Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
ИмеУчебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер130.96 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.f-mon.org/docs/obuchenie/plan_2.doc
УЧЕБЕН ПЛАН

2008


Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.


Панел


Организационно управление


Вид на обучението

Лекции, упражнения, решаване на казуси и ролеви игри

Хорариум

30 часа
Лектори

Телефон

Ел. поща

Клара Димитрова

0887 328 527

klara_dimitrova@mail.bg

Д-р Камелия Вунова – Нарлева


0886 723681

k.vunova@abv.bgЦели на учебния панел:Да въведе участниците в съвременните възгледи за функциониране на организацията, да развие техните лидерски умения и знания,да ги подготви за ефективно управление или участие в управлението на неправителствени и граждански формирования и организации, да запознае участниците с основните принципи на стратегическото управление на СГО и с различните типове организационни структури , да запознае участниците с ефективното управление на промяната, да повиши гражданската активност на младите хора, да формира и развие ключови компетенции и умения за ръководство в структурите на гражданското общество, чрез развитие на знанията и уменията на участниците по конкретни теми от организационното управление .

Описание на панела:Панелът е структуриран в десет части. Всяка част е относително самостоятелна и включва отделни теми , въпроси за дискусия, тестове и описание на помощната литература. Учебното съдържание на всяка част включва отделни теми, както следва:

ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Същност на управлението

Процес на управление

Управленски роли

Ръководители (мениджъри).

Тест за оценка на знанията

Въпроси за дискусия

Литература

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ

Какво е управленското решение

Процес на вземане на решение

Видове управленски решения.

Етапи на процеса на вземане на решение

Управленски стилове при вземане на решение

Тест за оценка на знанията.

Въпроси за дискусия.

Литература

ГЛАВА ТРЕТА

СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Въпросът за средата на организацията.

Анализ на вътрешната и външна среда на организацията.

Видове обкръжаваща среда.

Взаимодействие между средата и фирмата.

Тест за оценка на знанията.

Въпроси за дискусия

Литература

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Какво е цел на организацията и какви са видовете цели

Технология на целеполагане

Изисквания към системата от цели

Тест за оценка на знанията.

Въпроси за дискусия

Литература


ГЛАВА ПЕТА

СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Визия и мисия на организацията.

Какво е стратегия

Стратегическо управление

Съдържание и етапи на стратегическото планиране

Провеждане на SWOT анализ

Стратегическо позициониране

Методи за стратегическо планиране

Казус за анализ

Въпроси за дискусия

Литература


ГЛАВА ШЕСТА

СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Постановка на проблема

Характер и компоненти на организационните управленчески структури

Видове управленски структури

Препоръки за изграждане на организационно управленска структура

Тест за оценка на знанията

Въпроси за дискусия

Литература

ГЛАВА СЕДМА

МОТИВАЦИЯ

Същност на мотивацията

Мотивационен процес

Мотивационни теории

Изиквания към нестопанския ръководител

Казус за анализ

Въпроси за дискусия

Литература


ГЛАВА ОСМА

ГРУПИ И ГРУПОВА ДИНАМИКА

Какво представлява групата

Защо хората в групата са различни

Характеристики на групата

Структура е ефективност на групата

Конфликти в организацията

Конфликт на интереси в държавната администрация

Казуси за анализ

Въпроси за дискусия

Литература

ГЛАВА ДЕВЕТА

ЛИДЕРСТВО

Същност на лидерството

Лидерски качества

Лидерството като изкуствода вдъхновяваш другите.

Лидерската функця според Miller и Rice.

Лидерски стилове. Вместо заключение. Бъдещето на лидерството.

Казус за анализ.

Тест за оценка на знанията.

Въпроси за дискусия

Литература

ГЛАВА ДЕСЕТА

ПРОМЯНА И КОНТРОЛ В ОРГАНИЗАЗЦИЯТА

Същност на контрола.

Контролен процес.

Промяна – същност и роля.

Управление на промяната.

Казуси за анализ.

Въпроси за дискусия

ЛитератураМетоди на обучение:Широко се използват интерактивни методи на обучение, които провокират желанието за активно участие на младежите. Именно този психологически принцип следва стилът на съвременното преподаване в Академията. Основна задача е създаване на условия и организация за активна мисловна дейност. Преподавателят не просто информира, а задава добре обмислен модел за развитие на самостоятелно мислене. Учебните програми на отделните дисциплини ,включени в панела са ориентирани към потребностите на НПО организациите и отговарят на промените в обществената практика. Обучението се индивидуализира, засилват се междудисциплинарните връзки, търси се връзка с практиката, въвеждат се нови организационни форми за обучение. Използват се новите технологии в методиката на преподаване. Лекцията заема много по-малко място в учебния план. Предимство се дава на дискусията и работата в групи. Методите на преподаване и усвояване на учебното съдържание се планират още при изработване на учeбните програми и са залегнали в системите за оценяване.

Нов метод на обучение е демонстриран при провеждане на откритите лекции. HOV – метод на преподаване. Той се отличава с по-продължителната подготовка преди и на самата лекция. Основното средство е “брейнсторминг”, който провокира участниците и води до определена цел цялата група. Лекторите поставят проблем, по който участниците задават въпроси и в процес на “брейнсторминга” те сами си отговарят без прякото участие на лектора. Основният положителен ефект на HOV-метода е, че той стимулира асоцииативното мислене. Той развива умение за разпознаване на конкретни проблеми и на средствата за разрешаването им. Най-впечатляващо е, че информацията, която служи за отговор на зададените въпроси, са знания, заложени в нашето съзнание, които ние не сме съобразили да използваме в момента на възникване на съответния проблем. Един от методите на обучение, които непрекъснато се усъвършенстват е обучението чрез решаване на проблеми — Problem Based Learning (PBL), особено популярен в Западна Европа, Канада, САЩ. Методът има цел да научи студентите да работят в екип; да планират, търсят и диагностират информацията, да участват в дискусии; да организират и провеждат съвещания; да вземат решения при различни ситуации; да решават проблеми; да дават оценка както на своята, така и на работата на всеки свой колега; да приемат критики и да могат да критикуват позитивно. PBL обучението подготвя младежите за бъдещата им работа в екип. То е ефективно и е “жизненоважен” елемент от програмата на Академията. Младежите сами подготвят, организират и провеждат РВL семинарите. В края на семинара всеки оценява работата на колегите си и своето участие. Те работят по групи под ръководството и надзора на свой преподавател (тютор), научавайки се да анализират, обсъждат и разрешават проблеми от реални ситуации в бизнеса.Език на преподаване:Български.

Препоръчителна литература: • Бекярова, К., Б. Велев, Ив. Пипев. Икономически теории. Хермес, Пловдив, 2000.
 • Дракър, П. Иновации и предприемачество. Класика и стил ООД, София, 2002.
 • Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. Класика и стил ООД, София, 2000.
 • Дракър, П. Практика на мениджмънта. Класика и стил ООД, София, 2001.
 • Доклад на Центъра за икономическо развитие. Авторски колектив. Мениджър, София, Октомври, 2008.
 • Желев, С. Маркетингови изследвания. УИ “Стопанство”, София, 1995.
 • Коев, Й. Основи на предприемачеството. Стено, Варна, 2003.
 • Коев, Й. Предприемачеството. Стено, Варна, 2007.
Панел


Местни управленски политики и практики, национални специфики и интеркултурни измерения


Вид на обучението

Лекции, упражнения, решаване на казуси и ролеви игри

Хорариум

30 часа
Лектори

Телефон

Ел. поща

Елена Ангелова Юрченко

0887 541 783

еlena _vurchenko@yahoo.com

Галина Митева


0899991803

galinami@abv.bgЦели на учебния панел:Да послужи като ресурсен материал при провеждане на обучение за развитие на умения за изграждане и управление на обществени политики по въпросите на младежта, за практикуване на лидерството и формиране на екипи, водене на преговори и управление на конфликти, участие в дебати-изработване на аргументи, защитаване на позиции, организационно развитие.Описание на панела:Учебното съдържание е обособено в три части. В първата част се изяснява същността на местното самоуправление, неговата законова рамка и основни понятия, с акцент въхру органите на местно самоуправление и техните компетентности, процедурите за вземане на решения и възможностите за влияние и участие на обществеността върху тях. Втората част въвежда в основните документи, регламентиращи на европейско и национално ниво младежките политики и инструментите за реализирането им. С множество примери и упражнения се улеснява практическото онагледяване, усвояване и прилагане на тази материя. В третата част са представени приложения, представящи добри практики в изграждането на структури и механизми за успешно партньорство между структурите на гражданското общество и местните власти.

Основно съдържанието на модула включва следните теми:

Законова рамка на местното самоуправление

Органи на местно самоуправление

Общински бюджет

Общинска собственост

Как работят органите на местно самоуправление

Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и региони

Програма „Младежта в действие”

Стратегия за национална младежка политика

Програма за младежки дейности 2008-2010

Добри практикиПанел


Връзки с обществеността


Вид на обучението

Лекции, упражнения, решаване на казуси и ролеви игри

Хорариум

30 часа
Лектори

Телефон

Ел. поща

Весела Цветанова Панова

0885 398 613

vesselapanova@abv.bg

Галина Стойкова Николова


0888 976 870

gala3399@abv.bgЦели на учебния панел:Да фокусира вниманието на младите хора върху механизмите и средствата за привличане на обществеността; да формира и развие първоначални компетенции и умения за работа със средствата за масова информация; да запознае обучаемите с принципите за работа с медиите, както и със структурата на медиите (йерархия, отговорности и т.н); да изгради умения за

Различаване на особеностите на местните и националните медии, за различаване на особеностите на електронните и печатните медии и специфичния подход към тях; след преминаването на курса на обучение участниците ще познават ролята на медийната кампания, ще могат да планират, подготвят и реализират медийни кампании; ще разбират важността на планирането в работата си с медиите; да изгради умения у участниците по конкретни практически казуси – подготовка на информация за медиите, организиране на пресконференция, разработване на собствено печатно издание и радиопредаване. Да повиши възможностите на младите организации за общуване с медиите, за привличане на обществеността в изпълнение на поставените цели и задачи на организацията; да развие правилното организационно поведение на лидера; младите хора да придобият допълнителни знания и умения относно същността на застъпничеството и начините за провеждане на ефективни кампании за застъпничество и въздействие върху местната общност.

Описание на панела:

Учебното съдържание е структурирано в девет обособени части, като към всяка част са разгледани отделни теми.

1Връзки с обществеността – същност, инструменти .

Същност на връзките с обществеността

Видове инструменти на връзките с обществеността2Управление на комуникацията.

Концепция на чадъра

Елементи на комуникационния план3Кампания - същност и видове комуникационни кампании.

Същност на комуникационната кампания

Видове кампании4Връзки с обществеността в неправителствените организации..

Организиране на специални събития (ивент мениджмънт).

Дефиниция на специалните събития

Примери за специални събития


Как да планираме специално събитие?

5Връзки с медиите..

Медийни стратегии и техники

Пресконференция

Прес-съобщение

Новина

Интервюто като комуникационен елемент

Правила при осъществяване на телефонни разговори с медиите

Бюлетин

Радиопредаването като комуникационен инструмент6Кризисен мениджмънт..


Комуникация по време на криза

7Лобиране....

8Он-лайн връзки с обществеността.


Приложение на он-лайн връзките с обществеността

Управление на он-лайн връзките с обществеността

Инструменти за он-лайн връзки с обществеността

Уеб сайтове

Разлики между уеб сайтовете и печатните материали, използвани в комуникационната стратегия на организацията

На кого принадлежи вашият уеб-сайт?

Интранет

Електронна поща

Дискусионни групи, чатове и он-лайн срещи

Блог

Казуси.

Методи на обучение:Представяния в пленарни сесии(лекции), обсъждания, работа в екип, упражнения, дискусии с фокус- групи, тренинг – приложение, симулационни ролеви игри, мозъчна атака и др.

Език на преподаване:Български.

Препоръчителна литература: • Николов, Стефан Ем. Лобизмът в САЩ, С. 1987

 • Материали от семинар: Работа с медиите и привличане на обществеността по програма „Демократична мрежа”

 • Материали от уършоп по застъпничество на програма „ Демократична мрежа” в Румъния и България

 • Материали от семинар: Изграждане на партньорства в управлението на Народните паркове. 2-5 юли 1997г. Габрово. Проект за опазване на биологичното разнообразие JEF, финансиран от USAID и от Правителството на Р България.

 • Граматика на журналистиката, СУ факултет по журналистика.

 • Костадин Атанасов,Наръчник на радиоводещия, С, 2000

 • Айвър Йорк, Правила в телевизионното репортерство, С, 2000

 • Бернд-Петер Арнолд, АБФ на радиото, С, 2000
Свързани:

Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconГражданското общество в българия
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз...
Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconЕвропейски съюз Европейски социален фонд опак. Екаперти в действие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз...
Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconМетодика за определяне комплексната оценка на офертата „
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз...
Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconНационална потребителна кооперация
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски...
Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconНационална потребителна кооперация
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски...
Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconОбщински концепции за прилагане на местни политики в община благоевград
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз...
Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconОбщински концепции за прилагане на местни политики в община варна
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз...
Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconПовишаване потенциала на активната инвестиционна общност за подобряването на практиките и нормативната среда, чрез изграждане на клубове на инвеститора
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет,” съфинансирана от Европейския съюз...
Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconПопуляризиране на модела за саморегулация на търговските комуникации. Защо саморегулация?
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, cъфинансирана от Европейския съюз...
Учебен план 2008 Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет, с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Панел iconBg 051PO001 06
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом