Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала
ИмеНормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала
страница1/4
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер453.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_2953.doc
  1   2   3   4
Тема 1

Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала


1.Нормативни документи в областта на застраховането. Кодекс за социално осигуряване, Закон за застраховането,Закон за здравното осигуряване, Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта, Търговски закон, Закон за корпоративното подоходно облагане, Правилници, Наредби и указания

2.Счетоводни документи при отчитане на капитала

-Закон за счетоводството, Търговски закон, Регистрацията на АД изисква изготвяне и представяне на: Протокол на Учредителното събрание, Устав, Книга на акционерите, Протокол за внесени активи, Платежни документи, Искане, Договор Декларации, Погасителен план, Анекс, Спецификация

3.Счетоводно отчитане

3.1.Счетоводни записвания:

При отчитане на регистрирания акционерен капитал

При увеличение:

-внесени парични средства Дт гр.50 / Кт гр.10

-записани дялови вноски Дт 426 / Кт гр.10

-внесени записани дялови вноски Дт гр.50 / Кт 426

-продажба на собствени акции:

 • Емисионна стойност по – висока от номиналната стойност

Дт гр.50 – емисионна стойност

Кт 101 – по номинална стойност

Кт 108 – получена премия

 • Емисионна стойност по ниска от номиналната стойност

Дт гр.50 – емисионна стойност

Дт 109 – направен отбив

Кт 101 – по номинална стойност

-Капитализиране на печалба Дт 122 / Кт101

-трансформиране на задължение в дялове Дт гр15;гр.40 / Кт 101

При намаление:

-връщане на дялове на съдружник Дт 101 /Кт гр.50

-частично освобождаване на съдружници от внасяне на записани дялови вноски Дт 101 / Кт 426

-изкупени собствени акции

 • По цена над номиналната стойност Дт 101; 109 / Кт гр.50

 • По цена под номиналната стойност Дт101 / Кт гр.50; 108

3.1.1.Отчитане на получените заеми:

-безкасово получаване на суми Дт гр.50 / Кт 151; 152

-използване на средства по откритите заеми Дт гр.20; гр.21; гр.22; гр.30; гр.40 / Кт 151; 152

-погасяване Дт 151;152 / Кт гр.50

-трансформиране на заемите в дялове Дт 151; 152 / Кт 101

-начисляване на лихви за ползвани заеми Дт 621 / Кт 496

-изплащане на лихви Дт 496 / Кт гр.50

-капитализиране на лихви Дт 621 / Кт 151; 152

-опрощаване на част от заема Дт 151; 152 / Кт 729

-в края на всеки месец валутните заеми се преоценяват по централния курс на БНБ

 • При повишаване на валутния курс Дт 624 / Кт151; 152

 • При намаляване на валутния курс Дт 151; 152 / Кт 724

3.1.2.Отчитане на дълговите инструменти към сметка 153 могат да се открият сметки с 4-значни сметки

-възникване на финансов пасив (задължения) Дт гр.50 / Кт 153

-за отпечатване и придобиване от застрахователя Дт гр.96 / Кт гр.99

-за изплащане на разходи по отпечатване Дт 623 / Кт гр.50

-емитиране на собствени облигации при формиране на облигационен заем

 • Продажба по номинална стойност Дт гр.50 / Кт 153

 • Продажба над номинална стойност Дт гр.50 / Кт 153; 108

 • Продажба под номинална стойност Дт гр.50; 109 / Кт 153

-намаление на облигациите Дт гр.99 / Кт гр.96

-за погазяване на финансов пасив Дт 153 / Кт гр.50; гр.15; гр.10

-за приключване на сметките отчитащи разликите

 • Дт 108

Кт 423

 • Дт 623

Кт 109


4.Задача

В ЗАД във връзка с отчитането на привлечения капитал са извършени следните стопански операции:

1.Сключен договор за дългосрочен 2 годишен банков кредит в р-р на 24000 лв.Сумата е постъпила по РС. Полагаемата се лихва по заема е капитализирана – 10%

2.С-но погасителен план са изплатени 1000лв. погасителна месечна вноска.

3.Поради непогасяване в определения срок е просрочен дългосрочен заем за 800лв.

Искане: да се съставят счетоводните записвания


Тема 2

Документи и счетоводни записвания при отчитане на дълготрайните активи


1.Оценка на дълготрайните активи – по историческата им цена се оценяват ДА при тяхното придобиване или възникване. Тя е:

 • Цена на придобиване – стойностен израз на всички разходи, които са необходими за привеждане на набавяния актив в работно състояние. Образува се от покупната и всички разходи – транспортни, товароразтоварни, за монтиране и др.

 • Себестойност – оценката на произведените (създадени) в ЗД образува се от основните производствени разходи.

 • Справедлива стойност – сумата, за която един актив може да бъде заменен или пасив погасен при пряка сделка между купувач и продавач. Тя е продажна цена, борсова цена или пазарна цена.

2.Счетоводни документи при придобиване и намаление на ДА – фактура; Акт за приемане и предаване на ДА; Протокол за приемане и предаване на автомобил; Записана за вътрешно преместване; Сведение за преоценка; Акт за предаване в експлоатация на временни съоръжения; Протокол за приемане на активи без фактура, Протокол за преоценка на активи, Платежни и др.

3.Счетоводно отчитане

3.1.Счетоводно записвания

-придобити чрез покупка

Дт гр.20

Кт 401

Кт гр.50

Кт гр.15

-заприходяване по цена на придобиване, когато тяхната доставка е продължителен процес, свързан с извършване на разходи

Дт гр20

Кт 613 разходи по придобиване на ДМА

-придобиване чрез строителство

Дт 203

Кт 613

-внесени ДМА от съдружници

Дт гр.20

Кт 102

-безвъзмездно придобити ДМА

Дт гр.20

Кт 753

Кт 709

-заприходени излишъци

Дт гр.20

Кт 709

За определяне на размера на амортизацията се прилагат :

линейни методи

нелинейни методи : намаляващи - метод на намаляващия се остатък; метод на равномерното намаляване, метод на намаляващата се сума на числата, метод на неравномерното намаление; увеличаващи – метод на равномерното увеличаване, метод на увеличаващата се сума на числата

-начислена амортизация

Дт 603

Кт 241

по предназначение

Дт 611

Дт 613

Дт617

Кт 603

По отписване на амортизацията при изваждане от употреба

Дт 241

Кт гр.20

-обезценка

Дт 631 загуби от обезценка

Кт 241

-преоценка (към увеличение на балансовата стойност)

Дт 241

Кт 112

Кт 709

-отписване на напълно амортизирани

Дт 241

Кт гр.20

-отнасяне на разходите по икономически елементи по предназначение (като разходи по ликвидация)

Дт 616

Кт гр.60

-получени приходи при ликвидация

Дт 302

Дт гр.50

Кт 709

-приключване на ликвидацията с размера на разходите от ликвидация

Дт 709

Кт 616

-унищожени ДМА при бедствия

Дт 241

Дт 691

Кт гр.20

-продажба :

 • изписване на ДМА

Дт 241

Дт 706

Кт гр.20

 • получени суми от продажба

Дт гр.50

Кт 706

-спонсориране (дарение)

Дт 241

Дт 609

Дт 119

Кт гр.20

-липси на ДМА при инвентаризация

Дт 241

Дт 609

Кт гр.20

-липси по вина на МОЛ

Дт 241

Дт 442

Кт гр.20

4.Задачи за счетоводно отчитане на ДА

В ЗАД са извършени следните СО:

1.закупени са компютър за 1000лв. и лазерен принтер за 600лв. данъчна фактура. Начислен е ДДС 20% без право на данъчен кредит. Задължението към доставчика е изплатено от РС.

2.Доставени са програмни продукти за 250лв. във фактурата е начислен 20% ДДС. Задължението е изплатено с РКО №138

3.Получена е безвъзмездно банкнотоброячна машина от ЕТ съгласно Протокол за безвъзмездна сделка. Справедливата цена и начисленият за сметка на продавача ДДС са 150лв. складова разписка

4.Предаден е лек автомобил с отчетна стойност 12000лв. и начислена амортизация 2000лв. и парични средства за 90000лв. за съучастие в асоциирано предприятие

Иска се: да се съставят счетоводните записвания


Тема3

Документи и счетоводни записвания при отчитане на материалните записи


1.Документи при отчитане на материалните запаси – за документалното оформяне на стопанските операции, свързани с отчитането на МЗ се използва – Складова разписка, Приходна стокова разписка, Акт за приемане на материални ценности (МЦ), Карта за отпускане на МЦ, Искане за отпускане на МЦ, Фактура; Заповед за отпускане на МЦ за продажба или преработка навън, Товарителница, Инвентаризационен опис, Декларация на материалноотговорното лице и др. по преценка на ЗД.

2.Отчитане на бланките под особена отчетност в ЗД – отчитат се задбалансово, тъй като изплатените суми за тяхното придобиване се отнасят направо като разходи на материали, без да се заприходяват в склада. Аналитичното отчитане се организира по видове документи Възможно е да се водят и необходим брой задбалансови сметки с три или четирицифрени номера.

-за отразяване на извършените разходи по придобиване на бланки под особена отчетност

Дт 601 Разходи за Материали

Кт 401 Доставчици или

Кт гр.50 Парични средства

-за отразяване на получените бланки като условни активи

Дт 914 Документи под особена отчетност

Кт 999 Разни сметки за условни пасиви

-за отразяване намалението

Дт 999

Кт 914

3.Отчитане на материалните запаси

3.1.Счетоводни записвания

-придобиване 301 (302) / 400; 15 гр.; 50гр.; 422; 60гр.

-установени излишъци – 302 / 709

-безвъзмездно получени – 302 / 709

-получени материали под формата на записани дялови вноски или внесени дялови вноски 302 / 426; 102

-за отнасяне на стойността на употребените материали в застрахователната дейност – 601 / 302

-продажба на материали:

 • Постъпили суми от продажбата - 503 / 707

 • Отписване на продадените материали по отчетна стойност - 707 / 302

-установени липси на материали – 609 / 302

Установени липси по вина на МОЛ – 442 / 302; 443

-бракуване поради стихийни действия 691 / 302

-безвъзмездно предадени – 609 / 302 и отчитане на ДДС като разход – 609 / 4532

4.Задача за счетоводно отчитане на МЦ

В ЗД „Х” са извършени следните стопански операции

1.Закупени са канцеларски материали§

а)тонер многоразряден 5бр. Х 55лв.

б)тонер за „Канон” 3бр. Х 20лв.

в)хартия ксероксна 150бр. Х 0,80лв.

г)платежни нареждания и бр.бланки за 10 лв. Фактура. За тяхното придобиване са изплатени 30лв. разходи в брой. РКО материалите са заприходени в склада. Задължението е изплатено.

2.Продадена е ксероксна хартия 50 бл. Х 50лв. Фактура.Искане.Отчетната стойност е 0,80лв за брой.

3.Установена е липса на материали по вина на МОЛ с отчетна стойност за 15лв. и продажна цена 20лв. сумата е внесена в касата.ПКО

Иска се: да се съставят счетоводните записвания.


Тема 4

Документи и счетоводни записвания при отчитане на разчетите


1.Видове разчети в ЗД и особености на счетоводното отчитане – имат характер на вземания и задължения към трети лица – посредници, акционери, застрахователи, държавен бюджет, осигурители, банки, доставчици, клиенти, вътрешни поделения и др.

 • В зависимост от срока на уреждането им – краткосрочни и дългосрочни

 • Според отчетно-икономическата им същност – реални, условни

 • В зависимост от юридическата особеност и статута на лицата – външни,вътрешни

 • Според характера на дейността – разчети по застраховане, разчети несвързани със застрахователните операции

2.Документи при отчитане на разчетите – Договор за посредничество, Фактури, Застрахователни договори, Платежни нареждания, Платежни искания за незабавно инкасо, Акредитивни нареждания, Касови ордери, Авансови отчети, Заповеди за командировка, РПВ; Ведомости за доплащания, Сметка за хонорари, протоколи, Служебни и уведомителни писма и др.

3.Задача за счетоводно отчитане в ЗД

1.В ЗАД „Х” застрахователен брокер събира премия по застраховането за 3000лв. за застраховка „Имущество”. Той превежда премията по РС на ЗД. Комисионната в размер на 20% от събраната премия се начислява и изплаща на застрахователния брокер в брой от ЗД.

2.Сключен е презастрахователен договор със ЗАД „Евроинс” по който са начислени:

а) презастрахователна премия, която следва да се получи от седанта в р-р 50000лв.

б) комисионата, която ще се отстъпи на седанта в р-р на 6000лв.

3.По настъпили щети е начислено задължението във връзка с отправено искане от седанта за застрахователни обезщетения в р-р на 10000лв. сумата е преведена по банков път. Платежно нареждане.

4.Съгласно презастрахователен договор са начислени разходи за участие в ликвидацията на седанта в р-р на 1200лв. сумата е преведена с ПН

Иска се: да се съставят счетоводните записвания


Тема 5

Документи и счетоводни записвания при отчитане на финансовите средства


1.Документи при отчитане на финансовите и паричните средства – ПКО - (при получаване, постъпване, внасяне) на парични средства в касата; РКО при осъществяване на плащания (намаление на касовата наличност); Платежно нареждане и Платежно искане за незабавно инкасо – за движението на паричните средства по банкови сметки, Нареждане разписка – за изтегляне на паричните средства от РС за плащания в брой; Вносна бележка – за внасяне на парични средства; Банкови бордера за валута; Предоставените заеми се документират с Договор между страните; Платежни документи (ПН; ПКО; РКО)

2.Задача за счетоводно отчитане на финансовите и паричните средства

В ЗПАД „Х” са извършени следните стопански операции:

1.Изтеглени са от РС с К.Разписка и са изплатени заплатите на персонала в р-р на 2500лв. ПКО; РПВ; РКО

2.Изплатени са задълженията към бюджета чрез РС, както следва: за данък върху застрахователната премия – 8400лв. и за данък по ЗОДФЛ – 600лв. Платежни нареждания.

3.Преведени са от РС по депозитна сметка 20000лв. за закупуване на Държавни ценни книжа – 40000лв. Платежни нареждания

4.По РС са постъпили застрахователни премии от сключени застраховки от застрахователни брокери за 172500лв.

5.Даден аванс за командировка за 200лв. РКО. Извършени са разходи за командировката за 250лв. Авансов отчет. Преразходът по аванса е изплатен с РКО.

Иска се: да се съставят счетоводните записвания


Тема 6

Документи и счетоводни записвания при отчитане на разходите в застрахователните дружества


1.Видове разходи в ЗД и особености на счетоводното отчитане – разходи, извършени от ЗД имат свои специфични особености, на основата на които те могат да се групират в различни разрези с цел всестранното им обхващане, същност, източници, местовъзникване.

 • Според икономическото съдържание – материални, трудови

 • Според начина на отнасянето им към съответния вид застраховка – преки, непреки

 • Според състава на разходите – едноелементни, комплексни

 • Съобразно зависимостта на застрахователните разходи от обема на застрахователната работа – условно-постоянни, променливи

 • Според групирането им по икономически елементи – за материали; за външни услуги; за амортизация; за заплати; за данъци, такси и др. плащания; за последваща оценка на активи, за социални осигуровки и надбавки и др.

 • Според местонахождението на структурните звена на ЗД – разходи за вътрешните звена (служби); разходи за външната мрежа

 • Съобразно зависимостта на разходите от размера на застрахователната сума или на застрахователната премия – зависими; независими;

 • Според момента, когато са извършени – разходи преди сключване на застрахователния договор; разходи по време на сключването на застрахователния договор; разходи след сключване на застрахователния договор; разходи за прекратяване на застраховките.

 • Според характера им в дейността на ЗД и тяхното счетоводно отчитане и за нуждите на калкулацията

-организационни; административно-управленски; разходи по пряко застраховане; разходи по презастраховане; за превантивни мероприятия и реклама; сторнови; финансови; извънредни

2.Документи:

 • Документи за застрахователни плащания по пряко застраховане: Молба за щета; Ликвидационен акт с Опис-заключение за повредените части; Експертиза по щета; Доклад по щета; Документи от компетентните Държавни органи, удостоверяващи събитието и др. Платежно нареждане; РКО

 • Документи по презастраховане - презастрахователен договор, Платежно нареждане, презастрахователно бордеро

 • Документи за отчитане на разходите за дейността Кодекса на труда и др. нормативни документи, др.

 • Документи за отчитане на финансовите и извънредните разходи – в зависимост от вида и характера на стопанските операции – банкови извлечения; бордера; справки; квитанции; протоколи; банкови документи, заповеди и др.

3.Задача за счетоводно отчитане на разходите

В ЗАД „Х” са извършени следните стопански операции:

1.Сключен е презастрахователен договор със ЗПАД „Булстрад”, по който е начислена отстъпваната премия на презастрахователи в р-р 7000лв.

2.Извършени са други разходи по пасивно презастраховане в размер на 1800лв. ПН

3.След изтичане на презастрахователния договор е установен резултатът, според който следва да се върне презастрахователна премия от 550лв.

4.Заделени са резерви по активно презастраховане на отчетния период за 3000лв.

5.Изплатени са такси на УЗН по активно презастраховане по нов вид презастраховане в размер на 400лв.

Иска се: да се съставят счетоводните записвания


  1   2   3   4

Свързани:

Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconСправка за оповестяване на счетоводна политика
Община Монтана прилага счетоводна политика съгласно изискванията на счетоводното законодателство. Спазва се Закона за счетоводството,...
Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconСчетоводни политики и процедури Accounting Policies and Procedures Разходни документи Expense Documents
Ауб ще възстановява суми за направени разходи само след представяне на следните документи
Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconАдрес за кореспонденция
Осчетоводяване на счетоводни документи,назначаване на персонал,инструктаж входиране и изходиране на документи,водене на дневници...
Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconБулстат 828063345ю справк а за оповестяване на счетоводната политика
Счетоводната политика на “Галакс Ойл” оод гр. Силистра е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни...
Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconАгнеса петкова обосновка на програмата
Програмата обединява национални и местни приоритети и отговаря на общественозначими социални потребности за защита правата на децата....
Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconДокладът включва няколко теми, които логично произтичат от цялата работа през последните месеци в Копривщица
Предложения за промени на вътрешните нормативни документи, нормативните документи на Общински съвет Копривщица, етичните норми на...
Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconДокла д
Комисията при своята работа взе под внимание следните документи и нормативни актове
Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconУпълномощавам
Да ме представлява пред паспортните власти при подаване на необходимите документи за издаване на български документи за самоличност...
Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconПопълва се лично от кандидата
Моля изпратете всички необходими документи в четири екземпляра: 1 комплект документи в оригинал и 3 комплекта от фотокопия на всички...
Нормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала iconПопълва се лично от кандидата
Моля изпратете всички необходими документи в четири екземпляра: 1 комплект документи в оригинал и 3 комплекта от фотокопия на всички...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом