Публикации по темата на дисертационна разработка
ИмеПубликации по темата на дисертационна разработка
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер83.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4066/929962597742892064.doc


СПИСЪК на публикациите

на доц. д-р Теодора Георгиева


Публикации по темата на дисертационна разработка

“Разработване на стратегия за технологично развитие на фирмата

(На примера на подотрасъл Производство на парфюми и тоалетни продукти)”


Монографии:

 1. Георгиева, Т., Технологичен трансфер (управленски аспекти), Свищов, Стопански свят, 1999.


Студии:

 1. Георгиева, Т. и др., Разработване на методика за осъществяване на технологичен одит като елемент на технологичната фирмена стратегия, Алманах научни изследвания, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2002, с. 129.


Статии:

 1. Георгиева, Т., Взаимовръзката “стратегия - структура” и мястото на иновациите в нея, сп. Бизнес управление, бр.4, 1996, с.36.

 2. Георгиева, Т., Съвременни измерения на технологичната революция, сп. Народостопански архив, бр.2, 1997, с.52.

 3. Георгиева, Т., Условия за осъществяване на технологичен трансфер и развитие на технологиите в България, сп.Народостопански архив, бр.3, 1997, с.47.

 4. Георгиева, Т., Интегриране на технологичната стратегия във фирмения стратегически комплекс, сп. Алтернативи, бр. 9-10, София, 2001, с. 50.

 5. Georgieva, T., Technology Transfer Forms and the Integration Processes, Journal for East European Management Studies, Volume 7, Number 4, 2002, p.430.


Доклади:

 1. Георгиева, Т., Избор на стратегически ходове за оптимизиране на технологичната фирмена стратегия, Юбилейна международна конференция, Свищов, 2001, Сборник доклади “ХХІ-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта”, с. 126.С П И С Ъ К

на публикациите, несвързани с темата на дисертацията

и рецензирани при хабилитацията


Монографии:

 1. Георгиева, Т., Национална иновационна система на България – среда за растеж и конкурентоспособност, Свищов, Стопански свят, 2006.Студии:

 1. Георгиева, Т. и др., Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в община Свищов, Алманах научни изследвания, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2003, с. 86-106.

 2. Георгиева, Т., Водещи практики в иновационната политика, Иновациите. Политика и практика, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, ARC FUND, 2004, с. 267-300.

 3. Георгиева, Т., Технологично състояние на парфюмерийното и козметичното производство в България в контекста на присъединяване към Европейския съюз, Икономически изследвания, С., 2004, книга 3, с.164-192.

 4. Георгиева, Т. и др., Изграждане на УЕБ-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите от следдипломно обучение по икономика, Алманах научни изследвания, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2005, с. 135-142.

 5. Георгиева, Т., Съвременни форми за иновационно развитие на регионалните и бизнес структури, Юбилеен алманах “В криза ли е планирането?”, том 2, Академично издателство “Ценов” Свищов, 2005, с. 84-104.

 6. Георгиева, Т. и др., Приложение на АВС анализа при планиране на проектните дейности. Алманах научни изследвания, Свищов, Академично издателство “Ценов”, 2006, том 4, с. 246.
Статии:


 1. Георгиева, Т., Роля на висшите учебни заведения в трансфера на знание, Списание Управление и устойчиво развитие, бр. 1-2, 1999, Академично издание на факултет “Стопанско управление” при Лесотехнически университет, София, с.93.

 2. Георгиева, Т., Иновационна политика на Ирландия, Бюлетин “Вести”, Европейски иновационен център, 1/2003, с. 3-8.

 3. Георгиева, Т., Национална иновационна политика на Швеция – основни акценти, Бюлетин “Вести”, Европейски иновационен център, 2/2003, с. 9-15, http://www.arc.online.bg/fileSrc.php?id=239

 4. Георгиева, Т., Иновации и иновационно развитие на фирмата, сп. Интелектуална собственост, 9/2004, с. 21-24.

 5. Георгиева, Т., Анализ на иновационния потенциал на фирмата - технологичен одит, сп. Интелектуална собственост, 11/2004, с. 9-12.

 6. Георгиева, Т., Анализ на иновационния потенциал на фирмата - научноизследователска и развойна дейност, сп. Интелектуална собственост, 1/2005, с. 26-29.

 7. Георгиева, Т., Анализ на иновационния потенциал на фирмата - обектите на интелектуална собственост като технологични активи, сп. Интелектуална собственост, 2/2005, с. 21-24.

 8. Георгиева, Т., Оптимизация на технологичното портфолио, сп. Интелектуална собственост, 3/2005, с. 3-7.

 9. Георгиева, Т., Технологичното прогнозиране като фактор за ефективно иновационно развитие, сп. Интелектуална собственост, 4/2005, с. 21-24

 10. Георгиева, Т., Нов старт на Лисабонската стратегия: в търсене на източници за по-висока конкурентоспособност, Бюлетин “Вести”, Европейски иновационен център, 3/2005, с. 3-11.

 11. Георгиева, Т., Инициативи на Европейската общност в подкрепа на изследванията и иновациите, Бюлетин “Вести”, Европейски иновационен център, 4/2005, с. 3-6.

 12. Георгиева, Т., Стратегическо позициониране на бизнеса в условията на изграждаща се икономика на знанието, Юбилеен алманах “В криза ли е планирането?”, том 2, Академично издателство “Ценов” Свищов, 2005, с. 138-146.

 13. Georgieva, T., Possibilities and challenges for Bulgaria's participation in European benchmarking research in the field of RTDI policy, In: Science Policy and Human Resources Development in South-Eastern Europe in the Context of European Integration, Austrian Federal Ministry for Education, Science and Culture, 2006, pp. 15-94, ISBN 3-85224-132-4.
Доклади:


 1. Георгиева, Т., Международния технологичен трансфер като средство за глобализиране на бизнеса, Международна научна конференция, Интернационализация и глобализация на бизнеса (Развиващи се пазари), Свищов, 18-19 май, 1998.

 2. Георгиева, Т., Насоки за пазарноориентирано управление на изследователската и развойната дейност и резултатите от тяхното осъществяване, Изобретателство, предприемачество и иновации в условията на присъединяването на България към Европейския съюз, Варна, 27-28 май, 2004.

 3. Георгиева, Т., М. Петров, Най-добри практики за осигуряване на среда за развитие на иновациите в ЕС, Национален иновационен форум, София, 22 октомври, 2004, http://www.arcfund.net/fileSrc.php?id=750#1

http://www.irc.bg/bg/artShow.php?id=4332

 1. Georgieva, T., Opportunities and Challenges for Implementing EU Business Incubators Benchmarking in Bulgaria, International Workshop, Benchmarking RTDI Organisations in Central and Southeast European Countries, Sofia, 19 November, 2004.

 2. Георгиева, Т., Электронные услуги в контексте формирования экономики знаний – проблемные зоны в странах-кандидатах в члены ЕС, (На примере Болгарии), Вiсник Тернопiльськоi академii народного господарства, Тернопiль, Економiчна думка, 5-2/2005, с. 126-133.

 3. Георгиева, Т., Национальная инновационная политика – шаг к интегрированию в общеевропейские и региональные структуры, Проблемы и перспективы сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ, Сборник научных трудов, Донецк – Таганрог - Свиштов, 2005, с. 86.

 4. Георгиева, Т., Интелектуалната собственост като източник на конкурентни предимства – възможности и необходими условия, Университет за национално и световно стопанство, Национална конференция “Интелектуалната собственост – фактор за икономически растеж”, 6-7 октомври 2005 г., УОБ на УНСС - с. Равда, Сборник доклади, 2005, с. 12-24.

 5. Георгиева, Т., Комплексни решения за финансово осигуряване на иновационни проекти, Конференция “Изобретателство и иновативно предприемачество”, 5-6 юни 2006 г., Слънчев бряг.

 6. Георгиева, Т., Висшите училища: място и интегрираща роля в рамките на регионалните иновационни системи, Международно висше бизнес училище, Ботевград, Трета международна научно-практическа конференция “Преподаване, учене и качество във висшето образование. Конкурентни стратегии във висшето образование”, 16-17 юни 2006 г., Правец.Учебници и учебни пособия:

 1. Георгиева, Т. и др., Работна книга – маркетинг и планиране, Футура сциенца, 2000.

 2. Георгиева, Т. и др., Маркетингово-планов тренинг, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2001.

 3. Георгиева, Т. и др., Работен комплект. Прогнозиране и планиране, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2004.

 4. Георгиева, Т., Т. Тодоров, Система на националните сметки, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2005, с. 32-38, 175-215.

 5. Георгиева, Т., Успешни иновационни практики на страни-членки на ЕС, В: М. Петров, М. Славова, Иновационна политика и международен бизнес, Магистърска програма по МИО, Университет за национално и световно стопанство, Център за дистанционно обучение, Университетско издателство “Стопанство”, С., 2006, с. 280-300.

 6. Георгиева, Т., Планиране на иновациите, първа част, Абагар, В.Търново, 2006.Други:

 1. Георгиева, Т., Академичният учебник – традиции и новаторство, Кръгла маса Български опит и европейски изисквания, с. 36-44, Свищов, 2001.

 2. Георгиева, Т., Рецензия на научен труд на тема “Продуктовите иновации в малките и средни предприятия (На примера на хранителното машиностроене в България)” Автор: колектив с ръководител доц. д-р Петър Кънев, 2004.С П И С Ъ К

на публикациите след хабилитацията


Монографии:

 1. Georgieva, T. et al., The national innovation system of Bulgaria – a framework analysis, Innovation and Research in Bulgaria on the Eve of EU Accession: Lessons from a Peer Country – AUSTRIA, Austrian Science and Research Liaison Office Sofia, ARC Fund, Wien-Graz, 2007, ISBN 978-3-7083-0447-2, pp. 13-94.Студии:

 1. Георгиева, Т., Национална иновационна система на България – състояние и потенциал за развитие, Иновациите. Европейски, национални и регионални практики, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, ARC Fund, 2008, ISBN 978-954-9456-12-7, с. 90-113.

 2. Георгиева, Т., Изграждане на иновационна култура – съвременни измерения и предизвикателства пред български бизнес, Иновациите. Европейски, национални и регионални практики, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, ARC Fund, 2008, ISBN 978-954-9456-12-7, с. 114-140.

 3. Георгиева, Т. и др., Развитие на регионалната иновационна система на Югозападен район за планиране, Иновациите. Европейски, национални и регионални практики, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, ARC Fund, 2008, ISBN 978-954-9456-12-7, с. 262-278.

 4. Георгиева, Т. и др.,Процесът на инвестиране в иновации при фирмите от козметично-парфюмерийния бранш, Алманах Научни изследвания, Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори, том 8, 2008, Академично издателство „Ценов”, 2008.Статии:

 1. Георгиева, Т., Ангелов, Г., Симеонова, К., Стефанов, Р. и др., Анализ на регионалната иновационна система в Югозападния регион за планиране, Иновационни стратегии, брой 3-4 2007, с. 5-37, (15 стр.).

 2. Георгиева, Т., Ялъмов, Т., Иновационната активност на българските предприятия. Фактори и политика за развитие, Икономика, брой 1/2009, с. 46-51, ISSN 1312-2428.Доклади:

 1. Георгиева, Т. Взаимодействието „университети-бизнес”: добри европейски практики, Пета международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование”, Международно висше бизнес училище, Ботевград, 2008, С., Издателство на МБВУ, ISBN 978-954-9432-31-2, с. 553-560, 13-14 юни 2008, Правец.

 2. Георгиева, Т., Иновационната политика – инструмент на правителствата за устойчив растеж и конкурентоспособност, Изобретателство и иновативно предприемачество, Съюз на изобретателите в България, 11-12 юни 2009, Несебър.

 3. Георгиева, Т. Университети и иновации – съвременни предизвикателства и възможности, Шеста международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование”, Международно висше бизнес училище, Ботевград, 2009, 19-20 юни 2009, Правец.

 4. Георгиева, Т., Иновационна екосистема на агросектора в България, Научнопрактическа конференция с международно участие „Аграрният сектор в условията на финансова криза”, Стопанска академия, Свищов, Катедра „Аграрна икономика”, 5-7 ноември 2009, Свищов.

 5. Георгиева, Т., Регионални иновационни системи и регионална конкурентоспособност, Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, Тракийски университет, Стара Загора, 12-13 ноември 2009, Стара Загора.Публикации по научноизследователски и практически ориентирани проекти:

 1. Иновации.бг 2006, Иновационен потенциал на българската икономика, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, ARC Fund, 2005, ISBN 954-9456-04-8.

 2. Иновации.бг 2007, Българската иновационна система в Европейския съюз, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, ARC Fund, 2006, ISBN-10:954-9456-08-0, ISBN-13:978-954-9456-08-0.

 3. Икономически доклад за Президента на Р България „Конвергенция и европейски фондове”, 2006, ISBN 954-91267-4-9.

 4. Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, Министерство на икономиката и енергетиката, С., 2006, ISBN-10:954-9456-09-9, ISBN-13:978-954-9456-09-7.

 5. Регионална иновационна система на Югозападен район за планиране, Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, ARC Fund, 2008.

 6. Годишен доклад за състоянието и развитието на националната политика в областта на иновациите, Министерство на икономиката и енергетиката, С., 2008, ISSN-1313-3136.

 7. Иновации.бг 2009 – Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, ARC Fund, 2009, ISSN 1313-1052.Свързани:

Публикации по темата на дисертационна разработка iconЙончо Георгиев Пеловски Б. Публикации, свързани с дисертационна работа
П. Бозаджиев, И. Грънчаров, Й. Пеловски, Д. Иванов, “Кинетика на разлагане на калциев флуорид със сярна киселина”, Химия и индустрия,...
Публикации по темата на дисертационна разработка iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
Публикации по темата на дисертационна разработка iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7
Публикации по темата на дисертационна разработка iconМетодическа разработка на урок по Информатика/ИТ
Необходими технически и технологични средства: Компютърна лаборатория с компютърни работни места за всички ученици, съответния софтуер...
Публикации по темата на дисертационна разработка iconК ритерии и показатели за придобиване на научната степен доктор на науките
...
Публикации по темата на дисертационна разработка iconСлавимира атанасова драганова І. Научни публикации по темата на дисертацията
Драганова, С., 1988. Ензимна синтеза при ентомопатогенни гъби от род Beauveria Vuill. Биотехнология и биотехника, 4, 37 – 40
Публикации по темата на дисертационна разработка iconВниманию авторов! Здесь мы сообщаем о тезисах поступивших на публикацию, а не о принятых к публикации. Пометка отказ рядом с тезисами, не принятыми к публикации
Об отказе в публикации авторам будет сообщено по электронным адресам, указанным в регистрационных картах, после окончания приема...
Публикации по темата на дисертационна разработка iconВоенна академия
Т. Бояджиев, доц д-р П. Кипров, но те не засягат теоретичните и практически проблеми на военното разузнаване в условия на променяща...
Публикации по темата на дисертационна разработка iconД-р. Джордж Д. Ворис разработка на посланието към евреите
Тук авторът преминава от темата за възвишеността на Христос спрямо ангелите и Моисей към това, че Той ни води към по-добра почивка...
Публикации по темата на дисертационна разработка iconДайджест №7/ 7 ноември 2005 г
Видин. Ръководителят на консорциума изнесе дискусионна лекция на тема : „ подходи за разработка и обосновка на ефективни проекти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом