Факултет по растителна защита и агроекология
ИмеФакултет по растителна защита и агроекология
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер78.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/uchebni_programi/U_programi_RZA/obstho_zem_RZA.doc
Аграрен университет – пловдив

факултет по растителна защита и

агроекология


утвърждавам:


р Е к т о р: Д Е К А Н:

(Доц. д-р Д. Греков) (Доц. д-р Я. Димитров)


уЧебна програма


за дисциплината Общо Земеделие - 02.04.18

включена като задължителна в учебния план на

специалността растителна защита

област 6.0 – аграрни науки и ветеринарна медицина

професионално направление 6.2. – растителна защита

за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”

Катедра ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХЕРБОЛОГИЯ

Форма на обучение: редовно обучение

Преподавател: доц. д-р Т. Тонев


Утвърдена на заседание на КС на катедра "Земеделие и Хербология" с

ПРОТОКОЛ № 1 от 30.01.2008 год.


Пловдив

2008

УЧЕБНА ПРОГРАМА


I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН
Код


Водещ преподавател

Основна форма на контрол

Часове

Кре-
дитни точки

Аудиторни

Извънаудиторни

Всич-ко

Лекции

Упражнения, семенари

Курсов проект

Учебни практики

Други форми

02.04.18

доц. д-р
Т. Тонев

изпит

15

30

25

-

30

100

4,0


IІ. АНОТАЦИЯ

Учебната дисциплина Общо земеделие е една от базовите дисциплини на агрономическото образование. Тя осъществява прехода между общоагрономическите дисциплини – земеделска ботаника, почвознание, агрохимия, физиология и биохимия на растенията, агрометеорология и по-тясно специализираните – фитопатология, ентомология, растениевъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, цветарство и др.

Предмет на земеделието като наука са следните направления:

 • Изучаване на факторите за живота на културните растения, взаимо-отношенията помежду им и възможностите за тяхното регулиране в земеделието.

 • Изучаване физическото състояние на почвата и възможностите за неговото регулиране посредством обработките на почвата.

 • Изучаване на системите за обработка на почвата за различните групи култури и схемите и начините на сеитба

 • Изучаване същността и значението на сеитбообращението за земеделската практика, причините за редуването на културите и видовете сеитбообращения.

 • Изучаване на семеконтрола в т.ч. организационни структури, нормативна уредба и показателите необходими за окачествяване на посевния материал.

Получаването от студентите на задълбочени знания по Общо земеделие е гаранция за по-успешното усвояване на всички останали агрономически науки.


ІІІ. съдържание на учебната програма

ІІІ.1. ЛЕКЦИИ

Тема 1. Земеделието като производство и наука. Научни основи на земеделието. Раздели на земеделието – 0,5 часа

Тема 2. Фактори за живота на културните растения и методи за регулирането им в земеделието. Взаимодействие между вегетационните фактори и добивите от културните растения. Закони на добива. Законите на земеделието и оптимизиране агротехниката на културите – 0,5 часа

Тема 3. Светлината като фактор на добива и възможности за най-рационалното й използване в земеделието – 0,5 часа

Тема 4. Топлината като фактор на добива и възможности за регулирането й в земеделието – 0,5 часа

Тема 5. Въздухът като фактор на добива и възможности за въздействие върху него в земеделската практика – 0,5 часа

Тема 6. Водата като фактор на добива и възможности за въздействие върху него в земеделската практика – 0,5 часа

Тема 7. Хранителните вещества от почвата като фактор на добива и възможности за биологично въздействие върху него в земеделската практика – 0,5 часа

Тема 8. Физическо състояние на почвата и неговото значение за земеделието. Структура нa почвата. Плътност и порьозност на почвата – 0,5 часа

Тема 9. Определение, значение, задачи и начини за обработка на почвата – 0,5 часа

Тема 10. Оран. Видове плугове според отметателната дъска. Теоретични основи на оранта с обръщане на орния слой – 0,5 часа

Тема 11. Начин на оран. Оран на лехи. Гладка оран. Фигурна оран. Предимства и недостатъци на оранта с обръщане на орния слой – 0,5 часа

Тема 12. Повърхностни плитки обработки на почвата. Култивиране. Фрезуване. Брануване. Дискуване. Валиране. Преценка качеството на извършване на повърхностните обработки на почвата – 0,5 часа

Тема 13. Технологични процеси при обработката на почвата – 0,5 часа

Тема 14. Системи за обработка на почвата. Система за обработка на почвата за зимни култури – 0,5 часа

Тема 15. Система за обработка на почвата за пролетни култури – 0,5 часа

Тема 16. Система за обработка на почвата за втори култури – 0,5 часа

Тема 17. Основна обработка на почвата на площи, подложени на ерозия – 0,5 часа

Тема 18. Минимална, нулева и мулчираща обработка на почвата – 0,5 часа

Тема 19. Схеми и начини на сеитба. Разпръсната и редова сеитба – 0,5 часа

Тема 20. Екологични проблеми свързани със земеделието – водна ерозия, ветрова ерозия, заблатяване, преовлажняване със сезонен характер, минерално и органично торене с високи и небалансирани норми, пестицидни замърсявания – 0,5 часа

Тема 21. Сеитбообръщение. Същност и значение на сеитбообръщението при интензивното земеделие. Сеитбообръщение и монокултура – 0,5 часа

Тема 22. Причини и фактори за редуване на културите – биологични, химични, физични и икономически – 0,5 часа

Тема 23. Предшественици на основните полски, зеленчукови и технически култури – 0,5 часа

Тема 24. Полски сеитбообръщения на неполивни площи – 0,5 часа

Тема 25. Полски сеитбообръщения на поливни площи – 0,5 часа

Тема 26. Фуражни сеитбообръщения – 0,5 часа

Тема 27. Специализирани сеитбообръщения – 0,5 часа

Тема 28. Зеленчукови сеитбообръщения – 0,5 часа

Тема 29. Организация на семеконтролната служба в България. Правила за вземане на средна проба. Прибори и начини за вземане на извадки. Съставяне на изходна проба. Приемане на средните проби и вземане на лабораторни проби за семеконтролен анализ – 0,5 часа

Тема 30. Определяне на чистотата и кълняемостта на семената. Жизне-способност на семената. Абсолютна маса на семената. Изчисляване на стопанската стойност и на сеитбени норми – 0,5 часа

Тема 31. Влажност на семената. Хектолитрова маса. Стъкловидност (лом) на зърното. Заразеност на семената от болести и неприятели – 0,5 часа

Тема 32. Семеконтролни документи и правила за издаването им. Семеконтролно свидетелство, семеконтролна бележка и предварително съобщение. Международни семеконтролни документи – 0,5 часа

ІІІ.2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Тема 1. Картотекиране заплевеляването на полски култури и свободни площи. Запознаване с наличните плевели в обработваемите площи през есента (полско упражнение) – 2 часа.

Тема 2. Качествени показатели на оранта, култивирането, брануването, сеитбата и методи за определянето им (полско упражнение) - 2 часа

Тема 3. Организация на семеконтролната служба в България. Правила за вземане на средни проби от семена за семеконтролен анализ. Отделяне на лабораторна проба от средна проба (лабораторно упражнение) - 2 часа

Тема 4. Определяне чистота на семената. Залагане на проби за определяне на кълняемостта на семената (лабораторно упражнение) – 2 часа

Тема 5. Отчитане кълняемостта на семената. Определяне масата на
1000 семена. Изчисляване стопанската стойност на семената (лабораторно упражнение) - 2 часа

Тема 6. Хектолитрова маса на зърното. Влажност на зърното (лабораторно упражнение) - 2 часа

Тема 7. Класиране на семената по БДС. Семеконтролни документи и правила за издаването им (лабораторно упражнение) - 2 часа. Контролно върху раздела Семеконтрол

Тема 8. Основни принципи за съставяне на сеитбообръщения. Съставяне на ротационни таблици (лабораторно упражнение) - 2 часа

Тема 9. Предшественици. Възможности за уплътняване на сеитбо-обръщенията с междинни култури (лабораторно упражнение) –2 часа

Тема 10. Съставяне на полски сеитбообръщения за неполивни условия (лабораторно упражнение) - 2 часа

Тема 11. Съставяне на полски сеитбообръщения за поливни условия (лабораторно упражнение) - 2 часа

Тема 12. Съставяне на фуражни сеитбообръщения (лабораторно упражнение) - 2 часа

Тема 13. Съставяне на специални сеитбообръщения (лабораторно упражнение) - 2часа

Тема 14. Разработване на система от сеитбообръщения I част (лабораторно упражнение) - 2 часа

Тема 15. Контролно упражнение върху раздела Сеитбообръщение.


ІІІ.3. СЕМИНАРИ, ЗАНЯТИЯ

ІІІ.4. ФОРМИ НА ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА – 55 часа

ІІІ.4.1. Разработка и защита на курсови проекти (Други форми) – 25 часа

Съставяне на полски сеитбообръщения:

 • за неполивни условия – 5 часа

 • за поливни условия – 10 часа

 • за специални сеитбообръщения – 5 часа

 • за зеленчукови сеитбообръщения – 5 часа

ІІІ.4.2. Самоподготовка (за текущия контрол и изпита) – 30 часа

IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Включва лекции, лабораторни и полски упражнения, разработване на курсови проекти, решаване на задачи от раздел семеконтрола. За учебния процес се използват мултимедиен проектор, преносим компютър (лаптоп) и дигитална камера

ЛИТЕРАТУРА

 1. Димитрова М., Щ. Калинова, Ив. Жалнов, Т. Тонев, Ил. Желязков - Ръководство за
  упражнения по земеделие, 2006

 2. Спасов В., И. Жалнов, Т. Тонев, М. Димитрова, Щ. Калинова - Инструкция за
  приложение на хербициди, 1999

 3. Спасов В., М. Димитрова, Ив. Жалнов, Т. Тонев, Щ. Калинова – Земеделие (учебник), 2004

 4. Тонев Т. - Ръководство за интегрирана борба с плевелите и култура на земеделие, 2000

 5. Тонев Т., И. Жалнов, М. Димитрова, Щ. Калинова, Ц. Ямакова, И. Желязков –
  Сборник от задачи за интегрирана борба с плевелите, 1999

 6. Тонев Т., Ил. Желязков, Щ. Калинова, М. Димитрова, Ив. Жалнов – Ръководство за
  упражнения по хербология, 2002

 7. Тонев Т., М. Димитрова, Щ. Калинова, Ив. Жалнов, В. Спасов – Хербология (учебник), 2007Съставил: доц. д-р Тоньо Тонев

/………………………./

Свързани:

Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет растителна защита и агроекология
Всички тези знания агроном-инженера по растителна защита получава от дисциплината Биологична растителна защита
Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет растителна защита и агроекология
Получените знания по биологична растителна защита подготвят магистрите за работа в специализирани предприятия, провеждане на биологична...
Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Предлаганата дисциплина „Агроекология и агромениджмънт” дава основни познания за структурата и функците на агроекосистемите
Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Утвърдена на заседание на кс на катедра Градинарство протокол №1 от 20. 01. 2005 г
Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
За дисциплината: прогноза и сигнализация на вредителите /болести и неприятели/ по земеделските култури
Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Утвърдена на заседание на кс на катедра” обща химия”, протокол №289, от 28. 01. 2005 г
Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
За дисциплината: прогноза и сигнализация на вредителите /болести и неприятели/ по земеделските култури
Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Тези въпроси в лекционния курс са групирани в следните логически субординирани части
Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Тези въпроси в лекционния курс са групирани в следните логически субординирани части
Факултет по растителна защита и агроекология iconАграрен университет пловдив факултет по растителна защита и агроекология
Утвърдена на заседание на кс на катедра ” обща химия”, протокол №289, от28. 01. 2005 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом