Министерство на образованието и науката учебнапрограм а
ИмеМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер67.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pgee-bourgas.com/files/25_09_2009_15tehnologiya26.07.2005..doc.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
за задължителна професионална подготовка
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №………………………..ОТ…………2005 г.


Учебен предмет

ТЕХНОЛОГИЯ


Професионално направление:


522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:

522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:

5220101 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ


СОФИЯ‚ 2005 година
І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Технология е учебен предмет от раздела Специфична професионална подготовка, раздел Задължителна професионална подготовка, в учебния план за обучение по професия „Електротехник”, специалност Електрически машини и апарати.

Обучението по Технология се основава на вече придобити знания и умения в часовете по Електротехника, Електротехнически материали, Електротехническо чертане, Електрически апарати, Електрически машини, Учебна практика.

Усвоените знания и умения по предмета, наред с тези по Електрически машини и Електрически апарати, са в основата на изучаваната специалност.


II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

След завършване на обучението учениците трябва да:

– познават основните технологични процеси;

– познават организационните особености на производството на електротехнически изделия;

– обясняват и анализират взаимната връзка между организацията на работа, технологичната дисциплина и качеството на произвежданата продукция;

– разчитат технологична документация и съставят елементи от нея;

– придобият интереси и мотиви за труд и реализация в конкретната област и специалност;

– използват информационни източници за самостоятелно изучаване на технологии и конструкции и решаване на конкретни технически проблеми.

За постигане на целите в хода на обучението следва да бъдат решавани задачи свързани с елементите на технологичната документация и правилата за съставянето й като:

– попълване на технологични карти;

– съставяне на блокови схеми за изработване на детайли, възли и несложни изделия;

– съставяне на блокови схеми за ремонт на изделие.

Качествената подготовка изисква обучението да се провежда в кабинет снабден с подходящи средства за обучение (схеми, табла, макети и др.), а учителят и учениците да ползват подходяща литература – учебник, учебни помагала, справочници и др.


III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

В съответствие с учебния план за професия Електротехник, специалност Електрически машини и апарати, направление Електротехника и енергетика, за предмета Технология са предвидени 129 учебни часа в 12 клас‚ разпределени по 5 часа през първия и 3 часа втория учебен срок.


IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

Учителят определя броя на часовете за всяка тема, посочена в раздела, както и часовете за нови знания и упражнения за постигане на целите на обучението.
Наименование на раздела

Брой часове

1.

Въведение

22

2.

Технология на производството и ремонта на трансформатори

24

3.

Технология на производството и ремонта на електрически машини

44

4.

Технология на производството и ремонта на електрически апарати

30

5.

Посещения и обобщения

9
Общ брой часове:

129

Раздел 1. Въведение

Електропромишлено производство. Производствен и технологичен процес. Технологична документация.

Технологичност на конструкцията. Основни принципи на проектирането на технологичните процеси.

Заготовки и детайли – видове и особености. Основни методи на изработване на детайли – рязане, огъване, щанцоване, пресоване, струговане, шлифоване, накатаване, пробиване, електрофизични и електрохимични методи.

Електроизолационни детайли – от пластмаса, от слоести материали, керамични, излети.

Импрегниране и компаундиране – същност и методи.

Раздел 2. Технология на производството и ремонта на трансформатори

Особености в устойството на трансформатора – форми и материали. Видове.

Изработване на магнитопровод – видове и материали. Изработване на пластини. Набиране и стягане на набрани магнитопроводи. Изработване на лентови магнитопроводи.

Изработване на намотки на трансформатор – видове и материали. Цилиндрични, винтови и дискови намотки. Особености на намотките на малки трансформатори.

Изработване на конструктивни части на трансформатор – казан, капак, маслоразширител. Особености, видове, материали.

Сглобяване и изпитания на трансформатора.

Повреди и ремонт на трансформатора – на магнитната, електрическата и конструктивна система.

Раздел 3. Технология на производството и ремонта на електрически машини

Особености в устройството на електрическите машини – форми и материали. Видове.

Изработване на конструктивни части на електрически машини.Тела – лети и заварени. Валове. Охладителна система.

Изработване на магнитна система. Роторен магнитопровод с канали и с полюси. Статорен магнитопровод с канали и с полюси. Магнитопроводи от сегменти.

Изработване на намотки на електрически машини – особености, елементи, видове, материали.

– Статорни намотки на променливотокови машини с меки и твърди секции и прътови. Полагане.

– Котвени намотки на постояннотокови машини- машинни, шаблонни с меки и твърди секции и прътови. Полагане.

– Роторни намотки на асинхронни машини. Фазови намотки с меки и твърди секции и пръчкови. Кафезни намотки – пръчкови и излети.

– Полюсни намотки – статорни и роторни.

– Изработване на контактни пръстени, колектори и четкови апарати –особености, видове, материали.

Сглобяване на електрически машини. Сглобяване на роторни възли и балансиране. Сглобяване на статорни възли. Общ монтаж на електрически машини. Изпитания.

Повреди и ремонт на магнитната, електрическата и конструктивната система на електрическите машини.

Раздел 4.Технология на изработването и ремонта на електрически апарати

Особености в устройството на електрическите апарати – форми и материали. Видове.

Изработване на магнитната система на електрическите апарати –особености, видове, материали. Шихтовани магнитопроводи. Масивни магнитопроводи. Формовани магнитопроводи. Постоянни магнити.

Изработване на намотки на електрически апарати. Скелетни и безскелетни намотки. Секционирани намотки. Тороидални намотки. Намотки за големи токове.

Изработване на контактни тела. Контактни тела от прътови материали. Контактни тела с профилни сечения. Контактни тела, щанцовани от листове и ленти. Контактни тела с металокерамична наставка. Биметални контактни тела. Излети контактни тела.

Общи въпроси от сглобяване на електрическите апарати. Сглобяване на основния механизъм. Сглобяване на изолатори. Сглобяване на деайли от пластмаса. Сглобяване на контактни възли.

Повреди и ремонт на електрически апарати – на електрическа, магнитна и контактна система.

Особености при производство и ремонт на:

– лостови прекъсвачи;

– автоматични прекъсвачи за НН;

– контактори;

– маслени прекъсвачи;

– разединители;

– предпазители за НН и ВН.

Раздел 5. Обобщения и посещения

Препоръчват обобщения свързани с възложени самостоятелни задачи и посещения на производствени фирми и ремонтни бази.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението по Технология учениците трябва да

знаят:

– основните части на електрическите машини, апарати и трансформатори;

– приложението на различните групи материали и обясняват връзката между материал и детайл;

– основните методи на обработка на детайлите и обясняват връзката между материал, форма на детайл и начин на изработване.

могат да:

– предлагат промени свързани с материала и формата на детайли във връзка с конкретни експлоатационни условия;

– предлагат промени в технологичните процеси с цел съкращаване на времето на производство или понижаване себестойността на дадено изделие;

– анализират и обосновават технологичността на дадена конструкция.


VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Силвия Ганчева – ПГБЕТ, София

2. инж. Мая Христова – ПГЕА, София


VІІ. ЛИТЕРАТУРА

1. Купенов, Д. Технология на електрическите машини и апарати – част 1, 2 и 3., С., Техника, 1980

2. Николова, Е., Т. Обретенова, Н. Капитанов, Технология на производството и ремонта на електрически машини и апарати, С., Техника, 1981

3. Ралчовски, В., Намотки на асинхронни двигатели, Техника, 1980


Свързани:

Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Металообработване и машиностроене 521010 Машинен техник 5210101 Машини и съоръжения за
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Обучаемият трябва да придобие система от теоретични знания и практически умения за качествено изпълнение на операциите по сглобяване...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма е предназначена за професиите и специалностите в областта на машиностроенето и е основа за придобиване професионални...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Градивни елементи и разпределението им по учебни години и срокове е записан в...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Металообработване и машиностроене 521010 Машинен техник 5210101 Машини и съоръжения за Модул: Технология на сглобяване и ремонта...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма по Аналогова схемотехника е предназначена за професиите Техник по комуникационни системи и Монтьор по комуникационни...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието софия-град
Във връзка със Заповед № rд 09-44/13. 01. 2009 год на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите...
Министерство на образованието и науката учебнапрограм а iconОбяв a министерство на образованието, младежта и науката
На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом