Книга по български език
ИмеКнига по български език
страница17/19
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер2.5 Mb.
ТипКнига
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/cb6c6fcc-148d-48d2-a50f-b767681c90a8/Bulgarian_Tankova.doc
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема 17:

СЪЧИНЕНИЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ


Цели:

– развитие на наблюдателността на уче-

ниците;

– формиране на умения за създаване на

текст описание с опора на илюстративен

материал;

– овладяване на умения за разкриване на

съществените признаци на предмета на

описание;

– развитие на речта на лексикално равни-

ще чрез обогатяване на речниковия запас

и избор на синонимни конструкции.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът описва наблюдаван предмет,

явление, животно, човек.


Очаквани резултати по теми от учеб-

ната програма:

– Ученикът може с помощта на учителя да

опише наблюдавана случка, явление,

предмет, животно, човек, като подбира подходящи езикови средства, за да изгра-

ди описанието си.

Методически указания:

Темата се разгръща в последователността от три урока.

В урока за подготовка етапите на методическа работа са: Анализ на илюст-

рацията, съдържаща предмета на описание; Беседа по система от въпроси, насоч-

ващи към признаците на наблюдавания обект; Създаване на ученикови текстове в

устна форма с опора на ключови думи и изрази.

От многото възможности приемаме, че най-подходящ за възрастта предмет на

описание е животно, при това добре познато – болонката е често срещана порода

кучета като домашни любимци. По този начин се прави връзка и с обучението по

околен свят, където темата за домашните любимци е широко застъпена. Изборът

е предопределен и от възможността да се открои специфичното в предмета на опи-

сание.

Стремежът е към пълнота в описанието. Критериите за оценка са свързани с

количеството на описаните признаци. За да се постигне очакваният резултат, на

учениците се предлагат множество опори – илюстративен материал, въпроси по

съдържанието, ключови думи и изрази.

Първият етап от методическата работа е свързан с наблюдение на предложена-

та илюстрация. Учителят насочва учениците към отделянето на съществените

признаци на наблюдаваното животно, като изисква пълнота в отговорите и кори-

гира езиковите неточности.

112
Вторият етап протича под формата на

беседа по посочените в учебника въпро-

си. Тези въпроси изискват еднозначен от-

говор, свързан с вече наблюдаваната

илюстрация. Акцентът в методическата

работа е върху синонимията – учителят

изисква да се предложат множество сино-

нимни варианти, за да се означат разкри-

тите признаци на наблюдавания обект.

Третият етап включва методическа ра-

бота, насочваща учениците към структу-

рирането на цялостния текст. В устна

форма учениците правят своите първи

опити да създадат текст описание.

В урока за изпълнение учениците ра-

ботят по предложен план, който ги насоч-

ва към отделните елементи на описани-

ето. В помощ им се предлагат и словосъ-

четания, които те да допълнят и да вклю-

чат в бъдещия си текст.

В урока за поправка акцентът е вър-

ху пропуснатите признаци на описвания

обект, които да се допълнят и да се пос-

тигне пълнота на изложението.


113
Тема 18:

СЪЧИНЕНИЕ НА ПРИКАЗКА

С ЛЮБИМ ГЕРОЙ


Цели:

– развитие на пресъздаващото въображе-

ние на учениците;

– формиране на умения за измисляне на

собствена история с литературен герой;

– овладяване на умения за езиково офор-

мяне на измисленото съдържание.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът съчинява приказка по предло-

жен герой;

– Ученикът съчинява приказка/разказ по

дадена словесна опора.

Очаквани резултати по теми от учеб-

ната програма:

– Ученикът може да включи литературен

герой, направил му силно впечатление от

изучена приказка, в своя, измислена при-

казка с помощта на учителя;

– Може с помощта на учителя да съчини

кратка приказка или разказ по дадена словесна опора: по предложен герой.

Методически указания:

Темата се разгръща в последователността от три урока.

В урока за подготовка етапите на методическа работа са: Анализ на литера-

турен герой от познато произведение; Съчиняване в съвместна дейност на собст-

вена приказка с литературния герой.

Първият етап от методическата работа се организира с опора на приказката

„Котаракът в чизми“. С помощта на учителя учениците си припомнят нейното съ-

държание. Акцентът е върху героя на приказката – обсъждат се неговите постъп-

ки, за да се определи неговият характер. Като основни се очертават следните ха-

рактеристики на героя – неговата съобразителност; смелост; готовността му да

помага в беда. Целта е учениците да спазят тези характеристики на героя, когато

създават собствената си приказка с него.

Вторият етап протича в съвместна дейност – учениците, направлявани от учи-

теля, измислят случки с героя, които представляват епизоди от приказка.

За да се получи вълшебна приказка, учениците могат да решат какво вълшебно

средство да притежава героят. Учителят не предлага готови решения, а само на-

сочва мисълта на учениците.

В урока за изпълнение учениците пристъпват към самостоятелна работа, в

хода на която създават в писмена форма свой първи вариант на приказката.


114
Като опори за дейността им са ключо-

ви думи и изрази, които са предложени в

тетрадката. Те насочват към възможните

герои (царски съветник, разбойници, зла

вещица, горски животни); към обстанов-

ката (в царския дворец, в омагьосан за-

мък, в гората); към събития (заплаха, хит-

ра постъпка, капан, опасност); към оцен-

ка на поведението на героя (ловкост, сме-

лост, бързина, победител с хитрост).

Ученикът сам избира кои от тези думи

да използва.

В урока за поправка се включват

следните дейности:

– слушане и коментар на приказки, съ-

чинени от учениците;

– самостоятелен прочит на собствена-

та приказка и отговор на въпросите в тет-

радката, които целят да насочат автора на

приказката към възможните грешки в съ-

държанието;

– преписване на думите и изразите от

собствения текст, при които са допуснати

правописни грешки или езикови неточ-

ности;

– преписване на целия текст в редактирания му вариант.

На учениците се обръща внимание и върху краснописа при писане на текста.


115
Тема 19:

СЪЧИНЕНИЕ ПО ДАДЕНО

НАЧАЛО


Цели:

– развитие на фантазийното мислене на

учениците;

– формиране на умения за съчиняване на

собствени истории;

– овладяване на умения за последовател-

но изграждане на епизодите в текст;

– изграждане у учениците на умения да

изразяват собствено мнение по дискути-

ран проблем.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът съчинява приказка по дадено

начало;

– Ученикът съчинява приказка/разказ по

дадена словесна опора;

– Ученикът уважава мнението на остана-

лите участници в комуникативната ситу-

ация.

Очаквани резултати по теми от учебната програма:

– Ученикът може с помощта на учителя да съчини приказка по дадено начало;

– Може с помощта на учителя да съчини кратка приказка или разказ по дадена сло-

весна опора: по дадено начало;

– Може да изкаже мнението си, без да го налага на останалите участници в общу-

ването.

Методически указания:

Темата се разгръща в последователността от три урока.

В урока за подготовка учениците се упражняват в устна форма да разказват

истории, които са продължение на предложеното начало на текст. Възпроизвежда

се ситуация по подобие на предложената в учебника – всеки от учениците добавя

към общата история по един епизод. За да имат опора на мисълта, учениците съз-

дават своите измислици, като продължават изреченията, предложени в учебника.

Тези изречения ги насочват само към обстановката, а самата история измислят са-

мостоятелно под ръководството на учителя. Към тези изречения могат да бъдат

добавени и други, които да представят героя при други обстоятелства (например:

при лекаря, на улицата, на гости у приятеля и т.н.). Целта е да се предложат кол-

кото може повече епизоди, от които после ученикът да избира кои от тях да вклю-

чи в своя писмен текст.

Учениците сами решават как да оформят историята – като весела занимателна

история или като история с поучителен край. Те избират как да се чувства героят

от това, че е невидим. В единия вариант героят е палавник, който се радва на това,

116
че е незабележим и че може да прави лудории. В другия вариант героят не се чув-

ства добре като невидим и търси начини да се освободи. И в двата варианта обаче

историята трябва да има завършек, за да се оформят трите основни части на текс-

та.

От значение е да се даде възможност на учениците да направят свои комента-

ри върху ситуацията и да изразят своето отношение по това, дали е добре да си

невидим.

В урока за изпълнение се включват следните дейности:

– коментар върху грешките, допуснати в предложено учениково съчинение;

– записване на думи, които ще се използват в текста и които имат правописни

особености;

– препис на началото на текста;

– създаване на собствен текст по всеки от епизодите на историята, в реда, по

който са посочени в тетрадката.

Крайният резултат от този урок е първи вариант на собствен писмен текст,

който е продължение на даденото начало.

В урока за поправка учениците преглеждат отново текста си. Планът на тях-

ната дейност е зададен в тетрадката под формата на въпроси. По тях учениците

откриват недостатъците в своя писмен текст. Коментират се и допуснатите пра-

вописни и стилно-езикови грешки. В определеното място в тетрадката учениците

написват текста в окончателния му вариант – с отстранените несъвършенства в

него.


117
Тема 20:

СЪЧИНЕНИЕ ПО ПРЕЖИВЯВАНЕ


Цели:

– развитие на словотворческите способ-

ности на учениците;

– изграждане на умения за разказване на

преживяно събитие;

– формиране на умения за планиране на

текст.

Очаквани резултати на ниво учебна

програма:

– Ученикът създава съчинение по прежи-

вяване.

Очаквани резултати по теми от учеб-

ната програма:

– Може с помощта на учителя да разкаже

за свое преживяване;

– Може с помощта на учителя да подбере

подходящи езикови средства, за да изрази

преживяванията, настроенията и чувства-

та си.

– Може с помощта на учителя да разкаже

за свое преживяване във връзка с конкретна ситуация (случка).

Методически указания:

Темата се разгръща в три последователни урока, в хода на които се работи вър-

ху изграждането на писмен повествователен текст на тема „Моят рожден ден“.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Свързани:

Книга по български език iconКнига за учителя по български език
Книгата за учителя по български език и литература за клас е към Буквар Вл. Попов, М. Бунева
Книга по български език iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Книга по български език iconУчебник: Български език 4 клас, издателство „Булвест 2000", Автори: Т. Борисова, Е. Котова, Н. Димитрова Автор на урока: Евения Петкова, оу „Св св. Кирил и Методий ", гр. Мездра
Български език, Книга за учителя 4 клас на издателства: „Булвест 2000”, „Просвета”, „Даниела Убенова”
Книга по български език iconВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването...
Книга по български език iconКнига за мерките за търговска защита на Европейския съюз превод на български език
Зелена книга за мерките за търговска защита на Европейския съюз превод на български език
Книга по български език iconКнига наръчник за дислексията в помощ на родители и специалисти
На 6 Март 2009 в Британски Съвет в София д-р Йън Смайт /Великобритания/ ще представи своята книга „Дислексия“, написана за нуждите...
Книга по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Книга по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Книга по български език iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Книга по български език icon2) Усвояването на книжовния български език се свързва с изисквания към устната и към писмената реч на учениците. Чл. (1) Усвояването на книжовния български език се осъществява в процеса на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното обучение
Чл. (1) С тази наредба се определя държавното образователно изискване за усвояването на книжовния български език по чл. 16, т. 4...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом