Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
страница1/11
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер1.14 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/Naredba_27___m.142_org.proizv.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


министерство на земеделието и ХРАНИТЕ


НАРЕДБА № 27 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.


Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г., в сила от 19.08.2008 г.


Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Създаване на организации на производители" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целта на мярката:

1. насърчаване на създаването на организации на производители в земеделския сектор;

2. подпомагане производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания;

3. подпомагане на достъпа до пазара на малки и средни стопанства.

Глава втора


УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I


Обхват на дейностите

Чл. 3. (1) Подпомага се създаването на организации на производители в един или два от следните сектори:

1. зърнено-житни култури;

2. медицински и етеричномаслени култури;

3. зърнено-бобови култури;

4. технически култури, с изключение на хмел;

5. картофи;

6. мляко;

7. месо, с изключение на риба и аквакултури;

8. мед;

9. винено грозде.

(2) За организации на производители на тютюн е допустимо подпомагане в до три сектора от посочените в ал. 1.

(3) Подпомага се създаването на организации на производители на биологично произведени продукти:

1. от секторите по ал. 1;

2. извън секторите по ал. 1, с изключение на хмел, риба и аквакултури и плодове и зеленчуци.

Чл. 4. Финансовата помощ се предоставя, за да се улесни създаването на организации на производители и техните административни дейности.


Раздел II

Финансови условия

Чл. 5. Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

Чл. 6. (1) Финансова помощ се предоставя за пет последователни години, считано от датата на признаване на организациите.

(2) Организациите по чл. 12, ал. 1, т. 2 се одобряват за подпомагане за остатъка от петгодишния период, считан от датата на признаването, за който организациите не са получили плащане на финансова помощ по реда на Наредба № 37 от 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България САПАРД (ДВ, бр. 77 от 2003 г.) (Наредба № 37 от 2003 г.).

(3) Периодът за отпускане на финансовата помощ по ал. 2 включва и периода преди датата на кандидатстване по реда на тази наредба, но не по-рано от 1.01.2007 г.

Чл. 7. (1) Размерът на помощта се одобрява за всяка от петте години въз основа на земята, с която членовете участват в организацията, и прогнозната продукция от нея или животните, с които членовете участват в организацията, и прогнозната продукция от тях, включително естествения им прираст, както и прогнозните цени на реализация на продукцията, предвидени в плана за развитие.

(2) Разплащателната агенция (РА) преценява заложените прогнози, служещи за определяне размера на помощта в плана за развитие, и тяхната обоснованост и при необходимост ги намалява.

Чл. 8. (1) Размерът на финансовата помощ за организациите по чл. 11 се определя като процент от стойността на годишната пазарна продукция на организацията, реализиран през предходната година на подпомагане, и представлява сбор от изчисленията по т. 1 и 2:

1. за стойността на годишната пазарна продукция до 1 000 000 евро включително:

а) за първата и втората година - по 5 %;

б) за третата, четвъртата и петата година - съответно 4, 3 и 2 %;

2. за стойността на годишната пазарна продукция над 1 000 000 евро:

а) за първата и втората година - по 2,5 %;

б) за третата, четвъртата и петата година - съответно 2,0, 1,5 и 1,5 %.

(2) Размерът на финансовата помощ за всяка организация не може да надвишава:

1. за първата година - левовата равностойност на 100 000 евро;

2. за втората година - левовата равностойност на 100 000 евро;

3. за третата година - левовата равностойност на 80 000 евро;

4. за четвъртата година - левовата равностойност на 60 000 евро;

5. за петата година - левовата равностойност на 50 000 евро.

(3) Размерът на финансовата помощ за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1 се определя при спазване на условията по ал. 1 и 2.

(4) Размерът на финансовата помощ за организациите по чл. 12, ал. 1, т. 2 се определя при спазване на условията по чл. 4 от Наредба № 37 от 2003 г.

Чл. 9. (1) Предвижданията на производствената програма на членовете, която е част от плана за развитие, служат за определяне размера на помощта от РА.

(2) При възникване на обстоятелства, които водят до увеличение на стойността на годишната пазарна продукция на призната организация на производители, размерът на одобрената помощ за остатъка от периода на подпомагане може да се увеличи с допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ.

(3) При спазване на ограниченията на чл. 3 организация на производителите, която е подписала договора за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба, има право да кандидатства за включване за подпомагане за остатъка от периода на действие на договора и на нови продукти от същия и/или други сектори.


(4) В случаите по ал. 2 и 3 организацията подава заявление за сключване на допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ по образец и прилага документи съгласно приложение № 1.

(5) Заявлението по ал. 4 се разглежда от РА по реда на глава трета, раздел II. В случай на одобрение на подаденото заявление се сключва допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ по тази наредба.

(6) Допълнителното споразумение може да бъде сключено със срок от следващата година на подпомагане до края на петгодишния период, считан от датата на признаване.

(7) В рамките на една година на подпомагане може да се подаде не повече от едно заявление за сключване на допълнително споразумение към договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 10. (1) Стойност на годишната пазарна продукция е стойността на реализираната земеделска продукция чрез организацията за съответната година, намалена с данък върху добавената стойност, когато лицата са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност.

(2) При изчисляване на стойността на годишната пазарна продукция на организацията не се включват:

1. стойността на реализираната продукция на земеделски производители, които не са нейни членове;

2. частта от стойността на продукцията на всеки един член, която надвишава 75 % от общата продукция на членовете, реализирана от организацията;

3. стойността на продукцията на всеки един член, който е получил помощ за същите продукти като член на друга организация на производители.


Раздел III

Изисквания към кандидатите

Чл. 11. (1) За признаване и подпомагане могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност по Търговския закон, или кооперация, с изключение на кооперативните съюзи по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите.

(2) Членове на организацията могат да бъдат физически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.) като производители на земеделски продукти.

(3) Членовете трябва да са производители на видовете земеделски продукти, за които организацията кандидатства за признаване и подпомагане.

(4) Членовете на организация по чл. 3, ал. 3 трябва да са сключили договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС и да са изпълнили едно от двете условия:

1. да се намират в преходен период по смисъла на приложение I на Регламент (ЕИО) 2092/91 на Съвета, но да са получили сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция;

2. да са производители на продукти, сертифицирани като биологични.

(5) Юридическите лица по ал. 1 могат да реализират земеделски продукти на земеделски производители, които не са техни членове, в случай че техният устав и вътрешните правила позволяват това.

Чл. 12. (1) За подпомагане могат да кандидатстват и:

1. организации на производители, признати по реда на Наредба № 21 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (ДВ, бр. 65 от 2001 г.) (Наредба № 21 от 2001 г.) или Наредба № 23 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (Наредба № 23 от 2001 г.), но нямат сключен договор за финансова помощ по реда на тази наредба или по реда на Наредба № 37 от 2003 г.;

2. организации на производители, които едновременно имат сключен договор за финансова помощ по реда на Наредба № 37 от 2003 г., независимо дали той е в сила, и са признати по реда на една от следните наредби: Наредба № 21 от 2001 г., Наредба № 23 от 2001 г. или Наредба № 24 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци (отм., ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (Наредба № 24 от 2001 г.).

(2) Кандидатите по чл. 12, ал. 1, т. 1 трябва да са признати за организации на производители до влизането в сила на тази наредба или да са подали заявление за признаване не по-късно от 31.10.2007 г. (вкл.).

(3) В случай на увеличаване броя на членовете организациите на производители по ал. 1, т. 1 и 2 се подпомагат само при условие че приемат нови членове, които са физически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Чл. 13. Кандидатите се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3. не са в производство по ликвидация;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата;

5. са вписани в търговския регистър в Агенцията по вписванията.

Чл. 14. (1) Производител може да бъде подпомаган за всеки вид земеделски продукт като член само на една организация на производители.

(2) Изключение от ал. 1 се допуска при преминаване към биологично производство.

(3) Производител на два или повече вида земеделски продукти може да бъде член на различни организации на производители за всеки вид земеделски продукт.

Чл. 15. Юридическите лица по чл. 11, ал. 1 и чл. 12 не могат да осъществяват пряка производствена дейност на земеделски продукти.

Раздел IV

Условия за признаване

Чл. 16. (1) Юридическите лица по чл. 11, ал. 1 се признават за организации на производители, когато отговарят на следните изисквания:

1. учредени са за:

а) приспособяване на производството на земеделска продукция на членовете към пазарните изисквания;

б) събиране на произведената от членовете им продукция и нейното предлагане на пазара, включително подготовка за продажба, централизация на продажбите и доставка до купувачи на едро;

в) повишаване на добавената стойност на общата продукция на членовете на организацията и на пазарната й цена;

г) създаване на общи правила, по които организацията събира и поддържа информация за произвежданата и наличната продукция от членовете ъ, включително за начина на производство, добивите и качеството на продуктите, използвания сортов състав, породите животни, съществуващите санитарни и хигиенни изисквания;

2. имат не по-малко от седем членове;

3. имат сключени договори за реализация на продукцията със своите членове независимо от вида на договорите;

4. приели са устав и вътрешен правилник за:

а) производството и качеството на земеделската продукция в секторите по чл. 3;

б) предлагане на продукцията на пазара или на преработвателни предприятия;

в) предоставяне на информация по т. 1, буква "г";

5. осигуряват или съдействат за осигуряване на технически средства за съхранение, опаковане и търговия на произведената от членовете им продукция, за която организациите са признати.

(2) Договорът по ал. 1, т. 3 урежда задължението на земеделския производител в качеството му на член на организацията да реализира с помощта на организацията определена част от своята продукция, която е определена от общото събрание, включена е в плана за развитие на организацията и на чиято база е одобрен размерът на финансовата помощ.

Чл. 17. При вземане на решения в организации, регистрирани по Търговския закон, всеки член може да притежава не повече от 20 % от правото на глас.

Чл. 18. (1) Членовете на организацията трябва да имат общо обработваема земя и/или съответно брой животни в количества не по-малки от:

1. за зърнено-житни култури - 200 ха;

2. медицински и етеричномаслени култури - 48 ха;

3. зърнено-бобови култури - 300 ха;

4. технически култури - 50 ха, а в случай на тютюн - 30 ха;

5. картофи - 15 ха;

6. мляко:

а) крави майки и/или биволици майки за мляко - 200 животни;

б) овце майки и/или кози майки за мляко - 1000 животни;

7. месо:

а) овце и кози, включително агнета (ярета) - 2000 животни;

б) прасета за месо - 1000 животни;

в) телета - 250 животни;

г) птици - 50 000 птици, а за щрауси - 150;

д) зайци - 3000 животни;

е) животни за месо от различни видове, с изключение на птици и зайци - 1500 животни;

8. мед - 2000 пчелни семейства;

9. винено грозде - 30 ха.

(2) Членовете на организация за биологично произведени продукти трябва да имат общо обработваема земя и/или съответно брой животни в количества не по-малки от:

1. за земя - 30 ха;

2. за животни за мляко:

а) крави майки и/или биволици майки за мляко - 150 животни;

б) овце майки и/или кози майки за мляко - 800 животни;

3. за животни за месо:

а) овце и кози, включително агнета (ярета) - 1500 животни;

б) прасета за месо - 800 животни;

в) телета - 250 животни;

г) птици - 15 000 птици;

д) животни за месо от различни видове, с изключение на птици и зайци - 750 животни;

4. за мед - 750 пчелни семейства.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconОт г за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Глава първа Общи положения Чл. 1
Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconКомуникационен план на Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г. Министерство на земеделието и продоволствието
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.(Прср) и дефинирането на основните работни процедури на институциите,...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
Ръководство за изпълнение на проекти и договори по мярка 312 ”подкрепа за създаване и развитие на микропредпиятия” от програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом