Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено
ИмеРешението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер68.72 Kb.
ТипРешение
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
Производството по делото е образувано по касационна жалба на Е. К. К., в

качеството й на У. на “Ч.-Е. К., със седалище и адрес на управление гр. Б.,

ул. Н. Р. № ** против Решение № 5225/26.10.2010 г., постановено по НАХД №

383/2010 г. по описа на РС – Разлог и е с правно основание чл. 63 от ЗАНН.

Сочи се в жалбата, че жалбоподателката не е доволна от така постановеното

решение. Твърди, че същото е недопустимо и неправилно поради нарушение на

материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и

необоснованост. Нарушен е чл. 40, ал.1 и чл. 43, ал.1 от ЗАНН. Представеното от

Лъчезар Коев пълномощно е от 2002 г. и не включва упълномощаване за съставяне и

получаване на акт. Нарушен е чл. 42 от ЗАНН. Съдът не е обсъдил събраните в

хода на съдебното следствие доказателства. Сградата, в която е установен

семейния хотел е техно жилище. Механата се ползва за задоволяване на техни

семейни нужди. Иска се съдът да отмени решението на РС – Разлог и вместо него

да постанови друго такова, с което да отмени НП № К-6949/26.04.2010 г.,

издадено от Директора на Регионална Д. за областите С., Софийска, Кюстендил,

Перник и Б. към гласна Д. “К. на П. П. комисията за З. на П...

В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, не се явява.

Представлява се от адвокат, който поддържа жалбата.

Ответникът по жалбата, редовно призован, не се представлява.

Представителят на О. П. – Б. изразява становище, че жалбата е неоснователна.

Решението на РС като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

По делото не са представени нови доказателства по см. на чл. 219 от АПК

Съдът въз основа на събраните доказателства в първата инстанция и наведените

доводи в касационната жалба, намира за установено следното:

С обжалваното решение РС – Разлог е изменил НП № К-6949/26.04.2010 г. издадено

от Директора на Регионална Д. за областите С., Софийска, Кюстендил, Перник и Б.

към гласна Д. “К. на П. П. комисията за З. на П... с което на “Ч. – Е. К. е

наложена имуществена санкция в размер на 1200 лв., затова, че П. направена

проверка на 18.02.2010 г. в заведение за хранене и развлечение – механа “Ч.-Е.

К. – гр. Б. е установено, че същото не е категоризирано и се предоставят

туристически услуги – ресторантьорство и на основание чл. 46,ал. 2 вр. чл. 72

от З Т /закона за туризма/, като е намалил размера на имуществена санкция на

1000 лв. За да постанови този резултат, съдът е приел, че П. действително

извършена проверка на 18.02.2010 г. от служители на К. за З. на П. се

установило, че обектът се управлява и стопанисва от “”Ч.-Е. К. и в него се

извършва ресторантьорство без обектът да е категоризиран по предвидения в

закона ред, нито към момента на проверката да е издадено временно удостоверение

за категоризация на обекта. В момента на проверката на място е присъствал

Л. К., който се е легитизирал с пълномощно от 2002 г. Съставен е

протокол за проверка на документи и е изискано да се представи документ за

утвърдена категоризация и трудов договор на Ц. В.. Такива не били

представени, за което бил съставен акт за установяване на административно

нарушение, с който е прието, че жалбоподателката е нарушила чл. 42, т.2 от

Закона за туризма (ЗТ) и на основание на този акт Директорът на Регионална Д.

за областите С., Софийска, Кюстендил, Перник и Б. е издал обжалваното

наказателно постановление. Съдът е преценил, че с оглед критерият, че

административното наказание се определя за всеки конкретен случай и че

нарушителят не е наказван до настоящият момент, е намалил глобата от 1200 лв.

на 1000 лв.

Настоящият състав намира така подадената жалба за допустима, разгледана по

същество за неоснователна.

Съдът споделя установената от първоинстанционният съд фактическа обстановка и

също намира, че нарушението визирано в чл. 46, ал.2 от ЗТ е извършено. Видно от

представения нотариален акт в първата инстанция, жалбоподателката заедно със

съпруга си е собственик на недвижим имот – масивна сграда, от която вторият и

третият тавански етажи са предназначени за семеен хотел. Видно от представеният

договор за хотелиерски услуги и заповед № 05-071/04.05.2010 г. на Кмета на

Община Б. и временно удостоверение за открита процедура за категоризиране №

23/02.03.2010 г. на Кмета на Община Б., в същия обект, находящ се на адрес: гр.

Б., ул. Н. Рилски № 52, който се стопанисва от едноличния търговец, се

установява, че действително те са извършвали ресторантьорство. Възражението в

жалбата, че това е механа на първия етаж, която от три години се използва от

семейството им като столова за почивка, където посрещат близки, приятели и

техни гости, е неоснователно. Видно от разпитания в съдебно заседание свидетел

Г. Г., същата установява, че П. извършване на проверката обектът е бил

отворен, но нямало посетители, имало е едно лице, което е бил работник там и

когато е попитан от проверяващите дали механата работи, той отговорил, че

механата работи, но в момента няма посетители. Всички тези установени в първата

инстанция факти установяват по един безспорен начин, че механата, намираща се

на първия етаж от сградата – собственост на Е. К., е извършвала ресторантьорски

услуги. Едва ли такова помещение с 40 места за сядане, разположени

приблизително върху 90 кв.м. търговска площ, може да се използва за семейни

нужди. Освен това, там са се предлагали за продажба напитки, топли и студени

предястия, основни ястия, на които са били обявени цени, грамаж, може да се

приеме, че механата се използва за лични нужди, тъй като ако е било така, тези

обявени цени и грамажи не би следвало да съществуват. Освен това

жалбоподателката не представи никакви доказателства оборващи тези факти, освен

голословни твърдения.

Съдът счита, че не е нарушен чл. 40, ал.1 и чл. 43, ал.1 от ЗАНН. Действително

нормата на чл. 40, ал.1 от ЗАНН предвижда, че акта за установяване на

административно нсарушение се съставя в присъствието на нарушителя и

свидетелите, които са присъствали П. извършване на нарушението, но както сочи

свидетелката Горова, за съставяне на акта се е явило лице, което е било с

пълномощно, което обстоятелство не се оспорва и в касационната жалба.

Жалбоподателката признава, че лицето е било упълномощено, но твърди само, че не

е упълномощено да присъства П. съставяне на актове, за което също не сочи

доказателства. Не е нарушен според настоящият състав и чл. 43, ал.1 от ЗАНН,

тъй като актът е предявен на пълномощника на жалбоподателката. Възражението, че

е нарушен чл. 42 от ЗАНН, тъй като в акта не е посочено ЕГН-то и адреса на

свидетеля Н. Р., съдът намира за несъществено. Това непосочване не

нарушава правото на З. на жалбоподателя, нито променя по някакъв начин

установените обстоятелства, П. които е извършено нарушението. Доказателство, че

в заведението е извършено ресторантьорство и същият не е категоризиран, е

факта, че непосредствено след проверката, извършена на 18.02.2010 г.,

жалбоподателката е задействала процедура за категоризиране на туристическите

обекти, тъй като временното удостоверение за открита процедура по

категоризиране е издадено на 02.03.2010 г., което е по-малко от 10 дни след

извършената проверка, а самата категоризация утвърдена със заповед на Кмета на

Община Б. е издадена на 04.05.2010 г., което е един месец след извършената

проверка. Адреса на обекта предмет на проверката е механа “Ч.” и е на същия

адрес на който е била извършена проверката и съвпада с домашния адрес на

жалбоподателката.

С оглед на гореизложеното, съдът намира жалбата за неоснователна, а решението

на РС – Разлог кат оправилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, съдът


Р Е Ш И:


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5225/26.10.2010 г., постановено по НАХД № 383/2010 г.

по описа на РС – Разлог.

Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:\п\ Серафимка Мадолева


ЧЛЕНОВЕ: Илонка Рашкова

Ваня Вълкадинова

Вярно с оригинала !

РС

Свързани:

Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconРешението на К. районе съд е валидно, допустимо и правилно и като такова следва да бъде потвърдено
Гражданска отговорност на автомобилистите” от 09. 04. 2009 г. Със същото решение Н. А. Ю. от Г. е осъден да заплати на “З. К. Л....
Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconЗаседание. В придружителното писмо се иска да бъде потвърдено нп като правилно и законосъобразно
Производството по делото е по реда на чл. 59 и следващите от занн е и образувано по повод жалбата на „Ж. Сп е. Булстат със седалище...
Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconРешението на рс гоце Делчев е законосъобразно и правилно и следва да бъде
Зз изисква наличието на следните предпоставки, когато имотите са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които са от такъв...
Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconНезаконосъобразно независимо, че е потвърдено от съда
Сочи се в жалбата, че решението е незаконосъобразно и необосновано. В решението се твърди, че нормите на гпк на неприложими, а в...
Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconПроизводството е образувано по жалба на Д. И. И. в качеството му на изпълнителен директор на „М. Б. за А. Л. П., гр. Б. срещу наказателно постановление №
За наказващия орган се явява упълномощен представител юрисконсулт на Р. Б., която оспорва жалбата и моли атакуваното наказателно...
Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconПроизводството е образувано по жалба на Д. И. И. в качеството му на изпълнителен директор на „М. Б. за А. Л. П., гр. Б. срещу наказателно постановление №
За наказващия орган се явява упълномощен представител юрисконсулт на Р. Б., която оспорва жалбата и моли атакуваното наказателно...
Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconДокладва касационната жалба на Регионалната Д. по Г. Б. против решение №
...
Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconРешението на първоинстанционния съд следва да бъде обезсилено, а производството по делото прекратено
Съдът като взе предвид, че страните са постигнали извънсъдебно споразумение и установи, че същото е съобразено със закона и добрите...
Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconПроизводството е инициирано с въззивната жалба от адв. Ю. като пълномощник на С. К., В. А., Н. М., Р. А., М. А. и И. А. срещу решение №3970/18. 05. 2011г
Поддържа се, че спорните имоти не са подлежали на реституция по зспзз и съгласно чл. 10б, ал. 1 от същия не е следвало да бъде възстановено...
Решението на рс като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено iconДелото е образувано с жалба на Ж. С. С. от с. С., област Б., срещу наказателно постановление №01-002466/05. 09. 2008г на Директора на рд "АА" Благоевград, с
За адмнистративнонаказващия орган се явява процесуален представител, оспорва жалбата и моли атакуваното наказателно постановление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом