Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара
ИмеРегламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер93.86 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://enterprise-europe-network.ruse.bg/files/NLF SME panel background document_BG.doc
Консултация с МСП

Нова законова рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти с Решение 768/2008

Основни положения

Въведение

През юли 2008, Съветът и Европейският Парламент приеха Нова Законова Рамка (НЗР), пакет от мерки за подобряване на функционирането на вътрешния пазар на стоки. НЗР се състои от два взаимно допълващи се инструмента, Регламент 765/2008/ЕО за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ЕО относно общата рамка за пускането на стоки на пазара1.

И двата инструмента третират проблеми, установени в различни индустриални сектори, които попадат в обхвата на „Европейското хармонизирано техническо законодателство”, тоест законодателството, което поставя общи изисквания за пускането на стоки на пазара. Основната цел е да се осигури безопасността на хората и да се намали броя на продуктите на пазара, които не отговарят на изискванията на европейското законодателство. (виж част I "Третиране на проблеми, свързани с несъответствието със съществуващите изисквания към продуктите"). Друга цел е да се подобри качеството на извършената работа на организации за тестване и сертификация на продукти (виж част II "Третиране на проблеми, свързани с работата на определени нотифицирани органи"). Освен това, НЗР трябва да доведе и до по-изразена последователност в цялата рамка на регулиране на продуктите и да улесни нейното приложение (виж част III "Третиране на проблеми, свързани с непоследователност на специфични въпроси в настоящото законодателство").

Регламент 765/2008 се прилага от 1 януари 2010. Решение 768/2008 няма правни последици за предприятия, частни лица, или страни членки. То е създадено, за да служи като инструмент, съдържащ клаузи и разпоредби, които са общи елементи на хармонизираното техническо законодателство. Тези стандартизирани разпоредби трябва да се интегрират в ново, преработено законодателство.

Европейската комисия е в процес на привеждане в съответствие на съществуващото законодателство в съответните проблемни сектори към новите стандарти, определени от Решение 768/2008. До този момент се предвижда 10 директиви да се привеждат в съответствие с Решението.

 1. Директива за съоръжения за ниско напрежение: Директива 2006/95/ЕО за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението

 2. Директива за обикновени съдове под налягане: Директива 2009/105/ЕО за хармонизиране на законодателството на държавите-членки относно обикновените съдове под налягане

 3. Директива за неавтоматични везни: Директива 90/384 ЕЕО относно хармонизиране на законодателството на държавите-членки относно неавтоматични везни

 4. Директива за експлозиви за гражданска употреба: Директива 93/15/ЕИО за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение

 5. Директива за съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера: Директива 94/9/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

 6. Директива за подемни съоръжения: Директива 95/16/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 29 юни 1995 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно асансьорите

 7. Директива за съоръжения под налягане: Директива 97/23/ЕО на Европейския Парламент и Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със съоръженията под налягане

 8. Директива за измервателни уреди: Директива 2004/22/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно измервателните уреди

 9. Директива за електромагнитна съвместимост: Директива 2004/108/ ЕО относно сближаване на законодателството на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост, отменяща Директива 89/336/ЕИО

 10. Директива за пиротехнически изделия: Директива 2007/23/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно пускането на пазара на пиротехнически изделия

Комисията е определила два възможни алтернативни варианта за привеждане в съответствие на тези 10 директиви към разпоредбите на Решение 768/2008. Според първия вариант, новите разпоредби ще бъдат включени в съществуващите правни текстове (напр. посочените по-горе директиви на ЕО). Според втория вариант, новите разпоредби ще бъдат отразени в текстове в неформални ръководства (например Синята книга за прилагане на директивите от Нов подход).

Комисията приканва МСП да коментират предложеното привеждане на законодателството имайки пред вид трите основни цели, които са следните:

I. Третиране на проблеми, свързани с несъответствието със съществуващите изисквания към продуктите

Значителен брой продукти на пазара не отговарят на изискванията, посочени в директивите. Някои участници просто поставят CE маркировката на своите продукти, въпреки че тези продукти не отговарят на условията за CE маркиране. Не всички вносители и дистрибутори извършват необходимите проверки, за да гарантират, че предоставят само продукти, отговарящи на изискванията. За органите за надзор на пазара често е трудно да проследяват фирмите, предоставящи неотговарящи на изискванията продукти, особено когато продуктите са с произход от трети страни. Държавите-членки налагат и различни задължения на вносителите и дистрибуторите, когато става въпрос да се гарантира съответствието на продуктите. Освен това, действията на националните органи по отношение несъответстващите продукти (напр. забрани за пускане на пазара, изтегляне от пазара и др.) понякога са различни в държавите-членки.

Този проблем може да бъде преодолян чрез синхронизиране на законодателството с разпоредбите на Решение 768/2008, което е предназначено за справяне с този проблем. За целите на настоящия въпросник, тези разпоредби са групирани в „Дейност 1”, която се състои от следните мерки:

 • Въвеждане на задължения за вносители и дистрибутори: И вносителите, и дистрибуторите трябва да проверяват дали продуктите имат СЕ маркировка и дали са придружени от необходимите документи, както и дали носят името на производителя и вносителя (ако е приложимо). Следователно, вносителите трябва да проверяват дали производителят извън ЕС е приложил правилно процедурата за оценяване на съответствието и да си осигури връзка с производителя, която да му позволява да получи техническа документация, когато това се изисква от властите. Те трябва да правят изпитвания на проби на продуктите, с които търгуват, когато това е необходимо, с оглед на потенциалните рискове за здравето и безопасността на потребителите. Ако е необходимо, поддържат регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията продукти и за изземвания на продукти от пазара, както и да информират дистрибуторите за такива наблюдения (чл. R4 и R5 в приложение 1 към Решение 768/2008).

 • Допълнителни задължения на производителя: В допълнение към задълженията, които настоящото законодателство вече предвижда за производителите, те трябва да предоставят инструкции и информация за безопасност на лесно разбираем за клиентите и крайните потребители език. Освен това, те имат същите задължения за изпитване на проби от продукти и наблюдение, както вносителите (чл. R2 в приложение 1 към Решение 768/2008).

 • Въвеждане на изисквания за проследяемост: въвеждат се нови задължения за всички стопански субекти за осигуряване на проследяемост на продуктите по цялата верига на разпространение. Производителите и вносителите трябва да сложат своето име и адрес върху продукта или, когато това не е възможно, върху опаковката или придружаващия документ. Освен това, всеки стопански субект трябва да може да информира органите, от кого е закупил продукта и на кого го е предоставил. Това задължение не включва продажбите на крайните потребители. (Член R7 в приложение 1 към Решение 768/2008).

Реорганизация на процедурата за предпазна клауза (надзор на пазара): Процедурата за предпазна клауза е реорганизирана и рационализирана. Новата процедура гарантира, че съответните правоприлагащи органи са информирани за опасни продукти и че се предприемат еквивалентни действия срещу този продукт във всички държави-членки (членове R31-33 в приложение 1 към Решение 768/2008).

II. Третиране на проблеми, свързани с работата на определени нотифицирани органи

Осем от десетте директиви изискват сертифициране на продуктите от нотифицирани органи (органи за изпитване, инспектиране и сертифициране на продукти). Докато повечето нотифицирани органи изпълняват своите задачи в цялостен и отговорен начин, има някои случаи, които пораждат съмнения относно компетентността на някои органи и достоверността на издадените от тях сертификати. Съществуват различия в подхода и нивото на точност на начините, по които държавите-членки оценяват и извършват мониторинг на компетентността на нотифицираните органи. Това се отнася особено за компетентността на подизпълнители и дъщерни дружества, намиращи се извън ЕС.

Този проблем може да бъде преодолян чрез синхронизиране на законодателството с разпоредбите на Решение 768/2008. За целите на настоящия въпросник, тези разпоредби са групирани в „Дейност 2”, която се състои от следните мерки:

 • Повишени изисквания за нотификация на нотифицираните органи: За да получат разрешение да извършват дейности по оценяване на съответствието съгласно директивите, нотифицираните органи трябва да отговарят на определени изисквания. Тези изисквания са завишени и допълнително изяснени. Всички нотифицирани органи трябва да следват указанията на групите за координация на нотифицираните органи и да прилагат насоките, разработени от тях. Подизпълнителите и дъщерните дружества, които извършват част от дейностите по оценка на съответствието, трябва да отговарят на критериите за нотификация (Член R17 и R20 в приложение 1 към Решение 768/2008).

 • Преразгледан процес по нотифициране: Държавите-членки, които нотифицират орган, трябва да предоставят информация за оценката на компетентността на този орган. Други държави-членки имат възможност да възразят срещу нотификацията в рамките на определен период. Когато компетентността се доказва със сертификат за акредитация, се прилага опростена процедура. Когато държавите-членки не прилагат акредитирали за оценка на компетентността на органа, трябва да бъдат изпратени документирани доказателства и периодът за възражение е по-дълъг (2 месеца) (членове R22 и R23 в приложение 1 към Решение 768/2008)

 • Изисквания към нотифициращите органи (т.е. националните органи, отговорни за оценката, нотифицирането и наблюдението на нотифицираните органи): Въведени са специфични изисквания и задължения за нотифициращите органи (член R14, R15 в приложение 1 към Решение 768/2008), според които те трябва да бъдат организирани и управлявани по такъв начин, че да се гарантира обективност, безпристрастност и компетентност при изпълнение на тяхната дейност.

 • Информационни задължения: Нотифицираните органи, трябва да информират нотифициращите органи за отказите, ограниченията, спирането и отнемането на сертификати и да информират другите нотифицирани органи за отрицателни резултати при оценка на съответствието (член R28 в приложение 1 към Решение 768/2008).

III. Третиране на проблеми, свързани с непоследователност на специфични въпроси в настоящото законодателство

Въпросните директиви често следват подход, основаващ се на потенциалния риск на продукта и понякога няколко директиви се прилагат едновременно за един и същ продукт. Например, една значителна част от измервателните уреди трябва да отговарят и на изискванията на EMC Директивата. Някои пиротехнически изделия попадат в обхвата на LVD или на ЕМС Директивата. За производителите това означава, че той трябва да прилага всички изисквания към продукта.

Едновременното прилагане на няколко директиви към един и същ продукт може да доведе до трудности в процедурата (модула) за оценка на съответствието, по-специално, когато директивите изискват един и същ модул, но текстът на модула се различава в различните директиви.

Този проблем може да бъде преодолян чрез синхронизиране на модулите в директивите към стандартните модули, посочени в Решение 768/2008. За целите на въпросника за МСП тези мерки са групирани в "Действие 3".

Заинтересованите страни са поканени за коментари по един или повече от засегнатите области от предложеното синхронизиране на законодателството по отношение на:

 • значимостта на проблемите, идентифицирани от Комисията

 • въздействието на дейностите, предвидени за справяне с тези проблеми

 • ефективността на двата определени вариантастр. от

Свързани:

Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара iconНова законова рамка за предлагане на продукти на пазара Предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти с Решение 768/2008 Анкетна карта за мсп, участващи в панела
Предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти с Решение 768/2008
Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара icon1. Секторите на електрически и електронни продукти
Обща рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти с...
Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара iconДоклад A6-0512/2008
Настоящият регламент се прилага за пускането на нови храни на пазара на Общността
Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара iconРегламент (EО) №2032/2003 на комисията
Директива 98/8/eо на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоцидни продукти и за изменение на Регламент...
Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара iconРегламент (ЕO) №1854/2006 на комисията
Регламент (ЕO) №1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г относно общата организация на пазара на зърнени култури1 и останалите...
Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара iconРегламент (ЕО) №765/2008
Насоки по прилагане на Регламент (ЕС) №333/2011г за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат...
Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара iconРегламент (ЕО) №509/2002 на комисията
Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти
Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара iconРегламент (EO) №1787/2003 на съвета
Регламент (eиo) №1255/1999 относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти
Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара iconРегламент (EО) №1048/2005 на комисията
Регламент (EО) №2032/2003 на Комисията за втората фаза на 10-годишната работна програма посочена в член 16, параграф 2 от Директива...
Регламент 765/2008/ео за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ео относно общата рамка за пускането на стоки на пазара iconОсновни елементи на Общата организация на пазара в сектора: интервенция
Общата организация на пазара, което включва намаление на интервенционната цена, производителите се компенсират с увеличение на директните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом