За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет
ИмеЗа участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет
страница1/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.49 Mb.
ТипКонкурс
източникhttp://silistra.bg/OP/file/Banka_kredit.doc
  1   2   3   4   5   6
ОБЩИНА СИЛИСТРА


 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
«Отпускане на краткосрочен банков кредит „овърдрафт” на Община Силистра за 2011 година в размер на 500 000 лева»


 


КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 12:00 часа на ..................2011 г. в деловодството на община Силистра


Съгласувал: ............................

Мл. юрисконсулт: Лъчезар Чокоев


Утвърдил: ..............................

За кмет: Милен Пенчев


2011 г.


СЪДЪРЖАНИЕ :


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

А. Възложител на обществената поръчка

Б. Пълно описание на предмета на обществената поръчка

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

А. Условия за участие в обществената поръчка

Б. Документи, представяни от участника

 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 

ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Общи положения

Б. Съдържание на офертите

 

VІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Запечатване и маркиране на пликове

Б. Подаване и приемане на офертите

 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

А. Отваряне и разглеждане на офертите

Б. Критерий за оценка

В. Протокол на комисията

Г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка

Д. Прекратяване на процедурата

 

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Образец на оферта

Приложение № 2 - Образец на справка– административни сведения за участника

Приложение № 3 - Образец на декларация чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП

Приложение № 4 - Образец на ценово предложение

Приложение № 5 - Проект на договор за банков кредит

Приложение № 6 - Решение № 1520 от 27.01.2011 г. на Общински съвет Силистра за поемане на общински дълг, чрез ползване на краткосрочен банков заем в размер на 500 000.00 лева (петстотин хиляди лева) лева от община Силистра за 2011 година.

Приложение № 7 - Решение за откриване на процедурата

Приложение № 8 - Обявление за процедурата

Приложение № 9 – Копие на удостоверение за данъчна оценка на общинския имот, предвиден за ипотекиране

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет «Отпускане на краткосрочен банков кредит на Община Силистра за 2011 година в размер на 500 000 лева (петстотин хиляди лева)» се провежда въз основа на решение № 1520 от 27.01.2011 г. от Протокол № 45/27.01.2011 г. на Общинския съвет - Силистра (Приложение № 6 към документацията) и решение на кмета на община Силистра за откриване на процедурата.

Документацията съдържа информация, която дава възможност на желаещите да се запознаят с изискванията и условията за участие, правата и задълженията на участниците, необходимите документи, както и с проекто - договора за възлагане на поръчката.

За улеснение на участниците, електронен вариант на документацията е достъпен на сайта на Община Силистраwww.silistra.bg


А. Възложител на обществената поръчка


По смисъла на тази документация и на основание чл. 7, т.1 от ЗОП и решение № 1520 от 27.01.2011 г. на Общински съвет - Силистра, Възложител на обществената поръчка е Община Силистра, с адрес: гр. Силистра, ул. Симеон Велики 33.

Б. Пълно описание на предмета на обществената поръчка


Предметът на обществената поръчка е «Отпускане на краткосрочен банков кредит – овърдрафт на Община Силистра за 2011 година в размер на 500 000 лева (петстотин хиляди лева)»


Общи условия:


Условия по кредита:


 1. Размер на кредита – BGN 500 000 лева (петстотин хиляди лева);

 2. Валута на кредита – български лева

 3. Вид на кредита: краткосрочен кредит овърдрафт

 4. Цел: за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства по време на изпълнението на бюджет за 2011 г.

 5. Срок на кредита: в рамките на бюджетната 2011 г., но не по-късно от 25.12.2011г.

 6. Начин на усвояване – многократно, след представяне на искане от Възложителя, съобразно целите и предназначението на кредита.

 7. Краен срок на погасяване: 25.12.2011 г.

 8. Условия за плащане на лихвата: ежемесечно

 9. Обезпечениедоговорна ипотека на недвижими имоти, частна общинска собственост, които банката, определена за изпълнител ще одобри:

9.1. Радиоцентър – втори етаж от масивна двуетажна сграда със ЗП 134 кв. м. – гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 44 – АОС 131/06.10.1997 г.


9.2. Магазин и офиси със ЗП 65.43 кв. м. – гр. Силистра, ул. София № 2 – АОС 148/08.10.1997 г.


9.3. Офиси на БНР и БТА и прилежащ терен от 44 кв.м. – гр. Силистра, пл. Свобода– АОС 104/10.06.1997 г.


9.4. Част от подблоково помещение с обща ЗП 204.67 кв.м. - гр. Силистра, бул. Македония № 2 – АОС 7/23.05.1996 г.


9.5. Офис със ЗП 69.20 кв.м. - гр. Силистра, бул. Македония № 167 – АОС 3047/24.10.2003 г.


9.6. Химическа лаборатория със ЗП 110– Общински пазар, гр. Силистра – АОС 263/12.02.1998 г.


9.7. Клуб на инвалида със ЗП 112 кв.м. - гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 10 – АОС 835/26.03.2000 г.


9.8. Клуб на пенсионера със ЗП 93 кв.м. - гр. Силистра, ул. Бойка Войвода № 2 – АОС 1112/22.02.2001 г.


9.9. Клуб на пенсионера със ЗП 90 кв.м. - гр. Силистра, ул. Добрич № 92 – АОС 2835/26.02.2003 г.


9.10. Магазин № 4 със ЗП 32.75 кв.м. – гр. Силистра, ул. Добруджа 22А, ет. 1 - АОС 2768/19.08.2002 г.


9.11. Магазин № 4 със ЗП 19.71 кв.м. – гр. Силистра, ул. Добруджа 22А, ет. 2 - АОС 2771/19.08.2002 г.


9.12. Офис № 4 със ЗП 59.30 кв.м. – гр. Силистра, ул. Добруджа 22А - АОС 2772/19.08.2002 г.


9.13. Дворно място с площ 1900 кв.м., заедно с построената в него масивна административна сграда с ЗП 138 кв.м., с. Айдемир, ул. София 59 АОС 639/23.01.1999 г.


9.14. Здравен дом с РЗП 580 кв. м., гараж със ЗП 28 кв. м. и прилежащ терен с площ 1890 кв. м., с. Айдемир, ул. Боровинка 1А, АОС 1052/04.10.2000 г.


9.15. Дворно място с площ 1880 кв. м. заедно с построените в него сгради Обединено детско заведение с обща ЗП 380 кв. м. и складово помещение със ЗП 60 кв. м., с. Калипетрово, кв. 81, парцел I-663, ул. Р. Блъсков, АОС 1114/15.03.2001г.

9.16. Бивша сладкарница № 5 със ЗП 72.05 кв. м., гр. Силистра, ул. Симеон Велики 1, АОС 253/06.02.1998 г.


 1. Предложение на Участника за годишен лихвен процент: годишен лихвен процент, който да не е по-висок от 8 % годишно.

 2. Наказателна лихва при просрочие - в случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвения процент по т. 10, завишен с надбавка, предложена от участниците, която не може да е по-висока от 2%.

 3. Без такса за управление на кредита, такса за проучване и др.

 4. Възложителят не предвижда заплащането на такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него.


Процедурата се провежда, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и условията на настоящата документация.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconЗа участие в открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията...
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка уважаеми господа
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Iv – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп с предмет
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Заповед № рд-72/09. 06. 2009 г на директора на Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика”, за откриване на процедура...
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет
Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в сп „българска филателия и нумизматика”
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Сервизни услуги...
За участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Други външни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом