Автобиографична справка
ИмеАвтобиографична справка
страница3/3
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер319.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.e-dnrs.org/wp-content/uploads/2007/02/CV_GPavlov_BG.doc
1   2   3Въвеждане на данни при създаване и актуализация на информационната база

статия, съавтор

Сп. "Автоматизирани системи за управление" София, кн. 2, 1984, стр. 82-88Екранен редактор за автоматизирано разработване на документи

Статия, съавтор

Сб. трудове на под. 24710, София 1983, стр. 86-92Дублиране на функции от системата за оперативно управление на производството в условията на йерархична автоматизирана система за управление на производството (ЙАСУП)

Статия, съавтор

Сп. "Автоматизирани системи за управление" София, кн. 6, 1982, стр. 40-45Планиране на клиентските поръчки, комплектувани с откритите партиди, при внедряване на програмната.система АСУП- ДОС

Статия,съавтор

Сп. "Автоматизирани системи за управление" София, кн. 4, 1982, стр. 64-68Субоптимални наблюдатели за стохастични системи при непълна информация

Статия,автор

Сп. "Автоматизирани системи за управление" София, кн. 4,1981, стр. 17-21Адаптивни линейни алгоритми за оптимална оценка

Статия,автор

Сп. "Автоматизирани системи за управление" София, кн. 1, 1981, стр. 33-37Специализирана аналогова изчислителна машина за управление на манипулатори

Статия, съавтор

Сп. Биомеханика, БАН, 1979, стр.15-18
Д. Научни доклади и статии в сборници от конференции

Pilot Database Software Project –WEB Version of Database for Defence R&D

Доклад, съавтор

International Conference on Security and Defence R&D Management: Policy, Concepts and Models, 29-30 May 2008, Varna, Avangard Prima Publisher ISBN 978-954-323-510-0, Sofia, 2009,

http: //sfp.e-dnrs.org/images/

stories/Conferences/ ConfMay2008

pp. 216-222, 7 стр.Command and Control Information systems Development Challenges,

Доклад, съавтор

International workshop on Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation, 28-29 June 2007, Sofia, Avangard Prima Publisher, Sofia, 2008, ISBN- 978-954-494-323-364-9, pp. 140-147, 8 стр.Public/Private Partnership for Defence Telecommunications, Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation,

Доклад, съавтор

International workshop on Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation, 28-29 June 2007, Sofia, Avangard Prima Publisher, Sofia, 2008, ISBN- 978-954-494-323-364-9, pp. 184-192, 9 стр.Private Financing in Information Security and Certification for Contracts in Security and Defence

Доклад, автор

International workshop on Private Investment Initiatives for Armaments Modernization, Sofia, 2005, Stopanstvo University Publisher, ISBN-10: 954-494-754-4, ISBN-10: 978-954-494-754-3, Sofia, 2006, pp 23-35, 8 стр.Management of the Command and Control information systems development

Доклад, автор

International workshop on Defence Expenditures and Economic Development, Ribaritza, 2004, Stopanstvo University Publisher, ISBN-10: 978-954-494-735-4, Sofia, 2006, pp 62-69, 8 стр.Политика за сигурност на фирмите в условията на Интернет

Доклад, автор

Сб. Доклади от научно приложна конференция на тема: Фирмената сигурност в условията на пазарна икономика (4.11.2003), УНСС, ISBN 10: 954-494-688-8, ISBN-13: 978-954-494-688-8, София, 2006, Стр. 59-69, 11 стр.Новите приоритети в обучението по информационна сигурност след 11 септември 2001

Доклад, автор

Сб. Доклади от межд. семинар на тема:Приоритети на икономиката на отбраната и сигурността след срещата на високо равнище в Прага (24-25.2002) УНСС, ISBN 954-323-096-X, София, 2005, Стр. 65-71, 7 стр.Проблеми на мениджмънта на информационните системи в отбраната и сигурността

Доклад, автор

Сб. Доклади от научна конференция в УНСС на тема: “Качество, конкурентноспособност и устойчиво развитие”-2004, 8 стр.Съвременни подходи за откриване на атаки в корпоративна ИНТЕРНЕТ

Доклад, автор

Сб. Доклади от международна научна конференция Хемус 2002, ISSN 1312-2916, София, 2003, Стр. 153-166, 14 стр.ИНТЕРНЕТ и политиката за сигурност в корпорацията (фирмата)

Доклад, автор

Сб. Доклади от международна научна конференция Хемус 2002 ISSN 1312-2916, София, 2003, Стр. 146-153, 8 стрWeb-based Centre for Economic Studies on Defence and Security

Доклад, автор

International workshop on Defence Acquisition Accountability and Transparency, June 28-29, Stopanstvo University Publisher, ISBN 954-494-494-X, Sofia, 2003, 102-108, 7 стр.Някои аспекти на развитието на информационните системи в българската армия

Доклад, съавтор

Международен семинар по Икономика на отбраната и сигурността – София 2000Върху приложения на географска информационна система и метабаза от данни

Доклад, съавтор

Сб. Доклади от Национална конференция "Компютърни системи и технологии", София, 2000, Стр.III.10-1-III.10-5Информационните системи в българската армия и проблемите на оперативната съвместимост.

Доклад, съавтор

Сб. доклади от Национална конференция "Компютърни системи и технологии", София, 2000, Стр.III.13-1-III.13-5Щабните информационни системи и съвместимостта

Лекция, автор

Сборник доклади от конференция-семинар в Нов български университет, с. 29-36., 2000Администриране на информационна система на оперативен щаб

Доклад, съавтор

Сб. трудове на ВВОУ "В.Левски", 1997,Информационна система на оперативен щаб - архитектура и жизнен цикъл

Доклад, съавтор

Сб. трудове на ВВОУ "В.Левски", 1997,Използване на естествен български език към база от данни на информационна система на оперативен щаб

Доклад, съавтор

Сборник доклади от научна сесия на ВВУАПВО–гр. Шумен, ч. V, 1997 с. 68-73.Автоматизиране на процеса за оптимално планиране с използване на средата за програмиране Delphi

Доклад, съавтор

Сборник доклади от ВВВУ "Г. Бенковски" Д. Митрополия, 1997, стр. 500-506Щабните информационни системи и оперативната съвместимост

Доклад, съавтор

Сборник доклади от ВВВУ "Г. Бенковски" Д. Митрополия, 1997, стр. 566-577Информационно-търсещи системи – адаптиране към предметната област на потребителя
Сборник доклади от ВВВУ "Г. Бенковски" Д. Митрополия, 1996, т.2 , стр. 109-115Обработка на заявки на естествен език към база от данни в разпределена среда

Доклад, съавтор

Сборник трудове от научна сесия с международно участие ВВУАПВО - Шумен, 1995 част IV, стр. 244-253Системно-алгоритмичен подход за оценка на стратегическия потенциал на държавата

Доклад, съавтор

Сб. трудове от научна сесия с международно участие на ВВУАПВО - Шумен, 1995 г., част II, стр. 109-115Един подход за осигуряване на въвеждане и класифициране на разнородна информация

Доклад, съавтор

Сб. трудове от научна сесия с международно участие ВВУАПВО - Шумен, 1995, част IV, стр. 237-243Комуникация с учрежденска база от данни чрез използване на естествен български език

Доклад, съавтор

Научна сесия TELCOM, Варна, 1992,

Депозиран в ЦИНТИSemantically Oriented Approach to Analyze Natural Language Queries to Hierarchically Distributed Database

Доклад, съавтор

Сб. доклади и научни съобщения от XVIII Национална лятна школа Варна,1992, стр.212-215Research of the information flows on modeling of the process of the air traffic con­trol

Доклад, съавтор

Сб. доклади и научни съобщения от XVIII Национална лятна школа Варна,1992, стр.86-89Избор на технология за разпределена обработка на данни

Доклад, съавтор

Конференция на под. 22810, София, 1988, депозиран в ЦИНТИОперативно планиране на материални ресурси в АСУ за непрекъснато производство

Доклад, съавтор

Конференция на под. 22810, София,1988, депозиран в ЦИНТИИнтерактивна програмна система с общо назначение

Доклад, съавтор

Сборник доклади от ЮНС на ВВОУ "В.Левски", В.Търново, 1987, кн.6.”Автоматизация на управлението на войските”, стр. 233-238Приложни аспекти на теория на системите за автоматизираните системи за управление
Юбилейна научна сесия на ВМЕИ-Габрово, и ВНВАУ, Габрово, 1987, депозиран в ЦИНТИСинтез на неразходящи адаптивни филтри при неизвестни параметри

Доклад, съавтор

Юбилейна научна сесия на ВМЕИ-Габрово, и ВНВАУ, Габрово,1987, депозиран в ЦИНТИВърху един подход за реализация на качествено адаптивно програмно осигуряване за йерархични информационни системи

Доклад, съавтор

Сборник трудове от XIII та конференция на Съюза на математиците в България, 1984, стр. 137-141Субоптимални наблюдатели за стохастични системи при непълна информация за параметрите на модела

Доклад, съавтор

Сб. доклади от Национална школа "Автоматизация на производството и управлението" ММЦ-Приморско, 1981, стр. 203-207Минимизиране на кинетичната енергия и инерционните сили на манипулатор с повече от 6 степени на свобода

Доклад, съавтор

Научна сесия на ВМЕИ-София, Сборник резюмета на докладите, кн. 3,1980, стр. 165-166
Е. Научна и научно-приложна продукция


Е1. Участие в изследователски проекти

Проект “Защита на критичната инфраструктура в ЕС и България - икономически и организационни аспекти” 

Изследователски проект, съавтор

УНСС – София, под ръководството на доц. Цветан Цветков, 2008-2009Частни инвестиционни инициативи за модернизация на въоръженията

Изследователски проект, съавтор

УНСС-2005, Изследователски проект-част IПублично-частно партньорство в отбраната и сигурността

Изследователски проект, съавтор

Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2005 под ръководството на проф.д-р Тилчо ИвановСтратегически анализ на “ИО” АД

Изследователски проект, съавтор

Катедра НРС, УНСС, 2004 под ръководството на проф.д-р Тилчо ИвановРазходи за отбрана и икономически растеж, етап 2

Изследователски проект, съавтор

Катедра НРС, УНСС, 2004 под ръководството на проф.д-р Тилчо ИвановМетодика за технико-икономическа оценка на проекти за модернизация на въоръженията

Изследователски проект, съавтор

Министерство на отбраната, Катедра НРС, УНСС, 2003 под ръководството на проф.д-р Тилчо ИвановМетодика за оценка на текущите разходи на войсково поделение

Изследователски проект, съавтор

УНСС-2003Прозрачност на отбранителното планиране и бюджетиране-национални и евроатлантически измерения

Изследователски проект, съавтор

УНСС-2002,Учебно пособие - всички ръководства за работа към проектите за този период

съавтор

1982-2000ТТЗ за "Пилотен проект на Автоматизирана информационна система на гарнизон София и НВСЦ"

съавтор

2001Анализ и коментар на представените перспективни разработки и продукти на международна изложба Хемус-2000

съавтор

2000Внедрени разработки в България

АИС на РС на БА. Подсистема “Системно – технологична -Работа с документи”- програмно осигуряване

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1999АИС на РС на БА. Описание на системата. Функционална част. Подсистема - Работа с документи

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1998Комплекс “ПЛАН-Р” Оптимални разчети по планиране на силите и средствата по обекти и райони за БНА"

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1998Комплекс “ОРИОН” Събиране и обработка на сведения

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1997Тема "Пакет програмни средства за АРМ на ПУ" - "СПО за ПУ"

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1996Подсистема -“СИГНАЛ”Събиране и обработка на данни от РТР,

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1993Комплекс “Диоген”Обработка на данни за висшия ръководен състав на страните"

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1993Тема “Грамада”, Задача 1. Разчетен план.Работа с RSCOMS V.3.

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1991Тема “Грамада”, Комплекс 1“Актуализация на разчетния план на РБ по направления и отрасли за военно вре

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1991Подсистема ”Зора" к/с Автоматизирани работни места за Гражданска отбрана, МВР и Мин. на транспорта,

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1991Тема “Аврора” Описание на системата

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1988Подсистема”МИР-Обработка на информацията за проведени стрелби със стрелково оръжие в БНА

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1988Изследване на процесите по автоматизирането на анализа и обработката на радиолокационна информация -

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1987Комплекс "КОНТРОЛ” Автоматизирано планиране, ръководство и отчитане на контрола в БА

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1987Комплекс “Извор Р” Оптимални разчети по планиране на силите и средствата по обекти и райони за СВ на Правец 16"

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1987Десислава” - Документално справочна система - 1986

съавтор

ВНИИ-ГЩ 1986Зора – РУ”. Разпределение на разузнавателните органи по обекти на противника за ЕИМ 1045

Ръководител

ВНИИ-ГЩ 1986Зора-РУ”. База от данни за отчет на разузнавателните органи в БНА за ЕИМ 1045.

съавтор

ВНИИ-ГЩ 1986Комплекс “Извор” Оптимални разчети по планиране на силите и средствата по обекти от СВ на СМ-4

съавтор

ВНИИ-ГЩ 1985Комплекс “Извор-2” Разчети на разузнавателните сили и средства в операцията. 1985

съавтор

ВНИИ-ГЩ 1985Задача "Разчети на ЕИМ за планиране ОПП в НО"

съавтор

ВНИИ-ГЩ 1984Задача "Разчети на ЕИМ за планиране ОПП в ОО"

съавтор

ВНИИ-ГЩ 1984Подсистема "ДЕЖУРЕН" Събиране на информация чрез оперативните дежурни и нейното обработване на ЕИМ -

съавтор

ВНИИ-ГЩ 1982Подсистема "ПИРИН-2" Отчет и оценка на постоянната бойна готовност на сухопътните войски -

съавтор

ВНИИ-ГЩ 1982Извор” Оптимални разчети по определяне на потенциалите -Програмно осигуряване -

съавтор

ВНИИ-ГЩ 1982ЦНИКА "Алгоритми и програми за предварителен стохастичен анализ на временни икономически редици"

съавтор

ЦНИКА 1982ЦНИКА - "АСУ на Комбинат за тежко машиностроене - КТМ гр. Русе II етап" Проект.

съавтор

ЦНИКА 1981ЦНИКА - "Автоматизирана система за управление на производството на СКОЦМ "Д.Ганев"-София

съавтор

ЦНИКА 1981ВМЕИ-Проектиране на системи за автоматично управление

съавтор

ВМЕИ-НИС сектор, тема 2560 от 1977


Внедрена разработка в чужбина


Извор - Оптимални разчети по планиране на силите и средствата по обекти на МЕИМ СМ-4"

съавтор

1983, СССР
Е2. Научна редакция на сборници с доклади

Сборник доклади на Институт за перспективни изследвания за отбраната

Председател на редакционната колегия

ВИИ, София, 2002, стр.


1   2   3

Свързани:

Автобиографична справка iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка iconАвтобиографична справка
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка iconАвтобиографична справка (кратка форма)
Университет за национално и световно стопанство, катедра “Национална и регионална сигурност”
Автобиографична справка iconАвтобиографична справка д-р йордан георгиев гечев дата на раждане
Асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания на нервната система
Автобиографична справка iconАвтобиографична справка пожидаева, вяра георгиева
Доцент по “Механизация на мините” (Изпитване и диагностика на минна механизация) – шифър 020805
Автобиографична справка iconАвтобиографична академична справка
...
Автобиографична справка iconПредполагаемая дата поступления по запросу родителей
Справка из администрации Межозерного городского поселения. Справка о составе семьи от 28. 05. 2012 г
Автобиографична справка iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Ревизионен доклад №1/02. 02. 2009 г., към който са приложени Справка №1 и Справка №2, неразделна част от него, въз основа на които...
Автобиографична справка iconНа именното повикване в 11. 00часа се явиха: за рп се явява прокурор Темелков, подсъдимите лично ис А. И
Съдът счита, че следва да бъдат приобщени към доказателственият материал по делото справка за лице от аис за Ю. М. К., справка за...
Автобиографична справка iconСумарна справка по административни райони
Сумарна справка по административни райони от 23 мир за избиране на кмет на община София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом