На общинския план за развитие 200 7




ИмеНа общинския план за развитие 200 7
страница1/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.borovo.org/bg/Docs/2012/06/19-06/MO-BOROVO.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8

http://znamena.tangrambg.com/images/custom/eu_flag.png




МЕЖДИННА ОЦЕНКА

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛОЖИМОСТТА

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013

ОБЩИНА БОРОВО





СЪДЪРЖАНИЕ 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 2

І. ВЪВЕДЕНИЕ: ТЕОРЕТИЧНА РАМКА 4

ІІ. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОПР С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ 8

1. Съответствие с националното законодателство и подзаконовата нормативна уредба в областта на регионалното развитие 8

1.1. Съответствие с целите, принципите и разпоредбите на Закона за регионалното развитие 8

1.2. Съответствие с Методическите указания за разработване на общински планове за развитие, издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството 10

2. Адекватно отразяване на целите и приоритетите за развитие, определени в документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на регионално и национално ниво 10

2.1.Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г./НСРР/ 11

2.2.Съответствие с Областната стратегията за развитие на Русенска област за периода 2005-2015 г. 17

3. Съответствие с изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на регионалната политика. 20

4. Отразяване на целите и приоритетите на ЕС, залегнали в Лисабонска стратегия (2000 г.) и Стратегията от Гьотеборг (2001 г.) и Стратегия Европа 2020 22

ИЗВОДИ: 24

ПРЕПОРЪКИ: 25

ІІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА 26

ІV. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОПР 35

V. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 40

VІ. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 45

VІІ. ПРЕПОРЪКИ, НАПРАВЕНИ НА БАЗАТА НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР. 46

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 47



СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ




ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ДВ

Държавен вестник

КФ

Кохезионен фонд

ОПР

Общински план за развитие

ОСР

Областна стратегия за развитие

РПР

Регионален план за развитие

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

ЕС

Европейски съюз

ЕК

Европейската комисия

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ППЗРР

Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

ОП

Оперативна програма

ОПРР

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 - 2013

ОПОС

Оперативна програма “Околна среда” 2007 - 2013

ОПРЧР

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2103

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

РМС

Решение на Министерски съвет

СЦР

Северен централен район

СФ

Структурни фондове

SWOT анализ

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите


  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

На общинския план за развитие 200 7 iconГодишният доклад за 2011 г за наблюдението на изпълнението на „План за развитие на Община Враца 2006 2013 г е изготвен на база общинския план за развитие
Той се изготвя на основание чл. 23, т. 4 от Закона за Регионалното развитие, съгласно който, кметът на общината ръководи, организира...
На общинския план за развитие 200 7 iconНа общинския план за развитие 200 7
Списък на използваните съкращения
На общинския план за развитие 200 7 iconНа общинския план за развитие 200 7
Списък на използваните съкращения
На общинския план за развитие 200 7 iconНа общинския план за развитие 200 7
Списък на използваните съкращения
На общинския план за развитие 200 7 iconОбщинския план за развитие 2007-2013 Г. На община русе
Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие при реализацията на програмата за 2012 Г. 3
На общинския план за развитие 200 7 iconОбщина Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
На общинския план за развитие 200 7 iconОбщински план за развитие на община полски тръмбеш
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
На общинския план за развитие 200 7 iconОбщински план за развитие 2007 2013 програма за реализация на общинския план за развитие 2008 2015г
Той представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане...
На общинския план за развитие 200 7 iconДоклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие. С 17 гласа „ЗА", няма „против"
Относно: Приемане на Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие
На общинския план за развитие 200 7 iconНа общинския план за развитие 2005-2013 община самоков
Оценка на съответствието на опр с нормативните изисквания и стратегическата рамка за регионално и местно развитие
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом