Конкурс за „Доцент" по специалността „Онкология"
ИмеКонкурс за „Доцент" по специалността „Онкология"
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер34.68 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.sbaloncology.bg/assets/files/Nauka-SDO/kr.kirov/pramatarov.doc
С Т А Н О В И Щ Е


От Доц. Д-р Кирил Д. Праматаров, дм

Относно: обявения конкурс за „Доцент” по специалността „Онкология” с шифър 03.01.46 за нуждите на Клиника по дерматология на СБАЛО – ЕАД


Единственият явил се кандидат за конкурса е Д-р Красимир Станков Киров, дм. Д-р Киров работи от 1983 г. като научен сътрудник ІІІ степен. От 1995 г. е научен сътрудник І ст. /главен асистент/ към Клиниката където работи и в момента. През 2009 г. му е присъдена образователната и научна степен „Доктор” след успешно защитена дисертация на тема „Биопсия на стражевите лимфни възли при пациенти с малигнен меланом”.

І. Оценка на научно-изследователската дейност.

Д-р Киров е представил за рецензиране 23 публикации на български език. Публикация № 23 е автореферата на дисертационния му труд. В 14 от публикациите той е първи автор. Публикация ПБ-9 представлява обзор, озаглавен „Биопсия на стражевите лимфни възли при пациенти с малигнен меланом” в съавторство с И. Гаврилова, в който Д-р Киров излага становища въз основа на собствени наблюдения. Литературните източници към обзора са 20. Д-р Киров е представил за рецензиране и 5 публикации в чужди списания. В една от тях той е на първо място.

Публикация ПЧ-5, озаглавена „Surgery of the malignant melanoma-cutaneous and non-cutaneous Sentinel lymph node” очевидно е доклад, който кандидатът е изнесъл на международен форум. Докладът е представен в пълния му текст, с абстракт и е на английски език. Липсва литературна справка, но критериите за развитие на академичния състав /Приложение № 3, раздел ІІ, т. 2/ допускат това да бъде отчетено като научна публикация.

Д-р Киров е участвал като автор в 10 учебника и ръководства. В един от посочените материали той е единствен автор, а в 3 – е първи автор.

Кандидатът е представил документи за една рационализация № 4113 от 1987 г. на тема „Приспособление за атравматично имплантиране на тъкани” в съавторство с Г. Грашев, И. Георгиева, Т. Кирова и едно изобретение № 43023 от 1986 г. на тема „Метод за определяне на индивидуалната чувствителност на злокачествените тумори към цитостатици”.

Представена е справка за цитирания на научните трудове на Д-р Киров. Четири от публикациите /ПЧ-1,2,3 и ПБ-16/, в които той е автор са цитирани общо 198 пъти.

ІІ. Научна активност

Д-р Киров е участвал в 18 международни научни изяви. Научните съобщения са представени със съответните абстракти. В 7 от неговите участия той е на първо място. Д-р Киров е участвал в 26 научни прояви у нас. В 9 от приложените абстракти за научните изяви той е на първо място. Четири от научните прояви на Д-р Киров са изложени ex cathedrae.

Д-р Киров е участвал като изследовател в 4 научни международни проекта, за което са представени съответните потвърждения. Той е член на 3 международни организации: Melanoma Malignum, World Health Organization, European Organization for Research and Treatment of Cancer и European Association for Dermatooncology .

При анализ на приложените данни за научно-изследователската дейност и научната активност на Д-р Красимир Киров става видно, че основен обект на неговата не само практическо-клинична работа, но и на неговата продукция като изследовател е Меланома малигнум. Той продължава най-добрите традиции на българската онкодерматология. В неговата продукция са отразени не само епидемиологията на Меланома малигнум /ПБ-2/, но и възможностите за своевременна диагноза. В това отношение определено имат приносен характер неговите публикации у нас /ПБ-13,20/, които са съобщени и на международни форуми /КЧ-4,11/. Също така, считам, че определен принос с научно-практическо значение имат съобщенията, свързани с биопсията на стражевите лимфни възли, които са публикувани и в чужбина /ПЧ-1,5/. Комплексното лечение, което Меланома малигнум изисква, е също обект на научната продукция на Д-р Киров. Неговите проучвания включват не само възможностите на оперативното лечение /КБ-2,6,7/, но и системното лечение на тумора както и имунотерапията /КБ-2,3/. Богатият клиничен опит намира потвърждение с описаните от него редки заболявания и нетипични форми на тумора /ПБ-6,16,19, КЧ-13, КБ-19,25/.

Приложена е справка за импакт фактор на публикациите му - 8.075 и импакт фактор на съобщенията – 13.988, общо 22.063.


ІІІ. Учебно-преподавателска дейност

В периода 2000-2009 г. Д-р Киров е имал средно годишно преподавателска натовареност в размер на 32 академични часа годишно като лектор в основен курс „Онкология” и индивидуално обучение на лекари в програмата „Оперативна онкодерматология”.

Д-р Киров владее и ползва чехски, английски, руски и немски езици.

ІV. Диагностично-лечебна дейност

Д-р Киров е доказан специалист в областта на онкодерматологията и особено тази част от специалността, която е свързана с оперативната онкодерматология. Той има признати 3 специалности както следва: специалност „Кожни и венерически болести” /1978 г./, специалност „Онкология” /1995 г./ и специалност „Хирургия” /1999 /

Дерматологичната общност, към която спадам аз, цени високо професионалните качества на Д-р Киров. Честа практика е наши пациенти с дермато-онкологични заболявания да бъдат консултирани с Д-р Киров и да се търси неговото съдействие за оперативното им лечение.

В заключение считам, че Д-р Киров покрива критериите за научно-изследователска дейност, научна активност, учебно-преподавателска дейност и диагностично-лечебна дейност.

Становището ми е положително и считам, че Д-р Киров има всички качества, за да му бъде присъдена с основание академичната длъжност „Доцент”.


Доц. д-р Кирил Праматаров

УМБАЛ „Лозенец”

Свързани:

Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconРецензия върху научно-изследователската дейност на
Във връзка с участие в конкурс за доцент по онкология към Клиниката по онкодерматология при „сбал по онкология”
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconСтановище относно
Относно: Конкурс за „доцент” по специалността „Онкология” с шифър 03. 01. 46 обявен в дв от 01. 07. 2011г за нуждите на Клиниката...
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconКонкурс за „Старши научен сътрудник ІІ ст." (за заемане на академичната длъжност „доцент")
Доцент” по специалността 01. 05. 16 „Химична кинетика и катализ” за нуждите на лаборатория „Органични Реакции върху Микропорести...
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconСтановище От Проф. Никола Николов Владов д м. н. Относно
Относно: Конкурс за заемане академичната длъжност „доцент” по научна специалност онкология с шифър 03. 01. 46 обявен в дв от 01....
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconЗа „ доцент „ по научната специалност онкология (шифър 030146) за нуждите на Клиниката по хирургия в Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със
За „ доцент „ по научната специалност онкология (шифър 030146) за нуждите на Клиниката по хирургия в Междуобластен диспансер за онкологични...
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconКонкурс за научните звания "доцент"
Чл. (1) При обявяване на конкурс за научните звания “доцент” или “професор” се има предвид потребността от заемане на съответната...
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconКонсенсусен конгрес
Доцент Здравка Валерианова, дм, има специалности по здравен мениджмънт и по онкология. Тя е ръководител на Българския национален...
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconКонкурс за научното звание „доцент в научната специалност 05. 02. 26 (маркетинг)
С по национално стопанство при вак – проф д ик н. Димитър Шопов, с което ми се възлага рецензирането на трудовете на гл ас д-р Веселин...
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconКонкурс за академична длъжност "Доцент"
Доцент” по професионално направление 8 „Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми”, специалност „Обогатяване на полезни...
Конкурс за „Доцент\" по специалността „Онкология\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом