Книга по български език
ИмеКнига по български език
страница7/19
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер2.5 Mb.
ТипКнига
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/cb6c6fcc-148d-48d2-a50f-b767681c90a8/Bulgarian_Tankova.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Тема 16:

РОД И ЧИСЛО

НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА


Цели:

– разширяване и обогатяване на знанията

за съществителните имена;

– формиране на умения за разпознаване-

то на граматическите категории „род“ и

„число“ при съществителните имена;

– усвояване на действия за граматически

анализ на съществителни имена.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът използва уместно съществи-

телни имена в зависимост от комуника-

тивната цел.

Очаквани резултати по теми от учеб-

ната програма:

– Ученикът може да разграничава същес-

твителни собствени и съществителни на-

рицателни имена в мъжки, женски и сре-

ден род в единствено и множествено чис-

ло;

– Ученикът умее да употребява в речта си съществителни собствени и нарицател-

ни имена (мъжки, женски и среден род в единствено и множествено число).

Методически указания:

Темата е продължение на методическата работа за разграничаване на грамати-

ческите признаци на съществителните имена, чието начало е поставено в първи

клас. Основният разграничителен признак по отношение на числото е съотнасяне-

то едно–много, а ориентацията в граматическия род на съществителните имена е

с опора на думите един, една, едно.

Урок за знания

Учебните задачи, предложени в учебника, изискват действия за разпознаване

на рода и числото на съществителни имена в различни ситуации – конкурс „Мис-

тър Зеленчук“ и „Мис Зеленчук“; засаждане на цветя в саксии според граматичес-

кия род на названието на цветето; обява за цирк, в която са се заличили някои бук-

ви (буквите, чийто правопис се проверява чрез формата на съществителното име

за множествено число). Така задачите придобиват комуникативен характер и по-

казват практическата значимост на усвояваното езиково знание.

Комуникативно-речевата задача по темата представя комуникативна ситуация,

в която двамата участници в общуването обсъждат граматическия род на думите

в речта. Препоръчително е второкласниците не само да открият грешката в раз-

съжденията на героя, но и да изкажат своите знания по темата на общуване.


44
Допълнителни задачи:

1. Диктовка:


Урок за упражняване

Методическата работа в него е насоче-

на към овладяване на действията за гра-

матически анализ на съществителни име-

на. Учебните задачи в тетрадката пред-

поставят многообразие от дейности – до-

пълване на съществителни имена в колон-

ки според рода и числото им; определяне

рода и числото на посочени съществител-

ни; скрита картина в три цвята, като все-

ки цвят съответства на трите граматичес-

ки рода – мъжки, женски и среден род;

разпределяне на продукти по менюто в за-

висимост от граматическия род (грамати-

ческият род е подсказан от съответната

гозба от менюто: гювеч – мъжки род, са-

лата – женски род, реване – среден род);

образуване на съществителни имена в

мъжки и женски род от глаголи (пее – пе-

вец, певица) и така нататък.

Диагностичната задача позволява да се

провери доколко всеки второкласник мо-

же самостоятелно да се ориентира в гра-

матическия род на съществителното име.


Мецанината премяна

Повея ветрец от чука. Довея листец от бука. Намери си го Мецана. Проводи

бързо покана до трима тънки шивача – черни бръмбари-рогачи. Дойдоха те при

Мецана да є ушият премяна. Три дена пяха и шиха – премяната є ушиха.

Асен Разцветников

2. Препишете съществителните имена от стихотворението и определете рода и

числото им:

Вярно ли е това?

Ягодите се ядат със сол.

Заек впрягаме до вол.

Крава връзваме на кол.

Мечка скача ръченица.

Тиква нижем в огърлица.

Косачът коси горите.

Круши раждат върбите.

Лъчезар Станчев


45

Тема 17:

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ НАРИЦАТЕЛНИ

И СЪЩЕСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИ

ИМЕНА

Цели:

– овладяване на знания за видовете същес-

твителни имена – съществителни нарица-

телни и съществителни собствени имена;

– формиране на умения за разграничаване

на съществителните собствени имена от

съществителните нарицателни имена.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът използва уместно съществи-

телни имена в зависимост от комуникатив-

ната цел.

Очаквани резултати по теми от учебна-

та програма:

– Ученикът може да разграничава същест-

вителни собствени и нарицателни имена в

мъжки, женски и среден род в единствено

и множествено число;

– Ученикът умее да употребява в речта си

съществителни собствени и нарицателни

имена (мъжки, женски и среден род в единствено и множествено число).

Методически указания:

Разграничението между съществителните нарицателни и съществителните собс-

твени имена второкласниците правят с помощта на въпросите – „Какво е това?“ (за

съществителните нарицателни имена) и „Кой е?“ (за съществително собствено име).

По преценка на учителя съществителните собствени имена могат да се разпре-

делят по групи – имена на хора, на животни, на литературни герои, на села, гра-

дове, държави, реки и планини.

Урок за знания

Урокът се организира в предлаганата последователност:

– Въвеждане на понятията „съществително нарицателно“ и „съществително

собствено име“.

– Осъществява се с опора на рубриката „Знание“. Второкласниците анализират

всяка от думите, посочени като примери за видовете съществителни имена, като

определят въпроса към тях. Към тези примери те добавят и свои.

– Разграничаване на съществителни собствени и съществителни нарицателни

имена.

Целесъобразно е първоначално двата вида съществителни имена да се предста-

вят на учениците в диференциран вид, за да могат те да усвоят образци на дейност

за разграничаването им. От тази гледна точка подходящи са задачи за свързване на

съществително нарицателно име със съответстващо му съществително собствено

име (река – Марица). Препоръчително е предложените примери да се свържат с кон-

кретни комуникативни ситуации (например: Правилно ли е да се свържат думите:

46
леля – Стефанова; госпожа – Ваня? Защо?).

– Правописна работа относно същест-

вителните нарицателни имена.

Акцентът е върху съществителни нари-

цателни имена с непроверяем правопис,

които са записани по начин, подпомагащ

запомнянето им – буквата, при която се

явява съмнението, е представена чрез об-

раза на предмета, който думата назовава

(например: буквите О в думата бонбон по

форма съвпадат с формата на предмета,

означен от това съществително име).

– Ориентация във видовете съществи-

телни собствени имена.

Чрез предложените в учебника задачи

второкласниците правят своите първи опи-

ти да разграничават видовете съществител-

ни собствени имена. Всяка от тези задачи е

с интегративен характер, тъй като отправя

към съответните знания от областта на ге-

ографията (връзка с обучението по околен

свят) и от областта на литературата – лите-

ратурни герои и имена на писатели (връзка

с обучението по литература).

Комуникативно-речевата задача е свър-

зана с недоразумение при общуване, получило се поради съвпадение на съществи-

телното нарицателно име роза и съществителното собствено име Роза. По повод на

тази задача учениците могат да приведат и други примери на подобни съвпадения.

Урок за упражняване

По подобие се строят и учебните задачи, включени в учебната тетрадка.

Допълнителни задачи:

1. Диктовка:

Докторът и неговите животни

Живял някога един доктор. Казвал се Охболи. Много обичал животните. В ста-

ята при него живеели зайци. В гардероба му се била настанила катеричка. В сан-

дъка му живеели бели мишки. Но от всичките си животни доктор Охболи най-мно-

го обичал патицата Кика, кучето Джаф, малкото прасенце Грухчо, папагала Кару-

до и бухала Бумбо.

Корней Чуковски

2. Как героят от стихотворението си играе с думите? Препишете в една колона съ-

ществителните нарицателни имена, а в друга – съществителните собствени имена.

Ана барабана

Барабана нито час

не оставя Ана.

Затова я кръсти Спас

Ана барабана.

Я обратно прочети ми,

Спасе, новото є име –

пак ще бъде Ана ...

Ана барабана!

Иван Кръстев


47

Тема 18:

ПРАВОПИС

НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ

СОБСТВЕНИ ИМЕНА


Цели:

– развитие на уменията за писане на съ-

ществителните собствени имена с начал-

на главна буква;

– усъвършенстване на уменията за пра-

вилно писане на гласните и съгласните в

съществителни собствени имена;

– формиране на начални умения за преоб-

разуване на съществителни нарицателни

в съществителни собствени имена.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът използва уместно съществи-

телни имена в зависимост от комуника-

тивната цел.

Очаквани резултати по теми от учеб-

ната програма:

– Ученикът може да разграничава същес-

твителни собствени и съществителни нарицателни имена в мъжки, женски и сре-

ден род в единствено и множествено число;

– Ученикът умее да употребява в речта си съществителни собствени и нарицател-

ни имена (мъжки, женски и среден род в единствено и множествено число).

Методически указания:

Темата се реализира чрез множество учебни задачи с правописен характер, по-

вечето от които са свързани с изписването на начална главна буква при същест-

вителните собствени имена.

Урок за знания

Учебните задачи в повечето от случаите са с комуникативен характер, за да

представят практическата значимост на знанието (например надписване на етикет

от тетрадка или учебник).

Целесъобразно е учениците да се ориентират и в смисъла на съществителните

собствени имена на хората. Подходящо за целта е стихотворението „Трите име-

на“ от Димитър Стефанов, което насочва второкласниците към словообразуване-

то на съществителните собствени имена. По подобие на играта на думи в стихот-

ворението учениците могат да предложат и свои примери – лимон (Лимон Лимо-

нов Лимонски) и т.н.

Със словообразуването на съществителните собствени имена са свързани и за-

дачите, изискващи от съществителни нарицателни имена да се образуват същест-

вителни собствени (здраве – Здравко; добро – Добрин, Добромир и т.н.).


48
Допълнителни задачи:

1. Диктовка:


Комуникативно-речевата задача на-

сочва към грешките при писане на същес-

твителните собствени имена. Използван е

текст от книгата на Астрид Линдгрен

„Пипи Дългото чорапче“, който е картич-

ка, написана от героинята с правописни

грешки. Редактирайки текста, учениците

обосновават поправките с оглед на науче-

ното в урока.

Урок за упражняване

Наред със задачите за писане на начал-

на главна буква при съществителните

собствени имена в този урок се работи и

върху други правописни особености при

този клас думи:

– правилното изписване на съществи-

телните собствени имена с ЙО или с ЬО;

правопис на гласните и съгласните звуко-

ве при съществителни собствени имена.

Ето защо в този урок преобладават зада-

чите за редактиране (поправяне на право-

писни грешки) и задачите за преписване

на текстове с думи, съдържащи правопис-

ни особености.


Три мечета – три братлета

Сред горите на Балкана, там, на Мечата поляна, бяла къщичка се гуши между

двете диви круши. Тук живеят три братлета – малки палави мечета. Всяка сутрин

буди Слънчо Мечо, Рошльо и Медунчо.

Петър Милев

2. Открийте в текста съществителните собствени имена. Препишете ги.

България

На север се тихият Дунав белее, на юг, в долините, Пирин се синее, на изток

морето е с яростни бури, на запад е Тимок сред дивни клисури. А в Тракия равна

Марица извива, през Мизия Янтра се буйно разлива, а гордо изправен пред свода

небесен пей в унес Балканът хайдушка песен.

Владимир Русалиев

3. Игра: Познай имената И _ _н, К _ _ я, П _ _ _ р, М _ _ и


49

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Свързани:

Книга по български език iconКнига за учителя по български език
Книгата за учителя по български език и литература за клас е към Буквар Вл. Попов, М. Бунева
Книга по български език iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Книга по български език iconУчебник: Български език 4 клас, издателство „Булвест 2000", Автори: Т. Борисова, Е. Котова, Н. Димитрова Автор на урока: Евения Петкова, оу „Св св. Кирил и Методий ", гр. Мездра
Български език, Книга за учителя 4 клас на издателства: „Булвест 2000”, „Просвета”, „Даниела Убенова”
Книга по български език iconВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването...
Книга по български език iconКнига за мерките за търговска защита на Европейския съюз превод на български език
Зелена книга за мерките за търговска защита на Европейския съюз превод на български език
Книга по български език iconКнига наръчник за дислексията в помощ на родители и специалисти
На 6 Март 2009 в Британски Съвет в София д-р Йън Смайт /Великобритания/ ще представи своята книга „Дислексия“, написана за нуждите...
Книга по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Книга по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Книга по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Книга по български език icon2) Усвояването на книжовния български език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч на учениците. Чл. (1) Усвояването на книжовния български език се осъществява в процеса на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното обучение
Чл. (1) С тази наредба се определя държавното образователно изискване за усвояването на книжовния български език по чл. 16, т. 4...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом