Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите
ИмеВтора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите
страница1/3
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер231.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.stz.riew.e-gov.bg/files/file/Normativni.Documenti/Pochvi/Naredba_3.rtf
  1   2   3
НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

В сила от 12.08.2008 г.

Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:

1. нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите;

2. изискванията за вземане и изпитване на почвени проби за определяне съдържанието на вредни вещества.


Глава втора.
ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПК), МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ (МДК), ИНТЕРВЕНЦИОННИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ИК) ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ (ТММ) И УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ (УОЗ) И НЕФТОПРОДУКТИ В ПОЧВИТЕ


Чл. 2. Нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите са определени въз основа на оценка на риска за околната среда и човешкото здраве в три нива:

1. предохранителни концентрации;

2. максимално допустими концентрации;

3. интервенционни концентрации.


Чл. 3. Съдържанията по чл. 2 на тежки метали и металоиди са определени като концентрации, посочени в приложение № 1, табл. 1 - 3, като се отчитат типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рН (Н2О) на почвите.


Чл. 4. Съдържанията по чл. 2 на устойчиви органични замърсители и нефтопродукти са определени като концентрации, посочени в приложение № 2, без да се отчита типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рН (Н2О) на почвите.


Глава трета.
ВЗЕМАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ


Чл. 5. (1) За определяне съдържанието на вредни вещества в почвите се вземат и изпитват почвени проби по методи съгласно български или международни стандарти, а ако няма такива - по валидирани вътрешноведомствени методи.

(2) Вземането и изпитването на почвени проби се извършва от акредитирани лаборатории.

(3) Задължителната дълбочина за вземане на почвени проби е посочена в приложение № 3.

(4) Използваните методи за изпитване гарантират граница на откриване за съответното вредно вещество с един порядък по-ниска от нормите по чл. 2.


Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1 "Вредни вещества" са изброените в приложенията метали, металоиди и органични вещества.

2. "Предохранителна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която не води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

3. "Максимално допустима концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която при определени условия води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

4. "Интервенционна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

6. "Обекти на опазване" са човекът, почвите и подземните води.

7. "Тип земеползване" е предназначението на териториите, определено с устройствените схеми и планове.


Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.).


§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 1979 г. за норми относно допустими съдържания на вредни вещества в почвата (обн., ДВ, бр. 36 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 5 от 1996 г., бр. 54 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г.; доп., бр. 39 от 2002 г.).


§ 4. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него лица.


§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 3Норми за предохранителни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите

(определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia)

 

Таблица 1

Почва

Тежки метали и металоиди

 

арсен

кадмий

мед

хром

никел

олово

цинк

живак

кобалт

 

As

Cd

Cu

Cr

Ni

Pb

Zn

Hg

Co

Фонови концентрации

Стандартна почва с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рН (H2O) <= 6,0

10

0,4

34

65

46

26

88

0,03

20

Предохранителни концентрации

1. Глинесто-песъчливи и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песъчливи почви

15

0,6

50

90

60

40

110

0,05

30

2. Песъчливо-глинести

15

0,6

60

110

65

45

160

0,07

35

3. Глинести почви

20

1,0

70

130

70

50

180

0,08

40

4. Почви с повишено природно съдържание на ТММ

Установяват се, ако е необходимо, на базата на локални фонови стойности.
  1   2   3

Свързани:

Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите icon1 Наименование на веществото /препарата
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите icon1 Наименование на веществото /препарата
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите iconИнформационен лист за безопасност
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите icon1 Наименование на веществото /препарата
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите iconИнформационен лист за безопасност
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите icon1 Наименование на веществото /препарата
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите icon1 Наименование на веществото /препарата
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите iconИнформационен лист за безопасност
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите icon1 Наименование на веществото /препарата
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Втора. Предохранителни концентрации (ПК), максимално допустими концентрации (мдк), интервенционни концентрации (ИК) за тежки метали и металоиди (тмм) и устойчиви органични замърсители (уоз) и нефтопродукти в почвите iconИнформационен лист за безопасност
Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом