Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
ИмеНаредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер106.3 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.priv.government.bg/upload/regulations/НАРЕДБА за задължителната информация.doc
НАРЕДБА за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна

Приета с ПМС № 205 от 5.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 87 от 13.09.2002 г., в сила от 13.09.2002 г., изм. и доп., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г., изм., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат видът и обемът на задължителната информация, която се предоставя на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), както и условията и редът за предоставянето й.
(2) С наредбата се определят документите и сведенията, свързани с подготовката и извършването на приватизационните сделки, които представляват служебна тайна, и се уреждат условията и редът за предоставянето им при приватизация по ЗПСК .


Глава втора
ОБЕМ И ВИД НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦАТА, ЗАЯВИЛИ ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА


Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) Задължителната информация се предоставя на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията, във вид на информационен меморандум, освен в случаите по чл. 3, ал. 4 и чл. 11, ал. 2, 3 и 4. Информационният меморандум се състои от текстова част и приложения и съдържа данни за правното, финансово-икономическото, техническото и организационното състояние на обекта на приватизация.


Чл. 3. (1) При приватизация на акции или дялове - собственост на държавата или общините в търговски дружества, текстовата част на информационния меморандум съдържа информация за:
1. правното състояние на дружеството, включващо учредяване, правоприемство, правен статут, структурата на управление и контрол на дружеството;
2. вещно-правния режим на недвижимите имоти - собственост на дружеството;
3. финансовото състояние на дружеството;
4. движимото имущество, машини и съоръжения - собственост на дружеството;
5. ограничени вещни права върху имуществото на дружеството;
6. реституционните претенции, свързани с имуществото на дружеството;
7. участието на дружеството в други търговски дружества или в други форми на сдружаване;
8. правата на дружеството върху обекти на интелектуалната собственост;
9. стопанската дейност на дружеството, включително списък на:
а) клиентите;
б) доставчиците;
в) конкурентите;
10. обема на производството и капацитета на действащите мощности на дружеството;
11. трудовите правоотношения, по които дружеството е страна;
12. пазарните позиции на дружеството;
13. сключените от дружеството договори;
14. съдебните и арбитражните дела, по които дружеството е страна и които не са приключили с влязло в сила решение или определение;
15. предоставени концесии или лицензии на дружеството, както и информация за извършване на дейности, подлежащи на лицензионен или разрешителен режим;
16. влиянието на дейността на дружеството върху околната среда.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) Освен в случаите по ал. 5 информационният меморандум съдържа и приложение със следните документи:
1. дружествен договор (учредителен акт) или устав;
2. решение за регистрация на дружеството в търговския регистър, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
3. документ относно разпределението на капитала на търговското дружество, както и други документи, свързани с правния статут на дружеството;
4. годишните финансови (счетоводни) отчети за последните 3 години;
5. документи относно права върху обекти на интелектуална собственост на дружеството;
6. решение по оценка на въздействието върху околната среда и за стойностна оценка на екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, или друг документ, издаден от органи на Министерството на околната среда и водите.
(3) Органите за приватизация могат да предоставят за определени обекти за приватизация информацията по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4, 5, 9 и 13 само в частта, която е от съществено значение за дружеството, в случай че тази информация не може да бъде предоставена чрез информационния меморандум в пълния й обем. В този случай при поискване от лицата, заявили интерес за участие в приватизацията, органите за приватизация предоставят допълнително информация чрез информационната зала.
(4) За определени обекти за приватизация част от информацията по ал. 1 и от документите по ал. 2 може да не бъде включена в информационния меморандум, а да бъде предоставена на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията, чрез информационната зала.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) При приватизация на акции или дялове - собственост на държавата или на общините в търговски дружества, когато предлаганият пакет е по-малко от 50 на сто от капитала на търговското дружество, органите за приватизация предоставят информационен меморандум, съдържащ информацията по ал. 1, т. 1 и 3. Информационният меморандум може да съдържа приложение с документите по ал. 2, т. 1 - 4.


Чл. 4. (1) При приватизация на обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие, както и при приватизация на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК текстовата част на информационния меморандум съдържа информация за:
1. правния статут;
2. вещно-правния режим на недвижимите имоти, движимото имущество, машини и съоръжения - собственост на дружеството, включени в обособената част или обекта по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК;
3. реституционните претенции, свързани с имуществото на дружеството, включено в обособената част или обекта по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК;
4. стопанската дейност или функционалното предназначение на обособената част или обекта по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК;
5. трудовите правоотношения с лица, чието място на работа е обособената част или обектът по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК;
6. сключените договори, касаещи обособената част или обекта по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК;
7. съдебните и арбитражните дела, касаещи обособената част или обекта по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК, по които дружеството или общината е страна и които не са приключили с влязло в сила решение или определение;
8. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) обекти - публична държавна или публична общинска собственост, които технологично пряко са свързани с обособената част, както и данни за извършване на дейности, подлежащи на лицензионен или разрешителен режим;
9. влиянието на дейността на обособената част върху околната среда.
(2) Информационният меморандум съдържа и приложение със следните документи:
1. документи, установяващи правото на собственост на търговското дружество или на общината върху обособената част, съответно върху обекта по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК;
2. инвентаризационен опис на дълготрайните материални активи, включени в обособената част;
3. решение по оценка на въздействието върху околната среда и за стойностна оценка на екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, на територията на обособената част или друг документ, издаден от органи на Министерството на околната среда и водите;
4. документи относно права върху интелектуална собственост на търговското дружество, отнасящи се към дейността на обособената част.


Чл. 5. (1) Органите за приватизация по своя преценка могат да предоставят на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията, и друга допълнителна информация и документи освен посочените в чл. 3 и 4 .
(2) Информационният меморандум може да не включва някои от документите по чл. 3, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 , ако те представляват търговска тайна на дружеството.


Чл. 6. (1) При условията и по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 57 от 2002 г.), органите за приватизация възлагат изготвянето на информационния меморандум и го утвърждават.
(2) Текстовата част на информационния меморандум се изготвя на хартиен и на магнитен носител.


Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) Органите за приватизация могат да осигуряват на лицата, закупили информационен меморандум, възможност за оглед на търговското дружество, обособената част или обекта по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК, като определят времето и начина за извършване на огледа.


Чл. 8. (1) С цел предоставяне на по-обстойна и пълна информация органите за приватизация могат да осигурят на лицата, закупили информационен меморандум, и достъп до информационна зала в дружеството, като в този случай информацията се предоставя от органите на управление на дружеството.
(2) Условията и редът за достъп до информационната зала се определят от органите за приватизация и съдържат:
1. местонахождение на информационната зала;
2. оправомощените лица, отговорни за създаването на вътрешна организация за ползване на материалите в информационната зала;
3. срок за извършване на посещенията;
4. правилата за ползване на документацията в информационната зала;
5. друга информация - по преценка на органите за приватизация.


Глава трета
ДОКУМЕНТИ И СВЕДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА И ИЗВЪРШВАНЕТО НА
ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СЛУЖЕБНА ТАЙНА


Чл. 9. Служебна тайна по смисъла на наредбата са:
1. документи и сведения, свързани с оперативната подготовка на актовете на органите за приватизация, както и такива, които нямат самостоятелно значение (мнения и препоръки, позиции, изготвени и изразени от или за органа, становища и консултации), до приключването на приватизационната процедура;
2. информация за участник в приватизационната процедура, която той изрично е декларирал, че представлява търговска тайна за него, и която няма публичен характер.


Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ И НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СЛУЖЕБНА ТАЙНА


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) Информацията, необходима за изготвянето на информационен меморандум за обекти по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПСК, се предоставя от органите на управление на дружеството на органите за приватизация или на лицата, определени по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство. За верността и пълнотата на предоставената информация лицата, представляващи търговското дружество, както и лицата, на които е възложена обработката и обобщаването й, подписват декларация, за което носят предвидената в закона отговорност. За изготвянето на информационния меморандум може да бъде използвана информация от публични регистри и друга информация, подлежаща на оповестяване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) Информацията, необходима за изготвянето на информационен меморандум за обект по чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК, се предоставя от общинския съвет или от определен от него орган на лицата, определени по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство. За верността и пълнотата на предоставената информация определеното от общинския съвет длъжностно лице или представляващият определения от общинския съвет орган, както и лицата, на които е възложена обработката и обобщаването й, подписват декларация, за което носят предвидената в закона отговорност. За изготвянето на информационния меморандум може да бъде използвана информация от публични регистри и друга информация, подлежаща на оповестяване.
(3) За верността и пълнотата на информационния меморандум в съответствие с предоставената информация и данни от дружеството, съответно от общинския съвет или от определения от него орган, лицата, които изготвят информационния меморандум, подписват декларация.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г.) (1) Задължителната информация се предоставя на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията, след вземане на решението за определяне на метода за приватизация от органа за приватизация. Задължителната информация се предоставя и след подписване от лицата на декларация за неразгласяване на информация по образец съгласно приложението или след сключване с органа за приватизация на договор за неразгласяване на информация, освен в случаите по ал. 2, 3 и 4. При определен метод за продажба публично оповестен конкурс, публичен търг с явно наддаване и централизиран публичен търг задължителната информация се предоставя след заплащане на сума в размер, определен от органите за приватизация.
(2) При определен метод за продажба публично предлагане на акции органите за приватизация или определено от тях лице могат да предоставят на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията, проспект за публично предлагане на ценни книжа съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (ДВ, бр. 90 от 2003 г.).
(3) При определен метод за продажба неприсъствен публичен търг Агенцията за приватизация може да предоставя информационния меморандум чрез регулирания пазар, на който е възложено техническото изпълнение на неприсъствения публичен търг.
(4) При определен метод за продажба централизиран публичен търг Агенцията за приватизация чрез регулирания пазар може да предоставя задължителната информация на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията, под формата на информационен проспект съгласно чл. 21, ал. 1 и 4 от Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата , приета с Постановление № 206 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2002 г.; доп., бр. 88 от 2003 г.).


Чл. 12. Органите за приватизация, определените от тях длъжностни лица, както и лицата, които имат достъп до документите и сведенията, представляващи служебна тайна по смисъла на чл. 9 , не могат да ги предоставят на други лица, освен когато по закон са задължени да предоставят информация на държавни органи.


Чл. 13. (1) Органите за приватизация предоставят задължителната информация по чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 , както и всички документи по чл. 3, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 на държавните органи, имащи право на достъп до подобна информация, по тяхно искане.
(2) При писмено искане от страна на представители на държавни органи, които по силата на закон имат право на достъп до документи и сведения, представляващи служебна тайна, предоставянето им се извършва по нормативно установения ред.


Чл. 14. С цел осигуряване публичност на приватизационния процес органите за приватизация могат да оповестяват документи и сведения, представляващи служебна тайна по смисъла на чл. 9, т. 1 , като я включат в публичния регистър, воден от съответния орган. Оповестяването на документите и сведенията, представляващи служебна тайна, се извършва с мотивирано решение на съответния орган.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на наредбата "лице, заявило интерес за участие в приватизацията" е лице, което е изразило желание да участва в приватизацията на конкретния обект за приватизация и което отговаря на изискванията за закупуване на информационен меморандум, посочени в конкурсната документация, в случай че има такива.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 27 ЗПСК и отменя:
1. Наредбата за задължителната информация, предоставяна на потенциалните купувачи при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 39 от 2001 г.).
2. Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация, съставляваща служебна тайна, при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 39 от 2001 г.).


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление № 342 на Министерския съвет от 17 декември 2004 г. за изменение и допълнение на Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна, приета с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 30.12.2004 г.)


§ 6. Когато към датата на влизане в сила на постановлението има прието решение за провеждане на публично оповестен конкурс, процедурите се довършват по новия ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


                                     Приложение към чл. 11, ал. 1 и 2 чл. 11, ал. 1 и 2
                               ДЕКЛАРАЦИЯ
      по чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата за задължителната информация,   предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по  Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и             сведенията, представляващи служебна тайна     Долуподписаният (ата) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .адрес: гр. . . . . . . . . ., ул. . . . . . . . . . № . . . (бл., вх., ап.). . ., представител на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,на основание (съдебно решение, пълномощно) . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Като подписвам тази декларация, се задължавам:
     1.  Да използвам и прилагам фактите, сведенията и документите,
предоставени ми като задължителна информация, единствено само за целите напридобиване на обекта на приватизация и за никаква друга цел, включително,но не само, за конкуренция на бизнеса му.
     2.  Да не разгласявам и да не допускам разгласяването и узнаването по
никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията идокументите, които са ми предоставени като задължителна информация посмисъла на наредбата, ако те представляват търговска тайна на дружеството.     Дата  . . . . . . . . .       Декларатор: . . . . . . . . .

Свързани:

Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconАгенцията за приватизация, в съответствие с чл. 4, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и в изпълнение на чл. 6 от Наредбата за
Вторични суровини горна оряховица еоод, гр. Горна Оряховица, изготвен в съответствие с Наредбата за задължителната информация, предоставяна...
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconЗа устройството и работата на органите за приватизация
Чл. 1 (1) Общинският съвет, в качеството си на орган по чл. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /зпск/ ръководи...
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconОтчет за изпълнение на годишния план
Приватизацията през 2004 година се осъществяваше в съответствие със Закона за приватизация и следприватизационен контрол (зпск) и...
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconПлан за работа на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2012 г
Негова цел е осъществяване на прозрачна и икономически ефективна приватизация на държавните активи като средство за преструктуриране...
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconСписък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец
Тайна по закона за автомобилните превози ( служебна информация предоставена от превозвачите на Главна дирекция „Автомобилна администрация”)...
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconПлан за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2011 година  
Тта на Агенцията и определя минималните цели. Негова цел е осъществяване на прозрачна и икономически ефективна приватизация на държавните...
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconОтчет за изпълнение на
Основните цели в дейността по приватизация през 2007 г са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация (АП),...
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconОтчет за изпълнение на
Основните цели в дейността по приватизация през 2006 година са дефинирани в Годишния план за работа на Агенцията за приватизация,...
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconОтчет за изпълнение на годишния план за работа на агенцията за приватизация и следприватизационен контрол през 2010 г. Въведение
Пск, Агенцията) през 2010 г е изготвен в съответствие с чл. 22д, ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол...
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна iconЗакон за изменение и допълнение на закона за приватизацията и следприватизационен контрол
Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях към
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом