Проект проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България"
ИмеПроект проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България"
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер34.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.maxconsult.bg/images/useful/useful_35_bg.doc
ПРОЕКТ
Проект "Изграждане на мрежата от защитени зони
Натура 2000 в България"


Настоящият проект е разработен в съзвучие с приоритетните дейности от Националния План за опазване на биологичното разнообразие /2005-2009/.

Очаква се България да се присъедини към Европейския съюз през януари 2007 г. Като страна членка на ЕС България трябва да се придържа към законодателството на Европейския съюз, включително и Директиви 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.

Съгласно изискванията на Европейския Съюз към датата на присъединяване (31.12.2006 г.) България трябва да е представила пред Европейската Комисия списък на българските места, които да бъдат включени в Европейската мрежа от защитени зони НАТУРА 2000, предназначена за защита на видове и местообитания, описани в приложенията на директивите. Предаваната на Европейската Комисия информация трябва да съдържа попълнени Стандартни формуляри на НАТУРА 2000 за всяка една от предложените зони, както и карта в мащаб поне 1: 100 000, посочваща минимум външните граници на всяка от предложените зони.

На 01.10.2002 г. Стартира Проект “Опазване на видове и местообитания в България: сближаване с ЕС”, финансиран от програма DANCEE на Датското Министерство на околната среда, за да подпомогне Национална Служба за Защита на Природата, МОСВ при изграждането на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България. Основните стъпки при подготовката на България за НАТУРА 2000 вече са направени в рамките на този проект.

Междувременно покритието на националната мрежа НАТУРА 2000 за страните членки на ЕС към днешна дата е средно 18 % от териториите им, а в страните особено богато биологично разнообразие процента е много по-висок. Проектът, финансиран от DANCEE прогнозира, че мрежата НАТУРА 2000 в България трябва да покрива приблизително 34% от територията на България.

Към декември 2004 са идентифицирани 310 потенциални Натура 2000 зони. За 129 от тях е събрана изцяло или частично екологичната информация изисквана за попълването на Стандартните формуляри на Натура 2000.

Проектът “Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България” се явява естествено продължение на работата, насочена към проучването и идентифицирането на защитените зони и изготвянето на проектосписък, който да бъде представен пред Европейската Комисия.

Очаква се мрежата НАТУРА 2000 в България да включва следните места:

 • 100 потенциални Специални Защитени Зони (СЗЗ) в съответствие с Директивата за птиците;

 • 150 проекто-Територии от значение за Общността (пТЗО) в съответствие с Директивата за хабитатите (площни обекти)

 • 50 проекто-Територии от значение за Общността, с функция на национални екокоридори, включващи 25 реки (линейни обекти)

 • 800-1,200 проекто-Територии от значение за Общността - пещери, включващи 200 важни за прилепите места (точкови обекти)

ЦЕЛИ на проекта:

 • Изпълнение ангажиментите на Република България по изграждане на Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в процеса на присъединяване към Европейския Съюз

 • Подготовка на изискваната от Европейската Комисия документация за потенциални защитени зони от НАТУРА 2000 – Стандартен Формуляр и картен материал въз основа полеви инвентаризации на консервационно значими за Европейския Съюз хабитати и видове

 • Запазване набраната скорост и опит, достигнати по време на проекта на DANCEE, за да се гарантира качественото и в срок изпълнение на поетите ангажименти.

ДЕЙНОСТИ:

1.     Координиране изграждането на Натура 2000 на национално ниво

 • Координация и проверка качеството на полевата работа

 • Поддръжка и обновяване на националната Натура 2000 ГИС и база данни

2.     Полева инвентаризация:

 • Избор на места за инвентаризиране

 • Подготовка за провеждане на полевия сезон

 • Извършване на инвентаризация в местата, където няма или не са достатъчни данните за биоразнообразието

 • Събиране и анализиране на наличните данни за биоразнообразието от съществуващата мрежа от защитени територии в България

 • Попълване на Стандартни НАТУРА 2000 формуляри за местата, които са инвентаризирани

 • Отразяване на резултатите от инвентаризацията в националната Натура база данни на МОСВ и анализиране на данните

3.     Национални оценки на хабитатни покрития и популационни размери за оценка нивото на съвместимост с изискванията на Европейския съюз и оценка на пропуските.

4.     Уточняване границите на вече инвентаризирани зони от Натура 2000 от използвания за докладване пред ЕС мащаб (1:100 000) в административно използвания в България мащаб (1:5 000). Баланс на територията по вид на собственост и начин на трайно ползване.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 01.02.2005 – 31.12.2005

БЮДЖЕТ: 619 000 лв.

Този проект се изпълнява от Зелени Балкани със съдействието на ПУДООС,

Министерство на околната среда и водите


Източник: http://www.natura2000bg.org/

Свързани:

Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconЗащитени зони от мрежата Натура 2000
Европейската екологична мрежа Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания...
Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconМинистерски съвет на Република България
Относно: Информация относно заплахите за отложените защитени зони от мрежата Натура 2000
Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconНа социологическото изследване
Нагласи на местните общности по отношение ползите и ограниченията от включване в мрежата от защитени зони Натура 2000”
Проект проект \"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България\" iconДоклад за оценка на съвместимостта с целите на опазване на защитени зони от Натура 2000
На предварителен проект за изменение на Общия устройствен план (оуп) на Столична община
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом