Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство
ИмеАграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер149.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/uchebni_programi/agrohimia/Agrohimia_LG_Kostadinova.doc
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - П Л О В Д И В

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО


УТВЪРЖДАВАМ:


Р Е К Т О Р:/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ /


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


ЗА ДИСЦИПЛИНАТА “АГРОХИМИЯ “ (шифър 04.01.04)


ВКЛЮЧЕНА КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА


СПЕЦИАЛНОСТТА: АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО)


ОБЛАСТ: 6.0 “АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО


ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР


ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА


Катедра ПО Агрохимия и Почвознание


Учебната програма е обсъдена и приета на зеседание на КС на Катедрата по агрохимия и почвознание, с протокол № 2 от 11.02.2008 г


П л о в д и в, 2008 г


І. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАНкод

Водещ преподавател


Основна форма

на контрол

ЧАСОВЕ

Кре-

дити

Аудиторни

Извънаудиторни

Всич-

ко

Лекции

Упраж-нения

Учебни

практики

Други

форми

02.04.01

доц.Светла Костадинова

изпит

30

30

10

55

125

5II. АНОТАЦИЯ
Лекциите по агрохимия са съобразени със съвременните теоретични и практически достижения на агрохимията като научна основа за хранене и торене на растенията в условията на устойчивото земеделие. При разглеждането на основните въпроси се използват знанията от сродните дисциплини - почвознание, биохимия и физиология на растенията без да се дублират, което дава възможност за надстройване на материала и получаване на информация за правилното използуване на промишлените и органичните торове. Засилено е вниманието към екологичните основи на агрохимията и знанията за разработване на екологосъобразни системи на торене, осигуряващи запазване и подобряване на почвеното плодородие, количеството и качеството на продукцията и опазване на околната среда. Получените знания по агрохимия са основа за по-пълно усвояване на материала в основните дисциплини като растениевъдство, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство и др.


III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМАIII. 1. ЛЕКЦИИ


1. АГРОХИМИЯТА - НАУЧНА ОСНОВА ЗА ХРАНЕНЕТО НА РАСТЕНИЯТА -1 Ч

2. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ТОРЕНЕ И ХРАНЕНЕ НА РАСТЕНИЯТА - 2 Ч


2.1. Хранителни елементи и вещества. Растителната диагностика - средство за контролиране храненето на растенията с макро- и микроелементи.


2.2. Механизъм на усвояване на хранителните вещества чрез корените и листата. Фактори на външната среда и интензивност на усвояване на хранителните вещества от земеделските култури; изисквания на културите към условията на хранене през различните периоди на вегетацията им.


3. РОЛЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИВОТА, РАСТЕЖА, РАЗВИТИЕТО И ПРОДУКТИВНОСТТА НА РАСТЕНИЯТА - АЗОТ, ФОСФОР, СЯРА, КАЛИЙ, КАЛЦИЙ, МАГНЕЗИЙ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ - 6 ЧАСА

3.1. Хранене на растенията с азот - физиолого-биохимична функция на азота в растителния организъм; съдържание и форми на азота в растителния организъм; нужда на растенията от азот през различните периоди на вегетацията им; смущения в растителния организъм при ненормална обезпеченост на растенията с азот (недостиг и излишък); азотна храна за растенията.


3.2. Хранене на растенията с фосфор - физиолого-биохимична функция на фосфора в растителния организъм; съдържание на различни форми фосфорни съединения в растенията; нужда на растенията от фосфор през различните периоди от вегетацията им; смущения в растителния организъм при ненормална обезпеченост на растенията с фосфор (недостиг и излишък); фосфорна храна за растенията.


3.3. Хранене на растенията със сяра - физиолого-биохимична функция на сярата в растителния организъм; съдържание на различни форми серни съединения в растенията; нужда от сяра при отделните видове растения; смущения в растителния организъм при недостиг на сяра; сярна храна за растенията.


3.4. Хранене на растенията с калий - физиолого-биохимична функция на калия в растителния организъм; съдържание и форма на калия в растенията; нужда на растенията от калий през вегетацията им; смущения в растителния организъм при ненормална обезпеченост с калий (недостиг и излишък); калиева храна за растенията.


3.5. Хранене на растенията с калций - физиолого-биохимична функция на калция в растителния организъм; съдържание и форми на калциевите съединения в растенията; нужда от калций при отделните видове растения; смущения в растителния организъм при недостиг на калций; калциева храна за растенията.


3.6. Хранене на растенията с магнезий - физиолого-биохимична функция на магнезия в растителния организъм; съдържание и форми на магнезиевите съединения в растенията; нужда от магнезий при различните видове растения; смущения в растителния организъм при недостиг на магнезий; магнезиева храна на растенията.


3.7. Хранене на растенията с микроелементи (желязо, цинк, манган, мед, молибден, бор) - състояние и физиолого-биохимични функции на микроелементите в растителния организъм; нужда на отделните култури от микроелементи; смущения в растителния организъм при недостиг и излишък на микроелементи; микроелементите - храна за растенията.


4. ПОЧВАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ХРАНИТЕЛНИ ЗА РАСТЕНИЯТА ВЕЩЕСТВА - 6 ЧАСА


4.1. Общи запаси и форми на хранителните за растенията елементи в почвата.


4.2. Основни източници на хранителни елементи в почвата - органичното вещество; минералите; почвеният разтвор и почвения поглъщателен комплекс като източник на хранителни вещества за растенията.


4.3. Почвата като източник на азот за растенията - съдържание, разпределение и форми на азота в почвите; динамика на азота в почвата; основни процеси, участващи в нея.


4.4. Почвата като източник на фосфор за растенията - съдържание, разпределение и форми на фосфора в почвата; динамиката на фосфорните съединения в почвата.


4.5. Почвата като източник на сяра - съдържание, съединения и динамика на сярата в почвата.


4.6. Почвата като източник на калий за растенията - съдържание, разпределение и форми на калия в почвите; динамика на калия в почвата и фактори, които я обуславят


4.7. Почвата като източник на калций за растенията - съдържание и форми на калция в почвите; динамика на калциевите съединения в почвата.


4.8. Почвата като източник на магнезий за растенията - съдържание, съединения и форми на магнезия в почвите; динамика на магнезиевите съединения в почвите.


4.9. Почвата като източник на микроелементи за растенията - съдържание, разпределение и форми на микроелементите в почвите; динамика на микроелементите в почвата и фактори, определящи тяхната подвижност.


5. КРЪГОВРАТ И БАЛАНС НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ - 1 ЧАС


6. РОЛЯТА НА ОРГАНИЧНОТО ТОРЕНЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ - 4 ЧАСА


6.1. Видове органични торове - оборски тор; торова течност; птичи тор; компост; торф.


6.2. Зелено торене - форми на зелено торене; растения за зелено торене и агротехника; влияние на зеленото торене върху свойствата на почвата.


7. РОЛЯТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ТОРОВЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДОБИВИТЕ И КАЧЕСТВОТО НА РАСТЕНИЕВЪДНАТА ПРОДУКЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ - 6 ЧАСА


7.1. Класификация на промишлените торове и история на приложението им в земеделието.


7.2. Азотни торове - начини на производство, агрохимични свойства и взаимодействие с почвата.


7.3. Фосфорни торове - начини на производство, агрохимични свойства, взаимодействие и промени на различните фосфорни торове в почвите.


7.4. Торове, съдържащи сяра - състав и свойства, взаимодействие с почвата.


7.5. Калиеви торове - начини на производство, агрохимични свойства, взаимодействие с почвата.

7.6. Калциеви торове - видове; промени в почвата под влияние на калциевите торове.


7.7. Магнезиеви торове - състав и свойства.


7.8. Микроторове - видове микроторове, агрохимични свойства и взаимодействие с почвата.


7.9. Твърди, сложни и комбинирани торове - получаване, характеристика, агрохимични свойства.


7.10. Течни комплексни торове - торове за листно подхранване на културните растения; състав и агрохимични свойства.


7.11. Смесване и съхраняване на промишлените торове.


8. ВНАСЯНЕ НА ТОРОВЕТЕ С ПОЛИВНАТА ВОДА (ФЕРТИГАЦИЯ) – 2 ЧАСА


8.1 Торове подходящи за използване при фертигацията.


8.2 Разтворимост на торовете. Приготвяне на течни торове за фертигация.


8.3 Агрономически аспекти на фертигацията – време на торене, място на торене, засоляване на почвата.

8.4 Внасяне на азот, фосфор и калий чрез фертигация.


9. СИСТЕМИ НА ТОРЕНЕ НА КУЛТУРИТЕ, ОТГЛЕЖДАНИ В СЕИТБООБРАЩЕНИЯ И ИЗВЪН ТЯХ - 2 ЧАСА


9.1. Същност, задачи, принципи и условия, върху които се изгражда системата на торене.


9.2. Норми и съотношение на хранителните вещества; дози, срокове и начини на торене; хармонично съчетаване на органичните и промишлените торове; разпределение на торовете по култури в сеитбообращенията.

9.3. Основни положения при използване на промишлените торове.


9.4. Основни положения при използване на органичните торове.


9.5. Коефициент на продуктивност на торовете.


9.6. Влияние на торенето върху състава и качеството на растениевъдната продукция.


III.2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ


1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НУЖДАТА НА РАСТЕНИЯТА ОТ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ - 11 ЧАСА

1.1. Определяне нуждата на растенията от азот по метода на листната диагностика (химичен анализ на растенията за азот и неговите форми), по външни признаци - прожектиране на цветни диапозитиви и демонстрация на растения, при които е провокиран недостиг или излишък на азот. Определяне съдържанието на подвижните форми на азот в почвите.

1.2. Определяне нуждата на растенията от фосфор по метода на листната диагностика (химичен анализ на растения за фосфор и негови форми), по външни признаци - прожектиране на цветни диапозитиви и демонстрация на живи растения, при които е провокиран недостиг и излишък на фосфор. Определяне съдържанието на подвижните форми на фосфора в почвите.


1.3. Определяне нуждата на растенията от калий по метода на листната диагностика (химичен анализ за калий и негови форми), по външни признаци - прожектиране на цветни диапозитиви и демонстрация на живи растения, при които е провокиран недостиг на калий. Определяне съдържанието на усвоимите форми на калия в почвите.


1.4. Определяне нуждата на растенията от калций и магнезий по метода на листната диагностика и по външни признаци - прожектиране на цветни диапозитиви. Определяне на обменните катиони в почвата, обменна киселинност и изчисляване на степента на наситеност на почвата с бази във връзка с определяне нуждата на киселите почви от варуване.

1.5. Определяне нуждата на растенията от микроелементи по метода на листната диагностика и чрез установяване съдържанието на подвижните им форми в почвите.


2. УСТАНОВЯВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В ТОРОВЕТЕ - 10 Ч


2.1. Вземане на средна проба и подготовката и за анализ - вземане на средна проба от промишлени и органични торове. Определяне на хигроскопичната влага в торовете.


2.2. Разпознаване на промишлените торове по физичните им свойства, чрез качествени реакции и върху явления на нажежен въглен.

2.3. Определяне съдържанието на амониев, нитратен и амиден азот в азотни торове чрез дестилация, титриметрични и колориметрични методи.

2.4. Определяне съдържанието на фосфор във фосфорни торове.


2.5. Определяне съдържанието на калий в калиеви торове. Титриметрични и пламъковофотометрични методи.


2.6. Определяне съдържанието на калций и магнезий в калциеви и магнезиеви торове. Определяне съдържанието на калциевите торове чрез титруване.


2.7. Определяне съдържанието на азот, фосфор и калий в органични торове. Определяне на общото количество на азота в сламест оборски тор, торова течност, течни торове и компост. Определяне на амониев азот, фосфор и калий.


3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМИТЕ ЗА ТОРЕНЕ НА КУЛТУРИТЕ И ПЛАНИРАНЕ НА ТОРЕНЕТО - 6 ЧАСА


3.1. Полски торов опит като източник на информация за определяне на торовите норми. Опити за установяване на ефективността на отделните елементи и за установяване на оптималната торова норма.


3.2. Вегетационен съдов опит като източник на информация за определяне торовите норми. Водни и пясъчнни култури, почвени култури.


3.3. Определяне на торовите норми на балансови методи: необходими количества хранителни вещества за формиране на единица продукция, коефициент на използуване на хранителните вещества от почвата и торовете и изчисляване на торовите норми.


3.4. Определяне на торови норми по математически методи с използуване на електронноизчислителни машини. Програмиране на торенето с азот, фосфор и калий. Определяне на нормата за варуване на кисели почви и гипсуване на зосолените.

4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПЕРСПЕКТИВНИ СХЕМИ И ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТОРОВИТЕ НОРМИ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ В СЕИТБООБРАЩЕНИЯТА - 3 ЧАСА


III.3. ФОРМИ НА ИЗВЪН АУДИТОРНА РАБОТА

III.3.1. Учебни практики - 10 часа


III.3.2. Изчисляване на торови норми – 5 часа

Разработка на планове за торене на сеитбообращения – 10 часа


III.3.3. Самоподготовка

 • за текущ контрол – 20 часа

 • за изпит – 30 часа


IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО


1. Лекциите се провеждат всяка седмица на семестър, съгласно утвърден разпис за курса. Лабораторните упражнения се водят ежеседмично по подгрупи, съгласно разписа. Изисква се по време на лабораторните упражнения студентите да разполагат с ръководство за упражнения по агрохимия. В лабораторните упражнения студентите имат възможност да усвояват основния материал чрез компютърни тестове, които се използуват и за практически изпит в края на семестъра. Провежда се писмен текущ контрол (два пъти през семестъра) върху лекционния материал и тест върху материала взет на упражненията.

2. Материалите от текущия контрол се разработват от студентите в писмена форма и се оценяват от водещия лекционния курс преподавател. Оценките се вземат предвид при крайната оценка от изпита.


3. Заверката на семестъра се извършва с подпис от водещите преподаватели на лабораторните упражнения и лекциите. Основното изискване за заверка на семестъра в лабораторните упражнения е редовно посещение, изработване на приетите методични единици и получаване на достоверни резултати.


4. Изпитът по агрохимия се провежда по групи в рамките на сесията по утвърден график. Изпитът е писмен, като всеки студент изтегля изпитен билет, съдържащ три въпроса от различни раздели на дисциплината.V. КОНСПЕКТ


 1. Предмет, задачи и методи на агрохимията в съвременното земеделие.

 2. Хранителни за растенията елементи и вещества.

 3. Торове – определение и видове торове.

 4. Придвижване на хранителните елементи до корена на растенията. Особености на кореновата система във връзка с храненето на растенията.

 5. Структура на клетъчните мембрани и механизми на пасивен и активен транспорт през тях. Придвижване на усвоените хранителни вещества от корена към надземните части.

 6. Фактори на външната среда, влияещи върху интензивността на постъпване на хранителни вещества в корените на растенията

 7. Физиологична реакция на солите

 8. Листно хранене на растенията

 9. Изисквания на растенията към условията на хранене през различните периоди от вегетацията – период на хранене, ход и темп на постъпване, особени периоди в храненето на растенията.

 10. Общи запаси, форми и динамика на хранителните вещества в почвата.

 11. Минералите и органичното вещество като източник на хранителни елементи за растенията.

 12. Почвеният разтвор като източник на хранителни за растенията вещества - състав и концентрация на катионите и на анионите в почвения разтвор. Почвеният въздух като източник на хранителни за растенията вещества.

 13. Обменно адсорбираните катиони и тяхната роля в храненето на растенията. Състав на обменните катиони. Природа на връзката на обменните катиони с почвения поглъщателен комплекс.

 14. Подвижност на обменните катиони.

 15. Обменно адсорбираните аниони. Състав на обменните аниони в почвата.

 16. Хранене на растенията с азот – усвояване, съдържание, функции, признаци на недостиг и излишък.

 17. Почвата като източник на азот за растенията - общ запас, форми и динамика на азот в почвата.

 18. Баланс на азота в почвата – приход и разход на азот в почвата.

 19. Промишлени азотни торове - течни амониеви торове и твърди амониеви торове.

 20. Промишлени азотни торове - нитратни торове и амониево - нитратни торове.

 21. Промишлени азотни торове - амидни торове и бавнодействащи азотни торове.

 22. Основни положения при торене с азотни торове.

 23. Хранене на растенията с фосфор – усвояване, съдържание, функции, признаци на недостиг и излишък.

 24. Почвата като източник на фосфор за растенията - общ запас, форми и динамика на фосфорните съединения в почвата. Баланс на фосфор в земеделието.

 25. Промишлени фосфорни торове. Суровини за производство на фосфорни торове. Класификация на фосфорните торове.

 26. Промишлени фосфорни торове - суперфосфат и преципитат.

 27. Основни положения при торене с фосфорни торове.

 28. Хранене на растенията с калий – усвояване, съдържание, функции, признаци на недостиг и излишък.

 29. Почвата като източник на калий за растенията - общ запас, форми и динамика на калия в почвата. Баланс на калия в земеделието.

 30. Природни калиеви соли. Промишлени калиеви торове.

 31. Основни положения при торене с калиеви торове.

 32. Хранене на растенията с микроелементи Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B: общо биологично значение, усвояване, съдържание, функции, смущения в растенията при недостиг и излишък.

 33. Общи запаси, форми и подвижност на микроелементите Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B в почвата.

 34. Микроторове и тяхното приложение в земеделието.

 35. Органични торове: оборски тор, полутечен оборски тор, компости.

 36. Зелено торене.

 37. План на торене. Елементи на плана за торене – торова норма, срокове и начини на торене, видове торове. Корекция на торовата норма в зависимост от торенето с оборски тор.


VІ. ЛИТЕРАТУРА


V.1. Основна

1. Горбанов Ст., Л. Станчев, Й. Матев, Т. Томов, Г. Рачовски. Агрохимия, издателство ДИОНИС, София, 2005.

2. Станчев Л., В. Велчев, Ст. Горбанов, Й. Матев, Зл. Танев, Агрохимия, София,1989.

3. Томов Т., Г. Рачовски, Св. Костадинова, Ив. Манолов, Ръководство за упражнения по агрохимия, Пловдив, 1999

4. Горбанов Ст., В. Велчев, Й. Матев, Зл. Танев, Г. Рачовски, Т. Томов, Ръководство за упражнения по агрохимия, София, 1990.
V.2. Допълнителна

1. Запазване и повишаване на почвеното плодородие (под общата редакция на проф. Иван Гърбучев), София, 1974.

2. Торенето при интензивното земеделие (под общата редакция на проф. К. Еников), София, 1976.

3. Станчев Л., Д. Стоянов, Г. Стоилов, А. Брашнарова, Микроелементи и микроторове, София, 1982.

4. Церлинг В., Диагностика питания сельскохозяйственных культур, Москва, 1990, 232 стр.

5. Mengel K., E. Kirkby, Principles of Plant Nutrition, 1987.

6. Bergmann W, Nutritional disorders of Plants, 1992.

7. Rowell D. Soil Science: Methods and Applications. Longman Group UK, 1994, 350 p.

8. Brady N. The nature and properties of soils, Macmillan Publishing Co., Inc. New York, 1984, 639 p.


гр. Пловдив СЪСТАВИЛ:


дата: 27.02.2009 г. ДОЦ. Д-Р СВ. КОСТАДИНОВА


РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА

АГРОХИМИЯ И ПОЧВОЗНАНИЕ:


ДОЦ. Д-Р СВ. КОСТАДИНОВА


ДЕКАН НА ЛГФ:


ДОЦ. Д-Р А. ИВАНОВ


Свързани:

Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив факултет по лозаро-градинарство
Включена като задължителна в учебния план на специалността: агрономство (лозаро-градинарство)
Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив факултет по лозаро-градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Градинарство, с протокол №2 от 04. 02. 2008 г
Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив факултет по лозаро-градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Градинарство, с протокол №2 от 04. 2008 г
Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив факултет по лозаро-градинарство
Утвърдена на заседание на кс на катедра "растениевъдство", протокол №4, от 11. 02. 2008
Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив факултет по лозаро-градинарство
От професионално направление 1 растениевъдство за образователно-квалификационна степен
Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив лозаро-градинарски факултет
Утвърдена на заседание на кс на катедра Градинарство, протокол №2 от 04. 02. 2008 г
Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив лозаро-градинарски факултет утвърждавам: ректо р
Утвърдена на заседание на кс на катедра Градинарство, протокол №2 от 04. 02. 2008 г
Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив факултет по лозаро градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Растениевъдство, с протокол №20 от 19. 02. 2009 г
Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив факултет по лозаро-градинарство
Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на кс на катедра Механизация, с протокол №2 от 04. 02. 2008 г
Аграрен университет пловди в факултет по лозаро-градинарство iconАграрен университет пловдив лозаро-градинарски факултет утвърждавам: ректо р
Утвърдена на заседание на кс на катедра Градинарство, протокол №2от 04. 02. 2008 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом