От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер314.1 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/Prot-14.doc
  1   2   3   4
П Р О Т О К О Л14

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2004 г. ОТ 0945 ЧАСА


От общо 33 общински съветници в присъствената книга се подписаха 32. Не се подписал един общински съветник, а именно:


ДРАГА ПЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА


Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗМСМА и откри заседанието.


Председателят на Общинския съвет предложи на вниманието на общинските съветници предварителния дневен ред, думата бе дадена за мнения и предложения. Инж.Иво Андонов – Кмет на общината предложи да отпаднат точките 1, 3, 6 и 20 от дневния ред. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване дневния ред без точките 1, 3, 6 и 20 с 27 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


434


ПРИЕМА, следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д :


1. Приемане но общинска стратегия за борба с наркотичните вещества за периода 2005-2007 година.

Внася: Кметът на община.

2. Увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж Силистра.

Внася:Кметът на общината

3. Докладна записка за приемане Правилник за отличията на Общински съвет Силистра.

Внася: Г.Атанасов-общински съветник.

4. Отстъпване право на строеж върху имоти–частна общинска собственост.

Внася: Кметът на общината

5. Утвърждаване на щатни бройки към дейност „Целодневни детски градини.

Внася: Кметът на общината

6. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услугите.

Внася: Кметът на общината

7. Продажба на имот-частна общинска собственост.

Внася: Кметът на общината

8. Приемане доклад към ликвидационния баланс на „Бяло и черно” ЕООД – Силистра

Внася: Богдан Колев – ликвидатор

9. Промени в списъка на общинския жилищен фонд.

Внася: Кметът на общината

10. Разкриване клубове на инвалида и пенсионера в гр.Силистра.

Внася: Кметът на общината


11. Одобряване на проект за попълване на кадастрален план и изменение на плана за регулация – с.Айдемир.

Внася: Кметът на общината

12. Избор на съдебни заседатели в Силистренския районен съд.

Внася: Йордан Георгиев-Председател на временна комисия

13. Разпореждане с недвижими имоти-частна общинска собственост в село Калипетрово.

Внася: Кметът на общината

14. Продължаване на договори за наем Териториално поделение Силистра на „Български пощи” ЕАД.

Внася: Кметът на общината

15. Продължаване договор за наем Генерална централа на браншовите синдикати в България.

Внася: Кметът на общината

16. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост на политическа партия.

Внася: Кметът на общината

17. Предложение на Обединението на неправителствени организации ДЕЛТА, за създаване на институцията „омбудсман” в община Силистра.

Внася: Станка Георгиева
Председателят на Общинският съвет даде думата на общинските съветници за допълнителни точки към дневния ред. Инж.Иво Андонов – Кмет на общината предложи да влезе докладната записка относно включването на бюджетите на общинските фирми в консолидираният бюджет на Община Силистра за 2004 г. като точка първа от дневния ред и докладната записка относно предложение за включване на обекти общинска собственост, в инвестиционната програма на Министерство на земеделието и горите за 2005 г. като точка трета от дневния ред. С 28 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


435


ПРИЕМА допълнителни точки към дневния ред, както следва:

 • Включването на бюджетите на общинските фирми в консолидираният бюджет на Община Силистра за 2004 г. като точка първа ;

 • Предложение за включване на обекти общинска собственост, в инвестиционната програма на Министерство на земеделието и горите за 2005 г. като точка трета.

По точка първа от дневния ред - Включването на бюджетите на общинските фирми в консолидираният бюджет на Община Силистра за 2004 г., думата бе дадена за мнения и предложения. Милен Пенчев изрази становище на ПК по бюджет и финанси, че подкрепя докладната записка. Георги Николов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство като предложи допълнителна точка към решението като отменя Решение № 216 в частта му план сметката. По предложение на Георги Николов с 28 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


436


ПРИЕМА допълнителна точка към Докладната записка относно включването на бюджетите на общинските фирми в консолидираният бюджет на Община Силистра за 2004 г., както следва:

 • т.VІ – Отменя т.6 на Решение № 216 от 05.05.2004 г. на Общински съвет – Силистра.

С 25 глас „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


437


І. На основание Решение № 216 от 05.05.2004 г. на Общински съвет Силистра и на чл.51, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.11 от Правилника за дейността на общинските предприятия в Община Силистра УТВЪРЖДАВА бюджет на:

ОП ”Обреди”

1. От 01.06.2004 г. съгласно Приложение № 1, както следва:

- приходи в размер на 41 500 лв.

- разходи в размер на 41 500 лв.


2. УТВЪРЖДАВА средна месечна брутна работна заплата на лице в размер на 272.75 лв., считано от 01.11.2004 г.

ОП “Жилфонд”

1. От 01.12.2004 г. съгласно Приложение № 2, както следва:

- приходи в размер на 22 860 лв.

- разходи в размер на 19 360 лв.

2. УТВЪРЖДАВА средна месечна брутна работна заплата на лице в размер на 272.75 лв., считано от 01.12.2004 г.

ІІ. ИЗМЕНЯ длъжностните наименования на утвърдената с Решение 216 от 05,05,2004 г . структура на Общинско предприятие “Обреди” в рамките на определената с Решението численост – 21 бр., както следва:

 1. Касиер – личен състав – 1бр. на Технически сътрудник – касиер – 1 бр.

 2. Организатори ритуали – 5 бр. на Изпълнители “Обреди” – 2 бр.и

Технически сътрудник – 3 бр.

 1. Гробари – 4 бр. на Изпълнител работник ”Гробищна дейност” – 4 бр., считано от датата на влизане на Решението в сила.

ІІІ. ЗАКРИВА длъжност “Управител на гробищни паркове” – 1 бр. и създава длъжност Главен специалист “Гробищни паркове” – 1 бр. в рамките на утвърдената численост – 21 бр., считано от датата на влизане на Решението в сила.

ІV. Промените да се извършат в рамките на утвърдените средства в бюджета на ОП “Обреди” за 2004 г.

V. ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината изпълнението на взетите решения и привеждането на структурата на ОП “Обреди” в съответствие с изискванията на Националния класификатор на професиите.

VІ. ОТМЕНЯ т.6 на Решение № 216 от 05.05.2004 г. на Общински съвет – Силистра
По точка втора от дневния ред - Приемане но общинска стратегия за борба с наркотичните вещества за периода 2005-2007 година, думата бе дадена за мнения и предложения. Диана Русанова – експерт на общината направи презентация за общинската стратегия за борба с наркотичните вещества. Д-р Вилияна Цончева изрази становище на ПК по здравеопазване, социални дейности и опазване на околната среда че подкрепя докладната записка. Йордан Георгиев изрази становище на ПК за младежта, децата, спорта и туризма че подкрепя докладната записка. С 31 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


438


 1. ПРИЕМА Общинската стратегия за борба с наркотичните вещества за периода 2005 – 2007г.

 2. ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Силистра, с бюджета за 2005г. да се предвидят целеви средства в размер на 15 000 лв. за изпълнение на дейностите, предвидени в стратегията.

 3. ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общинския съвет по наркотични вещества ежегодно да информира Общински съвет – Силистра за извършената дейност;

 4. Предлага на ръководството на Силистренския филиал към Русенски университет “Ангел Кънчев” да заложи в учебните планове за всички специалности през следващата учебна година спец-семинари по проблемите на здравното обучение и възпитание.
 1. ЗАДЪЛЖАВА отдел “Образование” към Община Силистра със съдействието на РИО на МОН да организира квалификационни курсове с учителите по проблемите на зависимостите /алкохол, тютюнопушене, наркотици/ и противодействие на престъпността.

По точка трета от дневния ред - Предложение за включване на обекти общинска собственост, в инвестиционната програма на Министерство на земеделието и горите за 2005 г., думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство че подкрепя докладната записка. Цветана Игнатова изрази становище на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол че подкрепя докладната записка. С 30 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


439


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи, дава съгласие за включване в инвестиционната програма на Министерство на земеделието и горите за 2005 година да бъдат предложени за възстановяване и изграждане следните общински обекти: селскостопански път с. Айдемир – местност “Сергейчето”/ имот № 000392 по плана за земеразделяне на селото/, язовир с. Айдемир / имот № 000412 по плана за земеразделяне на селото / и водопойни чешми ”Селска” в землище Айдемир и “Дякова” в землище Сребърна.
По точка четвърта от дневния ред - Увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Д-р Вилияна Цончева изрази становище на ПК по здравеопазване, социални дейности и опазване на околната среда че подкрепя докладната записка. Милен Пенчев изрази становище на ПК по бюджет и финанси че подкрепя докладната записка. Георги Балушев – Зам.кмет на общината направи пояснение по докладната записка. С 26 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – 1 глас, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


440


 1. ПРИЕМА да се увеличи капацитета на Домашен социален патронаж – Силистра от 240 лица на 280 лица, считано от 01.01.2005 г.

 2. ПРИЕМА да се увеличи числеността на обслужващия персонал с 5 щата – двама разносвачи на храна, един работник кухня, един санитар почистване и един шофьор, считано от 01.01.2005 г.

 3. Дирекция “Финанси” при Община Силистра да предвиди в Бюджет 2005 г. необходимите средства за осигуряване на дейността.

По точка пета от дневния ред - Докладна записка за приемане Правилник за отличията на Общински съвет Силистра, думата бе дадена за мнения и предложения. Стефан Стайчев изрази становище на ПК по култура и именувания на обекти с местно значение че подкрепя докладната записка. Георги Атанасов изрази становище на ПК по културно-историческо наследство и вероизповедания че подкрепя докладната записка. Цветана Игнатова изрази становище че трябва да се коригира Правилника за отличията на Общинския съвет на правилен български език. Димитър Генов предложи в Правилника да се запишат разделите под номерация и членовете да се водят във възходящ ред. Димитър Георгиев изрази становище че подкрепя докладната записка. Йордан Георгиев изрази становище че подкрепя докладната записка. Михаил Кирязов предложи Правилника да се гледа на следващото заседание. Веселин Аврамов изрази становище че подкрепя докладната записка. Сунай Ремзи предложи да се премине към гласуване. По предложение на Михаил Кирязов с 2 гласа „за”, „против” – 23 гласа, „въздържали се” – 2 гласа, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


441


НЕ ПРИЕМА направеното предложение Докладната записка относно приемане Правилник за отличията на Общински съвет Силистра да се гледа на следващото заседание.
С 31 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


442


ПРИЕМА Правилник за отличията на Общински съвет Силистра по същество и окончателния текст да бъде приет на заседанието през месец януари 2005 година.
По точка шеста от дневния ред - Отстъпване право на строеж върху имоти–частна общинска собственост, думата бе дадена за мнения и предложения. Цветана Игнатова изрази становище на ПК по общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол че подкрепя докладната записка. С 29 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


443


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинс­ка­та собственост във връзка с чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката ДАВА СЪГЛАСИЕ за отстъпване право на строеж за изграждане на стъпки за електро­проводни стълбове на подобект ВЛ-110 КV Малък Преславец-Силистра, след утвърж­­даване на подробения устройствен план, на “Национална електрическа ком­пания” ЕАД върху об­щински имоти-частна общинска собственост, както следва:

 1. За стълбове № № 211, 212 и 213 със ЗП съответно 15, 15 и 18 кв.м. – върху имот № 000396, с площ от 114,615 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, категория пета, находящ се в местността “Излаза” по картата на възстано­вената собственост на землището на с. Айдемир (АОС № 2027/ 03.12.2001 г.) ;

 2. За стълбове № № 217 и 218 със ЗП от по 14 кв.м. – върху имот № 000252, с площ от 135,553 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, категория четвър­та, находящ се в местността “Излаза” по картата на възстано­вената собственост на землището на с. Айдемир (АОС № 2016/ 03.12.2001 г.) ;

 3. За стълбове № № 214, 215 и 216 със ЗП съответно 18, 18 и 22 кв.м. – върху имот № 000259, с площ от 115,115 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, категория четвър­та, находящ се в местността “Излаза” по картата на възстано­вената собственост на землището на с. Айдемир (АОС № 2019/ 03.12.2001 г.) ;

 4. За стълб № 206 със ЗП 15 кв.м. – върху имот № 000270, с площ от 33,599 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, категория пета, находящ се в местността “Сергейчето” по картата на възстано­вената собственост на землището на с. Айдемир (АОС № 2023/ 03.12.2001 г.);
 1. За стълб № 198 със ЗП 14 кв.м. – върху имот № 000452, с площ от 69,711 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, категория пета, находящ се в местността “Сергейчето” по картата на възстано­вената собственост на землището на с. Айдемир (АОС № 2034/ 03.12.2001 г.) ;

 2. За стълб № 171 със ЗП 15 кв.м. – върху имот № 502407, с площ от 431,769 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, категория четвърта, находящ се в местността “Горната балта” по картата на възстано­вената собственост на землището на с. Сребърна (АОС № 1220/ 12.07.2001 г.) ;

 3. За стълбове № № 178 и 179 със ЗП със ЗП съответно 15 и 22 кв.м. – върху имот № 502411, с площ от 195,298 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, категория четвърта, находящ се в местността “Поляната” по картата на въз­стано­вената собственост на землището на с. Сребърна (АОС № 1224/ 12.07.2001 г.);

 4. За стълб № 184 със ЗП 15 кв.м. – върху имот № 502410, с площ от 125,741 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, категория четвърта, находящ се в местността “Поляната” по картата на възстано­вената собственост на земли­щето на с. Сребърна (АОС № 1223/ 12.07.2001 г.).

По точка седма от дневния ред - Утвърждаване на щатни бройки към дейност „Целодневни детски градини, думата бе дадена за мнения и предложения. Димитър Георгиев изрази становище на ПК по образование и наука че подкрепя докладната записка. Милен Пенчев изрази становище на ПК по бюджет и финанси че подкрепя докладната записка. С 25 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


444


УТВЪРЖДАВА към функция „Образование” за 2005 година, както следва:

1. ЗАКРИВА местна дейност 314 – Полудневни детски градини с една педагогическа щатна бройка.

2. РАЗКРИВА три щатни бройки допълнителна численост на персонала над разчетените от МОН 927 бр., които ще са към дейност 311 – Целодневни детски градини – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други. Издръжката за тази дейност ще се осигурява от определената с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги по Закона за местните данъци и такси месечна такса за ЦДГ и други общински приходи.
По точка осма от дневния ред - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услугите, думата бе дадена за мнения и предложения. Георги Николов изрази становище на ПК по икономика и селско стопанство и предложи допълнение към чл.17, ал.4 нова точка трета със следния текст: В случаите когато Общинската администрация установи, че лицата по т.2 имат плащания за ползване на ел.енергия и вода в касите на съответните дружества отпада правото по т.2 и същите заплащат дължащите се такси за сметосабиране и сметоизвозване за имотите си заедно с полагащите се лихви за периода. Николай Николов – Н-к Дирекция „Финанси” направи пояснение по докладната записка.


По предложение на Георги Николов с 23 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


445


ПРИЕМА допълнение към Наредбата за определяне и администриране местните такси и цени на услугите, както следва:

 • чл.17, ал.4, т.3 - В случаите когато Общинската администрация установи, че лицата по т.2 имат плащания за ползване на ел.енергия и вода в касите на съответните дружества отпада правото по т.2 и същите заплащат дължащите се такси за сметосабиране и сметоизвозване за имотите си заедно с полагащите се лихви за периода.

С 22 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, Общинският съвет прие


Р Е Ш Е Н И Е


446


На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и чл.8, ал.1 от ЗМДТ ПРИЕМА следните промени:


І. В глава ІІ1 раздел “Такси за битови отпадъци” изменение на чл.15, ал.3 през 2005 г. Общински съвет – Силистра, определя следните размери на промилите на Таксата за битови отпадъци в община Силистра, както следва:

1. Такса за събиране на БО и транспортирането им до депа в т.ч.:

 • за жилищни имоти на граждани, жилищни имоти на предприятия – 1 / промила / върху данъчната оценка

 • за нежилищни имоти на граждани, предприятия и организации – 2 %о /промила / върху данъчната оценка.

2. Такса за почистване на територии, предназначени за обществено ползване в т.ч.:

 • за жилищни имоти на граждани, жилищни имоти на предприятия – 1 / промил / върху данъчната оценка.

 • за нежилищни имоти на граждани, предприятия и организации – 1,5 %о /промила / върху данъчната оценка.

3. Такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа в т.ч.

 • за жилищни имоти на граждани, жилищни имоти на предприятия – 1 / промила / върху данъчната оценка.

 • за нежилищни имоти на граждани, предприятия и организации – 3,5 %о /промила / върху данъчната оценка.

 • в селата – 2 %о / промила / върху данъчната оценка.

В чл.17, ал.4, т.2 да се направи изменение “Да не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване – за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Община Силистра по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на предходната година.”

В чл. 17, ал.4, нова т.3 - В случаите когато Общинската администрация установи, че лицата по т.2 имат плащания за ползване на ел.енергия и вода в касите на съответните дружества отпада правото по т.2 и същите заплащат дължащите се такси за сметосабиране и сметоизвозване за имотите си заедно с полагащите се лихви за периода.


ІІ. В Раздел III “Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” следните промени и допълнения:
  1   2   3   4

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом