Въведение 4
ИмеВъведение 4
страница1/22
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер2.11 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.investbg.government.bg/files/useruploads/files/statichni_stranici/statistics_and_anal
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЗНАТОСТТА, ОБЛИКА И НАГЛАСИТЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ КАТО ИНВЕСТИЦИОННА ДЕСТИНАЦИЯ


Май, 2011 г.

Гр. СофияВЪВЕДЕНИЕ 4

ІІ. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ 7

ІІ.1. България като дестинация за ПЧИ: Познатост, облик и нагласи на чуждестранния бизнес 7

1. Цели и методология на изследването 7

Цели на изследването 7

Методология на изследването 7

Изследвана съвкупност и извадка 7

Метод за събиране на данни 9

Аналитичен подход 9

2. Структура на извадката 10

3. Критерии за избор на държава за ПЧИ 14

4. Познатост, облик и привлекателност на България като дестинация за ПЧИ 19

Познатост на България като дестинация за ПЧИ 19

Облик на България като дестинация за ПЧИ 24

Привлекателност на България като дестинация за ПЧИ 31

5. Намерения за ПЧИ в света 35

6. Намерения за ПЧИ в България 44

7. Профил на фирмите, склонни да инвестират у нас 52

8. Медийни предпочитания на фирмите 56

ІІ.2. България като дестинация за ПЧИ: гледната точка на специалистите и медиите 62

1. Контент анализ на български печатни издания 62

1.1. Цели и методология на изследването 62

1.2. Основни изводи от изследването 63

2. Контент анализ сред чуждестранни печатни издания 64

2.1. Цели и методология на изследването 64

2.2. Основни изводи от изследването 65

3. Изследване върху познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация сред целеви групи от интерес 66

3.1. Цели и методология на изследването 66

3.2. Основни изводи от изследването 67

4. Проучване сред чуждестранни агенции, занимаващи се с привличане на ПЧИ 68

4.1. Цели и методология на изследването 68

4.2. Основни изводи от изследването 69

5. Маркетингов одит на Българската агенция за инвестиции 70

5.1. Цели и методология на изследването 70

5.2. Основни изводи от изследването 70

2.3. SWOT анализ 71

1. Силни страни 71

1.1. Географско положение 71

1.2. ЕС и НАТО 72

1.3. Пазарна ситуация 72

1.4. Условията в страната 73

1.5. Инвестиционни намерения 73

2. Слаби страни 74

2.1.Локация 74

2.2.ЕС и НАТО 74

2.3. Пазарна ситуация 74

2.4. Условия в страната 74

2.5. Инвестиционни намерения 75

3. Възможности 76

4. Заплахи 76

ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 78

Цели 79

Принципи 79

ІV. МАРКЕТИНГОВИ ИНСТРУМЕНТИ 83

1. Продукти, захранващи комуникацията 84

2. Продукти, отнасящи се до провеждане на самата комуникация 107

V. РЕСУРСИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ 2013 115


ВЪВЕДЕНИЕНастоящата маркетингова стратегия е първата от двата основни компонента на проекта „Изработване на маркетингова стратегия въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация” (2011-2013) към Оперативна програма „Развитие конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”. Тя има хоризонт на действие 2011-2013 г. Стратегията се основава на анализа, направен въз основа на емпиричната информация, събрана чрез серия от емпирични изследвания:


 • Върху представителите на висшето управление на чуждестранния бизнес за познатостта, облика и нагласите към България като дестинация за ПЧИ (проведено сред 3000 фирми с големина над 100 постоянно заети лица, разпределени в четири икономически зони (Западна Европа, Източна Европа, САЩ и Азия) и 13 държави, от първичния (добивни индустрии), вторичния (преработващи индустрии) и третичния сектор (услуги), чийто съвкупен оборот за 2010 г. е 5 855 милиарда щатски долара).

 • Върху търговски аташета на чужди държави у нас.

 • Върху търговски аташета на България в чужбина.

 • Върху представители на компании, извършили успешно ПЧИ у нас.

 • Върху водещи български журналисти и експерти в областта на икономиката.

 • Контент анализ на уеб сайтове и документи на аналогични на Българската агенция по инвестиции структури в други страни.


Какви нужди налагат разработването и прилагането на краткосрочната 2011-2013 г. маркетингова стратегия на БАИ?


 • Нуждата от концентриране на усилията на БАИ в определени стратегически области и действия, защото ресурсите не позволяват “битки по всички фронтове с успешен резултат”.

 • Нуждата от преход от един реактивен подход към ПЧИ, основан на откликване на инициативи, идващи отвън, към един проактивен подход на търсене, подпомагане, насочване на ПЧИ, съобразено със стратегическите интереси на България и разчитащо на дългосрочни и мащабни резултати.

 • Нуждата от своевременното и успешно вписване на България в глобализиращата се карта на бизнеса, в която ПЧИ играят и ще играят съществена роля за осигуряване на един устойчив икономически растеж.

 • Нуждата от постигане на координация и синергия между отделните ресурси и инициативи в сферата на ПЧИ.

 • Нуждата от комбиниране на усилията на БАИ с тези на българския бизнес за стимулиране съвместни инициативи, водещи до ПЧИ у нас.


Маркетингова стратегия 2011-2013 г. ще послужи за разработването на Дългосрочната маркетингова стратегия 2020 двояко: първо, като верификация на принципните положения (принципна рамка, сегментация, избор на целеви пазар, позициониране, приоритетни индустрии) и конкретните маркетингови инструменти; второ, като своеобразна „ракета-носител” за Стратегия 2020 (извеждането й в космоса на битката за ПЧИ). По план Стратегия 2011-2013 ще претърпява фина настройка във времето си на действие въз основа на получените резултати, установените слабости, новопоявили се възможности и пр.


Най-общо допусканията, върху които се изгражда настоящата стратегия, се заключават до това, че тя трябва да бъде:


 1. Фокусирана, т.е. да обединява около малко на брой значими, добре осмислени и формулирани цели усилията на работещите в сектора на ПЧИ.

 2. Мащабна, т.е. принципите и инициативите, включени в нея да се абстрахират от дребното, за да прозрат в голямото.

 3. Консистентна, т.е. да има вътрешна хармония, от една страна между стратегия и отделните дейности, от друга – между дейностите и нужните за осъществяването им ресурси.

 4. Активизиращи, т.е. да предизвикват с техния фокус, мащаб и консистентност енергията на всички заинтересовани от привличането на ПЧИ у нас хора, фирми и институции.

 5. Реалистични, т.е. държащи сметка не само за желаното, но и за обективно възможното, без последното да ограничава първото.


Стратегията за привличане на ПЧИ се опира на анализа на силните и слабите страни на страната като дестинация за ПЧИ, на откриващите се възможности и очертаващи се заплахи, изобщо на онова, което може да се нарече дадености към настоящия момент. Но това е само едната страна на медала. Ако този документ беше изграден само въз основа на настоящите дадености, той не би могъл да надхвърли техния ръст. Ето защо тук се отстоява разбирането, че стратегията трябва да отразява и да води до едно принципно по-добро и желано бъдеще, което трябва да се случи при успешното й прилагане.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Въведение 4 iconВъведение в библията
Библията както и от отделните части на Библията взети заедно като например: Въведение в Стария завет, въведение в Новия завет, въведение...
Въведение 4 iconВъведение в съвременното Web-програмиране Java Server Pages
Настоящата статия се явява естествено продължение на статията “java сървлети – въведение в web-програмирането”, публикувана в брой...
Въведение 4 iconНа български и на английски език, въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи и литература. Резюме
Оригиналните научни статии в списание „Аграрни науки” (Аgricultural Sciences) задължително трябва да съдържат резюме (на български...
Въведение 4 iconВъведение в компютрите

Въведение 4 iconДипломна работа
Въведение стр
Въведение 4 iconТърговски марки и реклама въведение

Въведение 4 iconДоклад №0100000111
Част първа. Въведение
Въведение 4 iconДоклад №0100004511
Част първа. Въведение
Въведение 4 iconДоклад №0100006411
Част първа. Въведение
Въведение 4 iconРазпределение на темите от книгата „Въведение в програмирането с Java

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом