Вътрешни правила
ИмеВътрешни правила
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер66.32 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rl-studio.com/student/images/docs/666_pravil-nov-spec07-08.doc
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА


за прилагане на чл.70, ал.1, т.3 и във връзка с чл.42, ал.8, т.1 от ЗВО

и чл.160 от Правилника за устройството и дейността на СУ “Св.Кл. Охридски”

за придобиване на втора или нова специалност

при спазване на държавните изисквания


Съгласно чл.70, ал.1, т.3 и във връзка с чл.42, ал.8, т.1 от Закона за висше образование, висшите училища създават възможност и определят условията за придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучение по една образователна степен и при спазване на изискванията на ал.7” /ал.7 – диплома за завършена степен съгласно чл.7 се присъжда след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени по учебен план, независимо от календарния срок на обучение; чл.7 – “висшето училище издава диплома за завършена степен на висшето образование, т./2/ - дипломите се признават от държавата, когато обучението съответства на държавните изисквания”/.

Съгласно чл.160 от Правилника за устройството и дейността на СУ “Св.Климент Охридски” – по време на обучението в една образователно-квалификационна степен, студент с успех най-малко “много добър” /5.00/ може да се обучава по втора или по нова специалност при условия и по ред, установени от Факултетния съвет.

Придобиване на втора или нова специалност се разрешава след завършен втори курс /за студенти, които се обучават в специалности с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или след трети курс, за студенти, които се обучават в специалности с образователно-квалификационна степен “Магистър”/. Обучението се провежда в задочна или в редовна форма /ако желаната специалност има само редовна форма, то тя ще се осъществява по индивидуален учебен план, утвърден от Декански съвет/.

За да бъдат спазени държавните изисквания за новата специалност, кандидатстващите студенти трябва да имат успешно положени същите конкурсни изпити за новата специалност, независимо от годината на полагане.


ПРИЕМ ЗА УЧ.2007/2008 г.


І. ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ


1. Специалност - “Философия”

Прием на 10 души с минимален успех мн. добър 5.00

2. Специалност – “Публична администрация” - 6 места

/от Философски факултет – 2; от Юридически факултет – 2; от Стопански факултет – 2./ Небходим успех – мн.добър 5.00

3. Специалност – “Социология” - 15 места

Необходим успех – отличен 5.50

4. Специалност – “Политология” - 6 места

Прием на 6 души от следните факултети и специалности:

Философски факултет: от Психология , Културология, Публична администрация, Европеистика, Социология, Философия

Стопански факултет: от Икономика и Стопанско управление

Юридически факултет: Право и Международни отношения

Исторически факултет: от История

Необходим успех – отличен 5.50 и събеседване с кандидатите.

5. Специалност – “Културология” - 10 места

Необходим успех – отличен 5.50


За специалностите “Психология”, Европеистика” и “Библиотечно-информационни наукине се предлага обучение по втора или нова специалност

ІІ. СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ


Стопански факултет за учебната 2007/2008 г. предвижда прием за придобиване на втора или нова специалност без ограничения, при спазване на общоприетите Университетски правила.


ІІІ. ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Специалност - “История” - 5 места

2. Специалност - “Археология” - 2 места

3. Специалност – “Етнология” - 2 места

4. Специалност –“Архивистика и документалистика” - 2 места

5. Специалност – История и география” - 2 места

6. Специалност – “Минало и съвремие на Югоисточна Европа” - 2 места


ІV. БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Обучение по две специалности ще се осъществява в рамките на Биологическия факултет и евентуално студенти от някои специалности на Химическия факултет. Необходим успех – мн.добър 5.00.


V. БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Няма ограничения за броя на приема, при спазване на общоприетите Университетски правила.


VІ. ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Няма ограничения за броя на приема, при спазване на общоприетите Университетски правила.


VІІ. ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Няма ограничения за броя на приема, при спазване на общоприетите

Университетски правила.


VІІІ. ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Приема квота от 7 души за всяка специалност, при спазване на общоприетите Университетски провила.


ІХ. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Специалност –“Международни отношения”:

Студентите от други факултети на Университета могат да придобият втора, нова специалност “Международни отношения” в Юридическия факултет при следните условия: отличен успех от І и ІІ курс; успешно положен конкурсен изпит по чужд език и по история на България.

Студентите от специалност “Право” могат да придобият втора, нова специалност “Международни отношения” в рамките на обучението си в Юридическия факултет при следните условия: отличен успех от І, ІІ и ІІІ курс; и успешно положен конкурсен изпит по чужд език.

2. Специалност - “Право”:

Студентите от специалност “Международни отношения” могат да придобият втора или нова специалност “Право” при успешно положен конкурсен изпит по български език и литература и отличен успех от І и ІІ курс.

Студентите от други факултети нямат право да придобиват втора или нова специалност “Право”.


Х. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Геолого-географски факултет за учебната 2007/2008 г. не предвижда прием за придобиване на втора или нова специалност.


ХІ. ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

При спазване на общоприетите Университетски правила ще се приемат и за двете специалности.

За втора специалност - по 10 места за двете специалности – Педагогика и Социални дейности


ХІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

За учебната 2007/2008 г. не предвижда прием за втора или нова специалност.


ХІІІ. ФАКУЛТЕТ ПО МАТАМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

При спазване на общоприетите Университетски правила за всички специалности при успех най-малко – мн.добър 5.00.

Броят за прием във всяка специалност е до 20 студенти


ХІV. ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

1. Специалност “Класическа филология” - успех мн.добър 5.00 - 5 места

2. Специалност “Новогръцка филология” - успех мн.добър 5.00 - 5 места, при сл. условия: писмен изпит, състоящ се от диктовка, тест с лексико-граматични упражнения и тест за превод от новогръцки на български език, устен изпит под формата на събеседване

3. Специалност - “Румънска филология” - 5 места

4. Специалност - “Унгарска филология” - 5 места

5. Специалност - “Тюркология” - 6 места

6. Специалност - “Френска филология” - 15 места

7. Специалност - “Италианска филология” - 6 места

8. Специалност - “Испанска филология” - 5 места

9. Специалност - “Португалска филология” - 5 места


Останалите специалности на ФКНФ не предлагат обучение по втора или нова специалност за учебната 2007/2008 г.


ХV. ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

През учебната 2007/2008 г. се предлага обучение в следните специалности:

1. Специалност - “Социална педагогика” - 10 места

2. Специалност - Специална педагогика” - 10 места

3. Специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика” - 10 места

4. Специалност - Начална училищна педагогика и чужд език” - 10 места

5. Специалност - Предучилищна педагогика и чужд език” - 10 места

6. Специалност - Изобразително изкуство” - 5 места

7. Специалност - Музика” - 5 места

8. Специалност - Логопедия” - 10 места


Приетите студенти по тези правила се записват в съответния факултет при спазване на всички изисквания за записване на новоприетите студенти и внесена семестриална такса за учебната 2007/2008 г. Явяването на изпити се осъществява във всички редовни сесии за редовно и задочно обучение. Положените изпити от приетите студенти в първата им специалност, могат да бъдат признати във втората, ако обемът и съдържанието на учебния материал по съответната дисциплина съвпада най-малко 80%.

Дипломирането на студентите, обучаващи се по тези правила, става при изпълнение на учебния план и спазване на държавните изисквания за образователно-квалификационната степен на съответната нова специалност.


РЕКТОР:

/Проф.дфн Боян Биолчев/


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:1. Уверение от отдел “Студенти” за успешно завършен ІІ или ІІІ курс, в съответствие с образователно-квалификационната степен, и със среден успех от обучението – не по-малко от мн.добър /5.00/.


2. Служебна бележка от учебен отдел /каб.228/ за успешно положен конкурсен изпит.


3. Молба по образец – получава се и се подава в каб.239 лично или чрез упълномощено лице.


4. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ:


От 20.08.2007 г. до 24.08.2007 г.
Свързани:

Вътрешни правила iconВътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни
Чл (1) Настоящите “Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори, сключвани от “граве българия...
Вътрешни правила iconВътрешниправил а за
Настоящите “Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори, сключвани от “Граве България Животозастраховане”...
Вътрешни правила iconВътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на община костинброд
...
Вътрешни правила iconВътрешни правила за определяне на работната заплата в пгсаг
Чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила уреждат формирането, реда и начина за определяне на месечните работни заплати на педагогическия...
Вътрешни правила iconВътрешни правила на
Чл Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила е чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (змип),...
Вътрешни правила iconВътрешни правила
Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (змип), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането...
Вътрешни правила iconВътрешни правила
Вътрешните правила включват мерки за превенция на използването на Фондацията за целите на изпирането на пари, които са
Вътрешни правила iconАдминистративна услуга разглеждане на заявления за достъп до обществена информация Правно основание
Закон за достъп до обществена информация (здои) – чл. 1; Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне достъп до обществена...
Вътрешни правила iconВътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на „ еик
Нормативното основание за разработване на Вътрешните правила са чл. 16, чл. 17, чл. 3, ал. 3, т. 31 от Закона за мерките срещу изпиране...
Вътрешни правила iconВътрешни правила
Настоящите правила са изготвени на основание чл. 16/1/ от Закона за мерките срещу изпирането на пари /д в бр. 85/1998 г./ и са задължителни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом