Информация за публикуване на публична покана
ИмеИнформация за публикуване на публична покана
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер102.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dfz.bg/assets/3719/Informacia_Forum.doc
ИНФОРМАЦИЯ


ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ФОРУМИ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ФОРУМ СЕВЕР) И ГР. ПЛОВДИВ (ФОРУМ ЮГ)”

ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е организиране на информационни форуми за популяризиране на схема „Училищен плод” в гр. Велико Търново (Форум Север) и гр. Пловдив (Форум Юг).

1.2. Срок за изпълнение на поръчката:

1.2.1. За Форум Север – гр. Велико Търново – 20 и 21.08.2012 г.

12.2. За Форум Юг – гр. Пловдив – 23 и 24.08.2012 г.

1.3. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 40 (четиридесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

1.4. Максимално допустима стойност на поръчката: 39 200 (тридесет и девет хиляди и двеста) лева без ДДС.


2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


2.1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, което отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

2.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

2.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да предстатви самостоятелна оферта.

2.4. Не се допускат варианти на офертата.


3. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


3.1. Минимални изисквания към хотелите - 4 звезди:

 • Дати на ангажимент: 20 и 21 август 2012 год. (Форум Север) и 23 и 24 август 2012 год. (Форум Юг)

 • Общ брой участници: 160 човека

 • Общ бюджет: 39 200 (тридесет и девет хиляди и двеста) лева без ДДС


Форум север

3.2. Брой участници: 80 ( осемдесет) човека

Бюджет: 19 600 (деветнадесет хиляди и шестотин) лева без ДДС

 1. Нощувка (20 август 2012 год.) – 1бр.;

 2. Кафе пауза – 2бр.;

 3. Обяд – 2бр.;

 4. Вечеря – 1бр.;

 5. Конферентна зала (за 80 участника, проектор, озвучителна техника, интернет, wi fi и др.);

 6. Закуска – 1бр.

Форум юг


3.3. Брой участници: 80 човека

Бюджет: 19 600 (деветнадесет хиляди и шестотин) лева без ДДС

 1. Нощувка (23 август 2012 год.) – 1бр.;

 2. Кафе пауза – 2бр.;

 3. Обяд – 2бр.;

 4. Вечеря – 1бр.;

 5. Конферентна зала (за 80 участника, проектор, озвучителна техника, интернет, wi fi и др.);

 6. Закуска – 1бр.


3.4. Изисквания към администрирането

 1. Организация - посрещане и настаняване;

 2. Регистрация на гостите – водене на регистър (три имена, име на организация, данни за контакт и подпис на участника);

 3. Изработка на пропуски (баджове) за участниците с логото на информационния форум по предоставен от възложителя списък – 160 броя;

 4. Разпечатване на информационна брошура по образец, предоставена от възложителя, формат: а4 – book, цветен печат, двустранно – 4 листа (син цвят) - 180 броя;

 5. Папка, съдържаща 5 бр. бели листа с логото на схемата (съгласно образец) и химикал – 180 броя;

 6. На материалите по т. 4 и 5 трябва да се изобрази европейското знаме, логото на ДФ „Земеделие” и да се изпише следния текст: „Кампания, финансирана от ЕС и ДФ „Земеделие”.


4. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


Оценката на офертите се извършва по критерий "най-ниска цена".


Критерият "най-ниска цена" се прилага за оценка на офертите, които отговарят на обявените от възложителя условия.

Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира офертата с предложена най-ниска обща цена без ДДС.

Участникът, класиран на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.


5. Сключване на договор за възлагане на поръчката


5.1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител на поръчката.

5.2. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

5.3. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

 1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;

 2. подкуп по чл. 301- 307 от НК;

 3. участие в организирана престъпна группа по чл. 321 и 321а от НК;

 4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

 5. против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

5.4. Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (т. 4.3. по-горе), се прилагат, както следва:

а) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

в) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

з) в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

5.5. Не се подписва договор с определения за изпълнител на поръчката:

а) при който лицата по т. 5.3., са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по т. 5.3., т. 5.4. и т. 5.5. в държавата, в която е установен.


6. съдържание на офертата. Подготовка и Подаване


6.1. Участниците следва да представят оферти до 17.00 часа на 7.08.2012 г. Офертите се подават в сградата на Държавен фонд „Земеделие”, Централно управление, с адрес: гр.София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, ет.1, ст.116 „Деловодство”.

6.2. Офертата следва да съдържа следното:

6.2.1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представят в официален превод***.

*** "Официален превод", съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”.


6.2.2. Данни за контакт с участника: адрес, телефон, факс, електронен адрес.

6.2.4. Оферта - попълва се по образец- Приложение № 1.

6.3. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника.

6.4. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва "Оферта", посочва наименованието на поръчката, уникалният й код, посочен в публичната покана, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

6.5. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.

6.6. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определени в т. 6.1.

6.7. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

6.8. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Оразец
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА

ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
бул. "Цар Борис ІІІ" 136
гр. София 1618


ОФЕРТА

за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, с предмет:

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ФОРУМИ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО (ФОРУМ СЕВЕР) И ГР. ПЛОВДИВ (ФОРУМ ЮГ)”


[наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкова сметка: […]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,


С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Организиране на информационни форуми в гр. Велико Търново (Форум Север) и гр. Пловдив (Форум Юг)” при следните условия:

1. Срок за изпълнение на поръчката:

1.1. За Форум Север – гр. Велико Търново – 20 и 21.08.2012 г.

1.2. За Форум Юг – гр. Пловдив – 23 и 24.08.2012 г.

2. Предлаганите от нас хотели за настаняване са както следва:

2.1. ..........................................1, ............................(четири или повече звезди)2 , с адрес – гр. Велико Търново,................................................3.

2.2. ..........................................4, ............................(четири или повече звезди)5 , с адрес – гр. Пловдив,................................................6.

3. Декларираме, че:

3.1. Ще организираме Форум Север в гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на Възложителя, а именно:

- брой участници: 80 (осемдесет) човека

- нощувка (20 август 2012 год.) – 1 (един) бр.;

- кафе пауза – 2 (два) бр.;

- обяд – 2 (два) бр.;

- вечеря – 1 (един) бр.;

- конферентна зала (за 80 участника, проектор, озвучителна техника, интернет, wi fi и др.);

- закуска – 1 (един) бр.

3.2. Ще организираме Форум Юг в гр. Пловдив в съответствие с изискванията на Възложителя, а именно:

- брой участници: 80 (осемдесет) човека

- нощувка (23 август 2012 год.) – 1 (един) бр.;

- кафе пауза – 2 (два) бр.;

- обяд – 2 (два) бр.;

- вечеря – 1 (един) бр.;

- конферентна зала (за 80 участника, проектор, озвучителна техника, интернет, wi fi и др.);

- закуска – 1 (един) бр.

3.3. Административните услуги, които ще извършим при организирането на Форум Север в гр. Велико Търново и Форум Юг в гр. Пловдив са както следва :

 • организация - посрещане и настаняване;

 • регистрация на гостите – водене на регистър (три имена, име на организация, данни за контакт и подпис на участника);

 • изработка на пропуски (баджове) за участниците с логото на информационния форум по предоставен от възложителя списък – 160 броя;

 • разпечатване на информационна брошура по образец, предоставена от Възложителя, формат: а4 – book, цветен печат, двустранно – 4 листа (син цвят) - 180 броя;

 • папка, съдържаща 5 бр. бели листа с логото на схемата (съгласно образец) и химикал – 180 броя;

 • на материалите (информационната брошура и папката) ще са изобразени европейското знаме, логото на ДФ „Земеделие” и ще се изпише следния текст: „Кампания, финансирана от ЕС и ДФ „Земеделие”.


4. Срок на валидност7 на офертата: ............. /словом:.............................../ дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.


5. Предлаганите от нас цени за изпълнение на услугата организиране на информационни форуми в гр. Велико Търново (Форум Север) и гр. Пловдив (Форум Юг) са:

Единична цена за 1 (един) участник във Форум Север – гр. Велико Търново:


.............................../......................................................................./ лв. без ДДС;

/цифром и словом/

Единична цена за 1 (един) участник във Форум Юг – гр. Пловдив:


.............................../......................................................................./ лв. без ДДС;

/цифром и словом/

Обща цена8 за 160 (сто и шестдесет)9 човека:

.............................../......................................................................./ лв. без ДДС или

/цифром и словом/

.............................../......................................................................./ лв. с ДДС;

/цифром и словом/


Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани Раздел VІ, т. 6.2 от информацията към публичната покана за обществената поръчка.

[дата] ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

1 Посочва се името на хотела.

2 Посочва се категорията на хотела.

3 Посочва се точен адрес на хотела.

4 Посочва се името на хотела.

5 Посочва се категорията на хотела.

6 Посочва се точен адрес на хотела.

7 Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 40 (четиридесет) дни.

8 Общата цена за организиране на Форум Север гр. Велико Търново не може да надхвърля 19 600 лв. без ДДС. Общата цена за организиране на Форум Юг гр. Пловдив не може да надхвърля 19 600 лв. без ДДС.

9 Поръчката може да не бъде изпълнена в пълен обем.

стр. от

Свързани:

Информация за публикуване на публична покана iconИнформация за публикуване на публична покана
По реда на глава осма „А”, във връзка с чл. 14, Ал. 4, Т. 2 От закона за обществените поръчки
Информация за публикуване на публична покана iconИнформация за публикуване на публична покана
Доставка, монтаж на климатици за работни помещения за нуждите на държавен фонд „земеделие“”
Информация за публикуване на публична покана iconИнформация за публикуване на публична покана
Авариен ремонт на сградата на цу на дф "земеделие" находяща се в гр. София, бул. "Цар борис“ III №136“
Информация за публикуване на публична покана iconИнформация за публикуване на публична покана
Провеждане на мерки за информация и публичност за проект „изграждане на инженерна инфраструктура на вик мрежата на гр. Банкя и на...
Информация за публикуване на публична покана iconИнформация за публикуване на публична покана
Доставка, монтаж и пускане в действие на котел за отопление в сградата на централно управление на държавен фонд "земеделие", находяща...
Информация за публикуване на публична покана iconОсновано през 1896 г
Да се проведе процедура по реда на гл. VІІІ „а” от зоп с публикуване на публична покана за избор на изпълнител на поръчка с
Информация за публикуване на публична покана iconПубличнапокан а
Зоп за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от зоп чрез публикуване на публична покана с предмет
Информация за публикуване на публична покана iconКъм Публичната покана №02. 14-9/19. 04. 2012 г. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка
Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от зоп и на основание Заповед № фс-71 от 19 април 2012 г на главния секретар...
Информация за публикуване на публична покана iconСъдържани е
За публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „А”, във връзка с чл. 14, Ал. 4, Т. 2...
Информация за публикуване на публична покана iconОбщина Созопол утвърждавам
Зоп чрез публикуване на публична покана с предмет „Аварийно конструктивно укрепване и заздравяване на зидове и кули от крепостната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом