Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер135.75 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://npazar.court-sh.org/img/File/pomo6tni/vl_2012.doc
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд - Варна, за 2012 г.


Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 6 от 20.01.2012 г.


Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:


СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд - Варна, за 2012 г.


...


За съдебен район на Шуменския окръжен съд


I. Съдебно-икономически експертизи


Симеон Стефанов Бънков - висше образование - магистър, специалност "Кооперативно дело", оценител на цели предприятия, недвижими имоти, машини, съоръжения и автомобили.


Диана Кирилова Рангелова - висше образование - магистър, специалност "Икономика", оценител на движимо имущество - машини и съоръжения.


Пенка Жечкова Йорданова - висше образование - магистър, специалност "Икономика на търговията и вътрешен финансов контрол", икономист- счетоводител.


Христо Костадинов Христов - висше образование - магистър, специалност "Счетоводна отчетност", счетоводни услуги на свободна практика, икономически експертизи.


Сузана Савева Недева - висше образование - магистър, специалност "Икономика и управление на промишлеността", оценител на недвижими имоти, оборотни и дълготрайни активи, оценка на цели държавни и общински предприятия.


Емилия Йорданова Апостолова-Константинова - висше образование - магистър, специалност "Организация на производството и управлението в промишлеността", експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Румяна Върбева Александрова - висше образование - магистър, специалност ОПУС и квалификация - икономист по строителството, експерт по съдебно- счетоводни и финансово- ценови експертизи.


Дафинка Найденова Илиева - висше образование - магистър, специалност "Икономика на промишлеността", дипломиран експерт-счетоводител.


Виолин Веселинов Енчев - висше образование - магистър, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител.


Делян Красимиров Димов - висше образование - магистър, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител.


Ангел Петров Ангелов - висше образование - магистър, специалност "Счетоводна отчетност", икономист-счетоводител.


Красимира Костадинова Иванова - висше образование - бакалавър, специалност "Математика и икономика", оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения и автотехнически експертизи.


Петър Димитров Петров - висше образование, специалност "Икономика и управление на търговията"; съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА и оборотни средства.


Галина Радкова Златева - висше образование - магистър, специалност "Финанси", икономист-счетоводител.


Христина Кънчева Петрова, висше образование - магистър, специалност "Финанси", оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.


Нели Йорданова Филева - висше образование - магистър, специалност "Икономика и управление на промишлеността", съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.


Радка Димитрова Манова - висше образование - магистър, специалност "Счетоводство и контрол", икономически експертизи.


Иванка Стоилова Стоянова - висше образование, магистър по специалност "Счетоводство и контрол"; счетоводни експертизи.


Надежда Йорданова Иванова - икономист-счетоводител - магистър по специалност "Счетоводна отчетност"; съдебно-икономически експертизи; лиценз за оценител на цели предприятия.


Венцислав Здравков Илиев - висше образование - магистър, специалност "Икономика и управление на промишлеността", експерт по финансово-икономически проблеми, оценител на машини и съоръжения, на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания.


Петя Тодорова Стоянова - висше образование, специалност "Икономика и управление на индустрията", икономически експертизи.


Сашко Иванов Александров - висше образование, специалност "Икономика и управление на строителството", съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи.


Блага Енчева Ангелова - висше образование, специалност "Счетоводство и контрол", икономист-счетоводител.


Петранка Енчева Тодорова - висше образование, специалност "Счетоводна отчетност", икономист-счетоводител.


II. Съдебни инженерно-технически експертизи


Пламен Енев Пеев - висше образование - магистър, специалност "Двигатели с вътрешно горене", автоексперт, оценител на машини и съоръжения.


Симеон Стефанов Куцаров - висше образование - магистър, специалности "Счетоводство и контрол" и "Органична химия", инженер-технолог, оценител на недвижими имоти, машини, съоръжения и цели предприятия.


Инж. Николай Йосифов Стоянов - висше образование - магистър, инженер по горско стопанство, оценител на земи и гори от горския фонд.


Мурадик Мушех Мурадян - висше образование - магистър, специалност "Технология на машини и метали", машинен инженер, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.


Румен Цветанов Пейчев - висше образование - магистър, специалност "Корабостроене", оценител на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.


Петър Стоянов Даулов - висше образование - магистър, специалност "Електротехника", електроинженер.


Петко Грудов Шаренков - висше образование - магистър, инженер радиоелектронна техника.


Кънчо Генков Кънчев - висше педагогическо образование, оценител на машини и съоръжения, автоексперт, оценител на машини и съоръжения.


Евгений Христов Ганчев - висше образование - магистър, специалност "Автоматизация на производството", оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; на свободна практика.


Н. с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични - пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически-трасологични ескпертизи.


Инж. Милко Борисов Миланов - висше образование - магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител на оборотни и дълготрайни активи.


Галя Стойчева Симеонова - висше образование - магистър, специалност "Съобщителна и осигурителна техника и системи", експерт по телекомуникационни съоръжения и системи, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество; недвижими имоти; земеделски земи и подобренията върху тях; автотехнически експертизи; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.


Стоян Крайчев Крайчев - висше образование - магистър по специалности "Счетоводство и контрол" и "Радиоелектроника", инженер по радиоелектроника.


Радко Георгиев Каменов - средно образование - медицинско, специалност "Медицински фелдшер", Специализирана школа за експерт-криминалисти - Москва, експерт-криминалист, графологични експертизи.


Инж. Красен Георгиев Трифонов - висше образование - магистър, специалност "Технология на металорежещи и металообработващи машини", машинен инженер - оценител на машини и съоръжения.


Димитър Янков Димитров - средно образование, специалност "Радиоелектронна техника", автоексперт, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.


Инж. Венелин Николаев Борисов - висше образование - магистър по изчислителна техника, магистър по финанси, магистър по застраховане и социално дело; автоексперт.


Инж. Стефан Станчев Стефанов - висше образование - магистър, специалност "Изчислителна техника", инженер по радиоелектроника.


Марчо Георгиев Петев - висше образование - магистър, специалност "Радиоелектронна техника", автоексперт-оценител.


Ивелин Петров Иванов - висше образование, електроинженер, специалност "Светотехника и източници на светлина", електроенергиен системен оператор.


Стецко Дачев Арабаджиев - висше образование - инженер по експлоатация на АТТ; оценител на машини и съоръжения.


Валентин Иванов Терзиев - висше образование, военен инженер по експлоатация на АТТ и гражданска специалност "Двигатели с вътрешно горене" - машинен инженер, вещо лице - съдебна автотехническа експертиза.


III. Съдебни строително-технически експертизи


Инж. Маргарита Янкова Йорданова - висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции" - строителен инженер, оценител на недвижими имоти.


Сотир Иванов Сотиров - висше образование - магистър, строителен инженер, специалност "Промишлено и гражданско строителство", оценител на недвижими имоти и цели предприятия.


Инж. Станислав Георгиев Момов - висше образование - магистър, специалност "Транспортно строителство", строителен инженер, оценител на недвижими имоти.


Петър Павлов Пекарек - висше образование - магистър, специалност "Геодезия, картография и фотограметрия", геодезист, дейности по кадастъра.


Росен Иванов Христов - висше образование магистър - специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", инженер-геодезист, дейности по кадастъра.


Веселин Колев Григоров - висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство", строителен инженер, оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях.


Жулиян Димов Желев - висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство", строителен инженер.


Кремена Маринова Вичева-Желева - висше образование, специалност "Геодезия и картография", инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.


Инж. Станислав Николаев Чакъров - висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", строителен инженер-конструктор.


Виолина Любомирова Гичева - висше образование, специалност "Геодезия", инженер-геодезист, оценител на земеделски земи, дейности по кадастъра.


Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева - висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции", втора специалност "Счетоводство и контрол", строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.


Анна Цветанова Миланова - висше образование - магистър, специалност "Промишлено и гражданско строителство - технология", строителен инженер - промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.


Валентина Михайлова Терзиева - висше образование - магистър, специалност "Транспортно и пътно строителство", главен специалист - пътно строителство, експерт по пътно строителство, оценител на недвижими имоти.


Николай Веселинов Терзиев - висше образование, строителен инженер по транспортно строителство.


Николинка Кръстева Митева - средно специално образование, специалност "Архитектура и строителство", строителен техник.


Инж. Илия Христов Илиев - общ трудов стаж 34 години в областта на геодезията, кадастъра и регулацията; магистър инженер по специалност "Геодезия, картография и земеустройство"; член на КИИП, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; независим експерт към МРРБ - ОПРР.


Пенка Василева Гърбева - висше образование - магистър, строителен инженер - специалност "Промишлено и гражданско строителство - конструкции".


Иванка Радкова Борисова - висше образование - бакалавър, специалност "Строителство на сгради и съоръжения", строителен инженер.


Мара Савова Баръмова - висше образование - бакалавър, специалност "Геодезия", с професионална квалификация инженер по геодезия.


Стефанка Илиева Димитрова - средно специално образование, специалност "Водно строителство", среден техник.


IV. Съдебномедицински експертизи


Д-р Златко Атанасов Златев, висше образование, специалност - "Патологоанатомия".


Д-р Владимир Петков Владов - висше образование, специалности "Патологоанатомия" и "Съдебна медицина".


Д-р Галин Стефанов Вачков - висше образование, специалност - "Съдебна медицина".


Д-р Недко Пламенов Тодоров - висше образование; специалност "Хирургия".


Д-р Огнян Илиев Обретенов - висше образование, специалности "Хирургия" и "Детска хирургия".


Д-р Стоян Атанасов Домусчиев - висше образование, специалност "Урология".


Д-р Бисерка Колева Илиева - висше образование, специалност "Очни болести".


Д-р Снежана Пенчева Начева - висше образование, специалност "Очни болести".


Д-р Маргарита Коева Мартинова - висше образование, специалност "Очни болести".


Д-р Веселина Николова Великова - висше образование, специалност "Акушерство и гинекология".


Д-р Парашкева Райкова Вичева - висше образование, специалност "Детски болести".


Д-р Гинка Александрова Иванова - висше образование, специалност "Детски болести".


Д-р Галин Колев Чобанов - висше образование, специалност "Детски болести".


Д-р Севдалина Стойкова Делчева - висше образование, специалности "Детски болести" и "Неонатология".


Д-р Събина Баева Граматикова - висше образование, специалности "Детски болести" и "Неонатология".


Д-р Ивайло Кирилов Петров - висше образование, специалност "Нервни болести".


Д-р Милена Ненова Симеонова - висше образование, специалност "Нервни болести".


Д-р Сава Иванов Савов - висше образование, специалност "Нервни болести".


Д-р Петко Стоянов Загорчев - висше образование, специалности "Анестезиология и реанимация", "Токсикология" и "Клинична токсикология".


Д-р Румяна Бонева Димитрова - висше образование, специалност "Анестезиология и реанимация".


Д-р Димитър Бонев Димитров - висше образование, специалност "Анестезиология и реанимация".


Д-р Пламен Петров Николов - висше образование, специалност "Анестезиология и реанимация".


Д-р Юлия Димитрова Илиева - висше образование, специалност "Физиотерапия, рехабилитация и курортология".


Д-р Красимир Живков Бозов - висше образование, специалност "УНГ".


Д-р Росица Илиева Страшимирова - висше образование, специалност "УНГ".


Д-р Ивелин Юриев Христов - висше образование, специалност "УНГ".


Жулиета Иванова Витанова-Узунова - висше образование, специалност "Медицинска радиология".


к.б.н. Мая Иванова Кичева - висше образование, специалност "Молекулярна и функционална биология", биохимик - клиничен химик, специалист в областта "ДНК анализ и идентификация", съдебно-медицински експертизи за установяване на родителски произход и идентификация на човек.


Николай Гинчев Тюфекчиев - висше образование, специалност "Биохимия и микробиология", специалист в областта на ДНК анализи, съдебно-медицински експертизи за установяване на родителски произход и идентификация на човек.


Борис Петров Шахов - София, висше образование - магистър по специалност "Молекулярна биология"; експерт в областта на ДНК анализи, съдебно-медицински експертизи за установяване на родителски произход и за идентификация на човека.


V. Съдебна експертиза на психичното състояние


Д-р Соня Величкова Николова - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Д-р Стефан Юриев Стефанов - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Д-р Свилен Радославов Станчев - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Д-р Милчо Иванов Ванчиков - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Д-р Румяна Георгиева Попова - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Д-р Росица Рашкова Телбизова - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Д-р Нели Николова Тодорова - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Д-р Юджел Хаккъ Баки - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Д-р Светлана Евтимова Симеонова - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Изабела Владкова Коларова - висше образование по медицина, специалност "Психиатрия", психиатър.


Наташа Иванова Станева - висше образование по философия, специалност "Медицинска психология и педагогическа рехабилитация", клиничен психолог.


Катя Красимирова Крумова - висше образование - магистър, специалност "Социална психология".


Емилия Емилова Димитрова - висше образование - магистър, специалност "Психология".


Ася Стоянова Домусчиева-Борисова - висше образование - магистър, специалност "Психология и философия".


Иванка Иванова Петрова - висше образование - магистър, специалност "Психология", психолог на свободна практика.


Емилия Жечева Бежанова - висше образование, специалност "Психология".


Красимира Стефанова Тодорова - висше образование - магистър, специалност "Психология", психолог.


Севджихан Ахмедова Еюбова - висше образование - магистър, специалност "Психология", психолог.


Маргарита Станкова Браилска - висше образование - магистър, специалност "Психология", психолог.


Доц. д-р Ирена Иванова Левкова - преподавател по психология, 26 години трудов стаж в областта на психологичната диагностика.


VI. Съдебни селскостопански експертизи


Магдалена Колева Йорданова - висше образование - магистър, специалност "Растителна защита", агроном по растителна защита.


Калчо Йорданов Калев - висше образование, специалност "Зоотехника", зооинженер, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи, на подобренията и трайните насаждения върху тях.


Д-р Йорданка Илиева Йорданова - висше образование, специалност "Животновъдство", доктор по научна специалност "Говедовъдство и биволовъдство", оценител на стопанско имущество.


Илия Генков Изворски - висше образование - магистър, специалност "Ветеринарна медицина"; ветеринарен лекар - главен експерт идентификация на животните.


VII. Други съдебни експертизи


Иванка Славчева Пакиданска - висше образование - магистър, специалност "Текстилна техника", експерт по интелектуална собственост, оценител на нематериални активи, оценител на дизайн и художествени произведения.

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом