Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер71.67 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mig-karnobat.eu/wp-content/uploads/2012/09/pokana_M111.doc

powerpluswatermarkobject153853835
Страница |Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за

развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони


СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

КАРНОБАТ”Утвърждавам: ………………..

(Щерю Черногоров)

Изпълнителен директор на МИГ


П О К А Н А


За прием на проекти по Мярка 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания» от Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Карнобат» при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка »Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания» по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.


Схемата за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група”Карнобат” .


СНЦ ”МИГ-Карнобат”, съгласно Заповед №СМР-МИГ-01/1/М111 на Изп. директор на МИГ”Карнобат” обявява Първа покана за набиране на заявления за подпомагане проекти по Мярка 111 «Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания»от Стратегия за местно развитие на СНЦ»МИГ-Карнобат» със следните параметри:


1.Период на прием на заявления за подпомагане по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” с начална дата и час: 09.00ч. на 03.09.2012г. и крайна дата и час: 18.00ч. на 30.11.2012г.


2.Финансовата помощ за Първи прием е с обща стойност в размер на 29 338 лв.и е 100% от планирания бюджет по мярката за 2012г.


3.Цели на мярката съгласно СМР:


 • Подобряване на човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и придобиване на нови умения.

 • Осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси.

4.Основни изисквания, свързани с обявения прием на заявления:


 • Обхват на мярката

Финансовата помощ се предоставя на организации на територията на МИГ-Карнобат, които имат право да провеждат курсове и информационни дейности. • Допустими кандидати:

- Институции в системата на професионалното образование и обучение в областта на селското и горското стопанство (допустими дейности 1 и 2);

- ЮЛНЦ с нестопанска цел, на които в основния предмет на дейност в устава или учредителния акт е включено обучение и/или повишаване на квалификацията и/или консултации и/или информационна дейност в областта на селското и горско стопанство (допустима дейност 2).

- Научни институти, които осъщестяват научни, приложни и обслужващи дейности в областта на селското стопанство и/или горското стопанство (допустима дейност 2).


 • Допустими дейности:

1.Обучителни курсове: 1.1. Дългосрочни с продължителност 150 часа

1.2. Краткосрочни с продължителност 30 часа

2.Информационни дейности: Семинари, информационни сесии или работни срещи с продължителност от 6 до 18 часа .

Основни теми за обучителни модули и информационни дейности:

 1. Технически(нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики и др.),

 2. Икономически(законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.),

 3. Информационни технологии ( работа с компютър, запознаване със средства за комуникации и информация и др.),

 4. Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите (замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, промени в климата, био-разнообразие и др.),

 5. Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство • Допустими разходи:

- Предварителни разходи за разработване на учебната програма (извършени не по-рано от 1 година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и не надвишаващ 5 % от стойността на преките разходи за провеждане на обучението);

- Преки разходи за провеждане на обучението, които включват:

а) възнаграждения за преподавателите (до 17 лв на час);

б) пътни за преподавателите;

в) пълен пансион или дневни разходи за преподавателите (до 20 евро за ден);

г) нощувки за преподавателите в размер не повече от левовата равностойност на 30 евро за ден;

д) осигуряване на учебни материали, свързани с обучението;

е) разходи за издаване на брошури, съобразени с обосновката на информационната дейност (до 10% от останалите допустими преки разходи по т. 2);

ж) пътни и храна за обучаваните (до 20 евро за ден);

-Административни и управленски разходи на организацията, извършваща дейностт (до 20% от общата стойност на одобрените преки разходи по т. 2). • Недопустими разходи:

- Всички разходи посочени като недопустими в раздел 5.0

- Закупуване на обзавеждане, оборудване, превозни средства;

- Закупуване на земя и сгради;

- За ДДС, който подлежи на възстановяване;

- Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

- Плащания в брой;

- За издаване на брошури, които не съответстват на изискванията на чл. 49 от Наредба 23 от 2008 г.;

- За телефон, интернет, вода, топло- и електроенергия;

- За закупуване на учебници, учебни помагала или учебна литература, издадени за целите на обучението в професионални гимназии или висши училища;

- Разходи за осигурителни вноски и застраховки на преподавателите, които не са задължителни с нормативен акт. • Кандидатите следва да се съобразяват с всички ограничения.
 • Финансови параметри за проектите:

-Максималният размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 15 000 евро;

-Минималният размер на инвестицията за един проект по тази мярка е левовата равностойност на 2 000 евро;


 • Размер на финансовата помощ

Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи.


Минимална помощ/държавни помощи-неприложимо по тази мярка

Разграничение с другите финансови инструменти на ЕС (ЕСФ)

По мярката ще се подпомага професионално обучение в областта на земеделието и горите за земеделски производители, собственици на гори и заетите в техните стопанства. Всички други видове професионално обучение ще се подпомагат от ЕСФ.


5. Критерии за техническа оценка съгласно Стратегия за местно развитие:


 • Основни критерии за оценка: цели, дейности, допустимост и изисквания по мярката, административен капацитет на организацията; материално-техническа база и бюджет (50 т.).

 • Допълнителни критерии:

-Приложимост и качество на учебната програма (20 т.);

- Адаптивност на програмата и включване на хора от т.н.уязвими групи (15 т.);

●-Съобразеност на програмата с конкретни идентифицирани нужди (15 т.).


6.Изискванията към кандидатите за подпомагане, проектите за обучение, допустимите разходи, процедурите за кандидатстване и реда за изплащане на финансовата помощ са публикувани в Насоките за кандидатстване към настоящата Покана за набиране на заявления, Наредба №23/14.07.2008г. г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по ПРСР за периода 2007-2013 г., както и в Стратегия за местно развитие на МИГ”Карнобат”.


7. Подаване на заявления:

 • Началната дата и час за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 09.00ч. на 3 септември 2012г.

 • Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане по тази обява е 18.00ч. на 30 ноември 2012г.

8.Заявленията за подпомагане се подават в офиса на МИГ от лицето, законно представляващо кандидата или по пощата с обратна разписка или чрез куриерска услуга с обратна разписка съгласно Насоките за кандидатстване към настоящата покана.


Необходимата за кандидатстване документация по мярката е публикувана на интернет страницата на МИГ”Карнобат”, информация и документи могат да бъдат получени и в офиса на МИГ-Карнобат всеки работен ден между 10.00ч. и 16.00ч.


Екипът на МИГ”Карнобат” ще предоставя консултации на потенциални кандидати по следните начини:

 • устни консултации: в офиса на МИГ в следните дни:

- всеки вторник и четвъртък в офиса на МИГ от 09.00ч. до 18.00ч.

 • писмени консултации: по зададен писмено въпрос на ел.поща на МИГ.

 • Консултиране в населените места от територията на МИГ”Карнобат” по график, предварително обявен в публичното пространство, информационни източници и регионални медии.Проектните предложения се подават на следния адрес:

Гр.Карнобат, обл.Бургас,

Ул.”………………………….


Лица за контакт:

 • Председател на УС на МИГ ………………….:

Ел.поща………………….. тел:…………………….


 • Изпълнителен директор: ………………….:

Ел.поща………………….. тел:…………………….

.

 • Експерт: ………………….:

Ел.поща………………….. тел:…………………….


Настоящият документ е разработен по от екипа на СНЦ”МИГ-Карнобат” по прилагане на Стратегия за местно развитие под № 41-04-24/07.11.2011г. , Договор за финансиране :№РД-50-93/13.06.2012г. между СНЦ”МИГ-Карнобат”, МЗФ и ДФ”Земеделие-РА”Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Изпълнение на Стратегия за местно развитие на „миг- карнобат” с №41-04-24/ 07. 11. 2011 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом