Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
ИмеНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
страница3/10
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер1.08 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://rzi-gbr.org/uploads/N-ba 34-SDO(1).rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата министърът на здравеопазването създава консултативните съвети по чл. 4 и утвърждава правила за работата им.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Консултативните съвети по чл. 4 правят предложения до министъра на здравеопазването за определяне на стойността на обучението по специалности в тримесечен срок от създаването им.


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) Заповедта по чл. 7, ал. 2, т. 3 се издава и списъкът по чл. 8 се публикува в срок 3 месеца от влизане в сила на наредбата.

(2) До публикуване на списъка по ал. 1 обучението за придобиване на специалност продължава да се извършва по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишен § 4 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Специализантите, които са приети преди влизане в сила на наредбата:

1. продължават обучението си при условията, при които са приети; в свидетелствата им за призната специалност по чл. 35 се вписва наименованието на специалността, по която са приети;

2. могат да се откажат от обучението си по реда на т. 1 и да кандидатстват по реда на глава втора, раздел IV за придобиване на специалност; в този случай се зачита част от проведеното обучение при условия и по ред, определени от висшето училище.


§ 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) Приетите за обучение лекари по специалност, различна от специалността "обща медицина", които са открили индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, могат да се преместят в обучение по специалността "обща медицина" след провеждане на конкурс по документи.

(2) Лицата по ал. 1 се преместват на местата, определени по реда на чл. 18, преди провеждането на конкурсите. Преместването се извършва въз основа на класиране по бал, получен от сбора на оценките от държавния изпит и средния успех от семестриалните изпити за завършено висше образование по медицина.


§ 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) (Предишен текст на § 6, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специализантите, които са приети по специалности за лекари по дентална медицина преди влизане в сила на наредбата, довършват обучението си по актуализирани учебни програми, разработени и утвърдени по реда на чл. 12, ал. 1. В свидетелствата им за призната специалност по чл. 35 се вписва наименованието на специалността от номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специализантите - лекари по дентална медицина, които са приети по специалността "лицево-челюстна хирургия" преди влизането в сила на наредбата, могат да:

1. довършат обучението си при условията, при които са приети;

2. продължат обучението си по специалността "орална хирургия";

3. прекъснат обучението си при условията на чл. 26, ал. 1, т. 3 до придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", след което продължават обучението си по "лицево-челюстна хирургия" от номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1;

4. придобият образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" и да кандидатстват по реда на глава втора, раздел IV за обучение по специалността "дентална, орална и лицево-челюстна хирургия".

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 и 3 в свидетелствата за призната специалност по чл. 35 се вписва специалността "лицево-челюстна хирургия".

(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В случаите по ал. 2, т. 2 и 4 се зачита проведеното обучение по специалността "лицево-челюстна хирургия" при условия и по ред, определени от висшето училище.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишен § 7 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Когато лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция престанат да отговарят на условията по чл. 7, специализантите продължават обучението си в друго лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция, определени от министъра на здравеопазването.


§ 9. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишен § 8, изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Носителите на наградата "Златен Хипократ" или "Златен Гален", както и пълните отличници по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" могат еднократно да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит, на места, финансирани от държавата, утвърдени по реда на чл. 18а, ал. 4 за съответната година, по решение на академичния съвет на съответното висше училище.


§ 10. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишен § 9 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)


§ 11. (Предишен § 10 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, придобили специалност, чието наименование е променено в номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1, се ползват с правата на специалист по специалност съответно посочена в приложение № 2.


§ 12. (Предишен § 11 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) За свидетелство за придобита специалност по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на наредбата документи за придобита специалност и признати права на специалист:

1. диплома за първа специалност, издадена от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;

2. свидетелство за втора специалност, издадено от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;

3. документ, удостоверяващ легализиране на документи за получена в чужбина медицинска специалност, издаден от Министерството на народното здраве съгласувано с Комитета за наука, технически прогрес и висше образование съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;

4. диплома за основна специалност, издадена от ректора на висш медицински институт съгласно отменената Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването;

5. свидетелство за призната специалност, издадено от ректор на висше училище или началника на Военномедицинска академия съгласно отменените Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването и Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.


§ 13. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишен § 12 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, придобили основна специалност преди влизане в сила на наредбата, както и придобилите специалност по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, могат да се обучават за придобиване на специалност по реда на тази наредба, като се зачита част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.


§ 14. (Предишен § 13 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, придобили основна или профилна специалност преди влизане в сила на наредбата, могат да получат удостоверение от министъра на здравеопазването, че са упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности в продължение на не по-малко от 3 последователни години през последните 5 години, предшестващи издаването на удостоверението, когато има несъответствие на придобитата специалност с изискванията по тази наредба и ще упражняват професията в държава - членка на Европейския съюз, други държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.


§ 15. (Предишен § 14 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето и отменя Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).


§ 16. (Предишен § 15 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.


§ 17. (Предишен § 16 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката и с министъра на финансите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2008 Г.)


§ 11. Конкурсите за прием на специализанти, които са започнали преди влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.


§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)


§ 31. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)


§ 32. Навсякъде в текста на наредбата думите "места за клинична ординатура и на други", "място за клинична ординатура или на друго" и "местата за клинична ординатура и на другите" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)


§ 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Националните консултанти, висшите училища и съсловните организации разработват, съгласуват и предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване единна учебна програма по всяка високоспециализирана дейност по реда на чл. 12, ал. 2 в едногодишен срок от влизането в сила на тази наредба.

(2) До приемането на програмата по ал. 1 по "Инвазивна кардиология" висшето училище издава свидетелство за професионална квалификация по "Инвазивна кардиология" по чл. 35 след успешно полагане на държавен изпит пред определена от министъра на здравеопазването временна изпитна комисия.

(3) До изпита по ал. 2 се допускат лекари, които отговарят на едно от следните условия:

1. притежават призната специалност "Кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);

2. притежават призната специалност "Вътрешни болести" и имат най-малко пет години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);

3. притежават призната специалност "Детска кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната детска кардиология, в рамките на който са извършили 150 диагностични процедури и 50 интервенционални процедури, включително и в имплантиране на затварящи устройства.

(4) За допускане до държавен изпит лекарите подават молба до ръководителя на висшето училище, към която прилагат следните документи:

1. свидетелство (диплома) за призната специалност "Кардиология", "Вътрешни болести" или "Детска кардиология", съответно документ за признаването й от компетентен орган в Република България, когато специалността е придобита в друга държава;

2. документ за професионален опит в областта на инвазивната кардиология със съответната продължителност по ал. 3;

3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от началника на съответната клиника, отделение или лаборатория по кардиология, в която се извършват дейности по инвазивна кардиология, в университетска болница в страната, съдържащи информация за съответните процедури по ал. 3.

(5) За определянето на състава на изпитната комисия и провеждането на държавния изпит по ал. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 30, 33 и 34.


§ 34. (1) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават на места за клинична ординатура, продължават обучението си на места, финансирани от държавата.

(2) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Отоневрология", могат да продължат обучението си по специалност "Ушно-носно-гърлени болести" или по специалност "Нервни болести".

(3) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Козметична (естетична) хирургия", продължават обучението си по специалност "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" в акредитирано лечебно заведение по техен избор или определено от министъра на здравеопазването.


§ 35. Прехвърляне на специализанти може да се извършва при условията и по реда на чл. 27б и за приетите преди влизането в сила на тази наредба специализанти на обявените от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18, ал. 5 места.


§ 36. За свидетелство за професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на тази наредба удостоверения или свидетелства за професионална квалификация по реда на отменените Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри, Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването, Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването и Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 38. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г
Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconНаредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconНаредба №34 от 29. 12. 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconНаредба №34 от 29. 12. 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconВоенната хирургия е отпаднала, поради това, че няма такава специалност в Наредба №34 от 29 декември 2006 г за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Генчо Начев със името на специалността кардиохирургия съдова хирургия, висцерална хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна...

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"

Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването в сила от 01. 01. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом