Книга по български език
ИмеКнига по български език
страница3/19
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер2.5 Mb.
ТипКнига
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/cb6c6fcc-148d-48d2-a50f-b767681c90a8/Bulgarian_Tankova.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Тема 4:

РЕЧНИЦИ. ПРАВОПИСЕН РЕЧНИК

Цели:

– овладяване на знания за правописен и

енциклопедичен речник;

– формиране на умения за работа с право-

писен речник;

– усъвършенстване на уменията за под-

реждане по азбучен ред.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът прави проверка на правописа

на думи – съществителни, прилагателни и

глаголи в правописен речник; ползва уче-

бен енциклопедичен речник на термините.

Очаквани резултати по теми от учеб-

ната програма:

– Ученикът може да си служи с помощта

на учителя с правописен речник;

– Ученикът може с помощта на учителя да

ползва учебни енциклопедични речници

на термините.

Методически указания:

Урок за знания

В основата на методическата работа е обобщението, съдържащо се в рубриката

„Знание“. То е онагледено чрез представяне на речници, използвани в началното

училище. Наред с визуалната представа за външния вид на речника, ученикът след-

ва да се запознае и със съдържанието на речника. Ето защо в съвместна дейност се

разглеждат един или два речника (по преценка на учителя). Задължително е учите-

лят да покаже на учениците такива речници и да им даде възможност да действат с

тях. Препоръчително е всеки ученик да има свой правописен речник за началното

училище и да използва този речник във всеки урок по български език. Това ще е в

помощ на цялостното езиково обучение, тъй като голям е процентът на думите с

непроверяем правопис и на думите, чиито правописни особености не се изучават в

началния етап на основната образователна степен. Преди още детето да се е при-

учило към интуитивен правопис, то трябва да свикне при всяко съмнение относно

изписването на дума да прави справка в правописния речник.

Основните умения, които осигуряват ефективност при работата с правописен

речник, са уменията за ориентация в азбучния ред. Ето защо част от методическа-

та работа в този урок е свързана с актуализацията на тези знания и умения. Те

обаче са пренесени в нови условия – ориентацията в азбучния ред е свързана кон-

кретно с правописния речник (правописен речник на герой от горското училище).

Знанията и уменията за подреждане по азбучен ред се обогатяват, като се ко-

ментират случаите на подреждане при една и съща начална буква – ако първата

буква е еднаква, гледа се втората буква.

В урока е целесъобразно да се изпълняват задачи, изискващи конкретни дейс-

твия с речника – да се намерят определени думи в него или да се препишат думи.


20
Задачите, свързани с енциклопедичния

речник, са оформени така, че да могат да

бъдат решени и в случай, че учениците

нямат пред себе си такъв речник (четвър-

та задача). Целта е учениците да преценят

в кой том на речника да търсят значени-

ето на съответната дума, като се ръково-

дят от азбучния ред.

В основата на комуникативно-речева-

та задача е обичайна ситуация на писмено

общуване между две деца. Смехотворно-

то в ситуацията е, че детето пише писмо-

то с привидния повод да разбере кога е

рожденият ден на приятеля му, а вместо

това то го подсеща за своя рожден ден с

очакването за подарък.

Учениците следва да преценят какъв

да е подаръкът за малкия хитрец. С оглед

на многото правописни грешки в писмото

най-подходящият подарък за рожденика е

правописен речник.

Урок за упражняване

Учебните задачи предпоставят мето-

дическа работа за усъвършенстване на

уменията за ориентация в азбучния ред с

опора на правописния речник. Повечето от тях изискват практически действия с

правописния речник, за да се приучат второкласниците да работят с него.

Включена е и задача за запомняне на думи с непроверяем правопис.

Задачата, свързана с енциклопедичен речник, изисква по описаното значение

да познаят съответната дума – билка, очила, рибар, родина, роса, син.

Диагностичната задача също може да се изпълни с опора на правописния реч-

ник, тъй като думите са с непроверяем правопис. На учениците се дава възмож-

ност да потърсят правописа на думите в речника и да открият при коя от трите ду-

ми има правописна грешка.

Допълнителни задачи:

1. Кой пръв ще намери в правописния речник думите: гълъб, кесия, чесън, кромид,

кокиче, кутия.

2. Потърсете в енциклопедичния речник значението на думите: ескимос, астро-

навт, звезда.

3. Кои думи липсват в речника на момичето от стихотворението?

Речникът на Мими

Какво ли с Мими става?

Тя всички огорчава.

И мен с горчиви думи

срещна Мими.

Май речникът є не е в ред.

– Поне едничка

сладка дума ти кажи ми! –

помолих я.

А тя отвърна:

– Сладолед!


21

Тема 5:

ЗВУКОВЕТЕ И БУКВИТЕ

В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Цели:

– актуализация на знанията за фонемната

система на българския език;

– усъвършенстване на уменията за звуков

анализ на дума;

– развитие на уменията за съотнасяне на

звук и буква.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът си служи с основните езикови

и речеви единици в съответствие с кому-

никативната ситуация.

Очаквани резултати по теми от учеб-

ната програма:

– Ученикът може да използва с помощта

на учителя основните езикови и речеви

единици (звук, сричка, дума, изречение,

текст) в конкретна комуникативна ситу-

ация в зависимост от комуникативната

цел.

Методически указания:

Урок за знания

Фонемната система на българския език е представена на ученика върху екран

на компютър. Целта е да се направи съотнасянето между звуковете, записани на

екрана, и буквите, изписани върху клавиатурата на компютъра.

Съотнасяйки звук и буква, учениците определят и корелативните връзки във

фонемната система.

Разграничението е между гласни и съгласни, между звучни и беззвучни съглас-

ни.

По преценка на учителя още в този урок се обръща внимание на буквите Щ, Ю,

Я, Ь в техните количествени отношения спрямо звуковете.

За усъвършенстване на уменията за звуко-буквен анализ в учебника са предло-

жени три задачи. По подобие на тях учителят може да предложи и други задачи

или да използва предложените допълнителни задачи.

Съобразно с темата на урока комуникативно-речевата задача е свързана със

ситуация, в която неправилното изговаряне на звуковете предпоставя трудности в

разбирането.

Коментирайки ситуацията, второкласниците би следвало да определят кои от

звуковете са заменени (ш-с, ш-з, ж-з), какво всъщност е казало момчето (А сега

без зъби...) и защо е заменило звуковете (поради счупени зъбки при падането от

колелото).


22
Урок за упражняване

Разграничението между звук и буква

продължава и в урока за упражняване.

Предвидени са задачи за отделяне букви-

те на гласните от буквите на съгласните

звукове, за означаване на гласните и съг-

ласните в конкретни думи и за отделяне

на звучните и беззвучните съгласни като

начални за названията на числата.

Задачите са с игрови характер, за да

поддържат интереса на второкласниците

– гатанки, за чиито отговори подсещат

звуковите модели, и лабиринт, при който

буквите се съотнасят със звукови модели

и се получават думи, от които се оформя

пословицата „На лъжата краката са къ-

си“.

Системността в езика става предмет на

осъзнаване и чрез учебната задача, изиск-

ваща да се подредят буквите в думи.

Допълнителни задачи:

1. Състезание: Кой ще запише най-бързо

пет думи, които започват с гласен звук,

пет думи, които започват със звучен съг-

ласен, и пет думи, които започват с беззвучен съгласен звук.

2. Игра: Разместете звуковете в думата „воденица“ така, че да получите други ду-

ми. Запишете ги. Кой успя да открие най-много думи?

3. Задача: Направете звукови модели на думите: чаша, швепс, кола, клас. Кои от

тях са еднакви?

4. Състезание: Кой ще запише най-много думи, които съответстват на модела:


23
Тема 6:

ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ. УДАРЕНИЕ

Цели:

– актуализация на знанията за гласните

звукове и тяхното противопоставяне на

тесни и широки гласни;

– усъвършенстване на уменията за опре-

деляне на ударението в думата;

– развитие на уменията за откриване на

несъответствията между звук и буква по

гласеж и определяне местата на възмож-

ните правописни грешки при гласните

звукове.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът пише правилно буквите на

гласните звукове със и без ударение и в

крайната сричка на думата.

Очаквани резултати по теми от учеб-

ната програма:

– Ученикът може да пише правилно бук-

вите на гласните звукове със и без ударе-

ние и в крайната сричка на думата.

Методически указания:

Акцентът при разработката на тази тема е върху изграждането на правописна

бдителност – преди още да знае правилата за правилно писане, ученикът да знае

къде да ги прилага – тоест да знае местата на възможните грешки. При гласните –

това зависи от ударението. Гласният звук под ударение се чува ясно – няма раз-

лика между изговор и писане. Когато не е под ударение, той се редуцира (чува се

неясно) и може да се сгреши при писане.

Ето защо при тази тема най-важното е учениците да могат да се приучат да оп-

ределят ударението в думата и да определят всички останали неударени гласни ка-

то възможни места за правописна грешка.

Урок за знания

Първите учебни задачи насочват учениците към словообразувателните функ-

ции на гласните – предлага им се да заменят гласния звук в дума с всички остана-

ли гласни и да определят кои думи могат да се получат (лъв, лов, лев; дам, дом,

дим; път, пот, пет).

Представя се и смислоразличителната функция на ударението – променя се

ударението, променя се и думата.

Останалата част от учебните задачи предпоставят методическа работа за разви-

тие на уменията за определяне на ударението в дума. В едната от тях е избрана ме-

рена реч, за да може по-отчетливо да се определи ударението в анализираните ду-

ми. Другата е с игрови характер – учениците свързват само ударените срички в


24
двойки думи и ако правилно ги определят,

получават нови думи. В занимателна фор-

ма протича дейността на второкласниците

и при решаване на кръстословиците.

Комуникативно-речевата задача е

свързана с факта, че ударенията на думи-

те не се означават при писане, при което

са възможни недоразумения при общува-

нето. В предложеното писмено съобще-

ние има две думи, които са омоними (зъ` р-

на и зърнЎ), при които разликата в значе-

нието се сигнализира от ударението, но

тъй като то не се означава при писмена

реч, възможно е неправилно разбиране на

написаното. Ето защо е целесъобразно в

подобни случаи една от двете думи да се

замени с неин синоним (например зъ` рна –

видя, съзря и т.н.).

Урок за упражняване

С подобен характер са и задачите от

учебната тетрадка. Те осигуряват систем-

на работа за определяне на ударението в

думата.

Диагностичната задача позволява да се

определи доколко правилно се справя всеки ученик с определянето на ударените

срички.

Допълнителни задачи:

1. Решете кръстословицата, като допълните пропуснатите гласни звукове в думи-

те. 1. Ще получите дума, назоваваща южен плод.

б _ н _ н

с л _ в _

д _ м _ т

я г _ д _


2. Поставете ударенията на думите в стихотворението:

Гарга ученичка

Тя е вече умна птичка,

петнеделна ученичка.

Крум я учи, наставлява,

всеки ден є преподава –

да се мъдри и кокори,

да се кланя и говори.

Но не зная как се случи,

че я само туй научи:

оттогава досега

казва само: „Га, га, га...“

Чичо Стоян


25

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Книга по български език iconКнига за учителя по български език
Книгата за учителя по български език и литература за клас е към Буквар Вл. Попов, М. Бунева
Книга по български език iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Книга по български език iconУчебник: Български език 4 клас, издателство „Булвест 2000", Автори: Т. Борисова, Е. Котова, Н. Димитрова Автор на урока: Евения Петкова, оу „Св св. Кирил и Методий ", гр. Мездра
Български език, Книга за учителя 4 клас на издателства: „Булвест 2000”, „Просвета”, „Даниела Убенова”
Книга по български език iconВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването...
Книга по български език iconКнига за мерките за търговска защита на Европейския съюз превод на български език
Зелена книга за мерките за търговска защита на Европейския съюз превод на български език
Книга по български език iconКнига наръчник за дислексията в помощ на родители и специалисти
На 6 Март 2009 в Британски Съвет в София д-р Йън Смайт /Великобритания/ ще представи своята книга „Дислексия“, написана за нуждите...
Книга по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Книга по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Книга по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Книга по български език icon2) Усвояването на книжовния български език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч на учениците. Чл. (1) Усвояването на книжовния български език се осъществява в процеса на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното обучение
Чл. (1) С тази наредба се определя държавното образователно изискване за усвояването на книжовния български език по чл. 16, т. 4...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом