Дипломна работа
ИмеДипломна работа
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер40.69 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-1564.doc


Дипломна работа


Тема: Състояние и развитие на земеделските производствени кооперации


(по примера на Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”-с. Три кладенци(Врачанско)


Съдържание 1. Теоретични основи на кооперацията и специфичните особености на земеделската производствена кооперация в земеделието
 1. Състояние на Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”,с.Три кладенци
 1. Насоки и решения за развитие на Земеделска кооперация за производство и търговия”Напредък”,с.Три кладенциИзводи и препоръки


Литература


Изводи и препоръки


Извършеният литературен преглед,направените изследвания и разработеният вариант за повишаване на производството в ЗПК”Напредък”,с.Три кладенци дават основание да се направят следните по-важните изводи и препоръки:

 1. Кооперацията възниква по силата на социално-икономическите условия,на историческия процес и има особено място и роля в живота на всяка страна.

 2. Състояние на ЗПК”Напредък”,с.Три кладенци:

Управлението на кооперацията се извършва по общо приетата структура на управленски нива.В устава и е определено,че собствениците имат право да получат земя за лично ползване в размер на 10дка,но не повече от 50% от внесената в кооперацията земя.Получените средни добиви са добри,но като цяло са по-високи от средните за страната през разглеждания период.Рентата се дава в натура(зърно) и е средно 100 кг/дка за дадения период.През 2002г.,тъй като за тази година разполагаме с данни,кооперацията приключва на печалба.Печалбата е в размер на 183,53 хил.лв.Разпределението на общия доход-дивиденти на член-кооператорите,рента за земята,заплати на работниците и печалба(фонд”Резервен”).Средната работна заплата на работещите в кооперацията по години е по-висока от действащите тогава минимални работни заплати,но е по-ниска от средната за страната през разглеждания период.

Положителни страни на кооперацията:

-правилно разбиране за мястото и ролята на кооперацията;

-възможност за събиране на повече капитал от отделния собственик;

-работещите са членове на кооперацията;

-определен е размерът на земята за лично ползване от член-кооператорите;

-средните добиви са добри и като цяло са по-високи от средните за страната чрез разглеждания период;

-рентата се дава в натура(зърно) и е средно 100кг/дка.;

Даването в натура е положително явление от гледна точка на кризата в производството и от гледна точка на психологическото въздействие.

-разпределението на общия доход е справедливо и не ощетява член-кооператорите;

-по решение на Общото събрание средствата от дивидентите се натрупват за закупуване на нови машини и нов стопански инвентар;

Отрицателните страни на кооперацията са:

-не се спазват агротехнологичните изисквания есенно-житните култури да заемат от 40% до 50% от сеитбооборотната площ.

-не се извършва необходимото торене при различните култури и добивите могат да бъдат по-високи;

-заплащането на работещите в кооперацията е по-високо от действащите минимални работни заплати през разглеждания период,но като цяло,но е по-ниско от средната за страната работна заплата.

3.Насоки и решения за развитие на ЗПК”Напредък”

При организационно-производствената структура предлагаме да има и отдел по реклама,маркетинг и реализация,поради сегашните икономически условия.П управленската структура предлагаме да има отговорник по механизацията.

Трябва да се спазват агротехнологичните изисквания при различните култури,да се извършва необходимото торене и други,за да могат да се достигнат заложените средни добиви.Според нас размерът на рентата може да бъде различен за участващите и неучастващите член-кооператори в производствения процес или заплащането им да бъде на необходимото ниво,тъй като труда има решаваща роля за формирането на дохода в кооперацията.По този начин ще се получат по-високи производствени-икономически резултати.Разпределението на рентата в различните кооперации е различно и то се решава от Общото събрание на кооператорите.

Производствено-икономическите резултати,които предлагаме в дадения вариант са реално достижими за условията на кооперацията.Те могат да станат реалност при спазване на агротехнологичните изисквания на културите,рационално разпределение на посевните площи,стратегия за намаляване на разходите и правилно определяне на пазарната ситуация.

Независимо от трудностите,които съществуват в прехода към пазарна икономика и високият ръст,земеделските кооперации се развиват и заемат полагащото им се място в аграрния сектор и в икономиката на страната.

Литература 1. ”Аграрна икономика”,доц.д-р Весела Ангелова,УНСС,С.,1999г.

 2. “Аграрна политика на РБ”,колектив,УНСС,С.,1992г.

 3. Закон за кооперациите,ДВ,бр.63/1991г.,бр.34,55/1992г.,бр.63/94г.,бр.59,103/96г.,бр.52/97г.,бр.81/99г.

 4. Проф.К.Ганчев,лекции

 5. “Труд трудови отношения в агробизнеса”-Св.Христова,”Сиела”,2000г.

 6. Тренева,М.,”История и теория на кооперациите”,УНСС,С.,1992г.

 7. Доц.д.ик.н. Иван Кънчев,”Земеделска производствена кооперация състояние и перспектива,сп.”Икономика”,бр.6/1993г.

 8. Илиев,П.,”Втората младост на земеделската кооперация”,сп.”Икономика”,бр.3/1992г.

 9. Устав на ЗПК”Напредък”,с.Три кладенци

 10. Статистически справочник,НСИ,1999г.,2001г.,2002г.

 11. Доц. Мария Цонева,”Аграрна политика”

 12. ДВ за минималните РЗ за 1999г.,2000г.,2001г.

 13. Сборник”Икономика и управление на фирмите в условията на преход”,С,1998г.

 14. Сп.”Форум за икономическо развитие”,бр.17,септември,2002г.

 15. Иван Кънчев и Юлия Дойчинова,”Земеделски кооперации”

 16. Иван Кънчев и Юлия Дойчинова,”Аграрен мениджмънт”Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом