Конспект за държавния изпит по публичноправни науки
ИмеКонспект за държавния изпит по публичноправни науки
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер46.54 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/LAW_PPN.docКОНСПЕКТ

за държавния изпит по публичноправни науки


 1. Конституционализмът - възникване и същност. Сравнително правен преглед на Конституциите от 1879 г., 1947 г. и 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991г.

 2. Учение за конституцията. Учредителна власт. Конституцията като юридически акт.

 3. Конституционни основи на политическата система. Държава, гражданско общество, личност. Конституционноправен статус на политическите партии.

 4. Форма на държавно управление и държавно устройство.

 5. Принципите на народния суверенитет и разделението на властите.

 6. Държавна власт. Форми за осъществяване на държавната власт.

 7. Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост.

 1. Конституционен статус на гражданите. Принципи. Българското гражданство и съвременната му уредба.

 2. Основни права на човека и гражданина. Механизъм за правна защита на основните права на човека и гражданина.
 1. Основни политически права на гражданите. Условия и ред за реализация. Гаранции.

 2. Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Република България.

 3. Парламентаризъм - възникване, същност и принципи. Българският парламентаризъм. Народното събрание според Конституцията от 1991 г.

 1. Конституиране, вътрешна организация и ред на дейност на Народното събрание. Постоянни и временни комисии.

 2. Законодателна дейност и законодателен процес. Актове на Народното събрание.

 3. Парламентарен контрол - същност, форми и процедури.

 4. Президент. Избор и отговорност.

 5. Правомощия и актове на президента.

 6. Конституционна уредба на Министерския съвет. Образуване, състав, компетентност, актове. Отговорност на правителството. Видове - индивидуална, колективна. Служебно правителство.

 7. Съдебна власт. Конституционни принципи на организация и дейност.

 8. Органи и система на съдебната власт.

 1. Контрол за конституционност - възникване, развитие и видове.

 2. Конституционен съд - образуване, правомощия, процедури и актове.

 3. Принципи на централизацията и децентрализацията. Същност на местното самоуправление.


II.

 1. Понятие за изпълнителна дейност.

 2. Органи на изпълнителната власт - понятие, видове. Централни органи на изпълнителната власт.
 1. Административно-териториално деление.Териториални органи на изпълнителната власт.

 2. Държавна служба. Статут на държавния служител.

 3. Административен акт-понятие, видове.

 4. Условия за законосъобразност на административните актове.

 5. Недействителност на административните актове.

 6. Изпълнение на административноправни задължения.

 7. Административен контрол — понятие, видове.

 8. Правораздавателен и прокурорски надзор върху административната дейност.

 9. Административна принуда - понятие, видове. Принудителни административни мерки.

 10. Административнонаказателна отговорност – обща характеристика. Административно нарушение. Административно наказание.

 11. Принципи на административния процес. Участници, субекти и страни.

 12. Производство по издаване на административни актове.

 13. Оспорване на административните актове по административен ред.

 14. Оспорване на административните актове пред административен съд.

 15. Оспорване на административните актове пред Върховния административен съд.

 16. Касационно производство.

 17. Възобновяване на административното производство. Отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

 18. Отговорност на държавата за вреди, причинени от незаконосъобразни актове и действия на администрацията. Искове за обезщетения.

 19. Производство по налагане на административни наказания.

 20. Оспорване на наказателните постановления пред съда. Касационно производство.

 21. Възобновяване на административнонаказателните производства. Изпълнение на административните наказания.

III.

 1. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове.

 2. Финансови вземания и финансови задължения. Държавни финансови вземания. Системи и производства за определяне на размера на държавните вземания.

 3. Изпълнение на държавните финансови вземания. Видове изпълнение. Принудително изпълнение на държавните вземания.

 4. Способи за погасяване на държавните финансови вземания. Финансова амнистия. Прихващане, давностни и преклузивни срокове.

 5. Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Разграничаване от отговорността по ЗЗД. Субекти на отговорността. Видове отговорност.

 6. Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа отговорност. Основания за освобождаване от отговорност.

 1. Бюджетно право. Правна характеристика на бюджета. Бюджетен процес. Статут и правомощия на Сметната палата.

 2. Поява, същност и функции на данъците. Видове данъци. Правна характеристика на данъците.

 3. Статут и правомощия на данъчната администрация.

 4. Правен режим на данъка върху общия доход и данъка върху печалбата.

 1. Правен режим на данъка върху добавената стойност и акцизите.
 1. Данъчно производство. Издаване, обжалване и изпълнение на данъчните облагателни актове. Санкции за извършени нарушения и престъпления.

 2. Международно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане. Правен режим на свободните безмитни зони.

 1. Правен режим на митните сборове.

 2. Правна характеристика на банките. Основни понятия на банковото право.

 1. Правен режим на БНБ, Мястото на БНБ в банковата система. Устройство и управление на БНБ.

 2. Банков надзор. Актове, издавани от БНБ. Контролни и санкционни правомощия на БНБ. Вътрешнобанков контрол. Банков контрол върху големите и вътрешните кредити. Кредитни ограничения.

 3. Правен режим на търговските банки. Учредяване и управление на търговските банки. Собствен капитал, резерви.

 4. Валутно законодателство. Валутен режим. Валутни ценности. Местни и чуждестранни лица. Правен режим на сделките с валутни ценности. Валутен контрол.

Свързани:

Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconКонспект за държавен изпит по публичноправни науки
Конституционализмът – възникване и същност. Сравнителноправен преглед на Конституциите от 1879 г., 1947 г. И 1971 г. Основни начала...
Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconКонспект за държавния изпит по гражданскоправни науки
Обективно гражданско право. Гражданско, частно и публично право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните...
Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconПредстои държавен изпит. Във връзка с това бихме желали да Ви дадем предварителна информация относно най-често задаваните въпроси. Публикуваме и примерен казус
Публикуваме и примерен казус, който ще Ви даде ориентири какво трябва да очаквате в частта „казус” на държавния изпит. Усилената...
Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconУтвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки
Субекти на административното право. Административноправен статус на физическите и юридическите лица
Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconКонспект за докторантски конкурсен изпит в
Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки“ по научната специалност „Организация и управление извън...
Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи
Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по научно направление 1 Физически науки ("Радиофизика и физическа електроника")
Ток във вакуум при отсъствие и наличие на пространствен заряд. Закон на Чайлд-Ленгмюр
Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconКонспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука
Понятие за престъплението обществена същност и определение. Престъплението като деяние. Престъпен резултат. Причинна връзка
Конспект за държавния изпит по публичноправни науки iconВеликотърновски университет"СВ. Св. Кирил и методий" философски факултет катедра психология конспект за държавен писмен изпит на
Психологията, като наука. Място на психологията в системата ан науките. Обект, предмет и задачи на психологията. Връзка на психологията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом