Икономическиуниверситет варн а правил а
ИмеИкономическиуниверситет варн а правил а
страница1/2
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер364.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/nid/PRAVILA_PROEKTI_OKONCHATELEN.doc
  1   2


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А


П Р А В И Л А

ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА КОНКУРСИТЕ ЗА НАУЧНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ


Раздел II

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1.(1) Настоящите правила уреждат реда за планиране, организиране, контрол и отчитане на ежегодните конкурси за научни проекти за присъщата научна и художествено-творческа дейност на ИУ – Варна (наричани по-нататък „конкурси”), финансирани целево от държавния бюджет.

(2) Номенклатурата на конкурсите е както следва:

1. проекти за научни изследвания в областите, в които ИУ – Варна подготвя студенти и докторанти:

а) проекти за приложни научни изследвания;

б) проекти за подпомагане разработването на емпиричната част на докторски дисертации;

2. проекти за подготовка за участие в международни научни програми;

3. допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти, финансирани от национални и международни научни организации;

4. проекти за частично финансиране на научни форуми.

5. проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби, постановки и други прояви свързани с художествено-творческата дейност;

6.инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентноспособни научни изследвания в ИУ – Варна

         1. (3) Финансирането на проектите се осъществява чрез възлагане на конкурсен принцип.

         2. (4) Средствата от бюджетната субсидия за научна и научноизследователска дейност се разпределят на:

         3. 1. средства за финансиране на конкурсите;

         4. 2. средства за финансиране на проекти по допълнителни споразумения към договори от предходни години;

3. средства за административно осигуряване на дейността по Конкурсите;

4. средства за подготовка на докторанти.


(5) В изпълнение на ал. 2,т. 3 ИУ – Варна може да насочи средства в размер не по – голям от 10 % от отпуснатата от държавния бюджет субсидия за присъщата научна дейност в постоянна партида “Текущо финансиране и подпомагане” за:

 1. подкрепа на текущи международни програми и проекти;

 2. международни програми и проекти, за които не се признава за разход начисленият ДДС;

 3. съфинансиране на собствени и национални проекти от други организации;

 4. заплащането на лицензи за софтуерни продукти по текущи научни проекти;

 5. абонаменти за достъп до международни бази данни;

 6. поддръжка на патенти и други права на интелектуална собственост по текущи или успешно завършили проекти;

 7. изплащане на членски внос в международни научни и професионални организации по текущи или успешно завършили проекти;

 8. наеми за експозиции в научни изложби по текущи или успешно завършили проекти.

(6) Редът за натрупването, разходването и отчитането на средствата в партидата и максималният размер за всяка позиция по предходната алинея се приемат от АС заедно с решението за разкриването й.

         1. Чл.2.(1) В Конкурсите могат да участват:

 1. научни звена на ИУ – Варна;

2. научни колективи от преподаватели на основен трудов договор в ИУ – Варна. В колективите могат да участват докторанти и студенти от ИУ – Варна, както и външни изпълнители, преподаватели в ИУ – Варна на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател по реда на чл. 111 от Кодекса на труда, преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети;

3. отделни преподаватели на основен трудов договор в ИУ – Варна;

4. редовни, задочни или на самостоятелна подготовка докторанти, които са на основен трудов договор в ИУ – Варна; докторантите трябва да са завършили успешно поне първата година от обучението си и да не бъдат в процес на прекъсване на докторантурата.

         1. (2) Ръководителите на проекти или индивидуалните изследователи задължително са хабилитирани лица.

         2. (3) Ръководител на проект в помощ на докторант е научният ръководител на докторанта и участва в проекта като научен консултант, а не като изпълнител на проекта. Когато научният ръководител не е на основен трудов договор в ИУ – Варна, ръководител е друг хабилитиран преподавател, който изпълнява това условие.

         3. (4) Ръководител на проект за частично финансиране на научни прояви е председателят на организационния комитет на форума.

         4. (5) За текущата година един ръководител може да ръководи само един проект в даден конкурс.

         5. (6) Участниците в проекти могат да се включат в не повече от два колектива.

         6. (7) Научни звена могат да участват в конкурса за проекти за частично финансиране на научни прояви само, ако проявата е включена в Плана за научни прояви на ИУ-Варна.         7. Раздел II

ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОНКУРСИТЕ


Чл.3.(1) ИУ – Варна обявява намерение за откриване на процедура за конкурси за научни проекти не по-рано от шест месеца на предходната година.

(2) Конкурсите се откриват със заповед на ректора на ИУ – Варна не по-късно от 31 януари на текущата година след предварително разгласяване на условията за участие и се обявяват на web страницата на ИУ – Варна.

(3) Организацията, провеждането и отчитането на конкурсите се осъществява от:

1. Академичен съвет (АС):

а) избира членовете на Централната конкурсна комисия (ЦКК) по предложение на зам. ректора по НИР; ЦКК се състои от председател и не по-малко от пет члена;

б) приема и актуализира настоящите правила;

в) приема и актуализира при необходимост „Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от конкурсите за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет” (Приложение № 1);

г) ежегодно, не по-късно от 31 януари, приема номенклатурата и план-графика за дейността по конкурсите за текущата година;

д) ежегодно, в рамките на годишния отчет за резултатите от научноизследователската дейност на ИУ – Варна, но не по-късно от 19 декември на текущата година, приема отчет за дейността по конкурсите;

е) осъществява контрол върху работата на ЦКК;

2. ректор:

а) ръководи и контролира цялостната дейност по конкурсите;

б) ежегодно издава заповед за обявяване на конкурсите;

в) назначава членовете на ЦКК и определя възнаграждението им по предложение на зам. ректора по НИР;

г) утвърждава списъците на класираните проекти и издава заповед за финансирането им;

д) утвърждава настоящите правила;

е) утвърждава план-сметките за текущата година на одобрените проекти;

ж) назначава рецензентите на предложенията за проекти и определя възнаграждението им по предложение на зам. ректора по НИР;

з) назначава рецензентите на отчетите на приключилите проекти;

и) възложител е на договорите за финансиране на класираните проекти;

к) преразпределя средства при неизпълнение на ангажиментите по договорите между останалите научноизследователски колективи, изпълняващи задълженията по договорите, или определя зам.ректор, на когото възлага преразпределянето.

л) представя на министъра на образованието, младежта и науката шестмесечен отчет до края на месеца, следващ съответното шестмесечие, или определя зам. ректор, на когото възлага това. Отчета включва информация за:

 1. целите, дейностите и размера на финансирането на одобрените през последния отчетен период проекти или допълнителни споразумения;

 2. напредъка на изпълнението на финансираните проекти по форма, съдържаща одобрените показатели за оценка и наблюдение на резултатите;

 3. изразходваните средства по одобрени проекти;

 4. констатираните проблеми по изпълнението на финансираните проекти и мерките за тяхното преодоляване;

 5. мерките за осигуряване на публичност на резултатите;

 6. прогноза за времевото разпределение на разходите по одобрените проекти;

м) в срок до 31 януари предоставя на министъра на образованието, младежта и науката годишен научен и финансов отчет за предходната година, изготвен в съответствие с единните критерии за наблюдение, оценка и отчитане на резултатите от проектите, финансирани със средствата отпуснати целево от държавния бюджет, или определя зам. ректор, на когото да възложи това. Отчета трябва да съдържа:

 1. констатираните проблеми по изпълнението на финансираните проекти и мерките за тяхното преодоляване;

 2. мерките за осигуряване на публичност на резултатите;3. заместник ректор по НИР:

а) непосредствено ръководи дейността по конкурсите;

б) внася за приемане и актуализиране в АС:

аа) настоящите правила и „Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите ...”;

бб) номенклатурата на конкурсите за текущата година;

вв) план-график за дейността по конкурсите за текущата година;

гг) отчет за дейността по конкурсите;

дд) финансов отчет за дейността по конкурсите.

в) подготвя и представя на ректора:

аа) проект на заповед на ректора за обявяване на конкурсите и за назначаване на членовете на ЦКК;

бб) проект на заповед за утвърждаване на списъците на класираните проекти и заповед за финансирането им;

вв) проект на заповед за назначаване на рецензентите на предложенията за проекти и отчетите на приключилите проекти;

гг) проект на заповед за определяне размера на хонорарите на рецензентите на предложенията за проекти и на членовете на ЦКК;

г) осигурява оформянето и поддържането на информацията по конкурсите на web сайта на ИУ - Варна.

4.ЦКК:

а) подпомага зам. ректора по НИР при:

аа) предварителното разгласяване на условията за участие в конкурсите и обявяването им на web страницата на ИУ – Варна;

бб) подготовката на указания по изготвяне на проекти по конкурсите;

вв) подготовката на формуляри за кандидатстване по конкурсите;

гг) определяне на рецензенти по предложенията и по отчетите на проектите;

дд) подготовка на предложения за актуализиране на настоящите правила и на „Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите ……” ;

б) извършва:

аа) подготовка и актуализация на специфични правила на отделните конкурси;

бб) разработва „Експертна карта на рецензента за оценка на предложение за финансиране на проект” и „Експертна карта на рецензента на научен отчет”;

вв) класиране на проектите за финансиране по конкурси;

гг) приемане на отчетите за междинните и крайните резултати по проектите;

в) членовете на ЦКК не могат да бъдат ръководители и участници в научноизследователски или творчески колектив;

5. ръководителят на научен проект:

а) определя членовете на колектива и разпределя задълженията им по изпълнение на научния проект;

б) изготвя план-програмата, финансовото разпределение по години, план-сметките за разпределение на средствата и отчетите по научния проект и ги представя в съответните срокове;

в) отговаря за публикуване на резултатите от изследванията;

г) изготвя справка за приложната насоченост на резултатите от научното изследване;

д) контролира цялостната дейност по изпълнение на научния проект и отговаря за изпълнението на договора в обем, срок и комплектност;

е) организира оперативната дейност по осигуряване на договора;

ж) определя размера на възнагражденията на членовете на колектива, когато има предвидени средства в договора;

з) носи лична отговорност при финансови нарушения и неспазване на настоящите правила;

6. членовете на научния колектив:

а) осигуряват изпълнението на възложените им от ръководителя задачи;

б) могат да получават възнаграждение, определено по размер от ръководителя на проекта и настоящите правила, при условие, че са предвидени средства в договора;

7. администрация на ИУ - Варна:

а) финансово-счетоводен отдел (ФСО) осигурява финансово-счетоводното обслужване на дейността по конкурсите;

б) отдел “Научноизследователска работа и докторантура” (“НИРД”):

аа) подпомага зам. ректора по НИР и ЦКК в дейността им по конкурсите;

бб) приема предложенията за научни проекти;

вв) поддържа досие за всеки от класираните проекти;

гг) подготвя договорите с ръководителите на класираните проекти;

дд) осигурява в електронен формат текущо водене на разходите за всеки договор, съгласно утвърденото финансово разпределение;

ее) получава тримесечните, междинните, годишните и крайните финансови и научни отчети и ги предоставя на ЦКК, зам. ректор по НИР и рецензентите;

жж) участва, заедно с ФСО, в изготвянето на тримесечните и годишни отчети за МОН и представянето им за подпис на ректора.

Чл.4. След откриване на конкурсите, отдел “НИРД” публикува на web сайта на ИУ – Варна следните документи:

1. общи указания по изготвяне на предложенията;

2. допълнителни специфични указания по всеки от обявените конкурси;

3. формуляри и бланки за оформяне на предложенията по отделните конкурси;

4. място и краен срок за приемане на предложенията.

Чл.5. Срокът за представяне на проектите е до един месец от датата на обявяването на конкурса.

Чл.6.(1) Всеки проект се рецензира от двама рецензенти от съответното научно направление, от които поне един не работи по договор с ИУ - Варна. Рецензентите депозират рецензиите си, придружени с оценка на проекта по образец в срок до десет дни от получаване на материалите за рецензиране.

(2) Средствата за заплащане на рецензентите на предложенията са централизирани и се изплащат въз основа на заповед на ректора от общо предоставената сума за тази дейност за сметка на отделени средства при обявяване на конкурсите.

Чл.7.(1) Обсъждането, приемането и класирането на предложените проекти става на заседание на ЦКК не по-късно от края на месец март на съответната финансова година.

(2) Членовете на ЦКК се запознават предварително с предложените проекти, рецензиите и оценките на рецензентите и оценяват всеки проект по 5-бална скала преди обсъждането на заседание на ЦКК.

(3) Скалата за оценяване на проектите, кандидатстващи за финансиране, съдържа следните 5 степени:

 1. оценка 5 – за отличен проект с най-високи показатели по критериите за оценка, който се препоръчва за първостепенно финансиране;

 2. оценка 4 – за много добър проект с високи показатели по критериите за оценка, който се препоръчва за финансиране;

 3. оценка 3 – за добър проект с несъществени и малки недостатъци, приемлив за финансиране при определени допълнителни условия;

 4. оценка 2 – за задоволителен проект със съществени недостатъци и значителни празноти, който не се препоръчва за финансиране;

 5. оценка 1 – за незадоволителен проект, слаб като цяло, който категорично не се препоръчва за финансиране.

(4) Оценените от членовете на ЦКК проекти се ранжират по величината на общата им оценка, получена като средна от оценките на членовете на ЦКК в отделни групи по номенклатурата на конкурсите.

(5) Класират се и могат да бъдат утвърдени за финансиране всички проекти, получили обща оценка, равна или по-висока от 3. Проектите с оценка, по-ниска от 3, отпадат от класирането като неподходящи за финансиране. Полученият резултат има значение на гласуване “за” или “против” избора на даден проект за финансиране от средствата по целевата субсидия за научна дейност.

(6) Ако предоставените целево от държавния бюджет за съответната финансова година средства за финансиране на проекти за научни изследвания не достигат за избраните проекти, ЦКК може да вземе едно от следните решения:

 1. да отпаднат последните от класираните проекти;

 2. да се намалят със съответен процент исканите средства за всички класирани проекти;

 3. да се намалят средствата за отделни проекти, в оценките на които е констатирано завишение на исканите финансови средства;

4. да се потърсят допълнителни възможности за съфинансиране на проектите.

(7) Изборът на ЦКК е окончателен и не подлежи на преразглеждане и ревизия от други органи.

(8) Комисията осигурява пълен и равен достъп на членовете на академичния състав до материалите, свързани с работата й.

Чл.8. (1) Договорите, по образец (Приложение № 2), с ръководителите на проектите, спечелили конкурса, се сключват в десетдневен срок, след решението на комисията за окончателното класиране.

(2) Страни по договора са: от една страна ИУ – Варна, представляван от Ректора и Главния счетоводител, наричан за краткост - ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга Научният колектив, наричан за краткост - ИЗПЪЛНИТЕЛ. Договорът включва като неразделни части:

 • научен план – (Приложение № 1)

 • работна програма – (Приложение № 2)

Средствата от субсидията постъпват по договорите в съответствие с план-графика за дейността по конкурсите и трансферите от МОМН

Чл.9.(1) Договорите са със срок на изпълнение от една до три години, а за научни прояви, организирани от ИУ – Варна – 1 март на следващата година, като провеждането им следва да бъде в рамките на текущата година.

(2) Крайният срок за предаване на годишния финансов отчет е на по-късно от 10 декември на текущата календарна година. Годишен научен отчет се предава в рамките на една календарна година, считано от датата на сключване на договора, съгласно план програмата на съответният проект.

(3) Договорът съдържа наименованието, предмета и целите на проекта, резултатите, които трябва да бъдат постигнати, показатели за наблюдение и оценка на изпълнението, предпоставки за постигане на заложените резултати, междинни и крайни срокове на изпълнение, вида и обема на дейностите, размера на осигурените средства за първата година и начина на отчитане и приемане на резултатите.

(4) Оригиналните екземпляри за възложителя на сключените договори се съхраняват при главния счетоводител и в отдел НИРД.

(5) Договорът се придружава от план-програма, предварително финансово разпределение по години, план-сметка за първата година и списък на участниците в проекта.

(6) За договори със срок на изпълнение над една година, при положително становище на ЦКК, се сключва допълнително споразумение за следващата година, включващо актуализирана план-сметка за разпределение на средствата.

(7) Промени в план-сметките се правят в следните случаи:

1. при промяна в размера на отпуснатата сума за проекта след утвърждаване от комисията;

2. еднократно за текущата година, след представяне на междинен отчет, съобразно с целите и задачите на проекта.

(8) Ако в план-програмата на проекта се предвижда използване на дълготрайни активи, те трябва да бъдат включени и в план-сметката на проекта.

Чл.10.(1) Колективите са длъжни да публикуват резултатите от изследванията.


Раздел III

ФИНАНСИРАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ


Чл.11.(1) Проектите за научни изследвания се финансират от целевата държавна субсидия за научна дейност при спазване изискванията на Наредба N: 9/08.08.2003 г. на МОН, тези Правила и Системата за финансово управление и контрол на ИУ – Варна.

(2) Със средствата по договорите за финансиране на научни проекти се финансират:

 1. разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и нематериални дълготрайни активи - компютърна техника и хардуер, специализирани програмни продукти и други;

 2. материални разходи - материали, компютърен набор, размножаване, закупуване на литература, командировки и други;

3. разходи за услуги от външни юридически лица (анкетни проучвания, създаване на специализирани програмни продукти, закупуване на информационни масиви, специализирано обучение и други услуги), които не могат да се извършат безплатно от научния колектив и/или осигуряват необходимото качество на крайния научен продукт;

4. разходи за възнаграждения на рецензентите на междинни и крайния резултат по проекта и осигурителни вноски;

5. други парични разходи - участие във външни научни прояви за представяне на резултати от изследването, както и организиране на научни прояви за представяне на резултатите от завършеното изследване, пощенски разходи и други;

6. разходи от служебни телефони във връзка с договорените научни изследвания, разходи за закупуване на карти за обикновени телефонни разговори и интернет услуги в размер на предвидените за целта средства в план-сметките;

7. цялостно или частично (до размера на сумата по бюджета на проекта) разходите за публикуването на сборниците с доклади от научните прояви, участващи в проекти;

8. разходи за разгласяване на научната проява – отпечатване на покани и заявки за участие, медии и др.;

9. художествено оформяне на реквизити, озвучаване и звукозапис, наеми на зали и конферентно оборудване;

10. разходи за превод на чуждестранни гости на базата на сключен договор за извънтрудово правоотношение с преводача или представен разходооправдателен документ от фирма за преводачески услуги;

Чл.12.(1) Договорените суми по отделните групи разходи трябва да съответстват на спецификата, целите и задачите на съответното изследване.

(2) Със средствата по договорите за финансиране на проекти за научна дейност не се финансират разходи за:

1. дейности, които не са свързани с проекта;

а) закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;

б)закупуване на работно облекло и обувки;

в) за абонамент на вестници и неспециализирани списания;

г) за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.

д) за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения ( с изключение на инфраструктурните проекти);


2. отчисления към ИУ – Варна за режийни разходи в размер над 10% от общата стойност на проекта;

3. телефонни разговори от лични мобилни телефони;

4. разходи за хранене, нощувки, транспорт, кафе паузи.

(3) Разходите за изпълнение на проекта, направени до 60 дни преди сключване на договор за финансиране, в размер до установения в ал.2, т.3 и 4, се считат за допустими след одобрение от ЦКК.

(4) ЦКК извършва оценка за допустимост на направените разходи по изпълнение на проектите при спазване на ограниченията по ал. 2.

Чл.13.(1) На участниците в изпълнението на финасирания проект може да се изплащат възнаграждения в размер:

 1. до 35 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научноизследователския колектив има включени докторанти и/или млади учени;

 2. до 10 на сто от годишната цена на договора, когато в състава на научноизследователския колектив не са включени докторанти и/или млади учени;

 3. не по-малко от 30 на сто от сумата по т. 1 се предоставят за възнаграждение на докторантите и/ или младите учени, участници в изпълнението на проекта, а останалите средства се разпределят между другите участници.

(2)Привлечените външни сътрудници, докторантите и студентите - членове на научни колективи по сключени договори за научни проекти, могат да получават възнаграждения за изпълняваните от тях научноизследователски задачи на основание сключени договори за извънтрудови правоотношения след приемането от ЦКК на резултатите от съответния етап от изпълнявания договор.

(3) Други юридически и физически лица могат да съфинансират изпълнявани договори за научни проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност, след като декларират отсъствие на претенции относно собствеността върху крайните научни продукти.

Чл.14.(1) Изпълнителят има право да получи от Възложителя необходимите средства за извършване на дейността по научния проект съобразно утвърдената план-сметка за текущата година и предвидените в договора условия за плащания.

(2) Възложителят се задължава да осигури предвидените в утвърдената за текущата година план-сметка средства. В изпълнение на план-програмата за всяка следваща година се сключва допълнително споразумение със съответна план-сметка.

(3) Решението за финансиране реализацията на проекта през следващата планова година се взема от ЦКК след приемане на представените междинни резултати, при осигурени от държавния бюджет финансови средства за научноизследователска дейност.

(4) Средствата за текущата година се осигуряват от възложителя на научния колектив след писмено искане за извършване на разход и приложена заявка за поемане на задължение по образец на ИУ – Варна, в съотношение: до 50% в седемдневен срок от подписването на договора или допълнителното споразумение, до 40 % - след междинно отчитане на хода на работата по договора, и останалите 10 % - след приемане на окончателен отчет по договора.

(5) В план-сметката за текущата година на изследване, което не завършва през същата година, като сума за усвояване се разпределят 90% от договорената съгласно предварителното финансово разпределение необходима сума за съответната година, одобрена от ЦКК.

(7) В план-сметката за текущата година на изследване, което завършва през същата година, като сума за изразходване се разпределя цялата одобрена от ЦКК сума по договора за годината и останалите неусвоени 10% от договорените съгласно предварителното финансово разпределение суми от предишни години, ако има такива.

Чл.15.(1) Закупуването на компютърна техника и оборудване, както и на специализирани програмни продукти по договори за научни проекти, се финансира в рамките на договорената сума без ограничение на броя им, при доказана необходимост и предварително заявени технически параметри от страна на научния колектив с оглед постигане на договорения краен резултат. За целта се извършва трансформиране на необходимите средства от бюджета на ИУ – Варна от “Средства за НИД” в “Капиталови разходи” по съответния ред.

(2) Закупуването на компютърна техника и оборудване, както и на специализирани програмни продукти, се извършва централизирано съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) на основание на представена заявка от ръководителя на научния колектив.

(3) Изпълнителският колектив по договора придобива правото на ползване на закупените компютърна техника и програмни продукти за времето на изпълнение на договора, след което с тях се разпорежда Възложителят.

(4) Колективите, закупили специализирани програмни продукти задължително предоставят едно тяхно копие в Университетската библиотека за съхранение и ползване в рамките на ИУ – Варна при съответен ред.

Чл.16.(1) Публикуването на резултатите от изследванията е за сметка на средствата, предвидени по проекта.

(2) Минимум пет екземпляра от публикациите по изследванията се предоставят за ползване в Университетската библиотека.

Чл.17.(1) Командироването в страната на членове на научния колектив се извършва със заповед на ректора, въз основа на молба от ръководителя на колектива (за проекти в помощ на докторанти – заверена с подписа на ръководителя на катедрата, в която се обучава докторантът) и се финансира съгласно действащата Наредба за командировките в страната.

(2) При доказана необходимост и целесъобразност, ЦКК или заместник-ректорът по НИР препоръчват на ректора командироване в чужбина на членове на научните колективи. Командироването е съгласно изискванията на Наредбата за служебните командировки в чужбина.

Чл.18.(1) Възнагражденията на рецензентите на междинни и крайни ета­пи от договори за научни проекти се изплащат за сметка на средства по проекта в съответствие с началната месечна заплата на професор или доцент в ИУ - Варна, както следва:

 1. за рецензиране на краен етап – до 1/3 от началната месечна работна заплата на професор (за професори, ст.н.с. I ст. и доктори на науките), респ. доцент (за доценти, ст.н.с. II ст. и доктори без научни звания);

 2. за рецензиране на междинен етап – до 50 % от възнагражденията по т. 1.

Чл.19. Всеки разход по проекта се извършва след подписано от зам. ректора по финанси писмено искане за извършване на разход и приложена заявка за поемане на задължение по образец на ИУ – Варна. След заверяване на подписаните искане и заявка от инспектор НИР, на когото се предоставя за съхраняване копие от тези документи, ръководителят на научния колектив ги представя във ФСО.

Чл.20.(1) При доказана необходимост, въз основа на доклад от ръководителя на научния колектив, ЦКК може да предложи на ректора преструктуриране на разходите в рамките на договорените бюджети, завишаване на финансирането и удължаване на срока на изпълнението по сключените договори.

(2) По доклад от ръководителя на научния колектив, ректорът може да разреши еднократно удължаване срока на договорите до три месеца включително, без корекция на договорения бюджет и план-сметки.

(3) Решенията на ректора по ал. 1 и 2 се оформят в заповед.


Раздел IV

ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


Чл.21.(1) Отчитането на работата по проекта става по две направления - разходи и научни резултати:

1. отчитане на разходите по проекта:

а) ръководителят на всеки проект представя тримесечни отчети до 10-то число на месеца, следващ съответното тримесечие, които включват с натрупване информация за извършените разходи по отделните пера на план-сметката;

б) отчет се представя и в случаите, когато няма движение по сметките;

в) крайният срок за отчитане на средствата по договора е не по-късно от 10 декември на текущата календарна година;

2. отчитане на научните резултати по проекта:

а) в срока по буква “а” на предходната точка, ръководителят на проект отчита извършените научноизследователски дейности съгласно план-програмата на съответния проект;

б) ръководителите на проекти по договори с предварително финансово разпределение на суми за повече от една година представят междинен отчет за научните резултати в срока по буква “в” на предходната точка;

в) крайните научноизследователски резултати се отчитат не по-късно от крайния срок по договора;

г) научните резултати са във формата на:

аа) участие в научни прояви с цел разпространение на постигнатите резултати (брой форуми и вид на участия: доклади, научни съобщения и т. н.);

бб) публикации, произлезли от разработката (брой, в т. ч.: в българска периодика, в сборници от конференции, годишници; в чужда периодика и сборници от конференции; в български и чуждестранни реферирани списания);

вв) монографии;

гг) брой цитирания;

дд) използване на резултатите от научните изследвания в учебно-преподавателската дейност (разработване на нови учебни дисциплини, модули, отделни лекции; обогатяване и разширяване на учебното съдържание и т. н.);

ее) резултати с приложна насоченост: към бизнес-практиката, дейността на публичната администрация, регионалните структури и т. н.

(2) Отчетите за извършените разходи и научните отчети се представят на хартиен и електронен носител в отдел “НИРД”;

(3) Отчетите по т. 1 и 2 на ал. 1 включват и информация за констатираните проблеми по изпълнението на финансираните проекти, насоки за тяхното преодоляване и мерки за осигуряване на публичност на резултатите;

(4) Крайният научен отчет по договора се подготвя съобразно “Системата от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите от проектите, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за научна дейност” и поставените цели и задачи на проекта.

Чл.22. Научният отчет по чл.21, ал. 1, т. 2 буква “б” се разглежда и приема от ЦКК по доклад от неин член. При положително становище, ЦКК предлага на ректора да сключи допълнително споразумение към съответния договор за последващо финансиране.

Чл.23.(1) Крайните научноизследователски резултати се приемат от ЦКК. Отчетът се рецензира от хабилитирано лице извън състава на звената, към които принадлежат членовете на научния колектив.

(2) Писмената рецензия, придружена от попълнена карта за оценка, се представят в отдел “НИРД” в едномесечен срок от получаване на материалите. Обсъждането на резултатите и приемането на отчетите става на заседание на ЦКК по доклад от неин член.

(3) Рецензентите оценяват изпълнението на поетите договорни задължения по същите критерии, по които е бил избран проектът за финансиране.

(4) В случаите, когато научният резултат от проекта (по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 2, буква “г”) е монография, която подлежи на публикуване, обсъжданетона изпълнението на проекта следва да се предщества от обсъждане на ръкописа на монографията в редколегия и решение на редколегията, че ръкописа е бил приет за печат.

(5) Решението на ЦКК по крайния резултат от изпълнението на договора може да бъде:

 1. задълженията по договора се приемат за изпълнени;

 2. разработката се връща за частично преработване и/или допълване в определен срок;

 3. когато срокът на проекта е изтекъл, проектът е на висока степен на завършеност, но не е приключен, ЦКК удължава срока за изпълнение на проекта, но с не повече от 6 месеца без допълнително финансиране;

 4. когато качеството на разработката не отговаря на поетите задължения и договорът се прекратява с финансова санкция за изпълнителя.

(5) ЦКК може да препоръча на колективите запознаване на заинтересуваните органи, организации и институции с резултатите от завършените изследвания и публично представяне чрез университетските научни издания, web-страницата на ИУ – Варна, медии и др.

Чл.24. Контролът по изпълнението на одобрените и със сключен договор проекти за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет, се осъществява от АС, ректор и текущо от заместник-ректора по НИР и отдел “НИРД”.


  1   2

Свързани:

Икономическиуниверситет варн а правил а iconИкономическиуниверситет варн а
П р е д и с л о в и е
Икономическиуниверситет варн а правил а iconИкономическиуниверситет варн а
Качество на хвс. Фактори, оказващи влияние върху качеството на хвс. Показатели и методи за определяне качеството на хвс
Икономическиуниверситет варн а правил а iconИкономическиуниверситет варн а стопанскифакулте т
Качество на хвс. Фактори, оказващи влияние върху качеството на хвс. Показатели и методи за определяне качеството на хвс
Икономическиуниверситет варн а правил а iconИкономическиуниверситет варн а
Варна, в изпълнение на решение на Академичния съвет и заповед № рд-14-612/01. 03. 2011 г за обявяване на конкурс за финансиране на...
Икономическиуниверситет варн а правил а iconИкономическиуниверситет варн а
Варна, в изпълнение на решение на Академичния съвет и заповед № рд-14-116/15. 01. 2009 г за обявяване на конкурс за финансиране на...
Икономическиуниверситет варн а правил а iconСвод правил системы противопожарной защиты электрооборудование требования пожарной безопасности
Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-фз "О техническом регулировании", а правила применения...
Икономическиуниверситет варн а правил а iconИкономическиуниверситет варна
Фоайе до зала 446 – Регистрация и настаняване на гости и участници в конференцията
Икономическиуниверситет варн а правил а iconАлександр Белов Бои Без Правил Бригада 1 «Бои Без Правил»: Олма Пресс; Москва; 2003
Героям фильма, а теперь и книги, довелось жить и принимать решения в эпоху передела собственности. Во времена, когда на сложные вопросы...
Икономическиуниверситет варн а правил а iconДэвид Д`Алессандро Войны брендов. 10 правил создания непобедимой торговой марки
Ь, чтобы ваша фирма достигла успеха? На эти и множество других, связанных с ними, вопросов ответит книга, написанная одним из лучших...
Икономическиуниверситет варн а правил а iconИкономиче скиуниверситет варн а
Съвременна структура на световното стопанство. Вътрешно разделение на центъра и периферията
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом