените външни източници за финансиране на общината, без да е планирано завишение на собствените общински приходи.

С решение на ОбС е направена корекция в разходната част на общинския бюджет след приключване на бюджетната година и след представяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета в Министерството на финансите и Сметната палата в нарушение на чл. 18 от ЗОБ. Предложението на кмета за последната корекция е внесено в ОбС на 30.12.2005 г. при наличие на извършени разходи без одобрени кредити за тях. В издадените от кмета и от второстепенните разпоредители заповеди за текущи корекции на бюджетните им кредити липсва аргументация за наличието на възникнали неотложни потребности и конкретно доказана необходимост от покриването на недостига на средства за всеки отделен случай в нарушение на чл. 27, ал. 1 от ЗОБ.

Отчетеното изпълнение на бюджета в приходната му част към 31.12.2005 г. сочи тенденция на ритмично изпълнение на плана за общинските приходи, с очертана силна зависимост на общината от външно финансиране и субсидиране от държавния бюджет. Постъпленията по приходната част са 101 на сто спрямо окончателния им годишен план. Отчетеното изпълнение на приходите с държавен характер е 100 на сто от годишния им план, а относителният им дял към общите приходи по бюджета е 53 на сто. От Министерството на финансите е осигурено ритмично финансиране на държавните дейности.

Общината приключва бюджетната година с наличност от 1 438 995 лв. и несъбрани вземания в размер на 698 352 лв.

За финансирането на държавните дейности са разходвани 95 на сто от планираните средства. Извършените разходи в държавните дейности са съобразени със стойностните и натуралните показатели, разчетени при отпускането им.

Отчетените към 31.12.2005 г. капиталови разходи са в размер на 4 825 246 лв., или 180 на сто спрямо първоначалния им план. С чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2005 г. в целева субсидия за капиталови разходи на общината са разчетени 1 000 000 лв. за изграждане на екологичен обект “Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци - Петрич”, включен в приложение № 6 към чл. 13, ал. 1 от същия закон. През 2005 г. за изграждането на този екологичен обект са изразходвани 924 897 лв. от целевата субсидия, като икономията от 75 103 лв. е пренасочена за финансирането на обект „Канализация кв. Бухото”, без наличието на разрешение от Министерството на финансите и одобрение от Министерството на околната среда и водите в нарушение на чл. 13, ал. 4 от ЗДБРБ за 2005 г.

През 2005 г. с решение на ОбС и със заповеди на кмета и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от функция “Образование” са извършени корекции на бюджетните им кредити чрез намаление на средствата по параграф 10 “Издръжка” за сметка на увеличението им по параграф 51 “Основен ремонт” и параграф 52 “Придобиване на дълготрайни активи”. В резултат на тези промени е допуснато превишение на капиталовите разходи в размер на 403 253 лв. над определените с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2005 г. В нарушение на чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2005 г. за финансирането на тези капиталови разходи са използвани средства от държавния трансфер на преотстъпения данък по чл. 10, ал. 1 от същия закон и от общата допълваща субсидия на общината.

В отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2005 г. неправилно са отразени предоставените субсидии за нефинансови предприятия. Преведените средства на многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) “Рокфелер” ЕООД в размер на 132 001 лв. са отчетени по подпараграф 4302 “Субсидии за нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ” вместо по подпараграф 5501 “Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”, в съответствие с фактическото им разходване от лечебното заведение за капиталови разходи.

В изпълнение на взетите решения от ОбС за покриване на задълженията на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД чрез отпускане на заем от собствените приходи на общинския бюджет са преведени 158 000 лв., които са отчетени като субсидии по подпараграф 4309 “Други субсидии и плащания” вместо по подпараграф 7201 “Предоставени средства по временна финансова помощ”.

Към 31.12.2005 г. в общината няма просрочени задължения. Внесена е информация пред ОбС за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2005 г. съгласно разпоредбите на чл. 25 от ЗОБ.

В общината прилагането на системата на делегираните бюджети за дейностите към функция “Образование” се базира на решение на ОбС, взето през предходни години. Не е издадена заповед на кмета за определяне на конкретните длъжностни лица, които да изпълняват функциите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, и осигуряваща точното адресиране на отговорностите при констатирани нарушения на бюджетната дисциплина.

С решението на ОбС за приемането на бюджета на общината за 2005 г. са утвърдени план-сметките за приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, определени с приложение № 8 към параграф 38 от ЗДБРБ за 2005 г. Планираните приходи по сметките, открити на основание чл. 10 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, са съобразени с приетата от ОбС приватизационна програма на общината за 2005 г. Прогнозираните разходи са разчетени в съответствие с утвърдения годишен план за капиталовите разходи на общината.

Към 31.12.2005 г. е отчетено ниско изпълнение на постъпленията от приватизация - 18 на сто от планираните приходи по годишните план-сметки, поради неизпълнение на приватизационната програма на общината. Отчетените разходи по извънбюджетните сметки са законосъобразни. Неиздължените суми по сключените приватизационни договори към 31.12.2005 г. възлизат на 31 830 лв. и те са дължими по договора за приватизация на “Подгорстрой” ЕООД.

В изпълнение на разпоредбата на параграф 78 от ПЗР Закона за общинската собственост (ЗОС) Общинският съвет е приел със свои решения две нови наредби: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Наредба за условията и реда за упражняване правата на общината като собственик на общинската част от капитала на търговските дружества. Документацията, свързана с процесите на актуване, деактуване и управление на общинските имоти е водена пълно и отразява актуалното им състояние. При актуването на общинските недвижими имоти в периода след влизането в сила на Наредба № 5 от 10.09.2005 г. за утвърждаване образците на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в ЗОС, и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхраняването им, са ползвани старите образци на актовете за общинска собственост, а не образците, утвърдени с цитираната наредба. Всички издадени актове са вписани във въведения главен регистър за общинските имоти. Не са създадени новите регистри за публична общинска собственост и за частна общинска собственост в тримесечния срок, определен с § 76, ал. 2 от ПЗР на ЗОС.

Правилата и процедурите за отдаване под наем на общинските обекти са разписани подробно в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Петрич и те са прилагани през одитирания период. Спазвани са базисните наемни цени, определени от ОбС. Неиздължените наеми към 31.12.2005 г. по сключени договори с 297 наематели възлизат на 220 633 лв., от които 106 927 лв. са от 2005 г. Кметът на общината е предприел мерки за събирането на неиздължените наеми чрез изпращане на уведомителни писма до длъжниците, даване на разрешения за разсрочването им и завеждане на искови молби за събиране по съдебен ред на вземания в размер на 84 261 лв.

Извършените през одитирания период разпоредителни действия с общинските имоти са в съответствие с разпоредбите на ЗОС и след проведени процедури по Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Петрич. Общинските имоти - обект на разпоредителни действия, и продажните им цени са поименно одобрени от ОбС. За имотите, с които са извършени разпоредителни действия, не са издадени заповеди от кмета за отписването им от актовите книги. Отписването на тези имоти е осъществено въз основа на сключените договори за извършените разпоредителни действия с тях, като настъпилите промени са отразени своевременно в съответните актове.

Към 31.12.2005 г. общината има дялово участие в 19 търговски дружества, като в 13 дружества общината е едноличен собственик на капитала. Дяловото участие на общината е отразено в счетоводните й регистри. В общинския бюджет са постъпили приходи от дивиденти в размер на 30 463 лв., преведени от четири общински дружества под формата на частични плащания от дължимия им дивидент за 2004 г. Общият размер на дължимия от общинските дружества дивидент от печалбата им за 2004 г. възлиза на 90 600 лв.

През одитирания период в общината са проведени две открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Процедурите са организирани в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Проведени са 10 процедури по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Договорите за възлагане изпълнението на две малки обществени поръчки са сключени с изпълнителите им при неспазване на 15-дневния срок. Агенцията за обществени поръчки е информирана след изтичане на 7-дневния срок по чл. 34, ал. 1 от НВМОП за сключените договори за малки обществени поръчки с предмет „Ремонт и асфалтиране на уличната мрежа в община Петрич”, „Ремонт и асфалтиране на четвъртокласната пътна мрежа в община Петрич” и „Реконструкция на външен магистрален водопровод за снабдяване на гр. Петрич”.

През 2005 г. въз основа на три ценови оферти и без провеждане на процедури по наредбата са избрани изпълнители на 15 поръчки. При одита им се установи, че три от поръчките се отнасят за ремонт на една и съща инфраструктура на град Петрич, имат сходен предмет и възможност за едновременно изпълнение, но са обособени като самостоятелни поръчки: ”Рехабилитация и реконструкция на уличното осветление по улиците на гр. Петрич”, ”Рехабилитация и ремонт на НН кабели на гр. Петрич” и “Изнасяне на електромерните табла за улично осветление извън трафопостовете на гр. Петрич”. Договорите са възложени по реда на чл. 2, ал. 3 от НВМОП, вместо с формална процедура по НВМОП, както изисква общата им стойност. Възложителят е разделил обществената поръчка на части с цел да избегне прилагането на по-тежък режим на възлагане. С допуснатото им обособяване като самостоятелни поръчки и чрез възлагането им без провеждане на процедура по реда на чл. 1, ал. 2, т. 1 от НВМОП е нарушена забраната по чл. 15, ал. 6 от ЗОП във връзка с параграф 2 от ПЗР на НВМОП, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 от НВМОП.


В изпълнение на разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол (отм.) в общината са прилагани Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системи за финансово управление и контрол (СФУК). Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на общината са разработили свои вътрешни правила за изграждане и функциониране на СФУК.

Счетоводната система на общината е организирана в съответствие със Закона за счетоводството и Сметкоплана на бюджетните предприятия. Функционирането на счетоводната система гарантира в разумна степен достоверно отразяване на финансовото и имущественото й състояние.


На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП) за подобряване на управлението на бюджетните средства и имуществото на общината се правят следните препоръки до кмета на общината:


1. Да се внесе в ОбС предложение за приемане на решение за разходването на реализираните икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в съответствие с разпоредбите на параграф 32, ал. 5 от ЗДБРБ за 2005 г.

2. Да се внасят в ОбС предложенията си за изменение на общинския бюджет в срокове, позволяващи вземане на решение в рамките на текущата година, в съответствие с разпоредбите на чл. 18 и чл. 19 от ЗОБ.

3. В заповедите на кмета и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на общината за извършване на текущи корекции на бюджетните им кредити да се мотивират неотложните потребности и да се доказва необходимостта от извършването на конкретните промени, в съответствие с разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от ЗОБ.

4. Да се осъществява постоянен контрол при изпълнението на бюджета за спазване на бюджетната дисциплина, в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от ЗОБ и § 1, т. 7 от допълнителните му разпоредби.

5. Да се внасят в ОбС предложенията си за текущо коригиране на плана за капиталовите разходи поименно и стойностно по обекти и източници на финансиране съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДБРБ за 2006 г.

6. Да се осъществява контрол за точното отчитане на предоставените средства на нефинансовите предприятия в съответствие с предназначението им и при спазване на Единната бюджетна класификация за съответната финансова година.

7. Да се определят със заповед длъжностните лица, упражняващи функциите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, в съответствие с изискванията на чл. 28 от ЗОБ.

8. Да се съберат неиздължените суми по договора за приватизация на “Подгорстрой” ЕООД и да се осъществява контрол по изпълнението му.

9. Да се въведат новите образци на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени с Наредба № 5 от 2005 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство.

10. Да се организира събирането на неиздължените наеми от наемателите на общинските имоти, в изпълнение на разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

11. При извършване на разпоредителни действия с общинските имоти да се издават заповеди за отписването им от актовите книги в съответствие с чл. 64 от ЗОС.

12 Да съберат невнесените към 31.12.2005 г. дивиденти от търговските дружества с общинско участие в изпълнение на разпоредбите на чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества.

13. Кметът на общината да въведе механизъм за следене относно спазването на сроковете, определени с чл. 31, ал. 3 от НВМОП - при сключване на договорите за изпълнението им, и чл. 34, ал. 1 от НВМОП - при информиране на Агенцията за обществени поръчки за тях.


На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, в срок до 18.12.2006 г. кметът на общината да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата.


Валентин ГЪЛЪБОВ,

директор на

Териториалното поделение

на Сметната палата - София


Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2010 г и в изпълнение на Заповед № ор-1-2 от 25. 01. 2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом